غم در خواب، نگرانی و تعبیر خواب غمگین

تعبیر دیدن غم در خواب ابن سیرین و نابلسی، دیدن غمگین و ناراحت در خواب و دیدن مرده غمگین در خواب، تعبیر پریشانی و نگرانی در خواب زن و مرد.

تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که تعبیر دیدن نگرانی و اندوه در خواب ممکن است بیانگر پشیمانی و تسکین باشداضطراب و نگرانی در خواب ممکن است نشان دهنده مصیبت، ناامیدی و ناامیدی باشد. بسته به موقعیت خواب بیننده و زمینه خواب.

در پاراگراف های زیر به شما ارائه می کنیم تعبیر جامع دیدن غم و ناراحتی در خواب و موارد دیدن نگرانی و ناراحتی در خواب، از طریق تعبیر دیدن نگران و دیدن غمگین یا ناراحت در خواب، تعبیر پریشانی و غمگین شدن در خواب، دیدن مرده غمگین در خواب و موارد دیگر برای تعبیر دیدن پریشانی و اندوه برای مرد. و یک زن

تعبیر خواب در سایت «هالوها» می گوید دیدن غم و اندوه در خواب معانی کلی دارد که بارزترین آنها عبارتند از:

 • دیدن پریشانی در خواب ممکن است بیانگر تنفر از دنیا و حب آخرت باشد و دیدن نگرانی های فراوان در خواب به معنای نزدیک شدن به خداوند متعال باشد.
 • غم همراه با گریه در خواب دلالت بر گريه در حقيقت دارد، جز اين كه ديدن غم با گريه از خوف خداست، سپس دلالت بر آسودگي دارد.
 • در مورد دیدن غم همراه با خشم در خواب؟ نشان دهنده دلبستگی بیننده خواب به دنیاست، در حالی که غم و اندوه و افسردگی در خواب نشان دهنده تسلیم شدن در برابر خداوند متعال است.
 • و اما دیدن ناراحتی و اندوه پس از فقدان در خواب، بیانگر ناامیدی است.
 • دیدن غم بعد از شادی در خواب دلالت بر توبه و همچنین دیدن عاقبت غم و از بین رفتن نگرانی در خواب حکایت از آسودگی دارد و خداوند اعلم.
 • علامت غم و اندوه در خواب این است که ثروتمند از زکات خودداری کند و برای فقیر پریشانی در خواب بیانگر فقر و پریشانی او و غم و اندوه در خواب برای بیمار بیانگر امید او است.
 • اندوه و اندوه در خواب برای مؤمن توبه، و برای گنهکار بیانگر گناهان اوست.
 • و تعبیر دیدن غم در خواب بعد از استخاره اگر برای حج باشد خیر است و خیری جز آن نیست، غم و اندوه در خواب برای کسی است که در آستانه امر دنیوی است و خیری در آن نیست.
 • غم در خواب به تعبیر ابن سیرین بیانگر عکس آن در بیداری است. هر که در خواب ببیند که غمگین است در بیداری شادی دارد، برخلاف آنچه در خواب دیده است. [1]ابن سیرین در تعبیر دیدن غم در خواب پا را فراتر نگذاشت، بلکه تعبیر خنده داری از دیدن غم دارد; جایی که می گوید[2] مضطرب بودن در خواب بیانگر خوردن انجیر در بیداری است! این و خدا می داند.

  و اما تعبير غم در خواب و رؤيت پريشانى و نگرانى به قول شيخ نابلسى; همگی دلالت بر شستن گناهان دارند، پس هر کس در خواب ببیند غمگین یا مضطرب است، خوابش بیانگر کفاره گناهانش است و این بدان سبب است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مسلمان. حتی قبل از تو به سختی، بیماری، اضطراب، اندوه، غم و اندوه مبتلا نمی شود، گناهان او.»

  و به قول نابلسی نگران در خواب دلالت بر محبت و پرستش نیز دارد، پس هر که گفت: در خواب دیدم غمگین و نگران شدم، بیانگر رنج عشق و پرستش اوست.[3]و این که احساسات او باعث ناراحتی و ناراحتی او می شود و خداوند داناتر است.

 • غم و اندوه در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از جایی که انتظار ندارد امرار معاش می کندچنان که ابن شاهین از جابر مغربی نقل می کند[4].
 • و اما کسى که در خواب ببیند که غم از او دور مى‏شود، بیانگر زیان و نیز دیدن از بین رفتن غم در خواب است.
 • هر که متدین باشد و در خواب ببیند که غمگین و مضطرب است، نشانگر شادی و سرور در بیداری اوست. ابن شاهین نیز از الکرمانی نقل می کند.
 • و اگر در خواب غم باشد، سیلی و ناله و ناله است. حکایت از مصیبت بزرگ و واقعه بزرگ دارد و اگر با غم و ماتم در خواب فریاد می آمد مصیبت شدیدتر بود و خداوند اعلم تعبیر دیدن گریه در خواب را به صورت کامل و دقیق اینجا کلیک کنید.
 • ابن شاهین نیز در تعبیر غم ذکر می کند که دیدن شادی در خواب خوب نیست زیرا بیانگر غم و اندوه در بیداری است، مگر دیدن شادی مرده بیانگر حال خوب اوست.
 • و اما دیدن غم در خواب به دلیل خیانت یا ناامیدی تعبیر آن مربوط به خیانت است; هر کس در خواب ببیند که از ناامیدی از امری ستودنی غمگین است، ممکن است در بیداری به خواسته خود برسد و بالعکس.
 • چنانکه دیدیم ابن سیرین و ابن شاهین و شیخ نابلسی تعبیر جامعی از غم در خواب نیاورده اند و به ذکر معنای عام بسنده کرده اند.

 • هر که ببیند در خواب به طور کلی نگران و غمگین است، گرفتار و راضی به قضا و قدر خدا می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که از غم و اندوه خود گریه می کند، اگر مرتکب گناه شود، نیکو است. و اگر غم و اندوه و گریه او در خواب برای امری دنیوی باشد، خیری در آن نیست.
 • و اندوه بر مرده در خواب به معنای تأسف بر عمل است.
 • هر که ببیند برای کسی که دوستش دارد اندوهگین می شود، برای او آرزوی توبه می کند.
 • و اما کسی که در خواب ببیند که برای یکی از پدر و مادرش – زنده یا مرده – اندوهگین می‌شود، او را با رحمت ستایش می‌کند و خداوند داناتر است.
 • و هر که در خواب ببیند که نگران فرزندانش است، آنان را به تربیت توجیه می کند، اما هر که در خواب ببیند که نگران همسرش است، دلش به دنیا بسته است.
 • هر کس ببیند که از اوضاع مادی نگران است، از رحمت خدا ناامید شده است.
 • هر کس در خواب ببیند که به خاطر موقعیت اجتماعی یا شغلی خود در خواب نگران است، نمازهای پنج گانه را در مسجد نمی خواند، و خداوند داناتر است. یا به گواه خواب و هر کس ببیند که غمش تمام شود و وهم او بگذرد نمازش را بجا می آورد.
 • و هر کس در خواب غمگین باشد و به آخرت فکر کند، مؤمن است.
 • و پنهان کردن غم و اندوه از مردم در خواب ممکن است بیانگر شب باشد.
 • تعبیر کلی دیدن فرد غمگین و مضطر در خواب این است که فرد مصیبت دیده ای باشد. او در مورد دیدن فرد غمگین یا مضطرب در خواب می افزاید:

 • تعبیر دیدن مضطرب در خواب در صورت مجهول بودن، فقط حال بیننده; یا صاحب دنیا یا صاحب آخرت.
 • تعبیر دیدن کسی که می شناسید غمگین و ناراحت در خواب، زیرا نیاز به صمیمیت دارد.
 • و اما تعبير غمگين ديدن کسي که دوستش داريد، نياز دارد که کسي به او برسد و احوال او را بپرسد.
 • هرکس در خواب بگوید کسی را دیدم که با ناراحتی به من نگاه می کند، نشان دهنده رفتار بدی است که انجام می دهد.
 • یا دیدن مادر غمگین در خواب ممکن است نشان دهنده بی کفایتی فرزندان او باشد.
 • دیدن پدر غمگین و ناراحت در خواب همچنین نشان دهنده بی کفایتی فرزندان است.
 • در حالی که دیدن برادر یا خواهر در غم و اندوه و توهم و ناراحتی نشان دهنده از دست دادن رحمت است.
 • و چه کسی گفته یا گفته است پسرم را در خواب غمگین دیدم; این ممکن است نشان دهنده بی انصافی باشد.
 • دیدن همسری غمگین در خواب نشان دهنده دوری دوستش از او و همچنین دوست غمگین در خواب نشان دهنده دوری دوستش است.
 • و هر که در خواب احساس کند که موجب غم و اندوه دیگری است این نشان می دهد که او به حق خود عمل نکرده است.
  1. تعبیر تسلی غمگین در خواب به طور کلی این است که دلالت بر رفع غم او دارد.
  2. و هر کس ببیند که در خواب به کسی که می‌شناسد دلداری می‌دهد و اندوهش را برطرف می‌کند، از او حمایت می‌کند و او را یاری می‌کند.
  3. و اما کسى که ببیند غم و اندوه ناشناسى را برطرف مى کند، به نیازمندى کمک مى کند.
  4. و هر کس در خواب ببیند که او را دلداری می دهد و اندوهش را برطرف می کند، ممکن است دوست دوران کودکی را ملاقات کند.
  5. دیدن غمگین غمگین در خواب، به احوال بیننده; یا سخاوتمند است یا پست، و هر کس در خواب ببیند که او را غرور می‌کند، به نظر او، خواه بد باشد یا خوب.

  در مطلب خود در مورد تعبیر دیدن مرده در خواب ذکر کردیم که دیدن مرده غمگین در خواب ممکن است بیانگر کوتاهی بیننده باشد.در خواب:

  1. تعبیر غمگین دیدن مرده در خواب به طور کلی نیازمند صدقه است.
  2. هر کس در خواب مرده را غمگین از حال اهل بیت خود ببیند، بیانگر فساد خانواده اوست.
  3. و هر کس در خواب مرده را غمگین در حال خود ببیند، از صدقه خواران بود.
  4. و دیدن مرده بیننده را دلداری می دهد غم و اندوه و نگرانی او را کم می کند و نشان می دهد که مرده آنچه را که پروردگارش به او وعده داده بود به حقیقت یافته است.
  5. و هر کس در خواب ببیند که مرده غمگین را تسلی می دهد از طرف او صدقه دهد و برایش دعا کند.
  6. و تعبیر دیدن غم از مرده در خواب بیانگر حقانیت فرزندان و خانواده او پس از مرگ آنهاست.
  7. و هر که در خواب به او مرده گفت غمگین مباش که خدا با اوست و خدا داناتر است.

  تعبیر دیدن نگرانی در خواب برای زن به طور کلی بر سر شوهر و خانه او بر حسب حال و سیاق خواب صورت می گیرد. تعبیر خواب در شیرینی خود از تعبیر دیدن غم و اندوه برای زن می گوید:

 • تعبیر دیدن غم و اندوه در خواب برای زن باردار نشان دهنده ضعف بدن است.
 • و تعبیر دیدن غم و نگرانی در خواب برای زن مجرد ممکن است نشان دهنده از دست دادن داماد باشد.
 • یا دیدن غم و اندوه و گریه در خواب برای زن شوهردار Vtdl بعد از شوهرش.
 • اگر زنی در خواب کسی را که دوست دارد غمگین ببیند، در مورد او کوتاهی می کند.
 • و هر که معشوق یا نامزد خود را در خواب برای زن مجردی غمگین ببیند، بر او ظلم کرده است.
 • دیدن شوهر غمگین و نگران در خواب مسئولیت بزرگی که بر دوش اوست را توضیح دهید.
 • هر که در خواب غمگین را تسلی دهد، زنی صمیمی است.
 • دیدن مرده غمگین در خواب برای زنی که او را می بخشد و از طرف او صدقه می دهد.
 • و هر که غم او را ببیند به خواب می رود و توهم او از بین رفته است; انشاءالله نماز تحمیلی میخوانند.
 • پس غم در خواب به تعبیر مفسران ارشد ممکن است نشان دهنده عکس آن در بیداری باشد و پریشانی و نگرانی در خواب ممکن است نشان دهنده تسکین و شادی باشد، اما سیاق بینش و شواهد آن و حال بیننده بیشترین نقش را دارد. تعبیر خواب و برای حل آن می توانید از طریق این لینک تعبیر خواب خود را از مترجم خواب در سایت درخواست کنید.

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا