تعبیر جوراب در خواب و خواب جوراب برای زن و مرد

دیدن جوراب در خواب ، تعبیر خواب جوراب برای زن و مرد ، دیدن جوراب پوشیدن و برداشتن مشروب در خواب ، دیدن جوراب نو و تعبیر گم شدن جوراب در خواب و علامت رنگ های جوراب در خواب رویا

تعبیر خواب در سایت “هالوها” می گوید دیدن جوراب در خواب ممکن است به پسر، همسر یا خدمتکار تعبیر شود، همانطور که جوراب در خواب – نوشیدن در خواب – نشان می دهد که شخص در زمان نیاز یا نیاز به چه چیزی وابسته است. وقتی پیر شد.در مهمات پول، بچه، قبیله یا اسلحه، همه بر حسب وضعیت بینا و جزئیات رویا.

در این مقاله می خوانید؛ تعبیر دیدن جوراب پوشیدن و درآوردن جوراب در خواب زن و مردو منظور از دیدن جوراب نو در خواب، بوی بد و خوب جوراب است تعبیر دیدن گم شدن جوراب در خوابعلاوه بر تعبیر دیدن جوراب که در کتب ابن سیرین و النابلسی و غیر آن آمده است و دیدن جوراب مرده و رنگ جوراب در خواب و تعبیر جوراب پاره و کثیف.

تعبیر خواب در لباس خود از تعبیر دیدن جوراب به طور کلی می گوید که هر کدام به حسب حال و تفصیل دید، حافظ و حفظ و حمایت است و می افزاید:

 • دیدن نوشیدنی پاره در خواب ممکن است حاکی از بد اخلاقی همسر بیننده یا بد اخلاقی بنده یا پسرش باشد و خداوند اعلم.
 • و جوراب های جدید در خواب زیرا مرد به معنای همسر جدید یا خدمتکار جدید است.
 • در مورد تفسیر یک رویا؟ خرید جوراب در خواب دلالت بر ازدواج با کسي که شايسته است و قصد دارد.
 • دیدن هدیه جوراب در خواب بیانگر این است که خدمات نیز ارائه خواهد شد در خواب هدیه گرفتن جوراب به معنای پذیرش خدمات است.
 • در مورد فروش جوراب در خواب، ممکن است بیانگر این باشد که بیننده سلاح های خود و آنچه را که برای دفاع از خود یا محافظت از خود استفاده می کند، می فروشد.
 • دوختن جوراب در خواب ممکن است بیانگر تأدیب زن یا فرزند یا هدایت خدمتکار باشد و خدا بهتر می داند.
 • و اما تعبیر دیدن جوراب در خواب به روایت ابن سیرین; ابن سیرین چیزی از او ذکر نکرده است مگر اینکه بورس نشان دهنده خزانه دار پول است و این همان چیزی است که القدری در کتاب «بیان در بینش» از او نقل کرده است.[1]و ابن سیرین در تفسیر الجوالق – که گونی بزرگی است که برای نگهداری مال یا چیز دیگر تهیه شده است – گفته است که آنها دلالت بر اسرار دارند و افشای آنچه در آنهاست نشانگر افشای راز است، چنانکه در کتاب مختهب اللّه آمده است. -کلام[2]همچنین مطلب ما را در مورد تعبیر دیدن راز آشکار شده در خواب بخوانید.

  و اما شیخ نابلسی در تعبیر دیدن جوراب در خواب می گوید[3]:

 • جوراب در خواب دلالت بر پول دارد و در صورت ندیدن پوشیدن جوراب دلالت بر محافظت دارد، چنانکه جوراب در خواب بر حسب سیاق بینش و حالت جوراب نشان دهنده زن و کنیز و مانند آن است. غیب گو.
 • پوشیدن جوراب در خواب برای یک مرد به گفته نابلسی این نشان دهنده انجام تعهد مالی اوست.
 • دیدن جوراب های نو در خواب بهتر از دیدن جوراب های فرسوده یا پاره در خواب استبه همین ترتیب، دیدن جوراب هایی که بوی خوبی دارند بهتر از دیدن جوراب های کثیف یا بدبو است.
 • جوراب نو در خواب نشانگر آن است که بیننده زکات و صدقه خود را می پردازد و دریغ نمی کند و بهترین جوراب در خواب نو است که بوی خوش می دهد و بیانگر حفظ مال و روزی بیننده است.
 • و اما تعبیر خواب جوراب کهنه یا آسیب دیده، پاره; دلالت بر این دارد که بیننده آنچه از زکات و صدقه خود دارد را نمی پردازد و زکات را نگه می دارد. بدترین چیز در مورد دیدن جوراب، جوراب های بدبو و کهنه و فرسوده استدلالت بر این دارد که بیننده به سبب داشتن زکات به ورشکستگی و زیان نزدیک است و کلام در اینجا برای النابلسی است.
 • تعبیر خواب در مورد رنگ های مختلف جوراب در خواب می گوید:

 • تفسیر یک چشم انداز جوراب قرمز در خواب نشان دهنده سلاح بیننده است.
 • نوشیدنی سیاه در خواب ممکن است حکایت از آقایان طایفه داشته باشد و حالشان با حال او باشد و الله اعلم.
 • یا جوراب سبز در خواب فیدل به وابستگی بینا به قدرت و جوانی.
 • چشم انداز چه چیزی را نشان می دهد؟ جوراب سفید در خواب بیننده به پاکی نیت او بستگی دارد.
 • در مورد جوراب های قهوه ای در خواب نشان می دهد که وابستگی بیننده به زمین و پول اوست.
 • و تفسیر یک رویا جوراب های راه راه خواب می بینند با تکیه بر تمامی موارد فوق، همچنین رؤیت جوراب راه راه در خواب است، این و خدا می داند
 • و اما تعبیر دیدن جوراب زنانه (لباس زیر زنانه) در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب فریب فردی وابسته به او را می خورد و او را ناامید می کند.
 • و تعبیر جوراب برای کودکان و نوزادان در خواب، بیانگر کمبود و ضعف حمایت در زندگی بیننده خواب است.
 • در مورد دید پوشیدن جوراب؛ تعبیر خواب در حلوها می گوید که معنای عام دیدن جوراب پوشیدن در خواب حمایت و حمایت است و می افزاید:

 • پوشیدن جوراب جدید در خواب ممکن است نشان دهنده شغل جدیدی باشد. یا پوشیدن جوراب نشان دهنده این است که پسر به سن بلوغ رسیده است، هر کدام با توجه به شرایط خود و زمینه بینایی خود.
 • هر کس در خواب ببیند که با پوشیدن جوراب به او کمک می کند، نشانگر حکم یا قاضی است که بین او و همسرش آشتی می دهد.
 • دیدن پوشیدن جوراب پاره در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به همسر یا خدمتکار خود وابسته است.
 • تعبیر پوشیدن جوراب کثیف در خواب ممکن است به معنای ازدواج با زن لباس پوش باشد، مطابق آنچه که تعبیر خواب در شیرینی او می گوید.
 • با توجه به بیرون آمدن انگشت از جوراب در خواب این نشان دهنده عدم حمایت است زیرا از انگشت بیرون جوراب ظاهر می شود.
 • و پاشنه هایی که در خواب از جوراب بیرون می آیند بیننده در زندگی خود به چیزی شکننده تکیه می کند و گوشه ای برای پناه دادن یا حمایت از یک قبیله ندارد.
 • دیدن جوراب های ناراحت کننده در خواب، بیانگر همسری است که برای بیننده خواب مناسب نیست.
 • تعبیر پوشیدن جوراب زنانه در خواب برای مرد این است که نشان دهنده نقص در ارزش ها و عقل است.
 • و اما تعبیر دیدن پوشیدن جوراب پشمی در خواب، بیانگر زهد در دست مردم است.
 • پوشیدن جوراب های ابریشمی در خواب نشان دهنده همسری خوشبخت از میان مردم دنیاست.
 • در مورد درآوردن جوراب در خواب، ممکن است نشان دهنده طلاق زن باشد و دیدن جوراب در خواب ممکن است نشان دهنده سفر بنده باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که جوراب خود را برای او در می آورد، بنده یا ماشین خود را به او می دهد.
 • درآوردن جوراب در خواب و انداختن آنها در زباله ممکن است نشان دهنده وابستگی بیننده خواب به خود باشد.
 • مشروب کثیف در خواب عموماً همسری است که تجارب قبلی داشته باشد و خداوند اعلم دارد، تعبیر خواب دیدن جوراب و نوشیدنی کثیف در خواب به حلول خود می افزاید:

 • بوی نامطبوع جوراب در خواب بیانگر همسری بد اخلاق است.
 • و اما تعبیر دیدن نظافت و شستن جوراب در خواب، دلالت بر صلح و پند و نزاع دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خواب جوراب دیگری را می شویید، این رابطه را اصلاح می کند و خدا داناتر است.
 • و هر که در خواب ببیند که جوراب خود را میشوید، زن خود را آشتی میدهد.
 • و اما کسی که در خواب ببیند جوراب تمیز نمی شود، نشانگر بدخلقی و بدخلقی است.
 • و هر که جوراب نو بخرد و در خواب آن را کثیف بیابد، فریب زن یا خدمتکار خود را می خورد و ناامید می کند.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که تعبیر گم شدن جوراب در خواب بیانگر از دست دادن افراد وابسته استو دیدن جست و جوی جوراب در خواب اگر نیابد; او در یک وادی است و فرزندان و همسرش در وادی دیگر هستند و خداوند اعلم است، گم شدن یک جوراب در خواب ممکن است نشان دهنده طلاق زن باشد، اما کسی که ببیند جورابی غیر از جوراب خود پیدا می کند. در خواب، او به پولی وابسته است که ندارد. و دزدیدن جوراب در خواب حاکی از دزدی پس انداز بیننده خواب است همچنین افتادن جوراب از بند رخت در خواب ممکن است بیانگر پذیرفته نشدن و رد نصیحت پسر یا خدمتکار باشد و پرسیدن جوراب در خواب بیانگر سؤال از خدمتکار، زن یا فرزند است. و خداوند متعال داناست.

  تعبیر کلی دیدن جوراب در خواب برای زن این است که به پسر و کنیزش اشاره دارد و علامت جوراب در خواب برای زن متاهل این است که عموماً نشانه آن برای شوهر و جوراب برای زنان مجرد است. بر اهل بيت او به تفصيل رؤيت و سياق آن و حال بيننده گواه است و تعبير خواب در حل خود در تعبير جوراب در خواب مي گويد براي زنان و دختران:

 • تعبیر دیدن جوراب در خواب برای زنان مجرد دلالت بر نامزدی دارد انشاءالله یا دلالت بر حضور دختر در خانه خانواده دارد در صورتی که در خواب دلیلی بر خلاف آن نباشد.
 • دیدن جوراب در خواب برای زن باردار دلالت بر فرزند صالح دارد انشاءالله.
 • و اما تعبیر شراب کثیف در خواب برای زن شوهردار، فرزند ناصالح یا کنیز نافرمان، و بوی نامطبوع جوراب در خواب برای زنان مجرد و متاهل، بیانگر بد شهرتی است.
 • تعبیر دیدن جوراب پاره در خواب برای زن شوهردار بیانگر بد اخلاقی و همچنین دیدن جوراب پاره در خواب برای زنان مجرد، بیانگر عادت زشت و بد اخلاقی است.
 • و اما دوختن و وصله زدن مشروب در خواب برای زن، بیانگر رضایت و خشنودی به آنچه هست است، و خداوند داناتر است.
 • تعبیر درآوردن جوراب در خواب برای زن ممکن است بیانگر ازدواج دخترش باشد در صورتی که وی واجد شرایط ازدواج باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که جوراب دیگری را از تنش در می آورد، برحسب حال و احوال با دختر و خواهر یا عروس شوهرش ازدواج می کند.
 • و اما کسی که در خواب ببیند دیگری جوراب پوشیده است، کمک می کند و خواستگار دیگری را دلالت می کند.
 • و هر که ببیند در خواب جوراب خود را برای زن شوهردار میشوید، دختر خود را صله و تأدیب می کند یا به احوال او.
 • و شستن جوراب های دیگری در خواب زن دیگران را به درستی کار کسانی که به آن اهمیت می دهند، راهنمایی می کند و خداوند داناتر است.
 • تعبیر شستن جوراب شوهر در خواب این است که بیننده خواب خود را آماده می کند و برای شوهرش آماده می کند.
 • و اما تعبیر خریدن جوراب نو در خواب برای زن متاهل و حامله، بیانگر تولد زن است و انداختن جوراب کهنه در خواب برای زن، دور نگه داشتن کنیز است.
 • همانطور که با دیدن نشان داده شده است انگشتان یا پاشنه هایی که از جوراب در خواب برای یک زن ظاهر می شوند اینکه شوهرش ذلیل نشود، یا فرزند یا بنده ای زندگی او را مختل نکند، و خداوند دانا است.
 • دیدن جوراب قرمز در خواب برای زن متاهل و مجرد منوط به ایجاد فتنه است.
 • یا دیدن جوراب سفید در خواب برای زنان مجرد و متاهل این نشان می دهد که به صداقت او بستگی دارد.
 • جوراب سیاه در خواب برای یک زن به بدخواهی و حیله گری او بستگی دارد.
 • در مورد جوراب های سبز در خواب، به دنیا بستگی دارد.
 • و تعبیر پوشیدن جوراب پشمی در خواب برای زن حکایت از حجاب و حجاب او دارد.
 • جوراب های خشن در خواب برای یک زن نشان می دهد که او بار تحصیل و کار را به دوش می کشد.
 • در حالی که دیدن جوراب های ابریشمی در خواب برای زنان مجرد و متاهل بیانگر رفاه زندگی اوست.
 • جوراب های بلند در خواب برای یک زن متاهل نشان دهنده دختر یا پسری است که مدت هاست فروخته شده است.
 • جوراب های زیر زنانه یا جوراب های اغوا کننده در خواب برای یک زن نشان می دهد که او به جذابیت های خود وابسته است.
 • یا پوشیدن جوراب مردانه در خواب برای یک زن این نشان می دهد که او به ناموس خانواده یا شوهرش وابسته است.
 • تعبیر خواب در سایت Solveha می گوید دیدن جوراب های مرده در خواب عموماً بیانگر این است که او با پول یا فرزندی مانده استو اما دیدن مرده با جوراب پاره در خواب، بیانگر کمبود زکات است و دیدن مرده با جوراب کثیف در خواب، بیانگر این است که در تربیت فرزند خود اصلاحی نکرده است، تعبیر دیدن گفتگو با مرده را بخوانید و برخورد با آن در خواب با کلیک کردن اینجا.

  تعبیر دیدن جوراب از مرده در خواب دلالت بر حصول ارث دارد و در خواب به میت جوراب می دهد و به او خیر می دهد در حالی که دیدن شستن جوراب میت در خواب بیانگر بخشش و صدقه و وصله زدن یا دوختن است. جوراب مرده در خواب پیوند خویشاوندی، بردباری و بخشش است تقسیم ارث.

  در مورد خواب جوراب با میلر، تعابیر دیگری دارد، چنانکه گوستاو میلر تعبیر غربی خواب می گوید: دیدن جوراب در خواب، بیانگر غوطه ور شدن در خوشی ها و فسق با همنشینان بد است!و میلر از تعبیر دیدن جوراب در خواب برای زن می گوید; جوراب های زینتی در خواب بیانگر تمایل زن به جلب توجه مردان به سوی خود است و دیدن جوراب های پاره و فرسوده در خواب برای زن بیانگر این است که او رفتاری بی پروا انجام می دهد که نشان دهنده بداخلاقی اوست و اما جوراب سفید در خواب به گفته میلر، آنها نشان دهنده بیماری و ضعف هستند[4].

  1. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.
  2. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا