تعبیر شاهین در خواب و نماد شاهین در خواب به صورت کامل و دقیق

تعبیر خواب شاهین، تعبیر دیدن حمله شاهین در خواب، دیدن شاهین در حال پرواز، شاهین سفید در خواب، جوجه شاهین در خواب و تعبیر دیدن شاهین در حال فروش و شکار در خواب.

شاهین را به دلیل قدرت و طرز پرواز و تیزبینی و ظلم بر طعمه پرندگان آزاد می نامند که دیدن شاهین در خواب در بیشتر موارد از این نشانه ها خارج نمی شود در سطور زیر به معرفی می پردازیم. شما به نماد شاهین در خواب و تعبیر شاهین در خواب ابن سیرین، امام صادق، ابن شاهین و دیگران.تعبیر حمله شاهین و شکار شاهین در خواب تعبیر دیدن شاهین در خواب زنان مجرد و متاهل و زنان باردار و موارد دیگر از بینایی شاهین.

ابن سیرین می گوید شاهین در خواب یا نشان دهنده صاحب قدرت است و شرافت و اعتبار در او با ظلم و شهرت ترکیب می شود. یا دیدن شاهین در خواب، بیانگر پسری است که به مقام بلندی می رسد، و ابن سیرین می افزاید که دیدن شاهین یا شاهین پرور، بیانگر آن است که چه کسی بر بزرگان ناخدا است و خداوند داناتر است.[1]

ابن شاهین ظهیری می گوید: صید شاهین در خواب، بیانگر مقام و منزلت است. و هر کس در خواب ببیند که شاهین او را حمل می کند و با او پرواز می کند راه درازی را طی می کند و امّا درگیری با شاهین در خواب اختلاف بر سر قدرت و با سلطان است و در آنجا دیدن شاهین که در خواب بیننده را می زند یا او را گاز می گیرد خوب نیست و سخن در اینجا برای ابن شاهین است.[2]

و امام صادق در تعبیر دیدن شاهین شاهین در خواب می فرماید که دلالت بر یکی از آن پنج گانه دارد:[3]

 1. شاهین در خواب نشان دهنده پسری است.
 2. دیدن شاهین در خواب بیانگر نعمتی است که بیننده نصیب او می شود.
 3. یا خواب شاهین سرگردان بیانگر پول و رزق است.
 4. دیدن شاهین در خواب ممکن است نشان دهنده جایگاهی باشد که بیننده خواب به آن رسیده است.
 5. دیدن شاهین در خواب نیز بیانگر آن است که امر بیننده مؤثر خواهد بود و کلام او شنیده می شود و همه اینها در حالت بیننده و شاهد بینایی است و خداوند داناتر است.

شیخ النابلسی تعابیر پیشینیان خود را از دیدن شاهین در خواب جمع کرد و بر آنها افزود.نابلسی در تعبیر خواب شاهین گفت: [4]

 • شاهین در خواب یک فرزند پسر است. و جوجه شاهین در خواب بیانگر پسری است که در میان مردم رابطه برقرار می کند.
 • و اما دیدن حمله شاهین در خواب و تعقیب شاهین در خواب، بیانگر مردی خطرناک و شجاع است که بر بیننده خشمگین است و با او دشمنی می کند، اگر بیننده در خواب از شاهین آسیب ببیند. ; از آن مرد گرفت.
 • دیدن شاهین در خواب بدون حمله، آسیب یا اختلاف. اما حاکی از غنایمی است که بیننده به دست آورده است.
 • و اما کسی که در خواب دید که شاهین حمل می کند، و شاهین مطیع او بود. اقتدار و مقام به دست می آورد و در او ظالم و ستمگر است.
 • دیدن شاهین در خواب ممکن است بیانگر مرگ و خشکسالی و کمبود غذا و نوشیدنی باشد، در صورتی که در خواب دلیلی بر آن باشد و خداوند متعال اکبر و داناتر است.
 • پرواز شاهین در خواب در بیشتر موارد بیانگر خیر است، مگر اینکه بیننده خواب از آن بترسد و ترسیده باشد:

 • دیدن شاهین در حال پرواز در خواب بیانگر رفع نگرانی است.
 • دیدن شاهینی که در آسمان پرواز می کند نیز حاکی از آزادی کسانی است که به نوعی زندانی یا محدود شده اند.
 • در مورد دیدن شاهینی که بالای سر بیننده شناور است، اگر دومی از او بترسد، ممکن است نشان دهنده آسیب قریب الوقوع سلطان یا پادشاه ظالم باشد، اگر شاهین در خواب با آرامش فرود آمد، بیننده زنده می ماند و اگر در خواب حمله شاهین یا ضربه ای بود. پنجه یا منقار آن؛ برای بیننده ضرر دارد.
 • و رؤیای پرواز شاهین در آسمان، یا دلالت بر آرزوی قدرت و منزلت دارد، یا دلالت بر خشکسالی و کمبود معیشت در آن مکان دارد، بسته به حال بیننده و مقام او و شاهد بینایی.
 • و هر کس شاهینی را در خواب ببیند که پرواز می کند و بر دوش یا در دستانش فرود می آید، بی ضرر.این نشان می دهد که بیننده اقتدار و قدرتی را که آرزو دارد به دست می آورد.
 • برعکس آن که شاهین داشت و از آن فرار کرد و پرواز کرد. این ممکن است نشان دهنده از بین رفتن مقام و از دست دادن رتبه باشد.
 • پرواز شاهین در اتاق یا جای باریک هیچ فایده ای نداردزیرا شاهین یکی از پرندگان آزاده ای است که نمی تواند بین دیوارها پرواز کند و دیدن شاهین در حال پرواز در اتاق در خواب بیانگر خستگی و عبوس شدن است که منجر به از دست دادن قدرت و از دست دادن کنترل می شود و خداوند اعلم.
 • ابن شاهین گوید حمله شاهین به بیننده در خواب سریع و حمله آن به او; ممکن است نشان دهنده مرگ سریع باشد.
 • حمله شاهین در خواب، نزاع بین بیننده و مردی شجاع، خطرناک و ناعادل است.و ضرری که در دعوای بیننده خواب به او وارد می شود به اندازه ضرری است که از شاهین در خواب می بیند.
 • حمله شاهین در خواب نیز بیانگر اختلاف بر سر مقام یا مقامی است و بیننده خواب از این درگیری در امان نیست زیرا حریف او قوی است و کافی است در حمله شاهین ضرری از نیش یا نیش او ببیند. پنجه ها
 • در مورد زنده ماندن از حمله شاهین در خواب، رهایی از همه موارد فوق است، زیرا بیننده خواب از آسیب قریب الوقوع و قصد آسیب از یک حاکم ظالم یا حریف قوی و شجاع نجات می یابد.
 • و هر که در خواب ببیند شاهینی به او حمله می کند و آن را حمل می کند و با آن پرواز می کند; یا حاکی از مقام و بلندی است، یا حاکی از محدود شدن آزادی بیننده به وسیله چیزی، یا حاکی از مرگ قریب الوقوع او، بنابر قرائن رؤیت و حال و منزلت بیننده.
 • و اما کسی که شاهین را در خواب دید یا دید که بچه ای را می رباید و با آن پرواز می کند. یا دلالت بر این دارد که کودک فریب مقام را می خورد تا اینکه او را فاسد می کند، یا نشان می دهد که اگر در خواب دلیلی بر آن باشد یا مریض است، دوره او نزدیک است.
 • همانطور که اشاره کردیم دیدن نیش شاهین در خواب و یا برخورد شاهین به چنگال در خواب فایده ای ندارد و همه رؤیاهای شاهین در خواب بهتر از دیدن شاهین گزیده یا ضربه خورده است.در خواب دیدم شاهینی مرا گاز می گیردمقامی به او آسیب رساند و به دعوای وارد شد که لایق او نیست و جز ضرر و زیان بر او اثری ندارد و نیز هر که دید شاهین او را زد یا با چنگال او را مجروح کرد، از دعوا آسیب دید. با مردی نیرومند و خطرناک فتح و حبس و چه بسا حکایت از نزدیک شدن مرگ بیننده دارد و خداوند به سنین داناتر است.

 • شکار شاهین در خواب بیانگر قدرت و مقام بالاست.
 • ابن سیرین می گوید که شکارچی شاهین در خواب ناخدا یا رئیس قوم قوی و نجیب است.
 • شکار شاهین در خواب ممکن است بیانگر تصرف قدرت از صاحبش باشد، و جای او را گرفت، تعبیر خواب شکار در خواب را در سایت هالوها با کلیک اینجا بخوانید.
 • می‌گفتند شکار شاهین در خواب، نشان‌دهنده بلندی و فیض است که بیننده به خاطر مردی نیرومند و شجاع به دست می‌آورد.
 • دیدن شکار شاهین در خواب نیز بیانگر پیروزی در نزاع و تسلط بیننده است.
 • شکار شاهین در خواب با تور بلکه حکایت از برآورده شدن خواسته ها و برآورده شدن خواسته ها دارد.
 • در مورد تیراندازی به شاهین در خواب، و او را مرده بگیریدبه معنای پیروزی بر یک دشمن قوی است.
 • رها كردن شاهين در خواب پس از شكار، يا بيانگر اتلاف فرصت است، يا نشان دهنده پسري است كه پس از از بين بردن تعداد مردان، خانواده خود را ترك مي كند، و خدا داناتر است.
 • در حالی که دیدن شاهین در حال بزرگ کردن شاهین در خواب بیانگر تربیت فرزند است او در میان مردم رابطه دارد و تربیت او بر جوانمردی و شجاعت است.
 • بزرگ كردن شاهين در خواب، بيانگر آن است كه انسان در زندگي مال و پسر و زن خود را به چه آرايش مي كند و افسار آن را در دست دارد و خدا داناتر است.
 • غذا دادن به شاهین در خواب حکایت از تربیت پسر قدرت و شجاعت دارد و شاید با آن خشونت را به او آموختند.
 • مرگ شاهین در خواب بیانگر مرگ مرد صاحب نفوذ و قدرت استو به سبعیت و قوت تا هنگام مرگ مشهور است یا دیدن مرگ شاهین در خواب بیانگر از بین رفتن آبروی بیننده و بدتر شدن حال او است و یا بیننده اعتبار و اقتدار خود را بر مردم از دست می دهد. خانه او یا کارگرانش و امثال او که تحت فرمان او هستند. ممکن است دلالت بر جدایی پدر و پسر به دلایلی داشته باشد و حال فرزند پس از جدایی پدر خوب نباشد. مرگ شاهین در خواب ممکن است بر اساس شواهد خواب نشان دهنده پیروزی بیننده بر حریف باشد.

  تخم های پرندگان شکاری در خواب عموماً بیانگر فرزندان قوی و شجاع است و تخم های شاهین در خواب بیانگر این است که زن در صورت لیاقت فرزند ذکور را حمل می کند یا دیدن تخم های شاهین در خواب نشان دهنده آمادگی برای کاری بزرگ است اگر بینا صلاحیت بچه دار شدن را ندارد تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب را اینجا کلیک کنید و اما جوجه شاهین در خواب بیانگر کودکی است که در بین خانواده خود رابطه نامشروع دارد و به جوجه شاهین غذا می دهد. در خواب بیانگر تربیت فرزندان با قدرت و شجاعت و بزرگواری است و تعداد مردان خانواده خود را ترک می کنند.

  شاهین سفید در خواب بیانگر آزادی است، زیرا شاهین سفید در واقع یکی از بهترین شاهین های آزاد است و پرواز شاهین سفید در خواب بیانگر این است که بیننده از محدودیتی رهایی می یابد و این ممکن است با پرداخت مبلغی باشد. قرض یا رستگاری از تسلط مرد بر او، او را شاهین سرگردان می گویند و بر نعمت و غنیمت دلالت می کند و غیبت در خواب قوت بینش دارد که بیننده از آن منفعت دارد و شاهین. در خواب، عزت و بلندی است، مشروط بر اینکه در خواب هیچ حمله شاهین یا ضرری از شاهین به بیننده نباشد، و خداوند داناتر است.

 • خوردن گوشت شاهین در خواب، مال و رزق و روزی است از طرف مرد امر.
 • خوردن گوشت شاهین به صورت خام خوب نیستحکایت از غیبت و غیبت مردی دارد که آبرو دارد و ممکن است بعد از آن مضر باشد.
 • پرهای شاهین در خواب نیز بیانگر پول، رزق و روزی و غنیمت است.
 • خوردن تخم شاهین در خواب برای فرزندان رزق آسان و حلال است.
 • فروختن شاهین در خواب ممکن است بیانگر آن باشد که بیننده دلیل قوت خود را رها می کند و مانع او می شود یا دلالت بر این دارد که اسباب حیثیت و قدرت را به شخص دیگری که شاهین را از او می خرد، منتقل می کند، در صورتی که خوابنده نبیند. که در فروش و شکار شاهین کار می کند، اگر در خواب شاهین فروشی کار می کند تقسیم قدرت بر دیگران بر عهده او بود و بزرگ ترین آنها بود و اما تعبیر دیدن هدیه شاهین در خواب. ، یا نشان دهنده پولی است که هدیه دهنده دریافت می کند یا هدیه شاهین در خواب نشان دهنده موقعیتی است که هدیه به خاطر کسی که به او داده است به او می رسد ، همانطور که هدیه شاهین در خواب نشان می دهد. حمایت و حمایتی که مستعد می شود، یا نصیحتی که موجب منفعت و تعالی می شود، و خدا داناتر است.

  تعبیر دیدن شاهین در خواب برای زن مجرد این است که با مردی ازدواج کند که در میان مردم رابطه داشته باشد، قوی و شجاع باشد، به او نیکی کند، او را حفظ کند و او را حفظ کند.در مورد دیدن حمله شاهین در خواب برای یک زن مجرد؟ بیانگر آسیبی است که از طرف پدر یا ولی به او وارد می شود، دیدن حمله شاهین به زن مجرد در خواب ممکن است نشان دهنده شوک نامزد یا شوهرش در آینده باشد و مورد ظلم قرار گیرد. خدا بهتر می داند.

 • شاهین در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که شوهرش مقام بالایی به دست خواهد آورد.
 • و هر کس در خواب شاهین را ببیند که به او حمله می کند، از شوهرش به ظلم و آزار می رسد.
 • و اما تعبیر خواب جوجه شاهین برای زن متاهل، بیانگر این است که فرزند او در صورت داشتن پسر مهم است یا جوجه شاهین در خواب و تخم شاهین برای زن شوهردار حاملگی است و او نوزاد پسر است و خدا داناتر است.
 • تعبیر شاهین در خواب برای زن باردار نشان دهنده پسرش است که نجیب، مهم و والا است.
 • همینطور هر کس در خواب ببیند که شاهینی به دنیا می آید، نشانگر فرزندی قوی و شجاع است که انشاءالله با او رابطه برقرار می کند.
 • و حمله شاهین به زن باردار در خواب ممکن است نشان دهنده دشواری حمل او یا آسیب رساندن به او باشد.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب غربی می گوید: دیدن شاهین در خواب بیانگر افرادی است که علیه بیننده نقشه می کشند و برای او نقشه می کشند و می افزاید: [5]

 • تیراندازی به شاهین در خواب و شکار شاهین با تفنگ بیانگر آن است که بیننده پس از تلاش فراوان بر برخی از مشکلات و گرفتاری های خود غلبه می کند.
 • دیدن شاهینی که برای شکار از جوجه های بیننده در خواب شناور است، بیانگر کمین دشمنان و مخالفان است.
 • هر که در خواب موفق شود شاهین را از خود دور کند یا از آن بگریزد به آنچه می خواهد می رسد.
 • میلر می گوید شاهین مرده در خواب نشان دهنده شکست مخالفان و دشمنان است.
 • یا دیدن شاهینی که در خواب صحبت می کند نشان دهنده رسوایی است که زندگی بیننده خواب را تباه می کند.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.
  3. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا