تعبیر خانه جدید در خواب و خواب خرید خانه نو

تعبیر خانه جدید در خواب و خواب خرید خانه نو

نماد خانه جدید در خواب و رویای خانه بزرگ، ورود به خانه جدید بزرگ در خواب و دیدن خرید و ساخت خانه جدید در خواب، خانه جدید در خواب مجرد، متاهل و زنان حامله

نماد خانه نو در خواب یکی از نمادهای پیچیده است که در تعبیر خواب نیاز به دقت فراوان دارد، خانه در خواب دلالت بر آسایش و آرامش دارد و وضعیت خانه در خواب نیز به همین صورت است. چنانکه حال بیننده با خانواده اش در بیداری و خانه در خواب دلالت بر پدر و مادر دارد و دلالت بر ازدواج دارد مستمری، امرار معاش… و معانی دیگری که ممکن است پشت نماد خانه جدید در خواب پنهان شود. این مقاله با هم با تعبیر دقیق دیدن خانه جدید در خواب توسط ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و دیگر علما و مفسران ارشد آشنا می شویم.و توقف می کنیم به معنی دخول در خواب و تعبیر دیدن ساختن خانه در خواب تعبیر دیدن خانه ناتمام جدید در خواب و معنی خرید خانه در خواب. خواب، علاوه بر تعبیر دیدن خانه جدید برای زنان مجرد، متاهل، زنان باردار و موارد دیگر از رویت خانه جدید است.

خانه در خواب عموماً بیانگر زن بیننده و شوهر زن است، پس هر که در خواب خانه خوبی ببیند دلالت بر آسایش در ازدواج او دارد و بالعکس، ابن سیرین می گوید خانه در خواب نشانگر انسان است. بدن، خانه جدید در خواب ممکن است نشان دهنده سلامت بدن و بهبودی پس از بیماری باشد [1].یکی از نمادهای دیدن خانه جدید در خواب این است که در آن وضعیت تغییر می کنداگر خواب ببیند که در خواب از خانه خود به خانه جدید نقل مکان می کند، باید به وضعیت خانه اول و دوم نگاه کند، اگر نقل مکان به خانه بهتر زندگی او را این گونه تغییر می دهد و بالعکس. با کلیک بر اینجا ابن سیرین برای دیدن خانه و خانه در خواب اهمیت ویژه ای قائل بود، همانطور که اکثر مفسران بزرگ خواب، به تعبیر آنها از موارد دیدن خانه جدید، هر کدام در جای خود بسنده می کنیم، خدایا. مایل بودن.

ابن سیرین می گوید خانه نو در خواب نشان دهنده ازدواج با مجرد است اگر مستحق ازدواج باشد و نیت داشته باشد، در غیر این صورت، خانه جدید در خواب، بیانگر ازدواج یکی از دخترانش است و دیدن خانه جدید در خواب، بیانگر بهبودی از بیماری برای بیننده خواب یا یکی از خانواده او است. و در پاره ای از موارد دیدن خانه جدید در خواب ممکن است دلالت بر مرگ و قبر کند در صورتی که رویت دلیل بر این باشد.[1]شیخ نابلسی در تعبیر ابن سیرین از دیدن خانه جدید در خواب موافق است [2] وی می افزاید: خانه جدید در خواب دلالت بر خیر فراوان، رزق و روزی فراوان و آسودگی دارد، اگر در خواب دلیلی وجود نداشته باشد، مانند دیدن خانه گچ بری شده در خواب – یعنی ساخته شده یا تزئین شده با گچ – نشان دهنده این است که قبرها یا نشان دهنده پول حرام و حرام است و خداوند متعال بله می دانم.

 • ابن سیرین گوید: خانه نو و وسیع در خواب، بیانگر تسکین و وسعت در امور بیننده و به طور کلی زندگی اوست.مخصوصاً کسی که دید که در خواب از یک خانه باریک به خانه بزرگ جدیدی نقل مکان می کند.
 • و خانه نو و وسیع در خواب نیز دلالت بر ازدواج مجرد دارد و اینکه در این ازدواج وسعتی در دنیا و آستانی از خیر است ان شاء الله.
 • خانه جدید بزرگ در خواب نشان دهنده زنی صالح است و این خواب مرد متاهل ممکن است بیانگر این باشد که همسرش پس از اختلاف، وضعیت خود را اصلاح می کند و خود را آرام می کند.
 • و هر کس در خواب از خانه تنگ به خانه وسیع جدید نقل مکان کرد، پس از اختلاف در خانواده خود به ثبات رسید، یا پس از بیماری شفا یافت، یا از خانه ای تنگ به خانه وسیع رفت، بیانگر سلامتی پدر و مادر است.
 • یک خانه بزرگ در خواب بهتر از یک خانه کوچک و باریک استبا این حال، بیننده خواب باید به شواهد دیگری از رویاها که در تعبیر خواب نقش دارند توجه کند.
 • هر که در خواب خانه بزرگی ببیند که نشانه های مرگ دارد، مانند دیدن مرده در آن یا دیدن حوادثی که دلالت بر مرگ دارد; این ممکن است حکایت از نزدیک شدن به زندگی بیننده یا نزدیک شدن به مرگ مریضی از خانواده او داشته باشد و خداوند به سنین بهتر داناتر است.
 • ساختن خانه در خواب نیز بیانگر ازدواج است و اگر خواب بیننده واجد شرایط ازدواج نباشد یا قصد ازدواج نداشته باشد، ساختن خانه جدید در خواب ممکن است نشان دهنده مرحله جدیدی از زندگی خانوادگی او باشد.
 • ساختن یک خانه جدید در خواب ممکن است نشان دهنده ثروت و ثروت باشدبه خصوص اگر خانه نوساز بهتر از خانه بیننده، وسیع تر و زیباتر باشد.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که در خانه قدیم خود خانه اى جدید مى سازد، ممکن است دلالت بر بهبودى او از مرض داشته باشد، یا دال بر ورود زنى به خانه او باشد.
 • و هر که ببیند خانه جدید را در خواب می‌سازد بر ابر یا در آب یا در جایی که برای ساختن مناسب نیست. این نشان می دهد که مرگ بیمار نزدیک است، اگر بینا یا یکی از اهل بیت او باشد و خدا داناتر است.
 • ساختن خانه جدید در خواب برای مرد برای زن نیز همینطور استهمانطور که اشاره کردیم به معنای ازدواج، شفا یا مرگ است و با دیدن خانه جدید زن در پاراگراف های بعدی متوقف خواهیم شد.
 • تعبیر خواب در شیرینی او می گوید خواب ساختن خانه جدید در خیابان، بیانگر این است که خواب بیننده در حق میهمانانی که وارد خانه او می شوند تحقیق نمی کند و در خانه خود را به روی همه می گشاید، اما خانه سازی در بیابان برای دانش بخشیدن به کسانی است که به خانه او وارد می شوند. در آن نیستند.
 • و اما تعبیر ساختن خانه نو در داخل باغ حاکی از خیر فراوان دنیا و آخرت است تعبیر باغ میوه در خواب را در سایت هلوها اینجا کلیک کنید.
 • و اما تعبیر ساختن خانه جدید بدون اتمام آن در خواب، بیانگر خیر کم و رزق آسان است.بخشی از آن; به تعبير ابن سيرين بيانگر پول فراوان است و خفته در خواب علت ناتمام ساختن خانه جديد را بنگرد هر كه بيند خانه جديدي مي سازد كه به سبب يكي تمام نشده است. بلای طبیعی – سیل و زلزله یا مانند آن – این نشان می دهد که در اموال او شبهه و حرام است یا گناه و نافرمانی که او را از خیر و برکت باز می دارد.همین طور هر که دید در خواب خانه نو را خراب می کند این نشان دهنده نگرانی هایی است که بر او وارد می شود و بدی هایی که او را احاطه کرده است و تخریب خانه جدید در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب شکر نعمت را تا زمانی که خداوند او را از آن محروم نکند.

 • تعبیر ورود به خانه جدید در خواب، بیانگر ازدواج است، بیشتر برای کسانی که شایستگی داشتند، و همچنین بیانگر ورود به کار جدید یا یافتن منبعی برای امرار معاش است.
 • داخل شدن به خانه در خواب اگر خانه مجهول باشد و خوابیده مرده ای در آن ببیند یا دلالت بر مرده کند. قبر او را به تعبیر ابن سیرین نشان دهید و خداوند به قرون و اعصار داناتر است.
 • و اما ورود به خانه جدید در خواب، اگر برای بیننده معلوم باشد، یا دلالت بر ازدواج دارد، چنانکه اشاره کردیم; یا نشان دهنده ورود خواب بیننده به مرحله جدیدی از روابط خانوادگی خود است.
 • دیدن داخل شدن به خانه جدید در خواب اگر شب باشد و خانه تاریک باشد; خیری در آن نیست و دلالت بر مرد بد اخلاقی دارد که وارد زندگی بینا می شود و یا دلالت بر این دارد که بیننده هر کدام به حسب حال و صلاح خود به نافرمانی می افتد.
 • ورود به یک خانه بزرگ و بزرگ در خواب در هر صورت بهتر از ورود به یک خانه جدید، باریک یا تاریک است.
 • و بگذار در خواب هم خواب‌آلود احساسات خود را بپذیرد، اگر در خواب راحت وارد خانه جدید شد، ان‌شاءالله نشان‌دهنده خوبی است و اگر نگران یا ناراحت باشد، ممکن است زندگی خانوادگی او را مختل کند.
 • تعبیر خواب در خواب می گوید خریدن خانه جدید در خواب بیانگر استواری خانواده است و معنای ساختن خانه جدید در خواب با تعبیر دیدن خواب خرید خانه جدید تفاوت چندانی ندارد. اما بیننده باید به وضعیت خانه‌ای که می‌خرد، اگر خانه جدید بزرگ و زیبا است، به فراوانی این دنیا و رزق و روزی و تمام مشکلاتی که بیننده در خانه جدیدی که می‌خرد می‌بیند. خواه مشکلات قانونی باشد یا مشکلات خود خانه یا دیگران. حکایت از زندگی خانوادگی و رابطه او با خانواده و همسرش دارد و خداوند متعال داناتر است.

  خانه جدید در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که نوزاد او خیر و خوشی و ثبات دارد و اگر زن باردار با شوهرش درگیری داشته باشد و ببیند وارد خانه جدیدی می شود نشان دهنده اصلاح امور است. بین آنها و اگر زن حامله در خواب ببیند که با نوزاد خود وارد خانه جدید می شود، نشان دهنده آب سیاه است.دیدن خانه ناتمام جدید برای زن باردار هیچ فایده ای ندارداین ممکن است دلالت بر شادی ناقص داشته باشد، چه به دلیل اختلاف بین او و شوهرش، و چه اینکه نوزادش نور را نمی بیند، و خداوند متعال به آنچه در رحم هاست داناتر است و او کاتب الاعرام است.

 • خانه جدید در خواب برای زن مجرد نشان دهنده ازدواج اوست و او باید به علائم دیگر در خواب نگاه کند تا بداند چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد.
 • وضعیت خانه جدید در خواب برای زنان مجرد بیانگر وضعیت شوهر آینده و خانواده آینده استاگر خانه جدید در رویای یک زن مجرد بزرگ است، توضیحی درخشان. شوهر صاحب شخصیت و پولی که با او در حنا زندگی می کنید و بالعکس را مشخص کنید.
 • و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که وارد خانه جدیدی می شود و در آن گل و لای بیند; در ازدواجش نگرانی و ناراحتی وجود داشت و اگر شروع به پاکسازی گل و لای خانه جدید می کرد، نشان دهنده این بود که نگرانی او موقتی است و خدا بهتر می داند.
 • و اما ساختن خانه در خواب برای زن مجرد، اگر دلالت بر ازدواج او نداشته باشد، بیانگر خیر و روزی بسیار است که از جایی که انتظار ندارد به او می رسد.
 • و تعبیر دیدن ساختن خانه ناتمام جدید در خواب برای زنان مجرد نشان می دهد که ازدواج او به تأخیر افتاده است یا ناراحتی هایی دارد.
 • تعبیر خواب خانه جدید برای زن متاهل این است که بیانگر وضعیت او با شوهرش است و هر چه در خانه جدید ببیند در زندگی خانوادگی شبیه او خواهد بود.
 • اگر در خواب ببیند که از خانه به خانه جدید نقل مکان می کند، نشان دهنده ثبات زندگی او با شوهرش است، به ویژه اگر خانه بزرگ و نورانی باشد.
 • در مورد کسی که می بیند در خواب بدون شوهرش به خانه جدیدی نقل مکان می کند، این ممکن است نشان دهنده طلاق او باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که خانه نو را آراسته و به کار آراستگی می پردازد، بیانگر اختلاف زوجین است و خدا اعلم.
 • هر کس در خانه جدید عیب یا نقصی ببیند نشان می دهد که زندگی او رو به بهبود است، اما مشکلات جدیدی در زندگی جدید با او روبرو است.
 • و خانه نو در خواب اگر تاریک باشد بیانگر شخصیت بد شوهر است و همچنین اگر گل آلود و دارای رطوبت باشد.
 • امام صادق در تعبیر دیدن خانه نو در خواب می فرماید; بهترین چیزی که خوابیده می بیند، خانه ای نو در میان خانه هاست، نه افراطی یا جدا از نقش، و نه آجری، آجری و گچ کاری شده.امام صادق (علیه السلام) می فرماید: خواب خانه نو، بیانگر هشت علامت است::[3]

  1. اینکه خانه در خواب بر زن دلالت می کند و حال او مانند حال خانه در حسن و فساد آن است.
  2. اینکه خانه جدید در خواب دلالت بر شوهر زن دارد و همچنین خیر او از حسن خانه در خواب است و بالعکس.
  3. خانه در خواب نیز بیانگر ایمنی و پوشش است و خانه جدید افزایش امنیت است.
  4. اینکه خانه جدید در خواب بیانگر رفاه و آسایش و پول است.
  5. دیدن خانه جدید در خواب بیانگر حالت، رهبری، افتخار در مناصب و وظایف است.
  6. اینکه خانه در خواب نشان دهنده عزت و اعتبار است.
  7. این که خانه جدید در خواب دلالت بر امانت و انجام دهنده آن است.
  8. دیدن خانه نو در خواب دلیل زندگی از کار و مایه امرار معاش است.

  امام غرص الدین خلیل بن شاهین ظهیری می فرماید: هر کس در خواب ببیند که خانه ای کهنه به خانه نو تبدیل می شود، رزق و روزی بسیار نیکو و فراوان دارد. [4] داخل شدن به خانه جدید در خواب، اگر بیننده وضع مالی خوبی داشته باشد، خداوند بر مال او می افزاید و اگر فقیر باشد، خداوند شرّ غنّی و کافی را به او می دهد، دیدن ورود به خانه جدید در خواب. دلالت بر زیاد شدن قرض و زیاد شدن فرزندان دارد و تعبیر اتاق جدید در خواب مانند تعبیر خانه جدید است به قول ابن شاهین و اما دیدن خانه جدید در خواب اگر مجهول باشد و منزوی از خانه‌ها، پس این نشان‌دهنده سرای آخرت است، چنانکه ابن شاهین می‌گوید، و حال بیننده در آخرت شبیه خانه‌ای است که می‌بیند، و خداوند از او داناتر است. او به بیماری لاعلاجی مبتلا شد و زنده ماند و اگر در خواب این خانه را ترک نمی کرد به معنای عذاب او بود.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا