تعبیر دیدن هویج در خواب و علامت خواب هویج

تعبیر دیدن هویج در خواب، بریدن و پوست کندن هویج در خواب، پختن هویج در خواب و هویج پخته، دادن هویج مرده در خواب و تعبیر خواب هویج برای زنان مجرد، زنان باردار و متاهل.

تعبير ديدن هويج در خواب از رؤياهايي است كه تعبير كنندگان در آن اختلاف دارند، حتي متناقض، زيرا هويج در خواب براي بعضي مژده و سود و براي برخي غمگين و ناراحتي است و در خواب به نام او گفته اند. که نشان دهنده کاهش نگرانی ها مانند کاهش آب دریا است، در حالی که برخی دیگر می گویند خوردن هویج در خواب بیانگر نیاز بیننده به بصیرت است، به قول معروف هویج بینایی را تقویت می کند. در باره تعبیر دیدن مفصل هویج در خواب در تعبیر خواب هویج خوردن و تعبیر دیدن هویج در خواب زن و مرد و تعبیر دیدن هویج پخته در خواب و دیدن نخود و هویج در خواب.علاوه بر تعبیر هویج گرفتن از مرده و دادن هویج مرده در خواب و موارد دیگر خواب هویج.

 • ابن سیرین می گوید دیدن هویج در خواب نشان دهنده تسهیل امری دشوار است اگر خواب ببیند که هویج در دست دارد و در خواب هویج می خورد، بیانگر غم و اندوه بسیار است.
 • همین طور هر که ببیند در خواب هویج را از دیگری می گیرد، خوابش دلالت بر غم و اندوه دارد.
 • ابن سیرین می افزاید که هویج در خواب ممکن است نشان دهنده سودی برای بیننده باشد، اگر در خواب چیزی باشد یا در مورد بیننده آن را تأیید کند.
 • ابن شاهین ظهیری گوید هویج در خواب اگر تلخ باشد بیانگر ضرر بیننده است و اما هویج شیرین در خواب اشکالی ندارد.
 • در مورد شیخ نابلسی می گوید: هویج در خواب بیانگر سرزنش و سرزنش است از نظر اسمش.
 • و اگر هویج در خواب به شخصی اشاره دارد که فردی مبتذل و بد اخلاق و بدخلق است و در عین حال آسیب رساندن به او آسان است.
 • دیدن هویج در خواب مژده است در صورتی که بیننده خواب در شرایط سخت یا گرفتاری شدید باشد، زیرا هویج در این حالت به تعبیر نابلسی بیانگر رهایی و رهایی از ناراحتی است و خداوند اعلم.
 • خوردن هویج در خواب نزاع تعبیر کننده قدیم و معاصر است، خواب خوردن هویج در مواردی بیانگر خیر و فایده است و در موارد دیگر بیانگر غم و اندوه و خستگی است، بهتر است بیننده خواب جزئیات آن را بررسی کند. خواب هویج خوردن را در خواب ببینید و به وضعیت او نیز بنگرید:

 • خوردن هویج شیرین در خواب بیانگر گلوکوم یا فایده آن استولى از تند بودن هويج خالي از خستگى و تلاش نيست و گفته شده است خوردن هويج شيرين در خواب دلالت بر آرامش بعد از اختلاف دارد، زيرا خوردن آن گزنده و شكننده است و طعم شيرينى دارد.
 • و اما تعبیر خوردن هویج شور در خواب، بیانگر هدر رفتن تلاش در کار و در طلب روزی است و هویج شور در خواب ممکن است حاکی از گرفتاری و نگرانی باشد، زیرا نمک در خواب در جای ناپسند مکروه است. تعبیر نمک در خواب با کلیک بر روی اینجا.
 • خوردن هویج تلخ در خواب خوب نیست، دیدن خوردن هویج تلخ بیانگر تلخی در زندگی و مشکل در برآورده شدن خواسته ها همراه با غم و اندوه است.
 • و هر کس در خواب ببیند که هویج را از میان سبزی های دیگر برمی گزیند و می خورد، سودی کمتر از کوشش به او می رسد و ممکن است بین دو چیز انتخاب کند و انتخابش ناکام ماند، بخصوص اگر ببیند. که هویج می گیرد و گوجه یا خیار می گذارد.
 • دیدن هویج غبار آلود در خواب یا خوردن هویج با خاک در خواب، نشان دهنده تلاش و خستگی برای رزق و روزی است.
 • خوردن هویج گندیده در خواب همچنین نشان دهنده پول مشکوک یا زیان ناشی از محاسبه اشتباه است.
 • گفته شد خوردن هویج با برگ در خواب، بیانگر مالی از کاری است که رشد می کند و گسترش می یابد که آغاز آن دشوار و پایان آن بهتر است.
 • خوردن هویج سیاه در خواب یا هویج بنفش نشان دهنده غم و اندوه و مالیخولیا قوی تر است و در مورد خوردن هویج زرد در خواب ممکن است نشانه حسادت و بیماری باشد.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که خوردن هویج در خواب ممکن است نشان دهنده نیاز بدن به مواد مغذی موجود در هویج باشد، سوال را اینجا کلیک کنید.
 • و اضافه می کند که هویج در خواب نیز ممکن است نشان دهنده نیاز به بصیرت و بینش در امور و تجدید نظر باشد، همه اینها مربوط به حال بیننده و زمینه بینایی او است، سوال را با کلیک کردن در اینجا بخوانید.
 • آب هویج در خواب برای بیننده مژده استو فشردن هویج در خواب بیانگر آسودگی پس از غم و آسانی برآورده شدن آرزوهاست، پس هر که در خواب ببیند که هویج را می فشارد، خلاصه مطلبی را می گیرد که در آن فایده ای از کار، رابطه یا غیر آن است. و آشامیدن آب هویج در خواب منفعت و سلامتی است، چنانکه آشامیدن آب هویج نشان می دهد که هویج در خواب از جایی که بیننده حساب نمی کند پول آسان دریافت می کند، همه اینها این است که آب در خواب طعم شیرین و گوارا می دهد وگرنه دلالت بر چیزی دارد. کمتر از حد مطلوب در کار و زندگی بیننده.

 • پوست کندن هویج در خواب ممکن است نشان دهنده جستجوی بیهوده چیزی باشدزیرا هویج در پوست و آنچه در زیر آن است یک رنگ است و پاک کردن هویج از چرک در خواب مستلزم ضرر است، ولی بیننده چرک جمع آوری نشانگر رزق است.
 • و پوست کندن هویج در خواب ممکن است نشان دهنده تلاش بیننده در رسیدگی به امری باشد که او را نگران می کند و حتی بعد از خستگی نیز چنین خواهد داشت.
 • و اما کسی که در خواب دید که هویج را پوست می کند و به دیگری می دهد تا بخورد. او یک نعمت است و می تواند در غم و اندوه دیگران را تسکین دهد.
 • همینطور خرد کردن هویج در خواب، فیدل، دلالت بر دلسوزی در غم و اندوه دارد، و گفته شد که بریدن هویج در خواب، بیانگر تقسیم ارث است و منفعت بیننده اندک است.
 • یا هویج انسان در خواب حکایت از تسهیل امور پس از پیچیدگی و رفع نگرانی پس از سختی دارد.
 • گفته شد مژده جزایر در خواب قوی ترین خواب جزایر در دلالت فرج است، زیرا کلمه انسان حاوی مژده است و کلمه جزایر شبیه به جزایر است که عقب نشینی آب دریا است و خداوند متعال داناتر است.
 • هویج با نخود در خواب بیانگر رزق فراوان استظاهر شدن نخود یا نخود در خواب با هویج، بسیاری از معانی منفور هویج را برطرف می کند و این حالت همه سبزی هاست، اگر با هم باشند نشان دهنده خوبی و اگر تنها باشند، ملاحظه می شود.
 • و پختن هویج با نخود فرنگی در خواب این نشان دهنده آمادگی برای یک پروژه یا یک مشارکت خوب است و همچنین نشان دهنده شرکت خوب است.
 • گذاشتن هویج با نخود در خواب بر برنج در دلالت منفعت و رزق قویتر از شراکت است و خداوند متعال داناتر است.
 • پختن هویج در خواب از رؤیاهای ستودنی است و پختن هویج در خواب بیانگر سرعت در رسیدن به مقصود بیننده و تسهیل امور از جایی که نمی داند و نمی داند.
 • هر که در دعوا باشد، پختن هویج در خواب، بیانگر نرمش حریف و پایان دعوا است.
 • دیدن هویج پخته شده در خواب نیز بیانگر غلبه بر یکی از مشکلات تربیت فرزندان یا اصلاح رفتار آنهاست.
 • دیدن هویج دادن مرده در خواب، بیانگر کار بد بیننده است و مرده در خواب او را سرزنش می کند، زیرا نابلسی گفته است که هویج در خواب، بازدارنده و توبیخ است و گرفتن هویج از مرده در خواب، ممکن است بیانگر گرفتن چیزی باشد. از ارث او که اندک است یا کسب منفعت از اهل شهر و اما دیدن هویج دادن به میت در خواب، بیانگر ضرری است که بیننده در مال خود می بیند یا بحرانی که موجب غم و اندوه او می شود. و همچنین کسی که مرده را دید که در خواب هویج می گیرد.

 • پرورش هویج در خواب بیانگر پولی است که بیننده خواب جمع می کند و پنهان می کندو به کوچکی آنچه می بیند که در خواب هویج می کارد.
 • گفته شد: کاشتن هویج در خواب ممکن است نشان دهنده رازی باشد که بیننده خواب پنهان می کند، زیرا هویج در زیر زمین رشد می کند و آنچه در بالای زمین ظاهر می شود با آنچه در داخل است متفاوت است.
 • بنابراین چیدن هویج در خواب نیز بیانگر کشف امری نهان یا رازی است.
 • شاید چیدن هویج در خواب بیانگر بازگشت پول از دست رفته به بیننده باشدیا برای تسهیل یک موضوع مالی که برای مدت طولانی گیر افتاده است، شاید مربوط به یک ارث باشد.
 • دیدن باغ های هویج در خواب بیانگر راحتی و موفقیت در کار است که بهتر از دیدن خود جزایر است.
 • و اما خرید هویج در خواب، بیانگر کار نیک و کمک است، و اگر در خواب هویج با سبزی دیگر بخرید، بیانگر رزق و سود و آسایش فراوان است.
 • فروختن هویج در خواب اگر بیننده مضطرب باشد، بیانگر نجات او از نگرانی و رهایی او از غم و اندوه است و اگر چنین نباشد، فروش هویج در خواب ممکن است بیانگر زیان ثروتمندان و سودی کمتر از تلاش برای او باشد. فقیر، و خداوند متعال آری و داناتر است.
 • گوستاو میلر می گوید هویج در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده ازدواج نزدیک است و هویج در خواب زن مجرد نشان دهنده تعداد زیاد فرزندان او در آینده است.
 • خوردن هویج در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده نامزدی باشد که او تمایلی به او ندارد.و آنچنان که دوست دارید نیست، زیرا النابلسی گفته است که هویج در خواب دلالت بر انسان متکبر دارد.
 • شاید خوردن هویج در خواب بیانگر نیاز زن مجرد به صبر و آینده نگری بیشتر و نیاز او به دقت باشد.
 • و اما پوست کندن و خرد کردن هویج در خواب برای زنان مجرد، بیانگر درمان برخی از مشکلات برجسته است و انشاءالله خیر خواهد بود.
 • همینطور پختن هویج در خواب و دیدن هویج پخته بیانگر خیر و فایده است.
 • شاید خوردن هویج در خواب دلالت بر وابستگی او به یکی از دوستانش و تأثیر شدید او بر او باشد، چه خوب باشد چه بد.
 • نوشیدن آب هویج در خواب بیانگر فایده ای خالص و آسان است که بدون دردسر به دست می آید.
 • هویج در خواب برای یک زن متاهل نشان دهنده کاهش یک مشکل در زندگی او و پایان برخی از امور او است.
 • شاید خوردن هویج در خواب بیانگر کلماتی است که زن متاهل می شنود که در آن یک فرد دوست داشتنی توبیخ می شود.
 • و تعبیر دیدن نخود و هویج در خواب برای زن شوهردار این است که دلالت بر آسایش و رفاه در زندگی او دارد و رزق او و شوهرش کامل است، هر چند از سختی هایی عبور کنند.
 • در حالی که هویج در خواب به زن باردار نیاز او به تغذیه خوب را نشان می دهدو شاید او به همان هویج در رژیم غذایی خود نیاز داشت.
 • و هویج در خواب برای زن باردار نیز به دلیل سختی و ظلم خوردن هویج نشان دهنده مقداری خستگی در حاملگی اوست.
 • برعکس، نوشیدن آب هویج در خواب برای زن باردار، که بیانگر تسهیل زایمان اوست.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا