تضرع در خواب و در خواب استغاثه با اسماء الله

دعا در خواب برای زن باردار، دعای خیر و شر در خواب، تضرع با اسماء الحسنه خداوند در خواب و موارد دیگر دیدن دعا در خواب.

خداوند می فرماید (تفسیر قرآن) غم و اندوه در مورد اوست، پس دعا در خواب چه می شود؟

شما را در این مطلب با معنای کلی دعا در خواب و خواب تضرع با اسماء الله آشنا می کنیم و همچنین تعبیر دعا در خواب برای زن باردار و همچنین دعا را به شما پیشنهاد می کنیم. در خواب زن متاهل و مطلقه و بیوه و موارد دیگر دیدن دعا در خواب.

«نماز در خواب از ترس در امان است».ابن سیرین در تعبیر دعا در خواب می گوید: هر که از تاریکی ها به درگاه خداوند مناجات کند، در این امر از ناراحتی و آسایش برای او نجات می یابد، دعا در بیداری بیانگر رسیدن به مقاصد است و هر که در خفا با پروردگارش دعا کند. در خواب، خداوند به او پسری عطا خواهد کرد.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن دعا در خواب می گویدمقصود از دعا، ندا یا درخواست کمک و یاری است و بزرگ ترین ذکر در ثواب و کمترین تلاش است و باید بدانیم که دعا در خواب، مصونیت از چیزی است که پیش می آید، خواه باشد. خوب یا غیر . .

 • تعبیر دعا در خواب برای زن باردار چیست؟تعبیر خواب در سایت خود در مورد دیدن دعای زن حامله می گوید که این امر حکایت از حسن بارداری او دارد.
 • دعا در خواب برای زن شوهردارزن شوهردار اگر در خواب دعایی ببیند; اگر برای شوهرش تضرع کند، نشانگر استحکام خانواده و صله رحم است و اگر در خواب بر شوهرش تضرع کند، بیانگر بد اخلاقی اوست، چنانکه تعبیر خواب در شیرینی او می گوید، اگر بخواند. بر فرزندان او بدون خیر، اتلاف و فساد است.
 • دعا در خواب برای زن مجرد و اگر زن مجردی در خواب ببیند که خدا را تضرع می کند، انشاءالله برای او تسکینی است.
 • دعا در خواب برای زن مطلقه و بیوهاگر زنی مطلقه در خواب دعا ببیند، بیانگر مصونیت او و ایمن شدن از وحشت است.
 • دعا برای خوب و بدو درباره دعای خیر و شر در خواب، تعبیر خواب در شیرینی آنها می گوید هر کس در خواب ببیند که بر دیگران دعای بدی می کند، بیانگر کینه توزی و طمع و عدم صداقت در سینه اوست.
 • دیدن دعای شب قدر: تعبیر خواب در سایت هلوها می گوید دیدن دعا در شب مبارک مانند دعای شب قدر در خواب است، ان شاء الله مستجاب الدعا است و اجابت دعای او سریعتر است.
 • دیدن دعای بعد از نماز: دعای بعد از نماز در خواب اگر خوب باشد، بیانگر تمام شدن ارکان و شرایط نماز است.
 • دعای بعد از مصیبت در خواب: هر که در خواب ببیند که در مصیبت است و در خواب خدای متعال را بخواند، انشاءالله این مایه رهایی و نجات از آن مصیبت است.
 • دعای حاجت در خواب: و تعبیر خواب در سایت هالوها اضافه می کند که هر که ببیند از خدا می خواهد چیزی را که در واقع دارد به او عطا کند، بیانگر این است که ان شاء الله در این امر برکت حاصل می شود.
 • تعبیر خواب در سایت هالوها تعبیر دعا با اسماء زیبای خداوند در خواب و معنی دعا برای هر یک را به شما تقدیم می کند:

 • دیدن دعای بسم الله: هر کس در خواب ببیند که به نام حضرتش ندا می کند، دلالت بر اخلاص و اخلاص ایمانش دارد.
 • دیدن دعای بسم الله الرحمن الرحیم: هر که در خواب ببیند بسم الله الرحمن الرحیم را در خواب می خواند; به سوی خداوند استغفار می کند.
 • دیدن دعای بسم الله الرحمن الرحیم: هر که ببیند به نام خداوند بخشنده می خواند; پس از توبه خالصانه به سوی خدا روی می آورد.
 • دیدن دعا به نام خداوند پادشاه: و هر که ببیند در خواب به نام خدای پادشاه می خواند. شخص مورد ستیز پادشاه خود قرار می گیرد و برای کسب قدرت با او رقابت می کند و خدا داناتر است.
 • دیدن دعا به نام مقدس خداوند: هر که ببیند نام مقدس خدا را می خواند. با ملحد یا کافر می نشیند.
 • دیدن دعای بسم الله سلام: هر که دید به نام خدا سلام می خواند; بعد از دعوا به خدا رو می کند.
 • دیدن دعای بسم الله الشکور: هر که ببیند در خواب بسم الله الشکور را ندا می کند; نعمتی است که نصیبش می شود انشاءالله.
 • دیدن دعا به نام خداوند متعال: هر که ببیند به نام خدای تعالی ندا می کند; پس از نشستن متکبرانه به سوی خدا رو می کند.
 • دیدن دعا به نام خداوند بزرگ: هر که ببیند در خواب بسم الله ولیّ را می خواند; فرمان او را بزرگ می کند و وقتش را می گیرد.
 • دیدن دعا به نام خدا: دعای بسم الله (مکروه) با درج میم در ابتدا خوانده می شود، پس هر که ببیند در خواب خدای مکروه را می خواند. او مسئول است.
 • دیدن دعا به نام خداوند ولیّ امر: هر که در خواب ببیند بسم الله ولیّ را در خواب می خواند، در سفر است.
 • دیدن دعا به نام خداوند اجابت کننده: هر که در خواب ببیند بسم الله را می خواند که در خواب جواب می دهد، باید خدا را بسیار یاد کند، زیرا ناچار است.
 • دیدن دعای بسم الله: هر کس در خواب ببیند که در خواب بسم الله را ندا می کند، دنیا او را تنگ می کند و ممکن است در کار خود در تنگنا و سرگردانی قرار گیرد.
 • دیدن دعا به نام خداوند حکیم: هر کس در خواب ببیند که بسم الله حکیم را ندا می کند، بین دو چیز سرگردان می شود و برای یکی از آن دو طلب راهنمایی می کند.
 • دیدن دعا به نام خداوند بخشنده: و اما کسی که ببیند در خواب نام خدای مهربان را می خواند، از زن یا فرزندانش چیزی می خواهد.
 • دیدن دعا به نام جلیل الله: و هر کس در خواب ببیند که در خواب نام جلال خدا را می خواند، عملی انجام می دهد که یاد او را جاودانه می کند.
 • دیدن دعای بسم الله : هر که ببیند بسم الله جل جلاله را ندا می دهد، با حجتی نشسته است.
 • دیدن دعا به نام خداوند بخشنده: و هر کس در خواب ببیند که بسم الله جل جلاله را ندا می کند، در طلب حاجت است.
 • دیدن دعا به نام خداوند ناظر: هر که ببیند در خواب بسم الله ناظر را صدا می زند، کسی او را فریب می دهد یا می دزدد.
 • دیدن دعای بسم الله مشوق: هر کس در خواب ببیند که نام خدا را می خواند، در معرض مشکل سلامتی قرار می گیرد.
 • دیدن دعای بسم الله شهید: هر که در خواب ببیند که شهید را بسم الله می خواند، در معرض تهمت قرار می گیرد و التماس می کند که او را بردارند.
 • دیدن دعا به نام خدا درست است: هر کس در خواب ببیند که در خواب به نام خدا راست می خواند، کسی به او دروغ می گوید یا در حال تماشای تشییع جنازه است.
 • دیدن دعا به نام خداوند ولی امر: هر کس در خواب ببیند که در خواب به نام خداوند امین می خواند، در معرض ظلم قرار می گیرد.
 • دیدن دعای بسم الله : هر که در خواب ببیند که به نام قوی خدا می خواند، پس کار سختی انجام می دهد.
 • دیدن دعای بسم الله راسخ: هر کس در خواب ببیند که نام محکم خدا را می خواند، این به یاری خداوند در مقام و منزلت او عزت است.
 • دیدن دعا به نام خداوند ولی امر: هر كه ببيند بسم الله ولى را صدا مى زند، از كسى مى خواهد كه او را يارى كند.
 • دیدن دعای بسم الله الحمد: و اما کسی که ببیند بسم الله الحمد را ندا می کند، عملی انجام می دهد که شکر آن را می کند.
 • دیدن دعا به نام خداوند متعال: هر که ببیند بسم الله شمرده می خواند، در مخارج مخارج خود قرار می گیرد، پس اسراف نمی کند.
 • دیدن دعا به نام خدا اصل است: و هر که ببیند در خواب بسم الله مبتدی را ندا می کند با آنچه هست بر خدا توکل کند و انشاءالله رستگار شود.
 • دیدن دعای بسم الله قیامت: و هر كه در خواب ببيند بسم الله تكرار كننده را صدا مي زند، لازم است در كار خود كامل باشد.
 • دیدن دعا به نام خداوند زنده و جاوید: و هر کس ببیند که به نام خدای زنده و زنده می‌خواند، از خدا و قومش بترسد و بین آنها انصاف داشته باشد.
 • دیدن دعا به نام خداوند بخشنده: و هر کس ببیند که بسم الله الرحمن الرحیم را می خواند، چیزی از او ضایع می شود.
 • دیدن دعا به نام خداوند متعال: هر کس در خواب ببیند که در خواب بسم الله جل جلاله را صدا می کند، کسی نعمت خود را فراموش می کند.
 • دیدن دعا به نام خدای یگانه: و هر که ببیند به نام خدای یگانه ندا می کند با مسیحی یا یهودی می نشیند.
 • دیدن دعا به نام خداوند پناهگاه ابدی: هر کس در خواب ببیند که به نام خدا پناهگاه جاویدان می خواند، به استقامت بر حق می خواند.
 • دیدن دعا به نام خداوند متعال: هر که ببیند در خواب بسم الله جل جلاله را ندا می کند، رجوع به طبیب است.
 • دیدن دعا به نام خداوند متعال: و هر کس ببیند که به نام خدای توانا ندا می کند، به مقامی اشاره می کند.
 • دیدن دعا به نام خداوند روزی دهنده: هر کس در خواب ببیند بسم الله حاضر شده است، کار امروز را به فردا موکول نکند.
 • دیدن دعای بسم الله بعد: و اما کسى که در خواب ببیند که نام خدا را تأخیر مى‏خواند، نمازش را به تأخیر نیندازد.
 • دیدن اولین دعا به نام خدا: هر كه ببيند بسم الله را ندا مي كند، بايد ابتكار عمل نيكو كند.
 • دیدن دعا به نام خدا: و هر کس ببیند که به نام خدای دیگر می خواند، بر امور زندگی خود صبر کند.
 • دیدن دعا به نام خدا: و هر کس در خواب ببیند که اسم ظاهری خدا را می خواند، با منافق نشسته است.
 • دیدن دعای بسم الله الباطین: هر که ببیند در باطن بسم الله می خواند، باید بستر خود را اصلاح کند.
 • دیدن دعا به نام خداوند والی: هر کس در خواب ببیند که به نام خدای فرمانروا ندا می کند، پس با موانعی روبرو می شود، پس صدقه بدهد.
 • دیدن دعا به نام خداوند متعال: و اما کسى که ببیند بسم الله جل جلاله را صدا مى زند، باید عزم و اراده کند و بر خدا توکل کند.
 • دیدن دعای بسم الله الصالحات: هر کس در خواب ببیند که به نام خدا به نیکی می‌خواند، باید سوگند خود را ادا کند یا سوگندهایش را کفاره دهد، و خداوند داناتر است.
 • دیدن دعا به نام خداوند توبه کننده: هر که ببیند بسم الله توبه کننده را می خواند، باید به سوی خدا بازگردد و توبه کند.
 • دیدن دعا به نام خداوند منتقم: و اما کسی که ببیند به نام خدا انتقام گیرنده را می خواند، پس کسی به او ستم می کند.
 • دیدن دعای به نام خداوند مغفرت: و هر کس در خواب ببیند که به نام خدا آمرزش می خواند، به کسی ستم کرده است.
 • دعا به نام خداوند بخشنده: و هر کس در خواب ببیند که بسم الله الرحمن الرحیم می خواند، باید مراقب پدر و مادر و خانواده خود باشد.
 • دیدن دعا به نام خداوند پادشاه: هر که در خواب ببیند که به نام خدا صاحب پادشاه را می خواند، ملک یا ملکی بر او می شود.
 • دیدن دعای بسم الله صاحب جلال و کرامت: و اما کسى که ببیند بسم الله صاحب جلال و جلال دعا مى‏کند، از آن بسیار باشد که خداوند دعاى او را مستجاب مى‏کند.
 • دیدن دعا به نام خدای عادل: هر کس در خواب ببیند که بسم الله را به عدالت می خواند، بین فرزندان یا خانواده اش انصاف کند.
 • دیدن دعای بسم الله جل جلاله: هر که ببیند بسم الله جل جلاله را ندا می دهد، تصمیم را حفظ کند یا علم را مطالعه کند.
 • دیدن دعای بسم الله الغنی: و هر که ببیند بسم الله الغنی را می خواند، از صدقه کوتاهی نمی کند.
 • دیدن دعای بسم الله السرایع: و اما آن که می بیند بسم الله خواننده را صدا می زند پس از مردم کمک می گیرد.
 • دیدن دعا به نام خداوند متعال: و هر کس ببیند که بسم الله المناء را ندا می کند، به سلامتی خود توجه کند و از بخل خود بپرهیزد.
 • دیدن دعای بسم الله مضر و مفید: و هر کس ببیند که به نام خدای مضر و سودمند می خواند، پس بفهمد که او خداست.
 • دیدن دعا به نام خدا نور است: هر که در خواب دید بسم الله را در خواب نور می خواند، برای مولایمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار دعا کند.
 • دیدن دعا به نام خداوند راهنما: هر که ببیند بسم الله رهنما می خواند، اگر لجاجت می کند آن را برای پدرش یا هر که دوست دارد بخواند.
 • دیدن دعای بسم الله: هر کس در خواب ببیند که به نام خدا می خواند، از باغ های زمین وارد بهشت ​​می شود.
 • دیدن دعای بسم الله بقیه: و هر کس ببیند که به نام خدا قیامت می خواند، عالم یا حاکمی را از دست می دهد.
 • دیدن دعا به نام خداوند وارث: و اما دعای بسم الله، وارث در خواب، آن را برای یکی از عزیزانش بخواند.
 • دیدن دعا به نام خداوند عادل: و هر که ببیند به نام خدا ندا می دهد، به فرمان او وسوسه می شود.
 • دیدن دعا به نام خدای صبور: هر کس در خواب ببیند که به نام خدا صبور می خواند، خداوند او را امتحان می کند، پس صبر کند و در سرنوشت خود مجادله نکند.
 • منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا