تعبیر خواب فندک و معنی دیدن فندک در خواب

تعبیر دیدن فندک در خواب، اولنا در خواب و معنی فندک در خواب، مشتعل شدن فندک و دیدن یافتن فندک در خواب، تعبیر شکسته فندک و هدیه فندک. در یک رویا

اصل اساسی در تعبیر دیدن فندک در خواب این است که بیننده به چیزی که استفاده می کند نگاه می کند، دیدن مشتعل شدن فندک در خواب در صورت احتراق یا خرابی هر چقدر هم که باشد، بیانگر فتنه، مشکلات و گرفتاری است. استفاده از فندک در خواب برای روشن کردن یا افروختن آتش مفید است. دلالت بر خیر و صلاح آتش دارد که مصونیت انسان ضرر آن است و این عقیده مفسران خواب در تعبیر آتش زدن در خواب عموماً با کبریت و دیگ و فندک و غیره است. در پاراگراف های بعدی بیشتر در مورد آن می آموزیم معنی فندک در خواباز طریق تعبیر مشتعل شدن فندک و معنی فندک شکسته در خواب، انفجار فندک در خواب و تعبیر نوع و شکل فندک در خواب، و معنی هدیه فندک در خواب و تعبیر دیدن اولنا در خواب زن مجرد و متاهل و باردار و موارد دیگر دیدن فندک و فندک در خواب.

ابن سیرین می گوید اولنا در خواب دلالت بر سودجویی از امری و تمام شدن آن دارد.و لیوان فندکی در خواب نشانگر کمک مرد ظالمی است که دارای اختیار و قوت است و ابن سیرین می گوید که آن لیوان فندکی در خواب دارای سنگی است که نشان دهنده ظلم و آهنی است که نشان دهنده قدرت و آتش است. که دلالت بر اختیار دارد و خداوند متعال بزرگتر و داناتر است.یک لیوان با فندک در خواب ممکن است بیانگر نزاع و دعوا بین مردان قوی باشدمخصوصاً فندک سنتی که در آن جرقه هایی از اصطکاک سنگ با آهن روشن می شود و هر که در خواب ببیند که با ماشه یا فندک مشتعل می شود تا آتش شعله ور شود، ممکن است دلالت بر ازدواج مجرد داشته باشد و دلالت کند. حاملگی زن از متاهل و اما دیدن سوختن با فندک در خواب مکروه است و بیانگر فتنه است و هر کس در خواب ببیند که فندک چیزی از لباس یا اشیاء او را می سوزاند، بیانگر نزاع است. دو شریک یا آسیب به پول بیننده و مال و خانواده اش و یا آسیب فندک در خواب بیانگر لیوان است در دین تعبیر دیدن آتش و سوختن در خواب را با کلیک بر روی این لینک بیشتر بخوانید.

 • فندک در خواب یا در صورت سوزاندن یا مضر بودن خواب، منبع فتنه را نشان می دهد، یا اگر آتش در خواب برای روشنایی، پختن و غیره باشد، فندک نشان دهنده منفعت است.
 • و دیدن جرقه فندک در خواب در تاریکی حکایت از تصدیق امر مبهم بر بیننده دارد و خداوند بصیرت او را روشن می کند تا حق را ببیند.
 • می گفتند خواب روشن کردن فندک در تاریکی، دلالت بر مردی دیندار و با تقوا دارد که با نصیحت و راهنمایی، بیننده خواب را به سوی توبه راهنمایی می کند.
 • هر که در خواب ببیند در خواب فندکی روشن می کند و از آن شمع یا چراغی روشن می کند. این نشان دهنده بارقه امیدی است که بیننده به آن می چسبد و به بهترین ها منتقل می کند انشاالله.
 • و اما دزدی با فندک در خواب، اگر از روی تفریح ​​و بازی و بدون هدف باشد، دلالت بر غیبت و هتک ناموس مردم دارد و این فتنه است.
 • هر که در خواب فندکی روشن کند تا با آن گرم شود یا از آن هیزم یا شومینه روشن کند; این نشان دهنده فرار از فقر و دستیابی به رزق و روزی و منفعت به دلیل ساده ای است که بیننده را به حساب نمی آورند.
 • و هر کس در خواب دست خود را با فندک بسوزاند، بیانگر عمل زشتی است که انجام می دهد و به اندازه ضرری که در خواب می آورد، مجازات می شود.
 • و سوختن جامه از فندک در خواب، بیانگر رسوایی است که بر اثر فتنه در بیننده رخ می دهد، یا ضرری که در نزاع به او وارد می شود.
 • سوزاندن با فندک در خواب نیز بیانگر این است که بیننده کلماتی را می شنود که از او متنفر است و مردم از او غیبت می کنند و درباره او بد صحبت می کنند.
 • و اگر خواب ببیند که فندک در خواب خانه او را می سوزاند یا به او ضرری می رساند، ممکن است بیانگر ضرر شدید سلطان باشد.
 • دیدن فندک طلایی در خواب دلالت بر فتنه با پول و دنیا دارد چنانکه دلالت دارد فندک نقره ای در خواب در مورد مصیبت در دین
 • و هر کس در خواب فندکی از آهن ببیند، دلالت بر نزاع با مرد بسیار دلاور یا همکاری با او دارد، در صورتی که بیننده از فندک آهن ضرری نبیند.
 • فندک مسی در خواب نشانگر اجتماع بیننده است و اگر از آن آسیبی ببیند، نشانگر گروهی از دوستان بد و خیانتکار است. او به دوست خوب معاشر اشاره کرد. خدا می داند.
 • خواب دیدم فندکی پیدا کردم! یافتن فندک در خواب بیانگر این است که بیننده خواب چیزی پیدا می کند که به او در زندگی کمک می کند.
 • یافتن فندک در خواب برای کسى که در آن گیج است، بیانگر بشارت و دلیل روشن است ان شاء الله.
 • اما بیننده باید بعد از یافتن فندک در خواب ببیند چه می کند، زیرا هر کس بگوید: «خواب دیدم فندکی معیوب دیدم»، نشان دهنده این است که به امیدی واهی چسبیده است که هیچ سودی ندارد.
 • گم کردن فندک در خواب مخصوصاً برای فرد سیگاری مفید استدیدن فندک گم شده در خواب بیانگر توبه و فرار از خطر است اگر بیننده سیگار سیگاری باشد و اگر آن را نیافت از این جهت قویتر است تعبیر دیدن سیگار در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن بخوانید.
 • اما اگر بیننده سیگار سیگاری نباشد و فندک را در خواب گم کرده ببیند، اگر بخواهد فندک چراغی روشن کند، بینایی او حاکی از پراکندگی و از دست دادن بینش اوست.
 • بهترین رویاهای گم شدن فندک در خواب این است که بیننده در خواب فندک را جستجو کند و اگر آن را نیافت خداوند او را از گناهی که مرتکب می شود دور می کند یا او را از آن نجات می دهد. فتنه، و خدا داناتر است.
 • فندک شکسته در خواب، اگر جرقه های بدون آتش باشد، ممکن است نشان دهنده زنی باشد که بچه دار نمی شود، یا نشان دهنده تلاش ناموفقی باشد که ثمری نداشته باشد، و فندک شکسته در خواب، اگر جرقه هایی در آن باشد. دلالت بر تلاش برای فتنه افکنی بیهوده یا دعوا و نزاع دارد که زیاد نمی شود و ادامه نمی یابد و اما دیدن فندک شکسته در خواب حتی اگر جرقه ای در آن نباشد. دلالت بر امید واهی دارد که بینا بدان دلبسته است و هر که در خواب فندک را در دستش خراب می بیند حکایت از از دست دادن اقتدار و از دست دادن حیثیت و از دست دادن مقام دارد و خدا داناتر است تعبیر را نیز بخوانید. دیدن گوگرد و کبریت در خواب با کلیک بر روی اینجا.

  در مورد ترکیدن فندک در خواب اگر همراه با ضرر باشد، بیانگر آزمایشی است که در بین خانواده یا آشنایان به بیننده خواب می آید، این فرار از فتنه است و علت آن برطرف می شود. اینکه در خواب فندک در جیب منفجر شود، ممکن است بیانگر این باشد که بیننده به کسی اعتماد می کند که شایسته اعتماد نیست، همچنان که انفجار فندک در جیب، نشان دهنده فتنه در پول و ضرر است و خداوند متعال می داند. .

 • هديه فندك در خواب، اگر راهنما عادل باشد، نصيحتى است كه بيننده از آن بهره مى برد، ولى اگر راهنما نافرمان يا بد اخلاق باشد; هدیه فندک در خواب مورد نفرت اوست.
 • و هر که در خواب ببیند که حریف یا دشمنش فندکی به او هدیه می‌دهد، ممکن است بعد از اختلاف، آشتی را نشان دهد، مشروط بر اینکه فندک در خواب برای بیننده ضرری نداشته باشد.
 • می گفتند هدیه فندک در خواب همیشه منفور است هر چه باشد و حکایت از غم و اندوه دارد. تعبیر دیدن هدیه در خواب را اینجا کلیک کنید.
 • و اما ديدن هديه فندك طلا در خواب، بيانگر شروع عمل بين بيننده و هديه كنندگان است و فندك طلايي ممكن است حاكي از برطرف شدن كينه اي باشد كه ناشي از غيبت يا تهمت زباني بوده است.
 • و اما هدیه فندک نقره ای در خواب، بیانگر پند و اندرز برای توبه است.
 • هدیه فندک گرانبها در خواب بیانگر پیشنهادی است که بیننده خواب دریافت خواهد کرد و باید به دقت در مورد نحوه برخورد با آن فکر کند زیرا این یک شمشیر دولبه است.
 • خرید فندک جدید در خواب ممکن است نشان دهنده شروع یک پروژه جدید باشد و بیننده خواب ببیند که آیا پس از خرید چیزی با فندک جدید در خواب آن را روشن کرده است.
 • فندک در خواب برای زن مجرد، اگر ببیند که در خواب فندک را روشن می کند، نشان دهنده ازدواج نزدیک است.
 • و هر که ببیند در خواب بدون هدف فندکی روشن می کند، از مردم بسیار می گوید و غیبت می کند و از هم می پاشد.
 • در مورد کسی که در خواب می بیند که فندک هدیه می گیرد ، توصیه های مفیدی دریافت می کند.
 • و منفجر شدن فندک در خواب برای زن مجرد اختلاف است با خانواده یا نامزدش و دیدن انفجار فندک در خواب مجرد ممکن است بیانگر وسوسه ای باشد که به آبروی او لطمه بزند.
 • هر آسیبی که بیننده در خواب از فندک و آتش آن می‌بیند، نشان‌دهنده ضرر فتنه‌ها است و برای زن مجرد است و آبرو و روابط او با خانواده‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 • گم کردن فندک در خواب برای یک زن مجرد ممکن است نشان دهنده جدایی از نامزدش باشد، در صورت نامزدی یا فرصتی است که باید از دست داد، اما این چیزی نیست که خیلی ناراحت کننده باشد.
 • فندک در خواب یک زن متاهل در بیشتر موارد منفور است و نشان دهنده بروز اختلاف بین او و شوهرش یا بین او و خانواده اش یا حتی بین او و همسایگانش است.او دید که شوهرش در حال بازی با فندک است. خواب چون شکار مشکلات می کند به او چیزهایی می گوید که خوب نیست و به او ظلم می کند و بر او سخت می گیرد و همچنین هر که در خواب شوهرش را دید که فندک به سوی او پرتاب می کند در خواب برای روشنگری و روشنگری او انشاءالله نوزاد مبارک بود و خداوند متعال آری و اعلم است.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا