خواب مناره و تعبیر سقوط و تخریب مناره در خواب

تعبیر دیدن افتادن مناره مسجد و خواب دیدن مناره خراب کردن و ساختن مناره در خواب، تعبیر مناره در خواب برای زنان مجرد و متاهل و خواب مناره مسجد، خواب دیدن مناره های معروف.

تعبیر خواب در سایت Solveha می گوید دیدن مناره در خواب عموماً بیانگر رئیس قبیله یا حاکم است یا کسی که به صلاح مردم اهمیت می دهد و به خیر می خواند و مناره های فراوان در خواب نشان دهنده بسیاری از کسانی است که دعای خیر می کنند و آنچه را که خفته در خواب با مناره مسجد می بیند تعبیر می شود که بعد از آن. با در نظر گرفتن جزئیات چشم انداز و زمینه دید مناره ها.

در این مطلب تعبیر دیدن مناره و مناره مسجد در خواب را به شما پیشنهاد می کنیم که در آن توضیح می دهیم. دیدن سقوط مناره و تخریب مناره مسجد در خواب یا ساختن مناره، و تعبیر ایستادن بر مناره، علاوه بر تعبیر دیدن مناره های آبی و معنی و رویت مناره های معروف در خواب و موارد دیگر دیدن مناره در خواب.

در مطلب قبلی تعبیر دیدن مناره در خواب توسط مفسران بزرگ را خدمت شما عزیزان عرض کردیم، می توانید تعبیر ابن سیرین و النابلسی را برای دیدن مناره و خواب مناره به روایت ابن شاهین و ابن مرور کنید. غنام با کلیک بر روی این لینک.

مهم ترین مطالبی را که مفسران بزرگ درباره دیدن مناره در خواب گفته اند را یادآور می شویم [1,2]مناره نشان دهنده سلطان و حاکم است و دیدن مناره مسجد در خواب نیز بیانگر مرد صالحی است که به خیر ندا می دهد و مردم را بر او جمع می کند و هر بدی شدید در مناره مسجد در خواب بیانگر حال است. از مرد و وضعیت گروهش.

فروریختن مناره مسجد در خواب حکایت از مرگ مرد بزرگواری دارد که به خیر می خواند، دیدن فروریختن یا سقوط مناره در خواب، به تعبیر ابن سیرین، بیانگر پراکندگی گروه و اختلاف نظر آنان است.

تعبیر خواب در سایت “Halloha” در مورد خواب سقوط مناره در خواب می گوید.معنای عام دیدن سقوط مناره در خواب، مرگ شبان است و شبان مقصود در اینجا، چنان که در حدیث شریف آمده است، همه شما شبانید و همه بر گله او مسؤول هستید. تعبیر مناره مسجد مجهول در خواب این است که دلالت بر مرگ زائر خیر دارد و سقوط مناره مسجد معروف مرگ یکی معروف است و و اما کسی که در خواب تمام مساجدی را ببیند که مناره‌های آن فرو می‌افتد، بیانگر این است که صدای حق خاموش می‌شود و صدای باطل بلندتر است، و خداوند داناتر است.

افتادن مناره مسجد بر سر مردم حکایت از از دست دادن امامشان دارد. و هر کس در خواب ببیند که مناره مسجد بر او فرو می ریزد، مرگ مادرش برای آن است که مادرش رنج می برد و مصیبت به حق او خواهد بود.

و اما افتادن مناره مسجدالحرام در خواب، بیانگر ترک نماز است و افتادن مناره مسجدالاقصی در خواب، بیانگر ترک جهاد است، این و خدا داناتر است.

به تعبیر الکرمانی تخریب و تخریب مناره در خواب. دلالت بر عملی دارد که بین مسلمانان تفرقه می‌اندازد و برعکس دیدن بنای مناره در خواب، و تعبیر خواب در حل خود درباره دیدن تخریب مناره و ساختن مناره در خواب می‌افزاید:

تعبیر دیدن تخریب مناره در خواب به طور کلی حاکی از ضعف مسلمانان و گسترش ظلم است، چنانکه خداوند متعال در سوره بقره آیه 114 می فرماید: «و کیست ستمکارتر از آنکه مساجد خدا را باز دارد. در آنها ذکر شده است، پس از او بترسید.» و هر کس در خواب ببیند مناره ناشناخته ای را ویران می کند، ستمکار و ناسپاس است.و اما خراب كردن مناره مسجد معروف در خواب، بيانگر آن است كه بيننده از پدر و مادر خود نافرماني كرده و يا با همسرش بدرفتاري داشته است، پس حال خود را ببيند.

و هر کس در خواب ببیند که مناره را خراب می کند تا آن را بازسازی کند، مقامی را عزل می کند و دیگری را منصوب می کند یا زن خود را طلاق می دهد و با دیگری ازدواج می کند. و اما اینکه در خواب ببینم مردم برای تخریب مناره مسجد جمع می شوند ممکن است دلالت بر عزل امام داشته باشد و هر کس در خواب ببیند یکی از اهل بیتش مناره را خراب می کند، بزرگ آنها را برمی دارد و خداوند اعلم دارد و تعبیر دیدن مناره تخریب شده در جنگ، حکایت از مرگ آن حضرت دارد. رهبر.

تعبیر خواب در خواب از دیدن ساختن و مرمت مناره ها در خواب می گوید:

 • دیدن بنای مناره در خواب به طور کلی بیانگر آبرو و شهرت با نیکی و بر عهده گرفتن مسئولیت است.
 • هر که در خواب ببیند که بر بام خانه مناره می سازد، در خانواده یا محله و محله خود پیشوایی پیدا می کند.
 • هر که در خواب ببیند که برای مسجد مناره می سازد، پسرش امام جماعت شود.
 • مرمت مناره و مناره مسجد در خواب بیانگر این است که بیننده خواب از همسرش حمایت می کند.
 • هر که در خواب ببیند برای ساختن مناره انفاق می کند، به یتیم یا فقیری انفاق می کند.
 • تعمیر چراغ های مناره در خواب بیانگر این است که بیننده احوال مردم را درست می کند.
 • ایستادن روی مناره در خواب به تعبیر ابن غنم دلالت بر قرب سلطان دارد
 • تعبیر خواب در شیرینی او می گوید تعبیر عروج به مناره در خواب به طور کلی ازدواج، ریاست یا زعامت است.
 • هر که در خواب ببیند که بر مناره ایستاده است، بر آنچه هست مسلط می شود.
 • و هر که در خواب ببیند که از مناره اذان می خواند، مقام خود را بالا می برد و زمان و مکان خود را حفظ می کند.
 • یا خوابیدن روی مناره در خواب دلالت بر این دارد که بیننده خواب از کار خود می خوابد و هر که ببیند در مناره زندگی می کند برای همسرش زندگی می کند.
 • هر کس در خواب ببیند یکی از اهل بیت خود بر مناره ایستاده یا کسی را که می شناسد بر مناره ایستاده است، مقام آن شخص بالا می رود.
 • دیدن بالا رفتن از مناره در خواب این نشان می دهد که بیننده به همسر خود وابسته است یا از قبیله خود چاپلوسی می کند.
 • افتادن از مناره در خواب بیانگر این است که بیننده آبروی خود را از دست می دهد یا همسر صالح خود را طلاق می دهد و خدا داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که او را از مناره پرتاب می کند، زنش او را از مناره بیرون کند.
 • به تعبیر ابن سیرین دیدن زنی که در خواب بر مناره مسجد اذان می دهد، بیانگر بدعت بزرگی است. تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که معنای عام دیدن مناره در خواب برای زن، دلالت بر مادر یا مادر شوهر دارد. همینطور دیدن مناره در خواب برای زن مجرد دلالت بر مادر او دارد و خداوند اعلم.

  تعبیر افتادن مناره در خواب برای زن موجب زوال مقام او می شود و افتادن از مناره برای زن حامله مرگ اوست و خداوند اعلم است و در خواب به مادر یا مادر شوهر خود تکیه می کند. قانون، و هر که ببیند در مناره می خوابد، به نقش مادر و همسرش می خوابد.

  در مورد خواب تخریب مناره در خواب برای یک زن، وفات یا طلاق یا مرگ یکی از عزیزان به احوال و قرائن رؤیت، و هر که در خواب ببیند که مناره را خراب می کند، نیکی خود را از دست می دهد و چوب را به شوهرش می دهد. دیدن بنای مناره در خواب برای زن مجرد ازدواج خود و برای زن شوهردار عزت و عنایت او به خانواده اش.

  دیدن شوهر بر روی مناره در خواب بیانگر خانواده ای است که با آنها پیوند برقرار کرده اند دیدن شوهر در حال تخریب مناره در خواب زن خود را طلاق می دهد یا تحقیر می کند و تعبیر دیدن شوهر در خواب مناره ساختن یا تعمیر مناره این است که به همسرش عنایت می کند یا آشتی می دهد.

  و دیدن مناره های زیاد در خواب برای یک زن الگوی خوبی در بین دختران همجنس اوست. دیدن مناره های نورانی در خواب برای زن زنان درخشان در تاریخ، و کسانی که مناره ای را بر بام خانه او می دیدند، جایگاه خود یا دخترش را بالاتر می بردند.

 • دیدن مناره های مسجد جامع در خواب بیانگر اتحاد مسلمانان برای پیروی از برنامه های درسی است.
 • دیدن تخریب مناره مسجد جامع حکایت از مانع نمازگزاران دارد.
 • دیدن مناره های مسجدالاقصی در خواب بیانگر اتحاد مسلمانان برای جهاد است.
 • دیدن تخریب مناره مسجدالاقصی حکایت از کسانی دارد که از جهاد جلوگیری می کنند.
 • تعبیر دیدن مناره های مسجد اموی در خواب که مسلمانان را به توبه می رساند زیرا در آخرالزمان اهمیت دارد.
 • تعبیر دیدن مناره های آبی در خواب بیانگر این است که مردم دور فرمانروا، راهنما یا قاضی خود جمع می شوند.
 • تعبیر دیدن مناره های سیاه در خواب این است که مردم مجبور به پذیرش حاکم، قاضی یا صاحب منصب می شوند.
 • تعبیر دیدن مناره نورانی در خواب حکایت از حسن و زینت دنیا دارد.
 • دیدن مناره بدون چراغ در خواب یا مناره خاموش، بیانگر ضعف حاکم یا مأمور است.
 • تعبیر دیدن مناره در خواب این بود. برای تماشای فیلم های تعبیر خواب روی این لینک کلیک کنید و برای درخواست تعبیر خواب ویژه از مترجم خواب در سایت حل آن اینجا را کلیک کنید.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب» ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 1387ش.
  2. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا