تعبیر خواب مارمولک و دیدن شکار مارمولک در خواب

تعبیر دیدن مارمولک در خواب خوردن گوشت مارمولک و پختن مارمولک در خواب و تعبیر نیش مارمولک در خواب تعبیر خواب مارمولک مرده دیدن مارمولک در حال شکار در خواب و رویای مارمولک برای زن مجرد و زن باردار

مارمولک در خواب به طور کلی دید خوبی نیستو خواب مارمولک غالباً بر مردی رذل و بد اخلاق و بدخواه دلالت می کند که در دشمنی او ضرر و گیجی و بی حیله است و مارمولک در خواب نشان دهنده بیماری است و چه بسا دیدن مارمولک در خواب نیز نشان دهنده همراهان بد است، در موارد معدودی مارمولک در خواب بیانگر پول و رزق استو رزق مذموم و مالی مشکوک است و خداوند آری و داناتر است.گفته شد دیدن مارمولکی که در بیابان راه می رود، بیانگر حیرت بیننده و سوء تدبیر او بر امور است، زیرا اگر مارمولک از خود بیرون آید. سوراخ، با بازگشت به آن از بین می رود.

در این مقاله با تعبیر خواب مارمولک در خواب ابن سیرین و مفسران بزرگ آشنا می شویم و به این موضوع می پردازیم. دیدن مارمولک در حال شکار در خواب و خوردن گوشت مارمولک و سوسمار پخته و پختن مارمولک در خواب علاوه بر تعبیر مارمولک مرده و تعبیر حمله مارمولک. و نیش مارمولک در خوابو نماد مارمولک در خواب زن مجرد و زن شوهردار و زن باردار.

 • ابن سیرین گوید: دیدن مارمولک در خواب، بیانگر بادیه نشینی بادیه نشین است که در او دشمنی و پستی است.
 • ابن سیرین می افزاید که دیدن مارمولک در خواب ممکن است دلالت بر بیماری داشته باشد و در خواب مارمولک چیز دیگری ذکر نکرده است.
 • و اما شیخ نابلسی می گوید مارمولک در خواب حاکی از مرد بادیه نشین حیله گر و حیله گر است که مردم را در امرار معاش و مالی فریب می دهد.
 • دیدن مارمولک در خواب نیز بیانگر مردی خبیث و ملعون است.
 • شاید دیدن مارمولک در خواب بیانگر اصل و نسب ناشناخته ای باشد و یا بیانگر مردی تنها باشد.
 • مانند مارمولک در خواب بیانگر سوء ظن به پول و امرار معاش است و به ظن نسب و اینجا با شیخ نابلسی صحبت کن.
 • مارمولک در خواب، فردی بداخلاق و زشت است که ظاهرش کم است و در ظاهر او مشکلات و گرفتاری ها وجود دارد.
 • و مارمولک در خواب حکایت از حریف ناخوشایند و مزاحم دارد، برای بیننده توطئه می کند و بدخواه است، زیرا خواب مارمولک نشان دهنده دشمنی طولانی مدت است، هر زمان که پایان یافت تجدید می شود.
 • چه بسا دیدن مارمولک در خواب، به دلیل جهش یافته بودن مارمولک، بیانگر دیو باشد و ممکن است موجب اختلاف بین بیننده و خانواده یا شرکای او شود.
 • بیرون آمدن مارمولک از سوراخش در خواب، بیانگر بدخواهانی است که خود را آشکار می کند، و اما دیدن مارمولک که در خواب وارد سوراخ او می شود، بیانگر آن است که دشمنی در کمین است و شاید ورود مارمولک به سوراخ او در خواب بیانگر بدخواه باشد. حریفی که بیننده گمان کرد از شر او خلاص شد، اما باز می گردد.
 • و مارمولک در خواب دلالت بر مردی دارد که بدعتی داردو گرفتن مارمولک در خواب ممکن است بیانگر این باشد که اهل بدعت از دین پیروی می کنند و آن به این دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «شما از راه پیشینیان پیروی می کنید، به فاصله. و ذراع به ذراع تا اینکه تو را هلاک کردند.»
 • و اما ورود مارمولک به خانه در خواب، ممکن است بیانگر بیماری یکی از اهل بیت باشد و شاید ورود مارمولک به خانه در خواب، بیانگر شخصی باشد که بین بیننده و خانواده اش وارد شده و می اندازد. فتنه در میان آنها
 • و هر که ببیند مارمولکی در کنار او راه می رود یا ببیند که در خانه خود مارمولکی می آورد; این نشان دهنده فریبکاری است که از بیننده چیزی از پول او را غارت می کند و او یکی از خانواده او یا یکی از شرکای تجاری او است.
 • دیدن مارمولک در خواب ممکن است بیانگر ظلم پدر به فرزندان و نافرمانی پدر از پسرش باشد.
 • دیدن مارمولک در خواب روی تخت یا زیر تخت نشان دهنده یک مرد بدخواه است که علیه همسر بیننده نقشه می کشد، یا نشان می دهد که بیننده توسط همسرش و خانواده اش فریب خورده است.
 • و مارمولک در خواب نیز دلالت بر مردی دارد که به اهل شر و ظلم پناه می برد و حریف به سلطان و بندگانش پناه می برد.
 • دیدن مه در خواب، یا دیدن بیش از یک مارمولک در خواب نشان دهنده ملاقات افراد شرور و دسیسه ها و توطئه پستی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد.
 • شکار مارمولک در خواب بیانگر توانایی شکست دادن حریف فریبنده استو هر که در خواب ببیند که مارمولکی را به زنجیر می بندد یا می بندد، حریفی را که بسیار حیله گر است شکست می دهد.
 • و هر کس در خواب مارمولکی را به قصد خوردن شکار کند، نشانگر منفعتی است که از دشمنی می‌برد که از صفات خیانت و حیله برخوردار است.
 • و اما کسى که ديد در خانه مارمولکى شکار مى کند، حکايت از کشف فتنه گران از اهل خانه يا نزديکانشان و قطع رابطه با او دارد.
 • شکار مارمولک زنده در خواب ممکن است دلالت بر رویارویی با اهل بدعت و مجادله با آنان داشته باشد و هر که در خواب ببیند مارمولکی بعد از شکار از او فرار می کند، نصیحتش بیهوده است.
 • شکار مارمولک با نخ یا طناب در خواب نیز بیانگر رویارویی با اهل بدعت و فتنه و یا رویارویی با فریبکاران است.
 • در حالی که تیراندازی به مارمولک در خواب بیانگر مشاجره بین بیننده و مردی است که قصد فریب دادن او را دارد، اگر تیراندازی به مارمولک کشنده بود، بیننده حریف خود را می برد و اگر مارمولک از تیراندازی در خواب جان سالم به در می برد، نزاع. تمدید شد.
 • ذبح مارمولک در خواب نشان دهنده پایان موقت دشمنی است و سپس دوباره برمی گردد، زیرا مارمولک از جمله حیواناتی است که مدت ها پس از کشته شدن به زندگی می چسبد.
 • گفتند: شکار مارمولک در خواب، بیانگر رزق و روزی صعب العبور از مرد حیله گر و حیله گر است و خداوند متعال داناتر است. راه حل آن تعبیر دیدن شکار در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.
 • خوردن گوشت مارمولک در خواب نزاع دارد، بعضی از آنان گفتند که گوشت مارمولک در خواب، بیانگر سرشت دوستان ناباب و پیروی از رفتار و عادات آنان است، و برخی گفته اند: خوردن گوشت مارمولک در خواب فقط بیانگر پول است. و رزق از طرف مرد فریبکار که بسیار مدبر و حیله گر باشد، در هر حال خوردن مارمولک پخته در خواب بهتر از خوردن گوشت مارمولک خام است و مارمولک خام در خواب بیانگر سخنان زشت و غیبت و غیبت است. یا گوشت مارمولک نشان دهنده پول و بیماری مشکوک است تعبیر گوشت در خواب را با کلیک بر روی این لینک بیشتر بخوانید.

  پختن مارمولک در خواب عموماً بیانگر تسلط بیننده بر مردان فریبکار است. یا کسب مقام مذموم که بیننده حدود الهی را رعایت نکندهمچنین دیدن مارمولک در حال پختن در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب مسئولیتی طاقت فرسا را ​​در قوم فریبکار نادان و حیله گر دارد. این نشان می‌دهد که حریف فریبکار مانعی بر سر راه برآوردن خواسته‌های بیننده قرار می‌گیرد، اما کسی که می‌بیند در خواب مارمولکی را کباب می‌کند، ممکن است بیانگر نظم و انضباط حریفی باشد که از او نام بردیم. صفات زشتمارمولک پخته در خواب بیانگر دشمن بدخواه در کمین استو یا روی پول مشکوک و تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که پختن خزندگان در خواب عموماً منفور است و نشان دهنده کینه توزی و شرارت است، برای آشنایی بیشتر با نمادهای آشپزی در خواب اینجا را کلیک کنید.

 • کی گفته “در خواب دیدم مارمولکی مرا گاز می گیرد«از مرد گستاخ و فریبکار آسیب می‌بیند و ضررش به اندازه گزیده شدن در خواب است.
 • و هر که در خواب مارمولکی ببیند او را گاز می گیرد تا گوشتش را بخورد. در معرض کلاهبرداری، کلاهبرداری و ضرری قرار می گیرد که به راحتی از آن خلاص نمی شود یا در معرض سخنان زشت و اتهامات واهی قرار می گیرد.
 • گزش مارمولک در خواب نیز ممکن است نشان دهنده بیماری باشد، به ویژه نیش مارمولک زرد در خواب.
 • و اما آن که در خواب دید که مارمولکی با چنگال او را می زند در دعوا گرفتار گرفتاری های زیادی می شود و اگر در خواب خون با ضربه مارمولک ببیند از روی فریب یا اغوا مالی حرام در آن وارد شده است.
 • ضربه دم مارمولک در خواب، بیانگر آسیب پنهانی است که بیننده خواب منشأ آن را نمی داند و آن از دعوای قدیمی با مردی کینه توز است.
 • و حمله مارمولک در خواب بیانگر مشکلات و مشکلات با رقبای نادرست و همچنین بیماری است.
 • شاید نیش مارمولک در خواب بیانگر موفقیت دزد با گرفتن مقداری از پول و کالای بیننده باشد.و ممکن است به اندازه گوشت یا لباس در دهان مارمولک باقی بماند.
 • فرار از مارمولک در خواب ستودنی است و بیانگر فرار بیننده از اهل فتنه و بدعت است و فرار از مارمولک در خواب نیز ممکن است بیانگر فرار بیننده از روابط بد باشد و فرار از مارمولک در خواب بیانگر آن است. فرار از دست فریبکاران و افراد شرور و دیدن فرار و نجات از مارمولک در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری باشد که پس از آن بهبودی حاصل می شود و اما فرار مارمولک از بیننده در خواب ممکن است نشان دهنده کشف دزدی باشد. خانه یا محل کار دزد را در بیداری بگیرید و بالعکس.

  مارمولک مرده در خواب بیانگر حریفی ناسپاس و کینه توز استولى براى او نیرو و نیروى نیست. این نشان دهنده رقابتی است که بعد از اینکه بیننده فکر می کرد تمام شده است تجدید می شود و اینکه مارمولک در واقع پس از کشتار خود بی حرکت می ماند اما زندگی و توانایی حرکت خود را برای مدت طولانی حفظ می کند.دیدن بیش از یک مارمولک مرده در خواب. یا رویای مه های مرده حکایت از کوتاهی اهل بدعت در گسترش بدعتها و نجات بیننده از وسوسه آنها دارد و هر که در خانه خود مارمولک مرده ببیند; این دزدی است که موفق به دزدی نمی شود یا مردی است که می خواهد با بیننده و خانواده اش بدی کند و قادر به انجام آن نیست، اما بیننده باید مراقب باشد.

 • مارمولک در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده مردی فریبکار است که در او شر می خواهداگر با مردی که به او وعده نامزدی می دهد رابطه داشته باشد و در خواب مارمولکی ببیند; این مرد دچار توهم بود.
 • به همین ترتیب دیدن مارمولک در خواب نامزد مجرد، بیانگر فریب و حیله گری نامزد اوست.
 • شاید دیدن مارمولک در خواب بیانگر این باشد که مردی سعی می کند زندگی یک دختر مجرد را تباه کند، او را از نامزدش جدا کند یا شهرت او را خدشه دار کند.
 • دیدن صید مارمولک در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که دوستان زن در رفتار بد و سرزنش آمیز از آنها پیروی می کنند.
 • و اما مرده مارمولک در خواب برای زن مجرد، بیانگر پایان یک رابطه بد یا نجات او از فریب دوستانش است و خداوند اعلم.
 • و خوردن مارمولک پخته در خواب برای زن مجرد مالی مشکوک است که در آن وارد شود یا خوردن مارمولک در خواب نشان دهنده بیماری است.
 • تعبیر دیدن مارمولک در خواب برای زن شوهردار این است که به دلیل فتنه و بدخواهی افراد بدخواه بین او و شوهرش اختلاف نظر وجود دارد.
 • دیدن مارمولک که در خواب برای زن شوهردار وارد خانه می شود، بیانگر مهمان فریبکاری است که خیر اهل خانه را نمی خواهد.
 • همچنین دیدن مارمولک در خواب برای زن متاهل، بیانگر تعقیب مردی پست با نیت بد است.
 • دیدن خواب مارمولک برای زن شوهردار به طور کلی خیری ندارد، مگر رؤیت کشتن مارمولک و دیدن مارمولک مرده در خواب.
 • و اما دیدن مارمولک در خواب برای زن حامله، بیانگر حسودی است که در معرض آن قرار می گیرد و مارمولک در خواب زن حامله، بیانگر بیماری حاملگی است.
 • و هر کس بگوید مارمولکی را در حال بارداری در خواب دیدم باید به رفتار شوهرش با فرزندانش هشدار دهد و این خواب ممکن است منادی نافرمانی پدر از فرزندان باشد و خداوند به هر چیزی داناتر است. مورد.
 • مارمولک مرده در خواب برای زن باردار نشان دهنده بیماری است که پس از آن بهبودی و خستگی پس از آن استراحت است.
 • مارمولک زرد در خواب نشان دهنده بیماری است و شاید مارمولک زرد در خواب بیانگر حسادت و چشم باشد.
 • مارمولک سبز در خواب بیانگر رقابت در کار و مشکل در منابع امرار معاش است.
 • و اما دیدن مارمولک خاکستری در خواب، دلالت بر سردرگمی و تردید بسیار دارد، زیرا اعراب گفتند: از مارمولک متحیرتر.
 • مارمولک سفید در خواب نشانگر حریفی است که رقابت خود را پنهان می دارد و در محبت خود منافق است که نتیجه آن دشمنی و کینه است.
 • تعبیر خواب مارمولک نارنجی که بیانگر خصومت شدید و توانایی آسیب رساندن است.
 • در مورد مارمولک قهوه ای در خواب، ممکن است نشان دهنده پول مشکوک باشد یا نشان دهنده اختلافات عمده بین بیننده و پدرش یا بین او و فرزندانش باشد.
 • تغییر رنگ مارمولک در خواب بیانگر دشمنی ریاکار با صد چهره است، بیننده خواب از او در امان نیست و نمی داند چگونه با او برخورد کند.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا