تعبیر دیدن استفراغ در خواب و خواب قی و استفراغ

تعبیر دیدن استفراغ در خواب و خواب قی و استفراغ

استفراغ و استفراغ در خواب و تعبیر خواب استفراغ، دیدن استفراغ در خواب و استفراغ مرده، پاک کردن استفراغ در خواب، استفراغ خون در خواب و استفراغ سبز در خواب و کودک. استفراغ در خواب

فریب نخورید که استفراغ در بیداری مکروه و ناپسند است! زیرا دیدن استفراغ و استفراغ در خواب بیانگر آن است که بیننده خوب می شود و از نگرانی نجات می یابد، همچنین استفراغ در خواب بیانگر توبه و بازگشت از گناه یا بازگشت حق به خانواده است و در موارد دیگر. استفراغ در خواب ممکن است بیانگر مال حرام و بدعت باشد و خواب استفراغ نشان دهنده بیماری باشد و تعبیر خواب استفراغ به رنگ استفراغ و ماده آن و سیاق خواب و شواهد آن بستگی دارد. تعبیر دیدن استفراغ و استفراغ در خواب به صورت کامل و دقیقاز طریق تعبیر دیدن استفراغ در خواب و تعبیر خواب استفراغ سبز و زرد و تعبیر استفراغ خون در خواب دیدن استفراغ پدر معنی دیدن استفراغ مادر تعبیر پاک شدن استفراغ در خواب تعبیر رؤیت استفراغ و استفراغ زن مجرد زن شوهردار و زن حامله و موارد دیگر دیدن قی و استفراغ در خواب.

 • ابن سیرین گوید استفراغ در خواب بیانگر توبه استهر کس در خواب استفراغ را دید و بدون کراهت آسان بود، توبه او اختیاری بود. این نشان می دهد که او به دلیل نفرت از او و ترس از مجازات یا عاقبت توبه می کند.
 • دیدن استفراغ عسل در خواب ستودنی است، چنانکه ابن سیرین می گوید استفراغ عسل در خواب بیانگر توبه یا آموختن و حفظ قرآن و علوم حقوقی است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند غذا استفراغ مى کند، به دیگری هدیه یا هدیه مى دهد، و خواب پس گرفتن استفراغ و فرو بردن استفراغ، بیانگر آن است که بیننده از هدیه یا هدیه خود به دیگران پس مى گیرد.
 • ابن سیرین می افزاید دیدن استفراغ در خواب اگر بیننده دست خود را در استفراغ فرو برد یا استفراغ خود را در خواب فرو برد; قرض دارد و توان پرداخت آن را دارد، ولى امتناع مى ورزد، مخصوصاً کسى که در خواب دید در حال روزه استفراغ مى کند و خداوند متعال اعلم دارد.
 • و اما کسى که بعد از خمر در خواب قی کرده، مال حرام را بخورد و از آن برگردد و از آن پاک شود، مگر اینکه در خواب مست بوده و قی کرده باشد.
 • استفراغ در خواب برای فقیر بیانگر مال و رزق استولى استفراغ در خواب براى کسى که قصدش اغفال یا فریب دادن است مکروه است، زیرا خواب استفراغ در این صورت، نشان دهنده رسوایی او پس از فاش شدن قضیه است.
 • ابن سیرین می افزاید که در خواب اگر خوش رنگ بود و از نظر بو و شکل ناپسند نبود، در خواب استفراغ کرد. دلالت بر فرزند دارد، زیرا هر کس در ظرفی خون قی کند فرزندش زنده می ماند و هر که در خواب بر زمین خون قی کند فرزندش به سرعت مرده است و خداوند متعال به سنین داناتر است.
 • همین طور اگر کسی در خواب ببیند که روده خود را استفراغ می کند، ممکن است نشانه مرگ فرزندانش باشد.
 • و استفراغ در خواب اگر در نفس کشیدن مشکل داشته باشد نشان دهنده نزدیک شدن مدت است.
 • مجبور کردن خود به استفراغ در خواب یا دیدن قرار دادن دست در دهان برای استفراغ در خواب; دلالت بر مال حرامی دارد که بدون اطلاع بیننده وارد می شود و چون بداند از آن برمی گردد و این به دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها است که ابوبکر صدیق رضی الله عنها. ، وقتی فهمید از غذایی که در آن حرام است می خورد، انگشتش را در دهانش گذاشت تا هر چه خورده استفراغ کرد.
 • امام ابن شاهین ظهیری می فرماید: قی کردن در خواب نشان دهنده سود و توبه و برگرداندن حق به اهلش است در صورتی که استفراغ آسان باشد، بیننده مریض است، مگر بلغمی باشد که دلالت بر درمان دارد، همینطور مکروه است. زن حامله و دلالت بر مرگ جنین او به تعبیر ابن شاهین دارد.تهوع در خواب، اگر بیننده نتواند استفراغ کند یا استفراغ به دهان او برسد و به شکمش برگردد. این نشان دهنده سختی توبه است و اینکه او به نافرمانی و گناه برمی گردد و توبه او برای او دوام نمی آورد و خوردن استفراغ در خواب بیانگر بازگشت بیننده در هدیه یا هدیه است زیرا سگ استفراغ خود را نیز برمی گرداند. مانند دیدن استفراغ در خواب، و استفراغ غذا در خواب آنچنان که هست، یا از دید که در خواب غذای غلیظ می ریزد. این نشان دهنده ضرر و رفتن چیزی از بیننده است.

  تعبیر استفراغ و استفراغ در خواب امام صادق این است که دلالت بر یکی از شش مورد دارد:

  1. استفراغ در خواب بیانگر توبه است و این یکی از علائمی است که تعبیر کنندگان خواب بر روی استفراغ در خواب توافق می کنند که در بالا ذکر شد.
  2. یا اینکه استفراغ در خواب نشان دهنده ندامت است.
  3. اگر خواب دلالت بر ضرر دارد، استفراغ و استفراغ در معنای آسیب دیدن بیننده قویتر است.
  4. هر که در خواب راحت استفراغ کند و بعد از استفراغ آسوده شود، بیانگر رهایی از غم است.
  5. خواب استفراغ نیز بیانگر این است که مسائل پیچیده و خار حل می شود.
  6. چه بسا استفراغ در خواب بیانگر ادای امانت باشد و گفتار در اینجا برای امام صادق است.
 • دیدن کسی که در خواب استفراغ می کند، بیانگر آن است که از مال حرام توبه می کند و برمی گرددیا نشان دهنده آن است که در صورتی که برای استفراغ بسیار خسته شده بود، برای بیزاری از او پول خرج کرده است.
 • شاید دیدن کسی که در خواب استفراغ می کند، بیانگر این باشد که اسرار فاش می شود و چیزهایی آشکار می شود.
 • و اما اینکه در خواب ببیند که شخصی در خواب بر خود استفراغ می کند و از قی او خاک می شود; این نشان می دهد که این شخص در امانت محبوس است یا از پرداخت بدهی خودداری می کند.
 • استفراغ در خواب برای مریض مکروه است، چنانکه ذکر کردیم، دیدن قی در خواب در حالی که واقعاً مریض است، بیانگر شدت بیماری و مرگ اوست، و خداوند متعال به سنین داناست.
 • دیدن کسی که سعی می کند استفراغ کند اما نمی تواند حکایت از افراط در گناهان و ناتوانی او در توبه یا برگشتن از گناهی است که انجام می دهد.
 • دیدن فردی که در خواب زیاد استفراغ می کند، ممکن است نشان دهنده مرگ او باشد، به خصوص اگر استفراغ در خواب با خستگی ظاهری و مشکل در تنفس همراه باشد.
 • و کی گفته “پدرم را در خواب دیدم که استفراغ می کندممکن است دلالت بر این باشد که پدر پول را در نارضایتی او خرج کرده است، یا بیانگر این باشد که در صورت نافرمانی توبه کرده است، مشروط بر اینکه استفراغ بوی ناپسندی نداشته باشد.
 • همچنین کی گفتهمادرم را در خواب دیدم که در حال بیرون آمدن استاین نشان دهنده توبه و بازگشت او به راه راست است یا استفراغ مادر در خواب نشان دهنده نجات او از نگرانی است اگر بعد از استفراغ در خواب استراحت می کرد.
 • بر این اساس، اگر کسی از برادران، اقوام، آشنایان یا دیگران باشد، خواب استفراغ تعبیر می شود.
 • گفته شد دیدن شخص ناشناس در خواب استفراغ می کند یا بیانگر هدیه ای است که بیننده از جایی که انتظارش را ندارد دریافت می کند و یا نشانگر رازی است که از جایی که انتظار ندارد بر بیننده فاش می شود.
 • دیدن استفراغ کودک کوچک در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری این کودک باشدو گفته شد استفراغ و استفراغ کودک در خواب ممکن است بیانگر حسد و چشم بد باشد.پسرم را دیدم که در خواب بیرون می زند و استفراغ می کند«این خواب بیانگر آن است که پسرش مورد حسادت است و باید او را از چشم بد و حسادت حفظ کند و اما دیدن کودک ناشناس که در خواب استفراغ می کند، ممکن است بیانگر پول و رزق و روزی یک پروژه جدید باشد، مشروط بر اینکه کودکی که استفراغ در خواب راحت است و ناله و گریه نمی کند و در غیر این صورت نشان دهنده استفراغ است کودک ناشناخته بر نگرانی ها و غم ها و استفراغ نوزاد در خواب ممکن است بیانگر بررسی مجدد یک پروژه یا تجدید نظر باشد. از چیزی.بچه ای را دیدم که لباس هایم را بیرون می آورداین ممکن است نشان دهنده نگرانی های طاقت فرسا باشد و خدا بهتر می داند، مگر اینکه کودک از چیزی که در خواب ستودنی است مانند مروارید و نقره استفراغ کند، این نشان دهنده بهره مندی از یک پروژه جدید یا یک کودک است.

  مرده در خواب استفراغ می کند و دیدن استفراغ مرده از نظر اکثر مفسرین مذموم است.دیدن استفراغ مرده در خواب ممکن است بیانگر نیاز او به صدقه و دعا باشد، می‌دانم و اما دیدن مرده در خواب غذا خوردن و بعد استفراغ کردن، ممکن است بیانگر ورود پول حرام به بیننده باشد. شیرینی آن را بخوانید تعبیر دیدن مرده در خواب با جزئیات اینجا کلیک کنید.پدر مرده ام را در خواب دیدم که استفراغ می کند“یا”مادر مرده ام را در خواب دیدم که در حال بیرون آمدن استپس باید از طرف میت صدقه بدهد و برای او بسیار دعا کند و قرآن کریم را بر او بخواند و بیننده نیز باید در پول او تحقیق کند، مخصوصاً اگر صدقه میت را از مالی که در آن است بپردازد. شبهه ای هست و خدا داناتر است.

  پاک کردن استفراغ در خواب عموماً بیانگر قطع نگرانی و رفع غم ها و ناراحتی ها است. هر کس در خواب ببیند که در خواب استفراغ می کند و سپس استفراغ را پاک می کند، ممکن است بیانگر توبه ای خالصانه باشد که بیننده به گذشته خود باز می گردد و در اصلاح گناهان خود می کوشد. و شستشوی دهان بعد از استفراغ در خواب; این به نشانه رهایی از غمها و رهایی از غم و اندوه نزدیکتر است و خداوند متعال، تبارک و تعالی و دانا است.

 • تعبیر استفراغ سبز در خواب دلالت بر توبه خالصانه دارد، اگر در نفس و تلاش خستگی و سختی نباشد، و اما استفراغ سبز رنگ در خواب اگر همراه با خستگی باشد، بیانگر بیماری شدید است.
 • دیدن استفراغ سبز رنگ در خواب اگر بلغمی بود نشان دهنده بهبودی از بیماری است.
 • در مورد دیدن استفراغ زرد در خواب، دلالت بر مصون ماندن بیننده از ضعف و حسد دارد اگر قی کننده باشد.
 • دیدن استفراغ سیاه در خواب به تعبیر ابن شاهین حکایت از رهایی بیننده از اضطراب و نجات او از غم و اندوه دارد.
 • و اما استفراغ قرمز در خواب، بیانگر توبه است و هر کس توبه کرد، استفراغ قرمز در خواب، بیانگر این است که بر توبه خود باقی ماند و استفراغ قرمز در اینجا قی کردن خون نیست.
 • و اما تعبیر استفراغ سفید در خواب؟ دلالت بر طهارت دل دارد، مشروط بر اینکه استفراغ سفید در خواب از شیر یا شیر نباشد، زیرا ابن سیرین در خواب درباره استفراغ شیر می گوید که بیانگر ارتداد و پیروی از بدعت ها و هوی و هوس است.
 • استفراغ خون در خواب اگر رنگ آن روشن باشد به تعبیر ابن سیرین نشان دهنده فرزندی است که بیننده با او سعادت می کند.
 • استفراغ خون در خواب ممکن است بیانگر خوردن مال حرام و روی گردانی از آن باشدچون خون در خواب بیانگر مال حرام است و استفراغ برگشتی از آن است، راه حل آن را در مورد تعبیر دیدن خون در خواب اینجا کلیک کنید.
 • ابن شاهین ظهیری گفته استفراغ خون در خواب نشان دهنده نزدیک شدن مدت است و خداوند به سنین داناتر است.
 • دیدن کسی که در خواب استفراغ می کند ممکن است نشان دهنده بیماری او باشد، به خصوص اگر در خواب خستگی و ضعف همراه با استفراغ خون وجود داشته باشد.
 • گفته می شد استفراغ خون در خواب ممکن است بیانگر بازگشت از خوردن مال یتیمان و خوردن اجباری ارث باشد و یا هشداری باشد برای بیننده که برگردد.
 • شیخ النابلسی می گوید قی كردن خون در خواب در كاسه و طشت یا كاسه است; دلالت بر نوزاد زنده یا مسافری است که برمی‌گردد و می‌ماند و اما استفراغ خون بر زمین در خواب، بیانگر مرگ نوزاد یا بازگشت مسافر به سفر است.
 • شیخ النابلسی می افزاید: استفراغ زیاد در خواب بیانگر مال پس از فقر است و یا استفراغ زیاد در خواب بیانگر بازگشت غایب یا آمدن نوزاد است.
 • و هر کس در خواب ببیند که مدفوع می کند، مال حرام می گیرد و پشیمان می شود و به اهلش برمی گرداند.
 • استفراغ عسل در خواب، بیانگر توبه خالصانه و استفراغ عسل در خواب، بیانگر تعلیم و تعلیم قرآن است.
 • همین طور هر کس در خواب ببیند که مروارید بیرون می زند، در تعبیر قرآن کریم تبحر دارد و همین طور در خواب نقره را بیرون می کند.
 • و اما استفراغ طلا در خواب، بیانگر از بین رفتن و از دست دادن مقداری از مال بیننده خواب به دلیل بیزاری او است.
 • دیدن بوی بد استفراغ در خواب دلالت بر مرض يا مال حرام دارد ولي اگر در خواب استفراغ مزه شيرين داشته باشد گوارا و بوي خوش است. این توبه و منفعت است و خداوند متعال در هر حال داناتر است.
 • استفراغ در کیسه در خواب ممکن است بیانگر مالی باشد که بیننده جمع می کند و گفته اند در مال او شبهه است و هر که در خواب ببیند که در کیسه استفراغ می کند از مال و رزق خود باز می دارد. خانواده او یا خودداری از پرداخت بدهی خود در حالی که توان دارد و استفراغ در کاسه یا لگن بهتر از استفراغ در کیسه است. او در خواب در حمام استفراغ می کند. این ممکن است نشان دهنده پارادوکس یک دشمن باشد و سخنرانی در اینجا برای شیخ نابلسی است.

  تعبیر خواب غربی گوستاو میلر می گوید تهوع در خواب نشان دهنده بیماری است و شاید دیدن حالت تهوع در خواب نشان دهنده رسوایی باشد که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و دیدن شخصی که در خواب استفراغ می کند نشان دهنده آشکار شدن امور او است. و فریب در پیش بیننده و حالت تهوع و استفراغ در خواب بیانگر نفاق در غم و اندوه است و حکایت از گرفتاری های فراوان در تحصیل یا کار برای بیننده یا خانواده او دارد و گفتار در اینجا برای میلر است.

 • استفراغ در خواب برای زنان مجرد دلالت بر رفع و رهایی از نگرانی و عبوس است، مشروط بر اینکه بعد از استفراغ راحت باشد و استفراغ مکروه نباشد.
 • و اما دیدن یک زن مجرد در خواب به سختی استفراغ می کند، این نشان می دهد که او در یک دوراهی اخلاقی قرار دارد که به راحتی نمی تواند از آن رهایی یابد.
 • و اگر زن مجردی را در خواب ببیند که استفراغ می کند، باید از او بر حذر باشد، زیرا او منافق است و بر خلاف آنچه پنهان می دارد ظاهر می شود یا در میان دوستانش اسرار دختر را برملا می کند.
 • دیدن استفراغ شخصی در خواب برای زنان مجرد اگر او از خانواده او بود، ممکن است نشان دهنده توبه این شخص باشد.
 • اگر در خواب پدر یا مادر خود را در حال استفراغ ببیند، ممکن است بیانگر این باشد که بدون رضایت برای او پول خرج می کنند، یا نشان دهنده پشیمانی و پشیمانی آنها از رفتار نادرستشان است.
 • استفراغ خون در خواب برای زن مجرد برای بازگشت از گناه و بازگرداندن حقوق خود به خانواده.
 • همین امر در مورد کسی که دید در حال غذا خوردن است و در خواب استفراغ کرد نیز صادق است. پول حرام می خورد و وجدانش او را سرزنش می کند.
 • حالت تهوع در خواب زن متاهل بیانگر خستگی او در ازدواج است و اگر استفراغ کرد ممکن است برای او تسکینی پس از خستگی و رهایی از نگرانی باشد.
 • گفته شد که حالت تهوع زن متاهل در خواب ممکن است نشان دهنده بارداری نزدیک باشد.
 • دیدن استفراغ شوهر در خواب دلالت بر توبه و توبه او از گناهی است که انجام داده است. اما کسی که شوهرش را دید که استفراغ می کند و بعد می خورد یا استفراغ را فرو می برد. پول، طلا یا چیزهای دیگر را از او می گیرد.
 • می گفتند استفراغ شوهر در خواب، بیانگر افشای اسرار خانه زناشویی در بین مردم است.
 • استفراغ خون در خواب برای زن متاهل در صورتی که لیاقت داشته باشد ممکن است نشان دهنده بارداری باشد و یا استفراغ خون در خواب برای زن متاهل نشان دهنده بیماری است.
 • در مورد استفراغ در خواب برای یک زن باردار، از نظر اکثر مفسران مکروه است و ممکن است نشان دهنده مشکلی در بارداری باشد که خدای ناکرده باعث سقط جنین شود.
 • تهوع در خواب برای زن باردار ضرر کمتری دارد و بیانگر مشکلی در بارداری است که از هم اکنون شروع شده و باید پیگیری کند.
 • و اگر زن حامله در خواب شوهرش را در حال ادرار ببیند، از مال خود به اجبار بر او خرج می کند و خدا داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  5. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  6. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا