تعبیر دیدن پیاز در خواب و علامت پختن پیاز در خواب

تعبیر دیدن پیاز در خواب و علامت پختن پیاز در خواب

تعبیر خواب پیاز، تعبیر دیدن پیاز سبز و پیاز قرمز در خواب، پوست کندن و بریدن پیاز در خواب، تعبیر دیدن پختن پیاز، پیاز کبابی و کاشت پیاز در خواب.

تعبیرگران خواب دیدن پیاز در خواب را در همان موقعیت قرار می دهند، اغلب با تعبیر دیدن سیر، زیرا دیدن پیاز جز در موارد خاص هیچ فایده ای ندارد و پیاز در خواب اغلب نشان دهنده ریا و فریب است. سیر در خواب مواردی دارد که بیانگر نیکی بیشتر از پیاز در خواب است و خداوند اعلم در این مطلب تعبیر دیدن پیاز در خواب را به تفصیل به شما پیشنهاد می کنیم که ابن سیرین امام صادق(ع) بیان کرده است. النابلسی و دیگران و از طریق تعبیر دیدن پیاز سفید و پیاز قرمز در خواب، علامت پیاز سبز در خواب، معنی خوردن پیاز و پیاز پخته در خواب و تعبیر دیدن پیاز کبابی، تعبیر دیدن پیاز برای زنان مجرد و متاهل و معنی دیدن پیاز خواستن مرده در خواب و غیر آن.

ابن سیرین در تعبیر دیدن پیاز در خواب می گوید پیاز مکروه است، زیرا یهودیان پیاز خواستند و بهتر از آن داشتند و چون از قول خداوند متعال در سوره بقره که فرمود: «آیا کوچکتر را با بدتر عوض می کنید» خوب است. و یا خواب پیاز پوست کندن، بیانگر نفاق و چاپلوسی به قصد با کسی است، و تمام حبوباتی که بوی سیر و پیاز می دهند، نمایانگر ظاهر نهان است، و این است آنچه ابن سیرین در تعبیر دیدن پیاز گفته است. در خواب، و خدا بهتر می داند.

شیخ النابلسی می گوید خواب خوردن پیاز در خواب عموماً مکروه است و شیخ النابلسی مواردی را که پیاز در خواب دلالت بر خیر یا بدی دارد را چنین می داند:

 • پیاز در خواب ممکن است نشان دهنده مرگ باشد مخصوصاً برای بیمار که برعکس خواب سیر برای بیمار است که نشان دهنده بهبودی است. تعبیر دیدن سیر در خواب را در سایت آنها با کلیک بر روی اینجا بخوانید.
 • خوردن مقدار کمی پیاز در خواب مرگ بیمار استدرمورد زیاد خوردن پیاز ممکن است نشانه علاج باشدو الله اعلم.
 • خوردن پیاز در خوابممکن است نشان دهنده تنفر و نفرت بین بیننده خواب و خانواده اش باشد.
 • یکی از معدود مواردی که خواب پیاز ستودنی است این است که بیننده خواب مسافر است. دیدن پیاز برای مسافر بیانگر امنیت و سود است.
 • نابلسی با ابن سیرین موافق است که دیدن پیاز در خواب بدون خوردن آن بهتر از خوردن پیاز است و پیاز در خواب ممکن است بیانگر پیدایش امری پنهان باشد و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن پیاز سبز در خواب پول کم با خستگی و زحمت ولی حلال است.
 • و گویند پیاز سبز در خواب بیانگر بی حوصلگی و اضطرار در رزق است.
 • پیاز سفید در خوابممکن است نشان دهنده مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی باشد، به خصوص کسی که در خواب دید که پیاز سفید را پوست کنده و بدون پختن آن را خورد.
 • گفتند پیاز قرمز در خواب بدتر از پیاز سفید و سبز است، زیرا پیاز قرمز در خواب ممکن است غوطه ور شدن در گناه و پیاز قرمز در خواب نشان دهنده غم و اندوه و اضطراب شدید باشد.
 • خوردن پیاز قرمز در خواب ممکن است نشان دهنده پشیمانی و خوردن پول حرام و غیر قانونی باشد.
 • گفته شد که پیاز قرمز در خواب بیانگر اعمالی است که باعث پشیمانی شدید می شود زیرا طعم و بوی آن قوی تر است.

پیاز خشک در خواب ممکن است نشان دهنده رزق اندک پس از خستگی و کوشش باشد و اگر خوابیده در خواب پیاز خشک یا پیاز خشک ببیند، بیانگر پشیمانی است. رزقش مشکوک بود، اما اگر در خواب چیزی که دلالت بر شادی و سرور در پیاز خشک ببیند، حلال است، ولی کم و خسته است، و اگر پیاز خشک ببیند و نخورد، از بد اخلاقی دور می شود.

تعبیر خوابها در تعبیر دیدن پیاز خوردن در خواب اختلاف نظر داشتند و در اینجا بارزترین موارد دیدن پیاز در خواب است:

 • خوردن پیاز در خواب، بیانگر عملی مذموم است که بیننده خواب به سبب آن در معرض طرد خانواده خود قرار می گیرد و گفته شده است که خوردن پیاز در خواب، بیانگر نافرمانی و گناه و بدی است، زیرا عمربن خطاب گفت: ای مردم دو درخت بخورید که من جز بدی نمی بینم سیر و این پیاز
 • خوردن پیاز با نمک در خواب اگر بیننده عادل باشد، بیانگر مال و رزق است و اگر نافرمانی کند پیاز و نمک دلالت بر بیماری دارد تعبیر دیدن را بیشتر بخوانید. نمک در خواب در وب سایت “حل آن” با کلیک کردن در اینجا.< /li>
 • همچنین خوردن پیاز با نان در خواب اگر نان سفید باشد و بیننده نیکو باشد، یا نشان دهنده رزق و روزی است، یا اگر نان سیاه باشد نشان دهنده نگرانی و عصبانیت است. و بینا از اهل بدی است و خداوند داناتر است.
 • در مورد خوردن پیاز با پوست، ممکن است نشان دهنده کتمان نافرمانی یا سرپوش گذاشتن بر نافرمانی شخص دیگری باشد.
 • شیخ نابلسی می گوید: زیاد خوردن پیاز در خواب بهتر از کم خوردن است، زیرا زیاد سلامتی و شفا است و اندک بیماری و مرگ است.
 • مفسران خواب، همانطور که اشاره کردیم، اتفاق نظر دارند که دیدن پیاز در خواب بدون خوردن پیاز بهتر و بهتر از دیدن پیاز در خواب است.
 • خوردن پیاز پخته در خواب نیز بهتر از پیاز خام است، همانطور که در پاراگراف بعدی توضیح خواهیم داد.
 • همچنین تعبیر دیدن غذا و غذا در خواب را به طور مفصل در سایت حلالها با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

پرورش پیاز در خواب تعبیر به بیننده می شود، دیدن کشت پیاز در خواب اگر بیننده عادل باشد، بیانگر رزق و مال فراوان است که حلال است، اما اگر بیننده باشد. از افراد شرور است و در خواب می بیند که پیاز می کارد، پول حرام است، جمع می کند و خدا داناتر استدیدن باغ پیاز در خواب بیانگر رزق و روزی است. و پول، مگر اینکه خواب ببیند که پیاز می چیند، پس دیدن پیاز در خواب مکروه است و ممکن است بیانگر رسوایی و افشای اسرار باشد، زیرا میوه پیاز در زمین مدفون استچیدن پیاز در خواب قوی> نشان دهنده بی حجابی است و شاید کندن پیاز در خواب از زمین نشان دهنده نگرانی هایی است که به اندازه بیرون کشیدن پیاز بیننده خواب است و خداوند متعال بهتر می داند.

ابن شاهین می گوید پیاز پخته در خواب بهتر از پیاز خام یا سبز و همچنین سیر است و تعبیر دیدن پختن پیاز در خواب چنین است:

 • خوردن پیاز پخته در خواب، بیانگر صحت ایمان است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ورود پیاز و سیر به مساجد نهی کرده است. به سبب بو، خطاب رضی الله عنه می فرماید: هر که خورد هر دو را بپزد.
 • پختن پیاز در خواب بیانگر این است که پول از حرام درمان و پاک می شود.
 • در مورد پختن پیاز سبز در خواب ممکن است بیانگر توطئه بین بیننده و شریک زندگی او برای به دست آوردن پول و سودی باشد که آنها ندارند.
 • خواب پختن پیاز در خواب، به تعبیر ابن شاهین، بیانگر توبه و بازگشت از نافرمانی است.
 • خوردن پیاز پخته در خواب رزق حلال است و پیاز پخته شده در خواب برای مجرد بیانگر ازدواج است.
 • خوردن پیاز شکم پر در خواب بیانگر رزق و روزی متفاوتی است که شامل آسانی و سختی می شود، اما انشالله آبی حلال است و در خواب پیاز شکم پر است. حاملگی همسر را نشان می دهد.
 • و کسى که در خواب ببیند پیاز پخته نرسیده است، دلالت بر آن دارد که قصد توبه دارد و به سوى آن نمى رود، و این نشانه باب توبه است. به روی او باز است یا دیدن پیاز نارس در خواب بیانگر تاخیر در رسیدن به مطلوب است.< /li>

پخت کردن پیاز در خواب و دیدن پیاز کبابی شبیه تعبیر پختن پیاز و پیاز پخته است و دیدن پیاز کبابی در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب، خود، اعمال و رفتار خود را مرور می کند. و از زشتی روی برگرداند و به نیکی و نیکی پایبند باشد.و پیاز کبابی در خواب نیز دلالت بر آسایش پس از خستگی داردپس هر که در خواب ببیند پیاز را بریان می کند به او رسیدگی می کند. مشکلات تا به آسایش برسد انشاء الله پس از عادت به غیبت و غیبت و یا کباب کردن گوشت با پیاز در خواب زبان خود را حفظ می کند، بیانگر رزق و روزی است.

 • ابن شاهین می گوید: پوست کندن پیاز در خواب، بیانگر نفاق استو پوست کندن پیاز در خواب، بیانگر چاپلوسی مرد برای پول است.
 • گفتند پوست کندن پیاز در خواب، بیانگر آن است که بیننده به امر بدی پی می برد که از او غایب بوده، مشروط بر اینکه بیننده پس از پوست کندن پیاز، پیاز را نخورد. در غیر این صورت تعبیر پیاز خوردن همان طور که در بندهای قبل اشاره کردیم مناسبتر است.
 • دیدن پوست پیاز در خواب بدون پیازممکن است نشان دهنده نگرانی های سبکی باشد که به زودی از بین می روند.
 • بریدن پیاز در خواب، بیانگر اضطراب شدید است و بریدن پیاز در خواب بدون خوردن آن، نگرانی کمتری نسبت به بریدن پیاز و خوردن آن در خواب دارد.
 • زیاد بریدن پیاز در خواب ممکن است بیانگر ازدواج برای مجردها باشد، اما برای متاهلین خیری ندارد و خداوند دانا است.
 • دیدن بریدن پیاز در خواب، بیانگر جدایی و اندوه به دلیل فراق است.
 • قطع کردن پیاز در خواب بیانگر اختلاف نظر در مورد مسائل بزرگ بین همسران یا دو شریک است، اگر بعد از آن، پختن پیاز در خواب نشان دهنده راه حل باشد. به این اختلافات.
 • در مورد بریدن پیاز نرم در خواب این نشان دهنده اختلافات فراوان بر سر مسائل کوچک بین همسران یا شرکا است و پختن آن بهتر از خام ماندن آن است.
 • دو نیم کردن پیاز در خواب ممکن است نشان دهنده فاش شدن رازی باشد که باعث ایجاد اختلاف می شود و ممکن است منجر به انحلال شراکت یا جدایی و طلاق شود و خدا بهتر می داند.
 • پوست کندن پیاز سفید در خواب نشان دهنده ظاهر شدن یک عمل یا کلام زشت از یک فرد غیرمنتظره است.
 • پوست کندن پیاز قرمز در خواب بیانگر ریاکاری بیننده – یا کسی که پیاز را پوست می کند – برای به دست آوردن پول یا بهره است.
 • معنای کلی دیدن بوی پیاز در خواب این است که بیانگر گفتار زشت و خبر بد است.
 • چشیدن بوی پیاز از شخص در خواب بیانگر این است که این شخص در اعمال و گفتار خود بدخواه است.
 • مترجم خواب در شیرینی خود می گوید که دیدن اشک به دلیل بوی پیاز در خواب بیانگر شکایت های ناروا و احساسات نادرست است که حاوی ریا و ریا است.
 • گفتند که گریه از پیاز در خواب بیانگر پول پس از تلاش زیاد است.
 • همانطور که گریه پیاز در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب شادی ناقصی به دست می آورد، ممکن است سلامتی او خوب باشد، اما فراق قلب او را آزار می دهد یا رزق و روزی به دست می آورد، اما چیزی وجود دارد که او را آزار می دهد. در شادی او، و خداوند متعال آری، و من می دانم.
 • گفته شده است که گریه به خاطر پیاز در خواب بیانگر پشیمانی شدید از عمل شنیع است.
 • گریه به خاطر پیاز در خواب نیز بیانگر نگرانی در مورد روند زندگی بیننده خواب است.
 • تعبیر دیدن گریه در خواب را در سایت حلالها با کلیک بر روی این لینک بیشتر بخوانید.

مفسران در مورد دیدن پیازهای گندیده در خواب اختلاف نظر داشتند:

 • بعضی از آنها گفتند که پیاز گندیده در خواب دلالت بر شراکت با فاسد یا ازدواج با زن فاسد دارد و پیاز گندیده برای زن شوهر فاسد است.
 • و بعضي از آنان گفتند ديدن پياز گنديده در خواب بيانگر فاسد شخصيت و نفس است و خوردن پياز گنديده در خواب بيانگر خوردن مال حرام با علم به آن است و هشدار دهنده است بیننده که خودداری می کند.
 • پیازهای گندیده در خواب نشان دهنده شرکت بد استو اینکه بیننده خواب به شدت تحت تأثیر افراد بد قرار می گیرد، زیرا پیاز گندیده سبزیجات اطراف او را خراب می کند.
 • پرتاب کردن پیازهای گندیده در خواب یا خلاص شدن از شر آنها بیانگر توبه یا جدایی بیننده و شریک شریر است.

دادن و گرفتن پیاز در خواب عموماً خوب نیست، مگر در موارد نادر. جایی که پیاز دادن در خواب بیانگر سخنان زشت و دعوا و مشاجره است که بیننده اشتباه می کند و زبانش به او خیانت می کند.در دسیسه های دهنده و بخشندهتنها موردی که پیاز دادن و گرفتن در یک خواب نیکو آن است که بیننده از اهل خیر و صالح باشد و آن که در خواب به او پیاز بدهد یا از اهل خانه پیاز از او بگیرد و او پیاز باشد سالم و نیکو و دارای. پوست آنها غیر از این است که دادن و گرفتن پیاز به گفته اکثر مفسران هیچ فایده ای ندارد و خداوند اعلم دارد.پیاز گرفتن در خواب یا دادن پیاز در خواب بدون خوردن آن بهتر و آسانتر از خوردن آن است. خوردن آنها

 • دیدن مرده ای که در خواب پیاز طلب می کند به این معنی است که از بیننده خواب می خواهد که از طرف او صدقه دهد و برای او دعا کند.
 • دیدن مرده ای که در خواب پیاز سبز می خواهد ممکن است نشان دهنده بدهی یا بدهی او باشد.
 • اما اینکه در خواب مرده ای را که پیاز خشک می خواهد، صدقه مستمر می طلبد و خداوند داناتر است.
 • در حالی که دیدن مرده ای در حال خوردن پیاز در خواب بیانگر نزدیک شدن به مرگ بیمار در خانه است، اگر بیمار در خانه نباشد این خواب ممکن است نشان دهنده ضرر برای بیننده است.
 • و گرفتن پیاز از مرده در خواب نیز ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده رویا به چیزی یا کسی که اشتباه می کند عشق می ورزد و ناامید می کند.
 • دیدن مرده ای که در خواب تقاضای غذا می کند به طور کلی بیانگر نیاز او به دعا و صدقه است و خواب بیننده را به یاد خود می اندازد تعبیر دیدن را بیشتر بخوانید. گفتگو با یک مرده در خواب در وب سایت آنها آن را با کلیک کردن در اینجا حل کردند.
 • دزدیدن پیاز در خواب اصلا خوب نیست دیدن پیاز دزدی در خواب بیانگر نافرمانی و گناه و اعمالی است که موجب نگرانی غالب است.
 • و اما دیدن خریدن پیاز در خواب، بیانگر سود و رزق است برای کسی که کارش تجارت یا زراعت باشد، و در آن گفته شد که خرید پیاز سبز در خواب بهتر از خریدن است. پیاز سفید و قرمز.
 • و اگر بیننده از اهل تجارت و زراعت نباشد; خریدن پیاز در خواب ممکن است بیانگر پیروی از دروغگو با شخصیت بد یا پیروی از بدعتی در دین باشد، زیرا ابن شاهین می گوید: پیاز در خواب نشان دهنده پیرمردی زشت و کم دین است.
 • ترشی پیاز در خواب بیانگر همراهی با افراد فاسد و تحت تاثیر قرار گرفتن شدید آنهاست.
 • خوردن پیاز ترشی در خواب بیانگر هضم حقوق دیگران و خوردن پول حرام است.
 • دیدن ترشی پیاز در خواب بیانگر جمع آوری و کتمان مالی حرام است.
 • دیدن پیاز ترشی در خواب ممکن است بیانگر این باشد که پولی که بیننده از طریق دسیسه و دسیسه به دست آورده است، ممکن است به سرعت از بین برود و با اسراف و اسراف از بین برود و خداوند متعال بهتر می داند.
 • پیاز در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده شوک عاطفی باشد، به خصوص اگر در خواب پیاز پوست کنده یا پیاز خرد شده را در خواب ببیند و او نبوده که آنها را بریده یا پوست کند.
 • تعبیر خواب پیاز قرمز در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر نگرانی های طاقت فرسا یا ازدواج با مردی باشد که شخصیت خوبی ندارد و کینه توزی در زیر نرمی او پنهان شده است. /li>
 • در مورد پیاز سبز در خواب برای زنان مجرد، این نشان دهنده مقدار کمی پول است که از جایی به حساب نمی آید.
 • تعبیر دیدن پیاز پوست کنده در خواب برای زنان مجرد این است که آنها نقشه ای را کشف می کنند یا رازی را کشف می کنند.
 • در مورد بریدن پیاز در خواب برای زنان مجرد، این ممکن است نشان دهنده شهرت بدی باشد که بر آنها تأثیر می گذارد، خواه درست باشد یا نادرست.
 • پختن پیاز در خواب برای زنان مجرد در این دنیا خوب و جادار است و شوهر خداترس.
 • خوردن پیاز در خواب برای زن شوهردار بیانگر اختلاف نظر با شوهر است و النابلسی می گوید خوردن پیاز در خواب ممکن است بیانگر این باشد که زن کینه و نفرت مردم را می بیند. از خانه او.
 • شاید دیدن پیاز در خواب برای زن متاهل بیانگر پول شوهرش باشد، پیاز سبز در خواب بیانگر پول کم یا پول حاصل از نقشه و پیاز قرمز و سفید در خواب برای زن متاهل بیانگر آن باشد. پول حرام شوهرش.
 • دادن پیاز در خواب به زن متاهل ممکن است نشان دهنده کتمان و پنهان داشتن رازی باشد یا دادن پیاز در خواب به زن متاهل بیانگر پول مشکوکی است که ممکن است علت اختلافات در خانواده او.
 • دیدن پیاز برای زن باردار در خواب، بیانگر سختی حمل اوست، مخصوصاً اگر بو یا مزه آن اذیت شود و خوردن پیاز در خواب برای زن حامله مکروه چون حکم صابران است.
 • تعبیر پوست کندن پیاز و خرد کردن پیاز در خواب برای زن باردار ممکن است بیانگر این باشد که حاملگی او تمام نمی شود، اما باید نماز بخواند زیرا طول عمر فقط دست خداست. li>
 • پختن پیاز در خواب برای زن شوهردار و برای زن باردار بیانگر تربیت فرزندان با تربیت صالح است ان شاء الله
 • و کباب کردن پیاز در خواب به زن متاهل و زن باردار نشان می دهد که با مراحل حساس تربیت فرزندان به خوبی برخورد می کنند یا با خصلت های بد شوهر برخورد می کنند.

ابن شاهین گوید: پیاز در خواب اول به شرط بیننده تعبیر می‌شود که به نفع و بد برای منکر است و پیاز در خواب بر حرام و کراهت و کراهت دلالت دارد. سخنان مذموم. چیزی را طلب می کند که موجب آبروی او شود و از مردم چیزی می شنود که او را خشنود نمی کند و ابن شاهین می افزاید که پیاز در خواب اگر چیزی دلالت بر خیر داشته باشد این است که بیننده به آنچه می خواهد می رسد. اما بعد از سختی و خستگی.

تعبیر دیدن پیاز در خواب امام صادق این است که در هر حال مکروه است و دیدن آن اصلاً فایده ای ندارد پیاز در خواب به تعبیر تعبیر. امام صادق(ع) به سه چیز اشاره کن:

 1. دیدن پیاز در خواب بیانگر پول حرام است.
 2. دیدن پیاز در خواب بیانگر توبه و اعمالی است که نیاز به پشیمانی دارد.
 3. یا اینکه خواب پیاز و خوردن پیاز در خواب، بیانگر غیبت و غیبت است که منجر به پشیمانی و گفتار زشت می شود.

گوستاو میلر تعبیر خواب معروف غربی در تعبیر دیدن پیاز در خواب می گوید:

 • دیدن پیاز زیاد در خواب بیانگر حسادت و حسادت شدیدی است که به دلیل موفقیت در زندگی بر روی بیننده تأثیر می گذارد.
 • خوردن پیاز در خواب به تعبیر میلر بیانگر این است که بیننده بر مخالفان خود غلبه می کند.
 • در مورد پیاز سبز در خواب، این نشان دهنده رقابت بین بیننده و همکارانش است، اما رقابت خوبی است، همانطور که چشم انداز کشت پیاز و مزرعه پیاز سبز در میلر وجود دارد.
 • در مورد خوردن پیاز پخته در خواب، بیانگر پول و سود اندک همراه با ثبات و راحتی است.

منابع و مراجع

 1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 2. «اشاره‌ها در عالم عبارات» امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م. /li>
 3. “تعبیر خواب امام صادق” تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دره الرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
 4. کتاب «عالم الرؤیا تعبیر العلم و الاشارات» دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ اول 2005.
 5. دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا