تعبیر دیدن خرگوش در خواب و تعبیر خواب خرگوش

خرگوش در خواب زن و مرد، تعبیر دیدن خرگوش سفید در خواب و رنگ های خرگوش، تعبیر نیش خرگوش، خرگوش پوست کنده در خواب، گوشت خرگوش و دیدن خرگوش بسیار

تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که تعبیر کلی دیدن خرگوش در خواب، بیانگر مردی ترسو و شکست خورده استهمچنین دیدن خرگوش در خواب بیانگر هرمافرودیت و مردی است که به زنان تقلید می کند و یا دیدن خرگوش در خواب بر حسب حال بیننده و سیاق و جزئیات رؤیت، بیانگر زن بد اخلاق است و خدا می داند. بهترین.

در این مطلب تعبیر دیدن خرگوش در خواب را به صورت مفصل به شما پیشنهاد می کنیم. و تفسیر رؤیت خرگوش ابن سیرین و النابلسی و ابن شاهین و دیگران. تعبیر دیدن خرگوش سفید در خواب و تعبیر رنگ های خرگوش در خواب دیدن خرگوش در خواب زن و مرد را نیز می خوانید. و تعبیر خرگوش پرک، ذبح خرگوش و خوردن گوشت خرگوش در خواب.و موارد دیگر دیدن خرگوش در خواب.

تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید: دیدن خرگوش بزرگ در خواب، بیانگر مردی ترسو است و خرگوش کوچک یا خرگوش کوچک در خواب، ممکن است بیانگر مردی باشد که شبیه زنان است و خشن نیست. او در مورد نماد خرگوش در خواب اضافه می کند:

 • دیدن خرگوش های زیاد در خواب یا گروهی از خرگوش ها در خواب بیانگر مردمی ترسو یا ضعیف است.
 • شنیدن صدای خرگوش در خواب بیانگر زاری و گریه از اضطراب و ترس است.
 • نشان دهنده یک چشم انداز است خرگوش مرده در خواب در مورد نگرانی بی اساس
 • دیدن خرگوش در قفس به معنی دزد است، در حالی که دیدن خرگوش در سیرک نشان دهنده یک مرد ریاکار بازیگوش و خرگوش در باغ وحش بیانگر معیشت اندک است.
 • دیدن شخصی به صورت خرگوش در خواب شیطان است خدای ناکرده.
 • و اما دیدن خرگوش در خواب برای فقیر، بیانگر زنی بد اخلاق است و خرگوش برای مرد ثروتمند، خدمتکار ترسو است.
 • و خواب خرگوش به زندانی حکایت از قاضی ترسو دارد و برای صابران که به او خدمت می کنند بد اخلاق هستند.
 • خرگوش در خواب برای مؤمن دلالت بر شیطان یا فاسق ضعیف و ترسو دارد و گنهکار دارای شخصیت بدی است و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین و شیخ نابلسی در تعبیر دیدن خرگوش در خواب زیاد توضیح نداده اند. و آنها توافق کردند که دیدن خرگوش در خواب اغلب به معنای یک زن استتعبیر دیدن خرگوش در خواب از نظر ابن سیرین و نابلسی چنین بود[1,2]:

 • ابن سیرین گوید: دیدن خرگوش در خواب، بیانگر زن استتعبیر به وصف خرگوش در خواب و آنچه بیننده خواب با خرگوش در بینش می کند.
 • و ذبح خرگوش در خواب برای مرد، دلالت بر زنی دارد که زیاد نزد بیننده نمی ماند به قول ابن سیرین.
 • ابن سیرین نیز اضافه می کند که خرگوش در خواب ممکن است نشان دهنده مردی ترسو باشد.
 • و اما شیخ نابلسی در تعبیر خرگوش در خواب می گوید دلالت بر زن بدی دارد و تعبیر خواب خرگوش بر اساس آنچه که خرگوش می بیند یا از خرگوش می گیرد است.
 • هر کس در خواب ببیند پوست خرگوش را در خواب می گیرد یا از گوشت آن چیزی می گیرد، بیانگر نفع و سود ناچیز زن است.
 • در مورد کسی که آن را دید در خواب بچه خرگوش بگیرید; این نشان دهنده نگرانی و بدبختی است و همچنین هر که ببیند در خواب نوزادش را از خرگوش می گیرد.
 • و اما تعبیر خرگوش در خواب به روایت ابن شاهین از مفسران بزرگ، جهات بسیار گوناگونی دارد و عبارتند از:[3]:

 • برخى از تعابير گفته اند كه خرگوش در خواب براى مرد، دلالت بر زن صالح دارد، و بعضى بر خلاف آن گفته اند، و اين ممكن است بر حسب حال بيننده و سياق ديده او باشد. به روایت ابن شاهین.
 • خرگوش مرده در خواب و یا هر که در خواب ببیند که خرگوش خود را ذبح کرده اند، بیانگر بلایی است که بیننده خواب را در خانواده و فرزندانش می آورد.
 • ديدن خرگوش در حال صحبت با بيننده در خواب، بيانگر نزديكي او با زن و تأييد او از اوست تا مردم از امر آنان تحسین كنند و خدا داناتر است.
 • بوسیدن خرگوش در خواب بوسیدن گردن خرگوش در خواب؛ دلالت بر آن دارد که بیننده به سوی زنی غیر از آنچه خداوند دستور داده است می آید.
 • و گویند خرگوش در خواب دلالت بر مردان نیرومند دارد و از ترسوها گفته شد.
 • تعبیر دیدن خرگوش سفید در خواب دلالت بر رزق حلال دارد چنانکه تعبیر خواب در حلال آن می گوید.
 • یا خرگوش سیاه در خواب نشان دهنده امرار معاش مشکوک است یا دیدن خرگوش سیاه در خواب بیانگر مردی ترسو است، اما ممکن است بتواند آسیبی به او وارد کند.
 • و تفسیر خرگوش بلوند در خواب نشان دهنده رزق و کوشش است.
 • و خرگوش خالدار در خواب دلالت بر مردی است که برای کسی که از او می ترسد، ریا می کند و تهمت می زند.
 • همانطور که با دیدن نشان داده شده است چشم های خرگوش قرمز در خواب بر نگاه خوف و انتظار و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که ذبح خرگوش در خواب عموماً به معنای قلدری به ضعیف است و درباره دیدن خرگوش پوست کنده و ذبح شده و خوردن گوشت خرگوش در خواب می افزاید:

 • دیدن خرگوش ذبح شده در خواب ممکن است بیانگر ازدواج با زنی بد اخلاق باشد.
 • تعبیر دیدن خرگوش پوست کنده در خواب که بیننده از پول زن بخورد.
 • و اما پوست انداختن خرگوش در خواب، بیانگر برخورد با شخص ترسو است.
 • و تعبیر دیدن پوست و پوست خرگوش در خواب این است که دلالت بر رزق و روزی دارد.
 • در حالی که دیدن خرگوش در حال خوردن گوشت خرگوش در خواب عموماً بیانگر رزق و روزی کم برکت است و پختن خرگوش در خواب بیانگر اداره امور زن است و خداوند اعلم.
 • خوردن گوشت بریان شده خرگوش در خواب جراحت بهتر از زن است، اما خوردن گوشت خام خرگوش در خواب، بیانگر غیبت و غیبت زن بد اخلاق است.
 • تعبیر خریدن خرگوش پخته در خواب، بیانگر آن است که برای زن کاری تعیین می شود و خریدن خرگوش ذبح شده خام در خواب، نماد شنیدن غیبت است.
 • یا خریدن خرگوش زنده برای ذبح آن در خواب دلالت بر ازدواج زن دارد و خدا داناتر است.
 • دیدن خرگوش در خانه به طور کلی بیانگر زن یا پسر ترسو استو تعبیر خواب به شیرینی او اضافه می کند که اگر خرگوش در حال قدم زدن وارد خانه او شود، نشان دهنده زنی فضول است. خرگوش در خواب خانه اش را ترک می کند این نشان دهنده فرار یک دزد است و خروج خرگوش از خانه در خواب ممکن است نشان دهنده شخصی باشد که در خواب بیننده شر می خواهد. پرورش خرگوش در خواب به معنی تربیت کودکان ترسو است.و اما کسی که در خواب ببیند که با فروش خرگوش کار می کند، او یک فرد ناامید است.و اما کسى که در خواب ببیند خرگوش را براى سرگرمى پرورش مى‏دهد، با بچه ها بازى مى‏کند، و در خواب، خرگوش را براى فروش خرگوش تربیت مى‏کند، بیانگر رزق و روزى است و خدا داناتر است.

  گزش خرگوش در خواب به طور کلی بر حسب وضعیت بیننده و جزئیات رویا نشان دهنده سوء استفاده یا عشق است. تعبیر خواب در تعبیر نیش خرگوش در خواب می افزاید:

 • کی گفته در خواب دیدم که خرگوش مرا گاز می گیرد; مردی ترسو از او خواستگاری می کند.
 • نیش خرگوش در خواب اگر با دست بیننده را با زنی به اشتراک بگذارید که چندان به او اعتماد ندارید.
 • یا گاز گرفتن پا خرگوش در خواب این نشان می دهد که بیننده ترسو راه می رود.
 • همانطور که توسط نیش خرگوش در صورت اینکه بیننده برای ترسو شفاعت می کند، تعبیر دیدن گاز گرفتن در خواب را نیز با کلیک بر روی این لینک به طور مفصل بخوانید.
 • تعقیب خرگوش در خواب به طور کلی تعقیب دزد یا دروغگو است.
 • حمله خرگوش در خواب برای مرد نشان دهنده همسرش است و اما دیدن خرگوش در خواب فرار از زن بد اخلاق است.
 • هر که در خواب ببیند که خرگوش را تعقیب می کند و آن را نمی گیرد، در تعقیب دروغگوی گریزان است و گرفتن خرگوش در خواب، بیانگر تحقیق در دروغ است.
 • یا کشتن خرگوش در خواب ترس را از بین می برد و تعبیر شکار خرگوش در خواب حکایت از رسیدن به هدف دارد.
 • و تعبیر خواب در وب سایت Haloha اضافه می کند که دیدن خرگوش در خواب برای یک زن به طور کلی بیانگر اخلاق و ویژگی های او است:

 • دیدن خرگوش در خانه برای زنان متاهل و مجردچه وارد خانه شود و چه از خانه خارج شود; دلالت بر زنی بداخلاق است که زیاد وارد او می شود و از او خارج می شود همچنین دیدن خرگوش ماده در خواب برای زن بیانگر دوست بد است.
 • و اما دیدن خرگوش در خواب، دلالت بر شباهت دختر به مادرش دارد و خداوند اعلم دارد و همینطور دیدن خرگوشی که به بچه خود شیر می دهد، رباخوار را نزد کسی که او را نگهداری می کند، بیاور.
 • و اما دیدن خرگوش مرده در خواب، برای زنان مجرد و متاهل است نشان دهنده اضطراب در زندگی آنهاست و همچنین شنیدن صدای خرگوش در خواب بیانگر اضطراب است.
 • و دیدن خرگوش پوست کنده در خواب برای زن، به این معناست که از پول خود می خورد.
 • تعقیب خرگوش در خواب برای زن بیانگر این است که او شوهر ترسو خود را تعقیب می کند، اما اگر یکی از خانواده خود – شوهرش یا دیگران – را در خواب ببیند که خرگوش را تعقیب می کنند، ممکن است نشان دهنده این باشد که طلبکاران در حال تعقیب شوهر او هستند. و خدا داناتر است.
 • و دیدن خرگوش در حال بازی با خرگوش در خواب برای زنی که با فرزندان خود بازی می کند.
 • در مورد تغذیه خرگوش در خواب به زن، دلالت بر ارعاب و ارعاب دارد و همچنین آن که در خواب دید که پوست خرگوش پوشیده بود ترسید.
 • و اما کسی که در خواب ببیند از پوست خرگوش چیزی می دوزد، وانمود می کند که می ترسد و در خواب خرگوش را برای زن پر می کند، دیگران را می ترساند.
 • خوردن گوشت خرگوش در خواب برای زن متاهل و مجرد نشان دهنده غیبت زن است و پختن خرگوش در خواب برای زن بیانگر اضطراب است.
 • تعبیر خواب غربی گوستاو میلر در تعبیر خود از دیدن خرگوش می گوید که به طور کلی نشان دهنده خوش شانسی است.[4]دیدن خرگوش در خواب زن و مرد بیانگر این است که او بیش از پیش از کار و نتیجه لذت می برد. دیدن خرگوش در خواب برای زن متاهل و مجرد بیانگر اخلاص در عشق استمخصوصاً دیدن خرگوش سفید در خواب.

  در مورد دیدن خرگوش هایی که به دور بیننده می پرند و در خواب خرگوش بازی می کنند. این امر به گفته میلر نشان می دهد که شادی بیننده به خاطر فرزندان و فرزندان است، با این تفاوت که خرگوش در خواب فرار می کند که بیانگر ضرری است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و همچنین دیدن مرگ خرگوش. و خرگوش مرده در خواب ممکن است بیانگر مرگ یا از دست دادن یک دوست باشد.

  میلر اضافه می کند که تعقیب خرگوش وحشی در خواب نشان دهنده رقابت استدیدن صید خرگوش در خواب بیانگر پیروزی و پیروزی است بر عکس دیدن خرگوش وحشی در حال فرار در خواب و اما شکار خرگوش وحشی در خواب یا دیدن تیر خرگوش در خواب به این معنی است که بیننده خواب خواهد بود. مجبور به انجام اقدامات قاطع و خشونت آمیز برای احیای حقوق خود شد.

  ما سعی کرده ایم تعبیر جامع دیدن خرگوش در خواب زن و مرد و تعبیر خواب خرگوش را به صورت کامل و دقیق در اختیار شما قرار دهیم و شما در هر زمان می توانید تعبیر خواب خود را از مترجم درخواست کنید. از رویاها در راه حل آن با کلیک بر روی این لینک.

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا