تعبیر خواب دفن و دیدن دفن مرده و زنده در خواب

تعبیر دفن در خواب تعبیر خواب دفن مجدد مرده و دیدن دفن اقوام

ابن شاهین می گوید: مرگ در خواب اگر دفن شود، فساد دین است، ابن سیرین می گوید: مرگ در خواب فقط بر گناه و نافرمانی است و اما کسی که در خواب بمیرد بدون اینکه او را داشته باشد. بدن مرده و بدون بیماری و بدون تشییع جنازه در خواب یا تشییع جنازه. این ممکن است نشان دهنده طول عمر باشد و دفن کردن در خواب اگر چیزی در خواب وجود داشته باشد نشان دهنده ازدواج است. تعبیر دفن زنده و خواب دفن مرده و تعبیر دفن مجدد میت در خواب.معنی دیدن مرده در خواب زنده را دفن می کند و تعبیر دفن خویشاوندان در خواب علاوه بر تعبیر خروج از قبر بعد از دفن. رویای دفن یک فرد ناشناس; و موارد دیگر رویت دفن.

ابن سیرین گوید که دفن محله در خواب نشانگر پیروزی حریف بر اوستخواه بیننده کسی را زنده دفن کند یا بیننده کسی باشد که در خواب زنده دفن شده است، و اما کسی که ببیند در خواب می میرد و دفن می شود، دلالت بر سفری دارد که در آن روزی است. و هر که در خواب ببیند که دفن شده و نمی میرد، بیانگر رهایی او از ظلم حریف و نجات او از ظلم و زندان است. و الله اعلم دفن در خواب نیز بیانگر فاسد دین بیننده است اگر مدفون باشد شیخ النابلسی می گوید خاک بر بیننده در خواب انداختن و دفن را تا آخر تمام کرد دلالت بر این دارد که او. از درستی خود ناامید است و دفن زنده در خواب بیانگر فریب و نیرنگ است.

 • ابن شاهین می گوید دفن در خواب عموماً فایده ای ندارد و رؤیای ستودنی نیست.
 • ابن شاهین می افزاید: دیدن دفن محله در خواب، بیانگر پیروزی بیننده دشمنش است، و همچنین هر که ببیند در خواب شخصی را که بین او دشمنی، رقابت یا رقابت است دفن می کند، دفن غالب می شود. بر فراز مدفون
 • خواب دفن ممکن است حکایت از حبس، حبس یا محدودیت آزادی به نحوی داشته باشد.
 • ابن شاهین می گوید دفن در خواب نیز بیانگر ضعف توانایی و اراده استو جلال و چه بسا دفن در خواب دلالت بر زنا دارد; خداوند متعال داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که جمعی برای دفن مردی جمع می شوند، بر او نقشه می کشند و برای هلاکت او توطئه می کنند.
 • و هر که در خواب ببیند چیزی را دفن می کند، دلالت بر پایبندی او به دنیا دارد، همچنان که دفن غیر صحیح در خواب، بیانگر ضرر و اسراف است.
 • دفن بیننده در خواب عموماً خوب نیستهر کس بگوید: «در خواب دیدم که زنده بودم دفن شدم»، این بیانگر ضایعه‌ای است که می‌بیند، مخصوصاً اگر دفن او معلوم باشد.
 • و هر که ببیند در خواب می میرد و دفن می شود; اگر دوباره زنده شود، این خواب بیانگر این است که از امری که شامل بی عدالتی، ظلم یا زندان است، نجات می یابد.
 • و اما کسی که ببیند در خواب می میرد و دفن می شود و از قبر برنمی خیزد. دلالت بر ظلم و حبس بودن او و یا نشان دهنده فساد دین و امور دنیوی اوست و خاک انداختن بر او در خواب تا زمانی که قبر بسته شود، بیانگر لجاجت او در نافرمانی است تا توبه از او انتظار نمی رود.
 • ابن سیرین گفته است که دفن در خواب اگر بیننده مرده باشد، ممکن است نشانه سفر او باشد و از این سفر منفعتی خواهد داشت، زیرا خداوند متعال در سوره ابس می فرماید:
 • و هر کس ببیند که زنده است در خواب دفن شده است، در قبر می میرد; این حکایت از نگرانی دارد که او را نابود می کند و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب در خواب می گوید که دیدن دفن در خواب و زنده دیدن خواب نشان دهنده بیماری و ضعف سلامتی است.
 • گویند دفن در خواب به منزله جدید است و خاک انداختن در خواب به بیننده به اندازه آن غبار مال و رزق است.
 • شیخ نابلسی می گوید دیدن زنده دفن در خواب برای همه مردم و در هر حال بد استمگر اینکه خفته ببیند که بعد از دفن از قبر بیرون می آید. تعبیر شیرین او از دیدن قبر در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.
 • نابلسی می افزاید: هر که ببیند بعد از ظهر دفن می شود یا در وقت غروب دفن می شود، دلالت بر امر به منکر و نهی از معروف و هوای نفس دارد.
 • و اما کسی که در خواب ببیند خود را در خواب دفن می کند، این خواب بیانگر دگرگونی در زندگی بیننده و گذر از حالتی به حالت دیگر است و اگر گناهکار باشد، بیانگر توبه اوست و خدا می داند. بهترین.
 • و هر که ببیند در خواب خود را دفن می کند، در زندگی خود تصمیمی قاطع بگیرد و امری دیرینه را پایان دهد.
 • از جمله نمادهای دفن در خواب این است که نشان دهنده اعتماد و اعتمادی است که بیننده خواب دارد.
 • ابن سیرین گوید دیدن دفن در خواب اگر بیننده به صورت مرده باشد اگر مجرد و واجد شرایط ازدواج باشد ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد.
 • شیخ النابلسی می گوید: خواب دفن دوباره مرده، بیانگر عفو و گذشت و بی تفاوتی نسبت به ارتکاب بیننده است.
 • ابن سیرین می گوید که مرگ دوباره مرده در خواب ممکن است بیانگر مرگ یکی از خانواده او باشد و شاید خواب دفن مجدد مرده در صورتی که با او بود در حال گریه و فریاد از شادی در خانه مرده از ازدواج. یا مانند آن، و خداوند آری است و داناتر است.
 • و دفن مجدد مرده در خواب ممکن است بیانگر پرداخت بدهی متوفی و ​​درخواست اجازه از مردم باشد.
 • و هر که ببیند مرده زنده است در خواب دفن می شود; دلالت بر حل نشدن امور میت از قبیل بدهی های مالی یا غیر آن دارد و یا حکایت از آن دارد که میت به یکی از درجات شهادت نائل آمده است و الله اعلم.
 • و هر که ببیند در خواب دوباره مرده را دفن می کند و هوا متلاطم و تاریک است; ممکن است نشان دهنده از دست دادن و فقر باشد.
 • می گفتند خواب دفن دوباره مرده در خواب، بیانگر ناامیدی است از دست دادن امید در آرزوی ناممکن از آرزوهای طولانی بیننده.
 • لازم به ذکر است که دفن مجدد مرده در خواب ممکن است یکی از خود وسواس ها باشد.
 • در مورد اینکه مرده در خواب زنده را دفن می کند، نشان دهنده انباشته شدن بدهی بر روی بیننده یا محله ای است که مرده در خواب دفن می کند.
 • دیدن مرده در حال دفن مرده در خواب بیانگر پیوندهای خویشاوندی و روابط خویشاوندان است.
 • و هر کس در خواب ببیند که میت را دفن می کند و نمی تواند، دعا و زکات بسیار بجا آورد.
 • و اما ديدن دوباره دفن مرده در خواب و گريه بيننده یا ترسیده یا گیج شده بود. ممکن است دلالت بر پشیمانی از انجام کاری داشته باشد و آن هم به این دلیل است که در سوره مائده فرمود: وای بر من که مانند این کلاغ نباشم!
 • دفن خویشاوندان در خواب، اگر خویشاوند زنده باشد، بیانگر اختلاف و نزاع بین او و بیننده است، اما کسی که در خواب دید که یکی از خویشاوندان مرده را دفن می کند، بیانگر چیزی است که در صحبت خود ذکر کردیم. در مورد دفن مجدد مرده در خواب
 • دیدن دفن پدر در خواب بیانگر ناراحتی سلامتی است که پدر در معرض آن قرار دارد یا نشان دهنده این است که بیننده خواب پیوند خود را در زندگی از دست می دهد.
 • و اما دفن مادر در خواب، بیانگر ضرر مالی و تجارت است و دفن مادر در حال زنده بودن در خواب، بیانگر نافرمانی است.
 • دفن برادر در خواب نیز بیانگر ظلمی است که بیننده خواب در حق برادرش مرتکب شده استمگر اینکه برادر در مسافرت باشد یا غایب باشد، دفن او در خواب بیانگر مدت غیبت و نیز دفن خواهر در خواب است.
 • می گفتند دفن برادر در خواب، بیانگر حسد و حسادت بین برادران است که عواقب آن ستودنی نیست. این برای داستان قابیل و هابیل علیهم السلام است.
 • و هر کس برادرش را در خواب ببیند که او را دفن می کند بدون اینکه قبر بر او بسته شود، ممکن است دلالت بر آشتی بعد از نزاع کند و بیننده مدارا کند، زیرا گفت:
 • در مورد دفن پدربزرگ در خواب، حکایت از تله‌ها در زندگی بیننده و ثروت‌های نامناسب دارد یا نشان‌دهنده خیر معوق است.
 • دفن پسر در خواب حکایت از قساوت قلب بیننده نسبت به پسرش دارد، مخصوصاً آن که در خواب دید که پسرش را زنده به گور می کند، شاید دفن پسر در خواب بیانگر نافرمانی او از پدر و مادر باشد و خداوند اعلم.در مورد دفن دختر در خواب، اگر مستحق ازدواج باشد، نشان دهنده ازدواج اوست، مشروط بر اینکه دفن بدون تشریفات باشد و قبر در خواب به روی دختر بسته نشود.

  در مورد دفن نوزاد در خواب، اگر زنده است دلالت بر گناهان بیننده دارد، زیرا این قربانی است و مربوط به دوران جاهلیت است و اسلام آن را رد می کند و اما رویای دفن مرده در خواب ممکن است بیانگر آن باشد. مرحله بدی از زندگی بیننده به پایان می رسد و اضطراب و عبوس او را فرا می گیرد و خدا بهتر می داند. و هر که در خواب ببیند که کودکی مجهول را دفن می کند، پس از خسران، پروژه یا تصمیم سرنوشت سازی را پس می گیرد، اگر کودک پیر باشد و شیرخوار نباشد.

  خروج از قبر بعد از دفن در خواب عموماً رؤیت خوبی است، هر کس ببیند که در خواب دفن شده و سپس از قبر بیرون می آید، از گناهی توبه کرده است یا پس از نارضایتی حقی از حق خود به دست آورده است. بیننده می خواهد چیزی را پنهان کند، ولی نمی تواند و خداوند متعال داناتر است.

  دفن شخص ناشناس در خواب، خواب ایرادی است، دفن شخص مجهول در خواب، بیانگر فقدان و فقر و اختلاف بین بیننده و خانواده او است و دفن شخص مجهول در خواب نیز بیانگر خلل در امور است. دور شدن آرزوهای بیننده از او و شاید از دست دادن امید به آنها، بیننده بدهکار است. این ممکن است نشان دهنده فرار او از ادای دین باشد و دفن زن مجهول در خواب بیانگر زهد در دنیا یا مصیبتی است که دل بیننده را از دنیا می بندد و خواب خاک بر مرده گمنام در خواب می ریزد. اگر بیننده از اهل صالح باشد خوب است و اگر نه دعوتی است برای او که به سوی خدا بازگردید.

  دفن انسان در حال زنده بودن در خواب بیانگر پیروزی بیننده بر حریف است، دیدن دفن شخص زنده در خواب بیانگر این است که بیننده خواب چیزی را کشف می کند که باعث می شود رابطه خود را با این شخص قطع کند.

 • دفن در خواب زن مجرد، اگر ببیند که او را زنده به گور می کنند، بیانگر ازدواج اوست یا حکایت از محدودیت آزادی او دارد.
 • و هر که ببیند او را در خواب برای زن مجرد دفن می کنند تا دفن کامل شود، بیانگر گناه کبیره ای است که مرتکب می شود، زیرا محله سرکش مانند مرده است.
 • و اما کسى که ديد پس از دفن شدن در خواب براى زن مجرد از قبر برخاست. این نشان دهنده توبه او و رهایی او از ظلم است.
 • و اگر زن مجردی ببیند که در خواب شخص مجهولی را دفن می کند او با محیط اجتماعی خود دچار اختلافات می شود و گفته می شد دفن یک فرد ناشناس در خواب برای یک زن مجرد حاکی از رازی است که او پنهان می کند و او را آزار می دهد.
 • و اگر مجرد در خواب ببیند که شخصی را در حال زنده بودن دفن می کند، یکی از رابطه های خود را تمام می کند و اگر معلوم شود که با او قطع رابطه کرده یا آنچه او را آزار می دهد، کشف کرده است.
 • و رویای دفن مرده در خواب برای زنان مجرد دلالت بر غایت امری دارد که در آن هست خواه خیر باشد و چه شر با توجه به جزئیات و قرائن رؤیت و احوال بیننده.
 • و بار دوم دفن مرده در خواب زن مجرد، بیانگر اجابت دعای او در حق اوست و خداوند داناتر است.
 • دیدن دفن در خواب زن متاهل بیانگر اختلاف او و شوهرش است.
 • و هر که بگوید شوهرم را در حالی که زنده بودم در خواب دیدم که مرا دفن می کند، این نشان دهنده تنگی سینه او به دلیل اختلاف او با شوهرش است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند شوهرش در حال مرده او را دفن مى کند، دلالت بر احسان او به او دارد و خدا داناتر است.
 • و دفن مرده در خواب برای زن شوهردار اگر هوا صاف باشد دلالت بر نیکی دارد و بالعکس.
 • و اما دفن مجدد مرده در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حال خوب اوست و خیری در آن هست.
 • دفن زنده در خواب برای زن حامله بیانگر حال او و جنینش خوب است و اما دفن مرده در خواب برای زن باردار بیانگر خستگی حاملگی اوست.
 • و هر که ببیند در خواب دفن شده و حامله است، این هم از خستگی حاملگی اوست، باید خود و جنینش را حفظ کند و خدا داناتر است.
 • ابن شاهین الظهیری گوید تعبیر دفن حیوان در خواب بستگی به نوع حیوان دارد خصوصیات این حیوان ضعیف است و بین آنها رقابت و دعوا است.

  دیدن دفن حیوانات درنده در خواب، بیانگر آن است که دشمنان در کمین بیننده هستند و برای او نقشه می کشند.

  شیخ النابلسی می گوید: دیدن شخصی که در خانه بیننده دفن شده است، بیانگر این است که او از ارث مادی و معنوی خود محروم است و هر که ببیند یکی از اهل بیت خود را در خانه خود دفن می کند، نشان دهنده مشکلی است که به آن مبتلا شده است. دفن شده است، پس دفن پدر در خانه نشان دهنده اختلال در حرکت او به دلیل بیماری است، همچنین هرکس در خواب ببیند که او را در خانه خود دفن کردند، بیانگر بیکاری یا بیماری است که باعث می شود در خانه بماند. گفته می شد خواب دفن در خانه نشان از کتمان مالی دارد.

 • گوستاو میلر می گوید که دیدن دفن یک انسان زنده در خواب این نشان می دهد که بیننده اشتباه بزرگی کرده است ممکن است از طرف مخالفان و استالکرها به بیننده آسیب برساند.
 • حضور در دفن در خواب بیانگر شرکت در عروسی یکی از بستگان است، مشروط بر اینکه در هنگام دفن هوا در خواب روشن باشد.
 • و اما دیدن دفن در خواب در هوای متلاطم و بارانی، بیانگر مصیبت هایی است که بیننده را آزار می دهد و اخبار ناگواری که می شنود و یا بیانگر اشکال در کار اوست.
 • دفن در خواب با دید غم و اندوه نیز حاکی از نزاع ناعادلانه و غم هایی است که بیننده را تحت الشعاع قرار می دهد و گفتار در اینجا برای میلر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که مرده دفن شده است، مرده ناپدید می شود; این نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی است که بیننده منبع آنها را نمی داند.
 • و خروج بیننده از قبر پس از دفن او در خواب به تعبیر میلر به معنای نجات از همه اینها است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا