هوپو در خواب و تعبیر دیدن هوپو در خواب

هوپو در خواب و تعبیر دیدن هوپو در خواب

تعبیر دیدن هول در خواب تعبیر ذبح هول در خواب شکار هول در خواب جوجه هپه دیدن ورود هوپو به خانه و تعبیر گاز گرفتن هوپو در خواب.

امام صادق(ع) می فرماید: هوپی در خواب، بیانگر خبری است که موید آن قول است، یا دیدن حوض در خواب، بیانگر فضل توأم با پیروزی و پیروزی بر مخالفان است، چنان که هول در خواب، بیانگر مقام بلند است. تعبیر امام صادق (علیه السلام) هوپو در خواب به صورت کامل و دقیق از طریق تعبیر رؤیت هوپه گرفتن و شکار هوپو در خواب تعبیر دیدن تخم ها و جوجه های هوپه و تعبیر ذبح حوض. هوپه در خواب و خوردن گوشت هوپه، علاوه بر تعبیر دیدن هوپه در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار و موارد دیگر هوپو بینایی.

ابن سیرین گوید که هول در خواب، دلالت بر مردی دارد که در امور علم و امور آن کار می کند و در کار خود بصیر خبره و مشهور است، ولی علم بسیار و دین کم دارد، به گفته ابن سیرین. ديدن هوپه در خواب بيانگر خبر شنيدن است، چنانكه هول در خواب بيانگر گفتار است، زشت است، زيرا بوي گند مي دهد، و اين تمام آن چيزي است كه ابن سيرين در تعبير ديدن هوپه در خواب آورده است.

در مورد شیخ النابلسی، وی بیشتر از ابن سیرین و امام صادق و دیگران در تعبیر خواب هوپو توضیح داده است.نابلسی می گوید:

 • هوپو در خواب نشان دهنده پیام آور راستگو در آنچه می رساند و یا دیدن پرنده هوپه نشان دهنده جاسوس است.
 • شايد هوپو در خواب به دليل نامش به تخريب و هوپو اشاره دارد.
 • یا دیدن هوپو در خواب، بیانگر مردی آگاه است، ولی غالباً بحث می کنداین یک کلمه بد برای آن است.
 • نابلسی با ابن سیرین و امام صادق موافق است هوپو در خواب نشان دهنده خبر است نابلسی برای داستانش با استاد ما سلیمان علیه السلام اضافه می کند که هوپو ممکن است نشان دهنده بازگشت مسافر نیز باشد.
 • شايد ديدن هوپو در خواب بيانگر ازدواج با فرد شايسته باشد، ديدن هوپو در خواب بيانگر ازدواج باشد.
 • هوپو در خواب نشان دهنده پول و منفعت استمخصوصاً پرهای هوپه و خداوند متعال داناتر است.
 • ذبح هوپو در خواب ممکن است به تعبیر نابلسی دلالت بر ازدواج با باکره و شکستن باکره داشته باشد و این تعبیر در بیشتر رؤیاهای ذبح پرندگان در خواب صدق می کند.
 • می گفتند: ذبح حوض در خواب، نشان دهنده کتمان دلیل در امری است، یعنی کسی که در خواب حوض را ذبح می کند، دلیل یا دلیل یا اخباری را کتمان می کند.
 • شاید دیدن هوپو ذبح شده در خواب بیانگر مجازات مردی است که با او در مورد دین یا علم بحث می کند.
 • ابن شاهین گفته است که کشتن هوپو در خواب، بیانگر آن است که بیننده بر اهل علم پیروز می شود.
 • کشتن هوپو در خواب ممکن است نشان دهنده نقض سنت باشدزیرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از کشتن حوض نهی فرموده است و کشتن حوض در خواب ممکن است به معنای پیروی از بدعت باشد.
 • و اما در خواب خوردن گوشت هپه در آن اختلاف است، گفته شد خوردن گوشت هول در خواب رزق و مال و منفعت است و گفته شد خوردن گوشت هول در خواب خلاف است. سنت، زیرا خوردن آن در برخی فرقه ها حرام است.
 • هوپو مرده در خواب و مرگ هوپو ممکن است نشان دهنده مرگ مردی باشد که به حرفه خود مشهور است و پیرمردی باشد که از آن متنفر است.
 • شکار هوپو در خواب بیانگر تسلط مردی آگاه و بهره مندی از اوستهمچنین دیدن هوپو در حال شکار در خواب، بیانگر مال و رزق است که به طور کلی شکار پرندگان در خواب چنین است.
 • می‌گفتند: شکار هوپو در خواب، نشان‌دهنده گرفتن خبر یا تسلط بر جاسوسی است که اخباری را به بیننده می‌رساند.
 • و تير انداختن هول در خواب، بيانگر پيروزي و پيروزي است، چنان كه امام صادق مي فرمايد هول در خواب، حكايت از پيروزي دارد.
 • در مورد هوپو که در رویا در تور شکار می کند، یا گذاشتن تله برای هوپو، ممکن است نشان دهنده پیروزی در مشاجره با مردی با دانش زیاد باشد که عاشق بحث است.
 • شکار هوپو ماده در خواب نیز بیانگر ازدواج با فرد مجرد یا واجد شرایط ازدواج است.
 • پرهای هوپه در خواب، گواه پول و رزق و منفعت است، هر کدام به قدر مقدری که دارد و خداوند متعال داناتر است.
 • یا پرورش هوپو در خواب بر پسر مطیع و سازنده یا اجیر مطیع دلالت دارد.
 • چنانکه بالا آوردن هوپو در خواب بیانگر پسری نجیب و باهوش است و همچنین دیدن جوجه هوپو در خواب.
 • غذا دادن به هوپو در خواب و مواظبت از او حکایت از خیر دارد ان شاء الله.
 • هجوم هول در خواب، بیانگر خبر ناگوار است، و هر کس در خواب نیش هوپه را ببیند، خبری را می شنود که خوشایند او نیست و موجب بدبختی او می شود، و نیش هوپو در خواب ممکن است بیانگر آن باشد. از دست دادن بینا در مجادله، هر که در خواب ببیند که هوپو به آن نوک می زند، ممکن است مردم برخی از اخبار او را برسانند و سخنشان شود.

 • ورود هوپو به خانه نشان دهنده بازگشت غایب از سفر است، و انشاءالله منفعت و رزق را برگردانید.
 • ورود هوپو در خواب نیز بیانگر شنیدن خبرهای خوبی است که به زودی به بیننده خواب می رسد.
 • شاید خواب ورود هوپو به خانه نشان دهنده حسن نیت، تقوا و ایمان بیننده باشد.
 • در حالی که هول در خواب از خانه خارج می شود، بیانگر این است که برخی از اخبار خانه در معرض دید مردم قرار گرفته است.
 • و هر که هوپی ببیند در خواب وارد خانه او شده و بیرون می رود این ممکن است دلالت بر کسى باشد که اخبار بینا و اسرار خانه او را به مردم مى رساند و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر دیدن هوپو در خواب برای زن مجرد این نشان می دهد که خبر صحیح رسیده است.
 • دیدن هوپو در خواب برای یک زن مجرد ممکن است نشان دهنده نامزدی او با مردی باشد که در بین مردم رابطه دارد و به علم معروف است.
 • و اگر زن مجردی ببیند که هوپو وارد اتاقش شد و بیرون آمد; این ممکن است نشان دهنده دوستی باشد که اخبار خود را به دیگران می رساند و خدا داناتر است.
 • در مورد تعبیر هوپو در خواب برای زن متاهل، حکایت از بازگشت مسافر غایب خواه شوهرش یا دیگران دارد.
 • و ذبح حوض در خواب برای زن شوهردار خوب نیست و دلالت بر پنهان داشتن حقیقت از شوهر دارد و یا بیانگر تعارض با سنت است.
 • هوپو در خواب برای یک زن باردار نشان می دهد که نوزاد او قابل توجه و والا است.
 • و اگر زن حامله در خواب ببیند که هُوَف را سیر می کند، پسرش را بر اصول علم و دین تربیت می کند و خدا داناتر است.
 • همچنین، هوپو در خواب برای یک زن باردار ممکن است نشان دهنده آن چیزی باشد که شما از اخبار واقعی در مورد بارداری او پس از سردرگمی در مورد چیزی مرتبط با بارداری می دانید.
 • نیش هوپو در خواب برای یک زن به طور کلی ممکن است نشان دهنده افشای یکی از اسرار آن باشد.
 • دیدن هوپو در حال پرواز در خواب بیانگر کسی است که در حال تحقیق و بررسی اخبار است.
 • هوپو در خواب برای کسی که کار کشاورزی می کند، بیانگر فصل خوبی است و بیانگر کشف آب در سرزمینش است.
 • هوپو در خواب برای تاجر خیر و برکت در تجارت و سود اوست.
 • دید هوپو نیز موقعیت ها را نشان می دهد، برای تاجی که روی سر آن است.
 • می گفتند دیدن هوپو در خواب ممکن است بیانگر آشتی دو نفر باشد.
 • هر که در خواب ببیند که هوپو با او صحبت می کند، اقتدار بسیار خوب و وسیع پیدا می کند.
 • یکی از نمادهای هوپو در خواب نیز این است که نشان دهنده رهایی از مجازات است زیرا مولای ما سلیمان علیه السلام او را تهدید کرد و پس از آمدن با دلیل او را بخشید و آن در فرموده حق تعالی است: «او را به عذابی سخت عذاب می کنم یا او را ذبح می کنم یا می آورد. من با استبداد.»
 • دیدن هوپو در خواب ممکن است بیانگر دعوت به توبه باشد، زیرا او کتاب سلیمان علیه السلام را نزد ملکه سبا و قومش برد: «ای سران، گفت که کتاب شریفی نزد من افکنده شد. “
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  2. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  3. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا