تعبیر دیدن هندوانه در خواب و خواب دیدن هندوانه

تعبیر دیدن هندوانه در خواب و خواب دیدن هندوانه

نماد هندوانه در خواب و تعبیر خواب هندوانه، تعبیر خوردن هندوانه و دیدن هندوانه سبز در خواب و هندوانه زرد، خواب مرده دادن هندوانه و هندوانه بینایی برای زنان مجرد، متاهل و باردار

دیدن هندوانه در خواب از رؤیاهای ستودنی مفسران بزرگ نیست، بلکه هندوانه در بیشتر موارد نشان دهنده مشکلات سلامتی و خستگی در زندگی و رزق و روزی است، اما با این وجود مواردی از دیدن هندوانه در خواب وجود دارد که نشان دهنده خوبی است. ، با توجه به سیاق رؤیت و شواهد آن و حال بیننده و خداوند اعلم در هر صورت در این مقاله به شما تقدیم می کنیم. تعبیر دیدن مفصل هندوانه در خواب چنانکه ابن سیرین و النابلسی و امام صادق و دیگران ذکر کرده اند و از طریق تعبیر خواب بریدن هندوانه و خوردن هندوانه در خواب و تعبیر دیدن هندوانه سبز و هندوانه سفید و زرد در خواب. و تعبیر دیدن مرده در خواب هندوانه دادن یا هندوانه گرفتنعلاوه بر تعبیر رؤیت هندوانه برای زن متاهل و باردار و برای دختر مجرد.

ابن سیرین گوید: هندوانه در خواب، بیانگر بیماری و کسی است که دائماً بیمار می شودو هر که در خواب ببیند که بیش از یک هندوانه دارد، به اندازه ای که در خواب هندوانه می بیند، نگران است که بر او بغلطد، و هندوانه سبز در خواب به گفته ابن سیرین بهتر از هندوانه سرخ رسیده است و دیدن سفید. هندوانه از داخل و نابالغ ممکن است برخلاف هندوانه رویایی نشان دهنده سلامتی در بدن باشد[1] و الله اعلم شيخ النابلسي در تعبير خواب هندوانه با ابن سيرين موافق است و آن را دلالت بر امراض و نگراني مي كند. خوردن هندوانه در خواب در شیخ نابلسی بهتر از دیدن هندوانه بدون خوردن آن است.جایی که خواب خوردن هندوانه بیانگر رهایی و رهایی از پریشانی و ممکن است بیانگر آزادی زندانی از زندان باشد و نابلسی اضافه می کند که هندوانه در خواب ممکن است برای کسانی که رابطه عاشقانه داشتند خوب باشد.[2] خداوند متعال داناتر است.

امام صادق(ع) در تعبیر خواب هندوانه می فرماید: نماد هندوانه در خواب یکی از پنج حالت است: [3]

 1. دیدن هندوانه در خواب بیانگر بیماری است که ابن سیرین و النابلسی همانگونه که در بالا ذکر شد به سراغ آن رفتند همچنین تعبیر دیدن بیماری را به صورت کامل و دقیق از اینجا بخوانید.
 2. یا دیدن هندوانه در خواب، دلالت بر زنی دارد که شیرینی او از شیرینی هندوانه در خواب است و اخلاق او از کیفیت پوست آن است اگر زبر یا نازک باشد… و… بیننده از او عذاب می بیند. آنچه از هندوانه در خواب از لذت خوردن یا بیزاری از آن به دست می آورد.
 3. امام صادق می‌افزاید: خواب هندوانه ممکن است دلالت بر پسر، یعنی فرزند پسر داشته باشد.
 4. دیدن هندوانه خوردن در خواب ممکن است بیانگر خیر و رزق و رضایت در زندگی باشد، اگر هندوانه شیرین باشد.
 5. دیدن هندوانه در خواب نیز بیانگر فایده ای است که بیننده خواب بدان دست می یابد، به ویژه هندوانه شیرین.

امام غرس الدین خلیل بن شاهین ظهیری رسا می گوید هندوانه سبز در خواب بهتر از زرد است. هندوانه سبز در خواب با توجه به طعم و شکل آن تعبیر می شود: [4]

 • دیدن هندوانه سبز در خواب بیانگر سود است اگر شیرین باشد.
 • ابن شاهین می گوید هندوانه سبز در خواب است، هر چند شیرین نباشد یا خارج از زمان و فصلش باشد. به هر حال از هندوانه زرد بهتر است.
 • یک هندوانه سبز کوچک در خواب بهتر از یک هندوانه سبز بزرگ استو ابن شاهین در ادامه می گوید که هندوانه سبز کوچک در خواب عموماً برای آن ضرری ندارد.
 • هندوانه سبز در فصل خود نیز بر زنی دلالت بر منفعت و معیشت دارد که ابن شاهین از مغربی نقل می کند.
 • و هر کس در خواب هندوانه زیاد ببیند، بیانگر نگرانی های فراوان و ناتوانی او در برون رفت از غم و اندوه است و خدا داناتر است.
 • خوردن هندوانه در خواب یکی از نمادهایی است که اختلاف نظر زیاد است. بعضی از تعبیرها رفتند که هندوانه در خواب اصلاً خوب نیست و بعضی گفتند هندوانه شیرین در خواب رزق و شادی است و بعضی دیگر مضطر و بیماری است و در اینجا تعبیر موارد خوردن هندوانه در خواب است. یک رویا:

 • الکرمانی در تعبیر خواب خوردن هندوانه می گوید; اگر هندوانه شیرین و سبز باشد، به معنای خوردن آن برای رفع نگرانی استو غم از بیننده برطرف می شود به اندازه ای که در خواب هندوانه شیرین می خورد و آنچه در خواب از هندوانه باقی می ماند، دلالت بر آنچه از نگرانی می ماند.
 • ابن سیرین می گوید که خوردن هندوانه در خواب بهتر از دیدن هندوانه بدون خوردن آن است و خوردن هندوانه در خواب بیانگر آسیب پذیری و تخلیه نگرانی است.[2]
 • همچنین دیدن هندوانه در خواب در فصل و زمان آن بهتر از خوردن هندوانه در خواب در زمان دیگری است و هندوانه در زمستان ممکن است نشان دهنده بیماری های شکمی باشد.
 • گویند: کسی که دید در خواب هندوانه ای می خورد و دانه های آن را می اندازد یا در خواب تخمه هندوانه را تف کنید; این ممکن است نشان دهد که او از اضطراب و رنج فرزندش بدون منفعت درو می کند یا اگر بیمار باشد از دارو بهره ای نمی برد.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید دیدن هندوانه در خواب دلالت بر آرامش دارد در صورتی که در خواب دلیلی بر خلاف آن نباشد و خوردن هندوانه قرمز در خواب رهایی از غم و اندوه است و خوردن هندوانه زرد در خواب درمان.
 • او می افزاید: غذا دادن به هندوانه در خواب یا کسی که گفت: «در خواب دیدم کسی به من هندوانه می دهد»، نشانگر آرامش و سودی است که بیننده از کسانی که به او غذا می دهند، در صورت سبز بودن هندوانه می برد. خداوند متعال داناتر است.
 • هندوانه زرد در خواب بیش از هندوانه سبز یا سرخ نشان دهنده بیماری است و دیدن هندوانه زرد در خواب خیری ندارد، چه بیننده در خواب آن را خورده باشد چه نخورد، بلکه خوردن هندوانه زرد در خواب بیانگر امراض و امراض است. بیش از دیدن آن بدون خوردن آن، و این چیزی است که ابن شاهین الظهری.[4]چنان که هندوانه یا طالبی زرد در خواب دلالت بر غم و اندوه دارد، هر که در خواب مردی را ببیند که هندوانه زرد حمل می کند، دلالت بر غم و اندوه فراوان او دارد، و نیز هر که در کمد هندوانه زردی بیابد یا هندوانه زرد بگیرد یا بدهد; همه اینها حکایت از غم و نگرانی و بیماری دارد و این برای بیننده سخت خواهد بود. و الله تعالی اعلم النابلسی می گوید خربزه یا هندوانه زرد در خواب ممکن است به دلیل طعم شیرینی که دارد نشان دهنده زن زیبا باشد، اما بد ذات و آداب است به دلیل شکل پوست زرد هندوانه و به خاطر رنگ آن

  ابن شاهین می‌گوید دانه‌های هندوانه در خواب به معنای «پسر سنگین» است. دیدن دانه‌های هندوانه سیاه در خواب سبک‌تر از دیدن دانه‌های هندوانه زرد است، همانطور که تخمه هندوانه زرد در خواب به بیماری یا دختر اشاره می‌کند و اگر در خواب باشد. شواهدی بر رزق وجود دارد، دیدن تخمه هندوانه در خواب، بیانگر پول و منفعت است [4] خدا می داند.

 • بریدن هندوانه در خواب ممکن است نشان دهنده تقسیم اضطراب باشدو گفته شد که بریدن هندوانه در خواب رستگاری از برخی نگرانی ها و بقای برخی از آنهاست.
 • و اما دیدن شیارهای هندوانه در خواب، یا بریدن هندوانه در خواب، به تعبیر النابلسی، بیانگر آن است که بدهی ها به صورت قسطی پرداخت می شود.
 • در مورد شکستن هندوانه در خواب، ممکن است دلالت بر فاش شدن راز و فاش شدن امر باشد، زیرا در پوست هندوانه جوهره ای نهفته است که در طعم و شکل و بافت با آن فرق می کند، پس هر که ببیند در خواب هندوانه ای را می شکند یا هندوانه را می شکند. از آن می افتد و می شکند; این ممکن است نشان دهد که راز او فاش شده یا رازی بر او فاش شده است.
 • و هر که در خواب ببیند هندوانه را پوست کنده تا تفاله خالص به دست آورد، دلالت بر علم و دانش دارد، زیرا تفاله هندوانه در خواب به تعبیر نابلسی بیانگر علم است.
 • دیدن پوست هندوانه در خواب فایده ای ندارد خواب خوردن پوست هندوانه بیانگر گرفتاری در زندگی است یا بیانگر این است که بیننده خواب از کار و زندگی خود جز نگرانی و گرفتاری سودی نمی برد و منفعت از او می رود و یا هدر می دهد. .
 • و هر که ببیند در خواب پوست هندوانه می اندازد شاید برای او بهتر و نجات از بیماری باشد و خدا داناتر است.
 • به گفته ابن سیرین، هندوانه سفید در خواب یا هندوانه نارس بهتر از هندوانه قرمز در خواب است، دیدن هندوانه سفید در خواب بیانگر تندرستی و تندرستی است.[1]
 • برخی از مفسران در ادامه می گویند که هندوانه سفید از درون در خواب ممکن است نشان دهنده فالگیر آن چیزی باشد که به سراغش می آید، زیرا هندوانه تا زمانی که آن را شکسته و باز نکرده است معلوم نیست که در آن چیست.
 • شايد ديدن هندوانه سفيد از درون در خواب، بيانگر توهم است، به ويژه اگر بيننده خواب آن را بشكند يا با دست پوست كند و سفيد بيابد.
 • مفسران ارشد به طور خاص به رؤیای کشت هندوانه در خواب اشاره نکرده اند، اما می توان تعبیر آنها را از دیدن کشت به طور کلی و معنای هندوانه در خواب را در نظر گرفت:
 • کاشتن تخمه هندوانه در خواب ممکن است نشان دهنده باردار بودن زن برای کسی باشد که بچه می خواهد و کاشتن هندوانه زرد در این صورت ممکن است نشان دهنده دختر و کاشت هندوانه سبز بر پسر باشد.
 • اشاره کرده است پرورش هندوانه زرد در خواب بیننده کاری را انجام می دهد که باعث بیماری شدید او شده است.
 • و اما کسی که در خواب دید که هندوانه می کارد تا با آن تجارت کند. اگر مجرد باشد نشان دهنده ازدواج اوست و اگر متاهل باشد خواب کاشتن هندوانه نشان می دهد که کار جدیدی را شروع می کند و موفق نمی شود زیرا نابلسی می گوید: دیدن هندوانه در خواب برای کسی که قصد کار کردن نشان دهنده بیکاری است.»[2]
 • می گفتند: کاشتن هندوانه در خواب، بیانگر بیماری های پنهان و پنهانی است که بدون توجه بیننده، ناگهان پدید می آیند و متورم می شوند.
 • و گفته شد که هندوانه مربع در خواب ممکن است بیانگر بیماری باشد که پزشکان در آن گیج شده اند و غریب و مجهول است و خداوند دانا است.
 • در تعبیر ابن سیرین دیدن مرده در خواب به آنچه می دهد تعبیر می شود که اگر دوستش داشته باشد دلالت بر خیر دارد و بالعکس. دیدن مرده ای که در خواب هندوانه می دهد خوب نیستو ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده به همان مرضی که مرده با آن مرده است، مریض می شود، یا بر اثر مرضی در شرف مرگ است، یا به آن ها مبتلا می شود که از آن نجات نمی یابد تا خدا بخواهد. این بینش را ابن سیرین از دیگران متمایز کرد و گفت: دادن هندوانه به مرده در خواب رهایی از نگرانی و بیماری استهمانا هرگاه بیننده در خواب آن را به مرده بدهد، منفور است، جز هندوانه! مقاله ما را در مورد راه حل او در مورد تعبیر دیدن مرده در خواب با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • اگر چه دیدن هندوانه در خواب مورد تنفر اکثر مفسران است و در بیشتر موارد، دیدن هندوانه در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده ازدواج او باشد، به خصوص اگر شیرین و گوارا باشد.
 • خوردن هندوانه قرمز در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده ازدواج با مرد مورد علاقه خانواده و طایفه باشد و بهتر از دیدن هندوانه زرد برای زنان مجرد است.
 • و اما ديدن زن شوهردار در حال خوردن هندوانه در خواب، بيانگر آنچه در پاراگرافهاي قبل ذكر كرديم است.
 • یا خواب خوردن هندوانه برای زن متاهل، بیانگر آن است که اگر شایسته حاملگی باشد، حامله است و زردی حامل دختر و سبزه حامل پسر باشد.
 • هندوانه در خواب برای زن باردار اگر سالم باشد و بریده نشده باشد بیانگر خستگی حاملگی و ابتلای او به بارداری سنگین است، دیدن شکستن هندوانه در خواب و خدا می داند چه بر سر او و او می آید. و اگر زن حامله ای در خواب ببیند که به مرده هندوانه می دهد، از بیماری جان سالم به در می برد، اما اگر از او هندوانه بگیرد، به بیماری می افتد که جان او و زندگی او را تهدید می کند. جنین و خوردن هندوانه در خواب برای زن باردار بهتر از دیدن آن بدون خوردن آن است.

  اگر چه تعبیر گوستاو میلر از رویاها با تعبیر خواب‌های بزرگ مسلمان متفاوت است. اما در تعبیر دیدن هندوانه در خواب با آنها موافق است که بیانگر بیماری و به طور کلی مشکلات سلامتی است.[5] بلکه هندوانه در خواب به تعبیر میلر بیانگر شکست در زندگی و کار است و خوردن آن ریا و سختی است.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا