بوی بد دهان در خواب و خواب بوی بد دهان

بوی دهان در خواب بوی بد دهان در خواب و تعبیر بوی خوش دهان در خواب بوی دهان مرده در خواب تعبیر مسواک زدن در خواب و تمیز کردن دهان

بوی بد دهان در خواب جز در موارد نادر یکی از دیدنی های منفور است و همین طور هر بوی بدی در خواب خوب نیست برعکس دیدن بوی زیبای دهان در خواب در سطور زیر می خوانیم. در مورد یاد بگیرند تعبیر دیدن مفصل بوی بد دهان در خوابتعبیر بوییدن دهان در خواب و تعبیر بوی بد دهان از کسی که می شناسید و تعبیر بوی دهان مرده در خوابو رؤیت نظافت دهان و دندان برای رفع بوی دهان، به اضافه تعبیر دیدن بوی دهان در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار.

ابن سیرین می گوید بوی بد دهان در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب خود را مدح می کند و با الفاظ مذموم خود را می ستاید.یا بوی بد دهان در خواب، بیانگر سخنان بسیار زشت و ناپسند در بیننده خواب است، مخصوصاً کسی که می بیند بوی درک او در خواب دائماً ناخوشایند است.[1]

و اما شیخ النابلسی می گوید: بوی بد دهان در خواب بیانگر ظلم است و بوییدن دهان در خواب بیانگر بیگانگی بین بیننده و خانواده یا شرکای اوست. نبلسی می افزاید: «دهان در خواب ظرفی است برای صلاح و فساد انسان» و بر این اساس; هر چیزی که دهان منفور است دلیل بر فساد است و بالعکس.[2]

ابن شاهین می گوید دهان در خواب کلید و غایت کار انسان است و هر چه در خواب چیزی یا بو یا چیز دیگری از دهان خارج شود که مذموم است در واقع بیانگر گفتار زشت است و هر چه در خواب از دهان خارج می شود که در بیداری ممدوح است، بیانگر گفتار خوب و زیباست، همچنین بوی بد دهان در خواب، بیانگر گفتار زشت است و عکس آن صادق است و ابن شاهین در این مورد با ابن سیرین و امام صادق موافق است.[3]

 • منشأ بوی بد دهان در خواب این است که بیانگر گفتار مذموم، ناپسند و زشت است.
 • دیدن بوی بد دهان در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری باشد زیرا برخی از بیماری ها باعث بوی بد دهان می شود و گفته می شد که دیدن بوی بد دهان بیمار نشان دهنده طول مدت بیماری اوست.
 • بوی بد دهان در خواب نیز بیانگر نفاق و چاپلوسی آشکار است و هر کس در خواب دهان خود را بو کند به مردم از ریاکاری یا سخنان زشت خود آگاه می شود.
 • بوی بد دهان در خواب نیز بیانگر دروغ و نیرنگ یا راست گفتن است که مراد باطل و فتنه است.
 • هر که در خواب بوی بد دهان خود را حس کند شاید از سنت شریف پیامبر دور بوده است، زیرا بوی خوش از سنت است و پیامبر حتی از ورود سیر و پیاز به مسجد نهی کرده است زیرا بوی آن ناپسند است.
 • همین طور هر کس در خواب ببیند که مردم به خاطر بوی دهانش از او دور می شوند، به بدعتی عمل می کند و سنت را زیر پا می گذارد، یا این که بیانگر فرار مردم از زبان او و گفتار زشت و مذموم اوست.
 • و بوی منفور دهان در خواب ممکن است نشان دهنده تقلب برای کسی باشد که در تجارت یا تجارت کار می کرد که مشتریان را متقاعد می کند، بنابراین سخنان او فریب و دروغ است.
 • قول ابن سیرین را ذکر کردیم که بوی بد دهان در خواب بیانگر این است که او خود را به خاطر آنچه در او نیست تحسین می کندچون از خودش تعریف می کرد مردم طوری طفره می رفتند که انگار حرفش بویی می داد!
 • و اما کسى که مى‏گوید: «دیدم که در خواب دهانم را بستند چون بوى آن بد بود» پس از گفتن خود پشیمان شد، ابن سیرین گفت: بستن دهان در خواب ممکن است دلالت بر کفر کند. خدا می داند.
 • برخی از مفسران در ادامه این مطلب را بیان کردند بوی بد دهان در خواب ممکن است نشان دهنده صحت روزه باشد اگر خواب در ماه رمضان باشد یا بیننده از روزه داران باشد، دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بوی دهان روزه دار نزد خدا بهتر است از. بوی مشک.»
 • همچنین هر که مؤمن باشد و بداند که زبانش را از سخنان زشت حفظ می کند. بوی دهان در خواب ممکن است بیانگر صحت روزه او باشد.
 • می گفتند بوی بد دهان در خواب ممکن است بیانگر بیکاری و فقر باشد، زیرا اگر انسان شکم خود را از غذا خالی کند، بوی بد دهانش ظاهر می شود.
 • و در سؤالی در سایت «هالوها»، بیننده می گوید که در خواب از دهان دوستش بوی بدی گرفته و دندان هایش کنه داشته است، اما در بیداری اینطور نیست. و پاسخ او، تعبیر خواب به شیرینی آنها، این است که منتظر نمانند تا این دوستش لطف کندرویا را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.شاید بوی بد دهان در خواب بازتابی از واقعیت باشد و نه چیزی بیشتر. زیرا ممکن است خوابنده بوی دهان خود را استشمام کند و خواب با او آمیخته شود و در سؤال از حلاوت آن، بیننده خواب می گوید که بیش از یک بار بوی بد دهان خود را در خواب دیده تا در حال بوییدن از خواب بیدار شود. آن را مشاهده کنید، با کلیک بر روی این لینک، خواب را بخوانید.

  هر کس در خواب ببیند که دهانش بوی بدی می دهد، ممکن است دلالت بر ریاکاری این شخص و دروغ گفتن یا نصیحت او به غیر از خیر باشد. بوییدن دهان شخص در خواب ممکن است بیانگر این باشد که به خاطر سخنانش در معرض رسوایی قرار گرفته یا بیماری معده یا دهان دارد و خداوند متعال داناتر است.بوییدن دهان کسی که می شناسید در خواب نیز بیانگر بیگانگی شما و اوستو به احتمال زیاد بیگانگی به دلیل سخنان تند یا ناپسند است و اگر شریک باشد به دلیل بد رفتاری یا تقلب او شرکت از هم جدا می شود.

  البته بوی خوش دهان در خواب، بر خلاف آنچه در مورد دید بد بوی بد دهان ذکر کردیم، حکایت دارد:

 • جایی که بوی زیبای دهان در خواب بیانگر نرمی و خوش اخلاقی و گفتار نیک است.
 • و هر که در خواب دید که دهانش بوی خوش می دهد، به گفتار و حکمتش شهرت دارد.
 • بوی خوش دهان در خواب نیز بیانگر پند نیکی است که بیننده به وجه خدا می کند. همین طور هر که از دهان خوشبو و خوشبو ببوید، از او ستایش یا نصیحت می شود.
 • و بوی زیبای دهان در خواب نیز حاکی از پیروی از سنت و عبادت نیکو است، زیرا بوی خوش از سنت است.
 • بوی زیبای دهان حکایت از تسبیح بسیار و دعای بسیار بر پیامبر صلی الله علیه و آله دارد و شاید دلالت بر مستجاب شدن دعا دارد.
 • و اما کسانی که کارشان صحبت کردن است، مانند معلمان یا فروشندگان; بوی خوش دهان در خواب بیانگر صداقت او در کار استو برای بهره مندی مردم از او، و برای اخلاص او در کلامش، و خداوند متعال و دانا است.
 • و هر کس در حال نزاع باشد و ببیند که طرف مقابلش در خواب بوی خوش می دهد، پس از او به نیکی سخن می گوید، یا بعد از آن میان آنها آشتی می شود.
 • بوی خوش دهان در خواب بیانگر وفای به عهد و بازگشت نعمت است.
 • و اما بوی بد دهان مرده در خواب، معنی آن اختلاف بین مفسران است و آنها از دو مکتب اند:

 • در مورد اول، بوی بد دهان مرده در خواب، بیانگر سرزنش او به خواب بیننده از گفتار زشت و ناپسند است.و آن از آن جهت است که گفته اند اگر میت در خواب بیاید اگر کار نیکی کرده باشد امر می کند و اگر کار بدی کند ملامت و نهی بیننده از مانند آن است.
 • در مورد دوم، بوی بد دهان در خواب برای متوفی مستلزم استغفار برای او است و در امور او تحقیق کنید، اگر بدهی یا بدهی دارد یا یکی از آنها ناراحت است از او طلب بخشش کند، شاید بوی بد دهان مرده در خواب، دلالت بر این دارد که در زندگی او بین دو نفر افتاده یا سخنان ناپسند گفته یا حکایت از رسیدن خبر بد به خانواده اش داشته است و بلا به آنها می رسد و به هر حال دعا و استغفار و صدقه واجب است و خداوند متعال داناتر است.
 • و اما بوی خوش دهان میت در خواب، بیانگر حال خوب او از جانب پروردگارش و نشان دهنده حسن شهرت او در میان مردم است. و هر کس بوی خوش و خوش دهان مرده را استشمام کند، در زندگی خود به نصایح مرده بازگردد.و آنها را بگيرد چون انعام است و گفته شد هر كه در خواب بوى خوش دهان مرده را ببويد به خاطر مرده يا اهل بيت او ستوده مى شود.
 • مسواک زدن در خواب از رؤیاهای ستودنی است، دیدن مسواک زدن در خواب، بیانگر ترمیم رابطه بین بیننده و اهل بیت اوست و هر که ببیند در خواب دندان های خود را معالجه می کند تا بوی بد دهان از بین برود. این بیانگر آن است که او در صدد اصلاح خود و امور خود است و خداوند متعال داناتر است و استفاده از خلال دندان در خواب پیروی از سنت شریف پیامبر است. مسواک زدن در خواب برای از بین بردن بوی بد این ممکن است نشان دهنده عذرخواهی بیننده برای تخلف یا کلمات زشتی باشد که گفته است. تفسیر او از دیدن دندان را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.تمیز کردن دهان در خواب با شستشوی دهان، شستشوی دهان یا چیز دیگری; همه حاکی از بهبود حال و تغییر رفتار بیننده یا پاک کننده در خواب است و گفته اند که پاک کردن دهان در خواب شفای مریض است. و توبه از مال حرام گنهکار، و خداوند دانا است.

 • بوی بد دهان در خواب برای زنان مجرد این نشان می دهد که او به حرف هایش توجه نمی کند و آنها را انتخاب نمی کنداو بدون فکر کردن به آنچه می گوید صحبت می کند تا زمانی که اطرافیانش از خود می لرزند.
 • بوی بد دهان در خواب بیانگر این است که یک زن مجرد با دوستان خود یا با مردان جوان گفتگوهای ناپسند دارد.
 • بوی بد دهان زنان مجرد نیز حکایت از بد نامی و رسوایی دارد، یا حاکی از شایعه و ریاکاری آشکار است.
 • ولى اگر زن مجردى از دهان شخص بوى نامطبوعى استشمام كند; از او بر حذر باشد، زیرا او منافق و دروغگو و متمایل به فحاشی است.
 • شاید بوی دهان یک زن مجرد در خواب بیانگر خبر بدی باشد که بدون ردیابی و تأیید آن را منتقل می کند و به همین دلیل اختلاف و خصومت به وجود می آید.
 • بوییدن دهان معشوق یا نامزد در خواب، اگر ناخوشایند باشد، بیانگر بیگانگی او با او و اختلاف نظر به دلیل سخنان تند است.
 • و اما بوی زیبای دهان در خواب برای زنان مجرد، خوش آوازه و سخنان حکیمانه و محبوب است و حاکی از حسن اخلاق اوست.
 • تعبیر دیدن بوی بد دهان در خواب برای زنان مجرد تفاوت چندانی با زن متاهل ندارد. جز اینکه استشمام بوی بد شوهر در خواب ممکن است نشان دهنده جدایی و طلاق باشد و نشان دهنده این باشد که شوهرش در مورد او دروغ می گوید. یا با کلمات به او توهین کنیدو بوییدن دهان شوهر در خواب اگر ناخوشایند باشد، بیانگر آبروی او و بیانگر ظلم اوست و در خواب زن شوهردار به سبب مرض، در صورتی که چیزی از آنچه ذکر کردیم در او نباشد. مشاهده بوی زیبا و شیرین دهان در خواب را قبلاً شرح دادیم.بوی بد دهان در خواب زن باردار بیانگر مشکل در حمل اوستو اینکه باید کیفیت غذایش را بالا ببرد و از دیابت بارداری اخطار کند و شاید بوی بد دهان زن باردار در خواب بیانگر آن چیزی است که قبلاً در مورد تعبیر خواب بوی دهان زن ذکر کردیم.

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا