تعبیر دیدن خار در خواب و برداشتن خار در خواب

علامت خار در خواب و تعبیر کندن خار در خواب تعبیر دیدن خار خوردن و راه رفتن بر روی خار در خواب و تعبیر بیرون آوردن خار از دست و پا در خواب و خار در خواب. رویای یک زن

خار در خواب از رؤیاهای منفور است و دیدن خار و خار در خواب برای اکثر تعبیر کنندگان خوب نیست، اما با این حال خار در خواب با توجه به جزئیات رؤیا و حال بیننده می تواند دلالت بر خیر و رستگاری داشته باشد. و خار در خواب ممکن است دلیل بر کفاره گناهان باشد و خداوند اعلم است این مقاله تعبیر دیدن خار در خواب به صورت کامل و دقیق و برای بزرگان تعبیرمعنی دیدن خار خوردن و راه رفتن روی خار در خواب و تعبیر دیدن کندن خار در خوابو تعبیر انواع خارها مانند خار سرو و کاکتوس و خار گل سرخ و غیره و تعبیر خواب خار برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار و موارد دیگر خواب خار.

ابن سیرین گوید خار در خواب نشانگر مرد جاهل است سختی است که کوچ نشینی و طبیعتش بر او چیره می شود و جهل او به قدر تراکم خار در خواب است و دیدن خار در خواب ممکن است نشان دهنده بدهی انسان و آنچه به واسطه قرض و قرض به دست می آورد. و دیدن خار در خواب ممکن است بیانگر فتنه باشد. ابن سیرین می افزاید که ضرری که در خواب از خار به بیننده می رسد به ضرر بدهی تعبیر می شود و ضرر در بیداری برابر است با ضرر در خواب.ابن شاهین الظهری می گوید: خار در خواب همیشه رؤیای منفور است و دیدن خار در خواب ممکن است نشان دهنده غم و اندوه باشد.

شیخ نابلسی می گوید خار در خواب «مردانی هستند که نه دین دارند و نه دنیا.» النابلسی تعبیر دیدن خار در خواب را از خصوصیات خار چنین بیان می کند:

 • خار در خواب به دلیل شدت آن نشان دهنده درد و درد است.
 • خارها در خواب نشانگر پیچیدگی امور و همپوشانی بین آنها به دلیل درهم تنیدگی آنهاست.
 • شاید خارها در خواب دلالت بر نگرانی و اندوه به دلیل سختی و خشکی دارند.
 • نابلسی می افزاید که خار در خواب نیز بیانگر قرار گرفتن در معرض بی عدالتی است از افراد شرور
 • چه بسا خار در خواب دلالت بر ضرری دارد که به خاطر زن به بیننده می رسد و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر دیدن خار در راه در خواب حکایت از پیچیدگی امور دارد که باعث انسداد بیننده در آنچه می خواهد می شود.
 • و خواب خار در راه نیز حکایت از سختی آنچه بیننده در حقیقت طلب می کند و سختی است که برای رسیدن به خواسته خود می کشد.
 • در مورد کسی که می بیند گلوله خار در جاده می چرخد، ممکن است نشان دهنده غم های پی در پی و ناگهانی باشد.
 • دیدن خار در راه در خواب نیز بیانگر رقبای نادرست است آنها سعی می کنند از راه های پست جلوی بیننده را بگیرند.
 • و هر کس در خواب در دو طرف جاده خار ببیند، نشانگر کمین مخالفان است، زیرا بیننده از کنار خارها عبور کرد، در حقیقت از آنها فرار کرد.
 • برداشتن خار از جاده در خواب نیز بیانگر رهایی از تمام مواردی است که ذکر کردیم، برداشتن خار از جاده در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب به دیگران کمک می کند تا کاری را پیش ببرند.
 • در مورد کسی که آن را دید گذاشتن خار در راه در خواب تبانی می کند که به انسان صدمه بزند، یا از رهگذری دچار اضطراب می شود و به مقدار و تراکم خار است.
 • ابن سیرین گوید: دیدن روی خار یا دویدن در خواب، بیانگر تأخیر در ادای قرض و طفره رفتن از صاحبان حق است و این به بیننده ضرر می رساند.
 • و هر که در خواب ببیند که در خواب بر خار راه می رود تا خونش چکه کند. او به خاطر بدهی‌هایش سخت مضطرب و اندوهگین بود و گفته شد که ظاهر شدن خون با خار در خواب نشان می‌دهد که بیننده خواب او را به راستی انکار می‌کند.
 • راه رفتن روی خار در خواب، اگر بیننده به مقصد رسید و خارها را دور زد، آرزوی سختی را پس از سختی برآورده می‌کند و برای این آرزو ضرری می‌بیند مانند آنچه در خواب از خار می‌بیند. پیروان او فتنه یا بدعت هستند.
 • در مورد خوردن خار در خواب، دلالت بر انکار امانت یا انکار دین و طفره رفتن از آن دارد و خوردن خار ممکن است حاکی از نتیجه بد و عذاب الهی باشد و هشداری است از سوی خداوند متعال برای بازگشت به راه راست.
 • خوردن خار در خواب بیانگر مال حرام و ضرر و عذابی است که ممکن است ناشی از آن باشد.
 • شاید دیدن خار در خواب، بیانگر مصیبت بزرگی باشد که برای بیننده پیش می آید و باعث غم و اندوه او می شود و خوردن خار در خواب عموماً برای همه مردم منفور است.
 • می گفتند خار خوردن در خواب حکایت از مانع بزرگی دارد که رفع آن دشوار است، زیرا می گویند «مثل خار در گلو» که بیانگر بی عدالتی است.
 • ورود خار به پا ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده در مسیری قدم می‌زند که پیامدهای شومی دارد.و گفته شد که خار در خواب وارد پا می شود، بیانگر بیماری است که بیننده خواب را از راه رفتن باز می دارد.
 • و هر كه در خواب خارى در پاى خود وارد كند از كسى ضرر مى‏كند و ضررش به نسبت درد يا صدمه‏اى است كه از خارهاى پا ناگهانى وارد مى‏شود.
 • وارد کردن خار با دست در خواب، نشان دهنده مانعی در کار و کار بیننده است.و هر کس در خواب ببیند که دستهایش خار است، ممکن است بیانگر این باشد که گناهان زیادی دارد و خدا داناتر است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند: خار در دست در خواب فرو بردن، بیانگر مصیبت یا مصیبت است که کفاره گناه است، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هیچ بلایی نمی آید. مسلمان است، اما خدا برای او کفاره می دهد، حتی خارها.بر این اساس، قرار دادن خار در دست یا پا، کفاره گناه استو کسى که در خواب خارى بر او وارد شود و در بدنش ننشیند، معناى آن قویتر است، چشم نشانگر فتنه اى است که بینا را کور مى کند و خداوند به هر حال داناتر است.
 • برداشتن خار در خواب عموماً بیانگر غلبه بر مانع، پایان دادن به بلا یا توبه از گناه است.
 • برداشتن خار از دست در خواب همچنین ممکن است دلالت بر امری داشته باشد که در آن کفاره گناهان وجود دارد و آن هم به دلیل حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که ذکر کردیم.
 • برداشتن خار از پا در خواب دلالت بر پیروزی بیننده بر حریف قوی دارد، زیرا می گویند: نیشش را بیرون کن یا نیشش را بشکن.
 • و هر که در خواب ببیند که خار را به آسانی از دستش برمی دارد، از موانع پیشه و کارش می گذرد. این نشان دهنده دشواری بیشتر در غلبه بر موانع است، اما در نهایت موفق می شود و درد هنگام برداشتن خارها ممکن است نشان دهنده معکوس شدن یک عمل بد باشد که خلاص شدن از شر آن دشوار است.
 • برداشتن خار از پا در خواب بیانگر سهولت در سفر و حرکت پس از انسداد و اختلال است، برداشتن خار از پا ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب از ظلم و ستم فرار می کند.
 • برداشتن خار در خواب نیز ممکن است نشان دهنده بهبودی بیمار باشدیا برای دوری از دوستان بد، نادان و بد.
 • همچنین دیدن خار در خواب بر حسب نوع و شکل و محل آن تعبیر می شود که برجسته ترین انواع خار در خواب و تعبیر آن عبارتند از:

 • تعبیر درخت سدر در خواب دلالت بر مردی دارد که نسب دارد یا زنی نیکوکار، مشروط بر اینکه بیننده در خواب از خارهای سرو آسیبی نبیند وگرنه شخص شایسته و خویشاوندی به او آسیب برساند.
 • ابن سیرین گوید دیدن خارهای درخت سدر و درخت سدر در خواب تا زمانی خوب است که بیننده از آن نخورد و از خارهای آن نریزد.
 • بالا رفتن از درخت سدر در خواب دلالت بر نگرانی و اندوه دارد به همان اندازه که بیننده هنگام بالا رفتن از سیدر صدمه ببیند.
 • در مورد خارهای شخص بد اخلاق در خواب، دلالت بر گناهان کبیره و گناهان بسیار دارد و همچنین زقوم و تمام آنچه از غذای اهل جهنم ذکر شد. تعبیر دیدن آتش و خوردن اهل آتش در خواب را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.
 • در مورد خارهای گل رز در خواب، ممکن است نشان دهنده آسیب از عشق و علاقه باشد و خارهای گل سرخ در خواب ممکن است نشان دهنده آسیب شخص منافق باشد که غیر از آنچه می پوشاند ظاهر می شود.
 • و خارهای کاکتوس یا کاکتوس در خواب حکایت از صبر بیننده بر ضرر دارد و خارهای بیمار در خواب نیز دلالت بر نگرانی های کوچک اما دردناک دارد، زیرا خاردار با وجود دقت خارها و لطافتش از دردناک ترین خارهاست.
 • و هر که ببیند در خواب خارهای کاکتوس را از دست یا پای خود بیرون می آورد، بر رسیدگی به امور خود شکیبا باشد و بر ناراحتی ها شکیبایی کند، یا نشانه صبر است.
 • دیدن خار روی درختان در خواب به درخت تعبیر می شود، پس هر که در خواب خار بر نخل ببیند بین او و همسرش حائلی است و زن پاکدامنی است و چه بسا به او ظلم کرده یا تهمت زنندگان را درباره او شنیده است.
 • و خار زغال اخته در خواب، یا خار شاه توت حکایت از خیانت خویشاوندان دارد و هر که ببیند بر دیوار خانه‌اش خار می‌رویند، نشان‌دهنده تلاش نافرجام برای تعدی به بیننده و خانواده‌اش با گفتار یا عمل یا برانگیختن اختلاف بین آن‌ها است و آسیب می‌بیند.
 • و اما دیدن درخت ناشناخته تمام خار در خواب، ممکن است بیانگر گناه کبیره باشد. معانی درختان در خواب را در وب سایت آنها با کلیک بر روی اینجا بخوانید.
 • دیدن خارهای سبز در خواب آسانتر از دیدن خارهای خشک استزیرا خارهای پژمرده واقعاً از نظر آسیب قوی ترند و زود مشتعل می شوند که نشان دهنده فتنه است.
 • خارها در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده مردی است که با آنها خوب نیستدیدن درختان خار در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده مرد سختی باشد که به او ظلم می کند، ممکن است یکی از خانواده او یا خواستگار باشد.
 • خوردن خار در خواب برای زن مجرد، نافرمانی و گناهی است که او مرتکب می شود و یا خوردن خار در خواب مجرد، بیانگر دوستان ناباب و غیبت آنان است.
 • و اما راه رفتن روی خار در خواب برای زن مجرد، بیانگر سختی زندگی اوست و کندن خار در خواب از پا یا دست کفاره است ان شاء الله.
 • و خار در خواب مخصوصاً برای زنان مجرد نیز حاکی از خیانت معشوق و حکایت از درد عشق و اندوه شور دارد.
 • در مورد دیدن خار در خواب برای زن متاهل، نشان دهنده ظلم به او از سوی شوهر است و یا خار در خواب زن متاهل نشان دهنده سختی کنترل شوهر و سختی رابطه با او است.
 • و هر کس در خواب ببیند که روی خار راه می‌رود، گناه می‌کند و در خواب روی خار راه می‌رود، ممکن است برای زن شوهردار سختی‌های تربیت فرزند و دغدغه‌های خانوادگی را نشان دهد.
 • و خار در خواب برای زن باردار نشان دهنده مشکلات بارداری اوستو شاید خار در خواب یک زن باردار نشان می دهد که شوهرش از شرایط بارداری او قدردانی نمی کند.
 • و امّا خارهای شتر در خواب برای زن حامله، ندای است بر او که بر حاملگی و خستگی آن صبر کند.
 • می‌گفتند خار در خواب زن حامله نشان می‌دهد که جنسیت نوزاد آن‌طور که می‌خواهد یا می‌خواهد نیست و باید تقدیر الهی را بپذیرد و قانع شود.
 • دیدن خار روی کوه در خواب بیانگر ظلم و ضرر مرد بزرگ است، مانند آسیب از طرف یک مقام یا پادشاه. زیرا کوه در خواب مردی بزرگ و اقتدار است.
 • تعبیر سوزاندن خار در خواب یا دلالت بر فتنه دارد در صورتی که بیننده از اهل بدی باشد یا از آتش آسیب ببیند و یا دلالت بر رهایی از امری دارد که در آن عسر و حرج است در صورت عدم ضرر آتش.
 • تاج خار در خواب، بیانگر مسئولیت جدیدی است که به فداکاری بسیار نیاز دارد و به همان اندازه که دارای اعتبار و قدرت و شرافت است، برای آن سختی و دردسر ایجاد می کند.
 • خوابیدن روی خار در خواب و دیدن خار بر رختخواب، بیانگر زنی است که هیچ خیری در او ندارد یا شوهری که در او خیر نیست.
 • تعبیر درخت خار در خانه ممکن است حاکی از نگرانی های طاقت فرسا مردم خانه باشد.
 • و خارهای دیوار در خواب نشانگر موانعی است که بر سر راه بیننده قرار دارد و خارهای دیوار در خواب ممکن است نشانگر بدهی هایی باشد که بر بیننده سنگینی می کند و خدا داناتر است.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب غربی می گوید خار در خواب نشان دهنده شکست در آنچه که شخص برای آن تلاش می کندو خارها نیز نشانگر دشمنانی است که در کمین هستند.[4]
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا