تعبیر دیدن اسب در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر دیدن اسب در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب اسب ابن سیرین تعبیر دیدن اسب در خواب نابلسی تعبیر خواب اسب ابن شاهین تعبیر خواب اسب و اسب به قول میلر و همه. تعبیر خواب اسب

اسب بر اساس رابطه تاریخی اعراب و اسب هایشان و نماد اسب در فرهنگ و میراث عرب، معانی و معانی متعدد و متنوعی دارد و جای تعجب نیست که این رابطه و نمادگرایی در دنیای رویاها منعکس شود. تعبیر خواب اسب و نماد اسب در خواب تعبیر بزرگان تعبیر خواب چگونه است؟در سطور بعدی شما را با تعبیر دیدن اسب، معنی خواب اسب به صورت کامل و دقیق، تعبیر دیدن اسب به روایت ابن سیرین و النابلسی و تعبیر دیدن اسب به نقل ابن شاهین و به نقل از الکرمانی و ابی سعد سعی داریم تمام جزئیات دید اسب را برای شما جمع آوری کنیم. در یک مقاله

سوار شدن بر اسب در خواب به تعبیر ابن سیرین بیانگر عزت و اعتبار است و دلیل آنها به احوال بیننده و سیاق رؤیت چیست و در اینجا تفصیل تعبیر ابن سیرین از دیدن اسب در خواب است:

 • سوار بر اسب در خواب اگر بیننده صلاحیت ازدواج داشته باشد، عزت او از نکاح است و اگر صاحب اختیار باشد و در خواب ببیند که سوار بر اسب است، نشانگر عزت او از مقام است.
 • ابن سیرین در تعبیر خواب اسب استنباط می کند که میزان تسلیم شدن مادیان در برابر بیننده در خواب، بیانگر میزان قدرت او در بیداری است. همه اینها دلیلی بر دستیابی بصیر به عزت و اقتدار و قدرت است و خداوند داناتر است.
 • این را می توان به عنوان یک قاعده در تفسیر دید سواری به طور کلی در نظر گرفت، زیرا همیشه سواری وسیله نقلیه برای سوارکار بهتر است و بالعکس. تعبیر دیدن سوارکاری در خواب مقاله ما را بخوانید.
 • هر چیزی که خوابیده در خواب فاقد افسار اسب می بیند، مانند زین و لگام و مانند آن، بیانگر نقص در آنچه به او وعده خیر شده است، است، مگر اینکه در خواب دلیل بر خلاف آن باشد.
 • و اما اسب سواری در خواب اگر بدون افسار باشد به طور کلی خیری در آن نیست و همچنین دیدن اسب بدون زین در خواب خوب نیست.
 • ابن سیرین می گوید دیدن اسب سوار بر دیوار یا جایی که برای اسب سواری مناسب نیست خیری ندارد.
 • در مورد دیدن سوار شدن بر اسب پرنده در خواب، یا دیدن اسبی با بال در خواب; دلالت بر نیکی و غرور و عزت در دین و دنیا دارد و اسب بالدار در خواب نیز ممکن است نشانه سفر باشد.
 • دیدن گروهی از اسب ها که در خواب می دوند بر باران و باران سیل آسا دلالت می کند، چنانکه ابن سیرین می گوید، مشروط بر اینکه اسب ها در خواب زین و سوار نشده باشند، یعنی بدون شوالیه.
 • هر کس در خواب گروهی از اسب ها و اسب های زین شده ببیند، ممکن است بیانگر اجتماع زنان برای چیزی، شادی یا غم، مانند تشییع جنازه یا عروسی باشد.
 • اسب ناشناخته در خواب ممکن است دلالت بر مرد یا زن نشان قرابت و نسب داشته باشد، اگر بدون زین بود و به خانه بیننده وارد می شد، مردی با نکاح نزد او می آمد، و اگر اسب مجهول را زین می کردند و وارد خانه بیننده می شد. خواب نشان دهنده زنی است که برای ازدواج یا ملاقات نزد بیننده می آید.
 • و هر که در خواب ببیند که سوار بر اسب است پس افسار از او دور می شود یا دستش را رها می کند این نشان دهنده خوبی رفتن از دست بیننده است.
 • در مورد افتادن از اسب در خواب، به قول ابن سیرین دلالت بر ضعف و زیان و نافرمانی دارد و بیشتر دیدن افتادن در خواب خوب نیست.
 • دیدن اسبی که در خواب می پرد نشان دهنده سرعت وصول به خیر و مطلوب است، مشروط بر اینکه در پرش آن جنون و تحریک نباشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که با اسب وارد او می شود آن که با پارسیان آمده است به دیگری دشنام می دهد و با تهمت یا سوگند دروغ به او ضرر می رساند.
 • دم اسب در خواب دلالت بر طرفداران و پیروان بیننده دارد، هر چه دم او در خواب ضخیم تر باشد، بیانگر کثرت طرفداران و طرفداران اوست و بالعکس، و عیب اسب در خواب ممکن است نشان دهنده نسل و جانشینی باشد و خداوند اعلم.[1].
 • اسب بی حال در خواب نشان دهنده شهرت است، ابلق آن است که سیاه و سفید در آن آمیخته شود، زین و لگام و آرام در طبیعت باشد.
 • یک اسب سیاه در خواب و یک اسب بسیار سیاه در خواب; پول و شرف و عافیت و آن را اسب ماجراجو می گویند و این تعبیر خواب اسب سیاه به قول حضرت سلام الله علیه است که می فرماید: بهترین اسب تاریک ترین، بدترین، بدترین… “
 • در مورد اسب بور در خواب، یا دلالت بر غم و اندوه دارد و یا حکایت از پیروزی و پیروزی دارد. با توجه به شواهد بینایی.
 • و اسبی که در خواب روی پاهایش سفید است آن را المهاجل گویند و دلالت بر پیروزی و جلال دارد.
 • و اسب قرمز در خواب یا هر چه به او گفته شود کوانتومی که در آن سرخی تا سیاهی وجود دارد; نشان دهنده قدرت و قوی ترین نشانه پیروزی و پیروزی است.
 • ابن سیرین در آنچه می خوانیم تعبیر دیدن اسب سفید در خواب را ذکر نکرده است.
 • ابن سیرین می افزاید تعبیر دیدن اسب و اسب در خواب مخصوصاً در مورد دیدن اسب وحشی و دیدن اسب خشمگین در خواب:

 • به قول ابن سیرین در بیشتر موارد دیدن اسب خشمگین هیچ فایده ای ندارد.
 • هر که در خواب دید که سوار بر اسب خشمگین است این حکایت از نافرمانی دارد و اینکه بیننده به اندازه لجاجت اسب از هوای نفس پیروی می کند.
 • دیدن سوار شدن بر اسب خشمگین در خواب ممکن است نشان دهنده مصیبت بزرگی باشد که به اندازه آشفتگی اسب بر بیننده وارد می شود.
 • سخت‌ترین این بدبختی‌ها و نافرمانی‌ها در خشن سواری بر اسب خشمگین در خواب است.; اینکه اسب وحشی در خواب سفید و سیاه تا خاکستری «خاکستری» است و خدا داناتر است.
 • اسب در خواب به سرعت دوید بلکه دلالت بر شوق و پایبندی به آن دارد، اگر خواب ببیند که اسبی در خواب عرق می کند، عرقش به دنبال شوق شسته می شود و خداوند اعلم.
 • و اسب وحشی در خواب دلالت بر مردی دارد که سبکی در ذهن دارد و یا ظالمی است که قدر نعمت را نمی داند و اهمیتی نمی دهد و همین طور به اسبی که در خواب تسلیم نمی شود، اسب آزاد می گویند.
 • ابن سیرین گوید وحشی بودن اسب در خواب نیز ممکن است دلالت کند خروج یکی از آنان از زیر دست بصیر، بر حسب حال و موقعیت او، ممکن است حاکی از طغیان کارگران او یا نافرمانی همسرش و مانند آن باشد.[1]
 • شیخ النابلسی معتقد است: دیدن اسب در خواب، بیانگر پول فراوان، غرور و قدرت است، اما برای این امر جزئیات و مواردی وجود دارد که بارزترین آنها عبارتند از.[2,3]:

 • هر که در خواب ببیند که صاحب اسب است، رزق و روزی او وسعت می یابد و نیز آبرو و اعتبارش.
 • اسب سواری در خواب مصونیت از آسیب استو در صورتی که بیننده در خواب بتواند اسب سواری کند و مناسب او باشد ممکن است نشانگر میخ باشد.
 • یا دیدن کره اسب در خواب ممکن است نشان دهنده یک فرزند خوب و یک پسر زیبا باشد.
 • دیدن اسبی که اصیل نیست در خواب بیانگر فقر و پریشانی است.
 • اسب در خواب ممکن است نشان دهنده سفر باشد زیرا نامش از آن گرفته شده است یا اسب سواری در خواب نشان دهنده بهترین دوستان است زیرا نام آن اسب و اسب است. همانطور که نابلسی می گوید.
 • هر که در خواب ببیند که در خواب بر اسب سوار نمی شود و افسار آن را رها می کند و رها می کند. رویاهای او ممکن است نشان دهد که او از همسرش طلاق می گیرد.
 • پیاده شدن از اسب در خواب برای سوار شدن به غیر از آن، بیننده با همسر خود ازدواج می کند، یا زنان دیگر او را مشغول می کنند.
 • همچنین پیاده شدن از اسب در خواب بیانگر پشیمانی در اثر عملی، یا حذف از موقعیت است.
 • سوار شدن بر مادیان ممکن است به معنای ازدواج باشد، زیرا اسب سیاه و سفید در خواب یا تازی خاکستری نشان دهنده ازدواج بیننده با زنی پارسا است و همچنین سوار شدن بر قوچ در خواب نشان دهنده ازدواج است (قوچ که به جفت گیری با اسب).
 • و اما اسب سواری در خواب بدون زین و افسار دلالت بر این دارد که مسافر با زن زنا کند یا بدون عصمت ازدواج کند.
 • سوار شدن بر اسب بدون زین و افسار ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب دستوری را انجام می دهد و بر آن مستقر نمی شود و این رویت به طور کلی بیانگر نافرمانی و امید به توبه و همچنین دیدن اسب بدون افسار است که در اطراف سرگردان است. هر چه او بخواهد نشانگر زن زناکار است.
 • سوار شدن با مردی بر اسب در خواب; اگر مرد شناخته شده باشد بیننده به آنچه می خواهد می رسد یا در امری پشت سر اوست اما اگر مرد ناشناس باشد سوار شدن با او بر اسب در خواب دلالت بر دشمن دارد و خدا داناتر است.
 • مرگ اسب در خواب دلالت بر مصیبت یا عذاب دارد و هر که در خواب ببیند که مادیان را می کشد به صورت کامل و دقیق رؤیت و سیاق آن قوت و قدرت پیدا می کند.
 • دیدن اسب یا مادیان از دور در خواب مژده است.
 • در مورد فروش اسب در خواب، دلالت بر آن دارد که بیننده با اختیار خود جای خود را در کار خود رها می کند و خریدن اسب در خواب به این معناست که بیننده از سخنانی که می گوید یا انجام می دهد روزی می گیرد.
 • و از کتاب «الاشارات فی علم الفراسات» تعبیر ابن شاهین ظهیری را به دیدن اسب و اسب و مادیان در خواب و در صورتهای مختلف به شما می رسانیم.[4]:

 • اسب عرب در خواب شرف و شرف استو هر کاستی در اسباب سواری در خواب کم شدن آبرو و اعتبار است و هر فقدان اسبی که خوابیده در خواب ببیند و سوار شدن بر اسبی آرام و مطیع در این نشانه قویتر از اسب بسته است. .
 • هر چیزی که در خواب اسب را زینت می دهد، بیانگر افزایش قدرت، اعتبار و ثروت استبرعکس، هر چیزی که اسب را در خواب مایه ننگ یا ننگ می کند، سوار بر اسب بدون دم در خواب، بیانگر ازدواج با زن پست است.
 • و هر که ببیند در خواب با اسبی نزاع می کند یا با اسبی می جنگد. اگر پارسیان بیننده را شکست دادند، دومی به مصیبت یا نافرمانی افتاد.
 • هر چه اسب در خواب آشفته و وحشی تر باشد، بیانگر گناه بزرگتر و گناه بزرگتر است و دیدن اسبی که در خواب می دود اگر فاسق نباشد بهتر است.
 • در مورد پیاده شدن از اسب در خواب، به تعبیر ابن شاهین از درجه و مقام افتاد و همچنین در خواب از اسب افتاد.
 • و هر کس در خواب از اسب خود فرود آید، زن خود را به طلاق یا مرگ رها می کند و در خواب پیاده شدن از اسب، نشان دهنده نقص است، مخصوصاً اگر بیننده به اسب بازنگردد.
 • اسب مرده در خواب غم، هذیان یا مرگ همسر بیننده است.
 • ابن شاهین در بیان رنگهای اسب و اسب در خواب با ابن سیرین و سایر مفسران موافق است. و از تعبیر اسب سپید در خواب ناگفته نماند.
 • همچنین برجسته ترین مطالبی که در دایره المعارف تعبیر خواب میلر در مورد تعبیر خواب دیدن اسب آمده است، همانطور که گوستاو میلر در تعبیر اسب و مادیان می گوید برای شما نقل می کنیم.[5]:

 • تعبیر اسب سفید در خواب خواب بیننده در قرار ملاقات موفقی است و دیدن اسب سفید در خواب بیانگر روابط اجتماعی موفق و لذت بخش است.
 • در مورد اسب ضعیف در خواب، یا دیدن اسب کثیف در خواب; نشان دهنده قرار گرفتن بیننده در معرض خیانت و خیانت دوست یا زن است.
 • دیدن اسب سیاه در خواب برای زن بیانگر این است که شوهرش به او وفادار نیست.
 • در مورد دیدن اسب سیاه در خواب، بطور کلی به گفته میلر، این نشان می‌دهد که بیننده ثروت به دست می‌آورد، اما از راه‌های پیچیده و ناصادقانه.
 • دیدن اسب وحشی در خواب از نظر میلر بیانگر حماقتی است که دوست یا کارگر مرتکب می شود که پروژه های بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد و دیدن اسب خشمگین نشان دهنده دشواری دستیابی به خواسته ها و اهداف است.
 • افتادن از اسب در خواب نشان دهنده مشکلی است که بیننده خواب به دلیل رقابت در کار و زندگی خود متحمل می شود.
 • لگد زدن اسب در خواب بیانگر بیگانگی یکی از عزیزان یا عزیزان است.
 • و بهترین رؤیت از نظر میلر دیدن اسب سوار بر آب در نهر یا مانند آن است، دیدن آب در پشت اسب در خواب، بیانگر مال و رزق فراوان است.
 • در مورد سوار شدن بر اسب بدون زین در خواب، حکایت از سختی رسیدن به خواسته ها و به دست آوردن مال دارد، اما پس از سختی به دست می آید.
 • اسب مرده در خواب یا دیدن مادیان زخمی نشان دهنده دردسر و ناامیدی است.
 • این بود تعبیر خواب اسب و دیدن اسب و مادیان در خواب، چنان که مفسران بزرگ از ابن سیرین به نابلسی و ابن شاهین و آنچه از کرمانی و ابی سعد تا به آن نقل کرده اند این بود. تفسیر معاصر با گوستاو میلر در این لینک.

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا