تعبیر دیدن کشمش در خواب و خواب خوردن کشمش

تعبیر دیدن کشمش در خواب و خواب خوردن کشمش

تعبیر خواب خوردن کشمش برای زن و مرد و تعبیر کشمش سیاه و کشمش زرد و قرمز در خواب کشمش دادن به مرده در خواب و تعبیر کشمش برای زنان مجرد و متاهل.

تعبیر کنندگان خواب متفق القول هستند که دیدن کشمش در خواب در بیشتر موارد بیانگر خیر و فایده است.بنابر سیاق دید و حال بیننده نادر است.در این مقاله به صورت کامل و دقیق تعبیر دیدن کشمش در خواب از طریق تعبیر دیدن کشمش خوردن در خواب زن و مرد و تعبیر دیدن کشمش قرمز و کشمش سیاه و کشمش زرد در خواب علاوه بر تعبیر خواب گرفتن کشمش از مرده و دیدن مرده. در خواب کشمش می دهد و موارد دیگر از بینایی کشمش.

ابن سیرین می گوید که کشمش در خواب نشان دهنده رزق و پول است و ابن سیرین در خواب می بیند که کشمش قرمز و زرد و نیز کشمش سیاه همه دلالت بر خیر و رزق برای بیننده بدون تفاوت دارند و این تمام آن چیزی است که ابن سیرین دارد. در مورد دیدن کشمش در خواب ذکر شده است.[1]شيخ النابلسي در تعبير كشمش در خواب براي خير و رزق با ابن سيرين موافق است و امام صادق مي فرمايد: انواع انگور از جمله كشمش در خواب دلالت بر فرزند و علم و مال دارد.[2]

 • خوردن کشمش در خواب برای مرد نشان دهنده سود و حلال آبی استدیدن خوردن کشمش در خواب از دیدن کشمش بدون نخوردن آن معنا دارد.
 • دیدن خوردن کشمش در خواب ممکن است نشان دهنده تجارتی باشد که برای بیننده خواب سود مستمر ایجاد می کند یا پولی که باقی می ماند و ماندگار می شود، زیرا کشمش یکی از غذاهای ماندگار است.
 • خوردن کشمش در خواب برای مرد مجرد بیانگر ازدواج با زن صالح و برای مرد متاهل بیانگر فرزند صالح است.
 • خوردن کشمش در خواب نیز برای مردی که کار کشاورزی می کند، بیانگر فصل حاصلخیز، نیکی و سود فراوان است.
 • دیدن کشمش در خواب ممکن است نشان دهنده نتایج خوبی باشد برای کاری که بیننده در زمان حال انجام می دهد، حتی اگر کمی دیر شده باشد.
 • گفته شده است خوردن کشمش در خواب برای مؤمن دلالت بر حسن نیت او دارد و خوردن کشمش برای گنهکار حاکی از توبه است.
 • دیدن کشمش در خواب نیز بیانگر یافتن کار برای بیکار یا از سرگیری کار برای بیکار است.
 • و کشمش در خواب برای مرد نیز بیانگر انتخاب بین دو یا چند چیز است و او بهترین را انتخاب می کند.
 • و اما کسی که در خواب شخصی را دید که به او کشمش می خورد، این شخص دلیل بر رزق و سود خواهد بود و همچنین اگر بیننده در خواب به دیگری کشمش بدهد، کشمش خور نفع می برد.
 • هر که در خواب با همسرش کشمش بخورد این نشان دهنده خوشبختی، رفاه و سعادت پایدار و یا نشان دهنده بارداری همسر است.
 • نزدیکترین آن این است که کشمش در خواب، صرف نظر از رنگ آن، دلالت بر مال و رزق دارد و موجب آسایش و خوشبختی است:

 • در مورد کشمش زرد در خواب، دلالت بر رزق و روزی آسان دارد و گفته اند که کشمش زرد در خواب به معنی رزق با حسد است.
 • دیدن کشمش زرد در خواب ممکن است نشان دهنده احتکار و نگهداری باشد.
 • در مورد دیدن کشمش سیاه در خواب، دلالت بر منزلت در میان مردم دارد و گفته می شد که کشمش سیاه در خواب ممکن است حکایت از کسب مقام یا مقام بلندی داشته باشد.
 • همانطور که توسط دیدن کشمش سفید در خواب رزق حلال خالص و خوردن کشمش سفید در خواب بیانگر روحیه خوب و قوت ایمان است.
 • شاید خوردن کشمش سفید در خواب به معنای مژده است.
 • کشمش ریز در خواب، رزق و روزی است که به خواب بیننده می رسد، و کشمش درشت در خواب، رزق از جایی که انتظار نمی رود فراوان است.
 • در مورد دیدن کشمش گندیده در خواب، این نشان دهنده پروژه ای است که شکست می خورد و با شکست آن هیچ آسیب بزرگ یا ضرر بزرگی وجود ندارد.
 • دیدن کشمش گندیده در خواب، بیانگر مالی است که از روی ظن و بدون اطلاع بیننده وارد شده است و خداوند متعال تبارک و تعالی و دانا است.
 • تعبیر خوردن کشمش در خواب با نارگیل امرار معاش از تجارت است یا امرار معاش از مرد غریب.
 • و کشمش در خواب با خرما، بیانگر ملاقات امانت و ایمان به بیننده و کسب منفعت از آن است.
 • همچنین بیانگر کشمش در خواب با آجیل است بر رزق و روزی با او شورش می کند و گفته و می شود و چشم مردم به بیننده باز می شود به خاطر نعمتی که دارد، باید بسیار ستایش کند و خود و اهل بیتش را حفظ کند.
 • تعبیر شیرین او از دیدن غذا و غذا در خواب را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.

  دیدن کشمش مرده در خواب بیانگر حال خوب او نزد پروردگارش استو گرفتن کشمش از مرده در خواب حکایت از رزق حلال دارد و این رزق ممکن است از ارث خود میت باشد یا به خاطر او کشمش گرفتن از مرده در خواب. همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده پس از ناامیدی از دستور یا عملی سود می برد یا پس از از دست دادن امید، حقی را به دست می آورد.در مورد دیدن مرده ای که در خواب کشمش می خورد؟ دلالت بر حال خوب او نزد پروردگارش دارد ان شاء الله و دیدن مرده در خواب کشمش طلب می کند سپس دعا و صدقه می کند. خداوند متعال داناتر است.

 • خرید کشمش در خواب به هر حال خوب استخرید کشمش در خواب ممکن است نشان دهنده شروع کاری باشد که در دراز مدت مثمر ثمر خواهد بود.
 • خریدن کشمش در خواب برای مجردی، یا بیانگر حکمت وسیعی است که به سبب آن، خیر زیادی نصیب او می شود.
 • هر که گیج شد دید که در خواب کشمش می خرید; خداوند او را به بهترین گزینه هدایت کند.
 • در مورد فروش کشمش در خواب، اختلاف نظر وجود داردگفته شد فروش کشمش در خواب، بیانگر این است که فروشنده در خواب به کسی که از او کشمش می‌خرد احترام می‌گذارد، یا دلیل بر بهبود حال اوست.
 • همچنین گفته اند که فروش کشمش در خواب، بیانگر این است که بیننده برای آخرت خود کار می کند، و این بدان جهت است که ابن سیرین می گوید: «هر کس چیزی را که نشان دهنده دنیاست بفروشد، آخرت را بر آن ترجیح می دهد». [3]
 • دیدن فروش کشمش در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب چیزی بهتر را جایگزین می کند، چه در زندگی کاری و چه در زندگی اجتماعی.
 • یا رویای توزیع کشمش ممکن است نشان دهنده بازگشت فرد غایب از سفر باشد.
 • پخش کردن کشمش در خواب، بیانگر موقعیتی شاد برای بیننده است، مانند ازدواج او یا ازدواج در خانه.
 • و هر که ببیند برای روح مرده کشمش تقسیم می کند این ثمره دعا و صدقه او از جانب اموات است و باید بر دعا و صدقه خود بیفزاید.
 • خوردن کشمش در خواب، برای افراد مجرد، خوشبختی نزدیک است با توجه به قرائن رؤیت و احوال بصیر.
 • خوردن کشمش در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج در صورت تمایل و یا بیانگر برتری در علم و تحصیل یا کار است.
 • خوردن کشمش در خواب زن مجرد نیز بیانگر این است که او کار، پول یا ارث به دست می آورد و خدا داناتر است.
 • و کشمش سفید در خواب برای زنان مجرد افتخار عمومی برای او در میان خانواده اش یا در میان عموم مردم.
 • و اما خوردن کشمش زرد در خواب برای زنان مجرد، بیانگر طلای نامزدی یا ازدواج است و بیانگر نامزدی او با مردی سخاوتمند است.
 • و کشمش سیاه در خواب برای زن مجرد، شوهری است که در بین مردم اعتبار و اعتبار دارد و به پول و نسب معروف است.
 • و هر که نامزد کرد و دید که در خواب کشمش می خورد این خبر خوبی است که ازدواج او انجام می شود و رابطه او با همسرش پایدار خواهد بود.
 • گفته شده است که خوردن کشمش در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که عاقبت کار به خیر خواهد شد، پس باید به حکم خدا و تقدیر او راضی باشد و بر کار خود صبر کند، زیرا با منفعت تمام می شود. .
 • خوردن کشمش در خواب برای زن متاهل بیانگر خوشبختی خانواده است و خوردن کشمش برای زن متاهل نیز در صورتی که لیاقتش را داشته باشد نشان دهنده بارداری است.همینطور دیدن خرید کشمش در خواب برای زن متاهل بیانگر رزق و روزی شوهر است.و چه بسا کشمش در خواب زن متأهل، دلالت بر آن دارد که فرزندان خود را به نحو احسن تربیت کند که آنان را نسبت به پدر و مادر خود نیکوکار سازد، و خداوند داناتر است. و تقسیم کشمش در خواب برای زن باردار برای زایمان آسان و مبارکو کشمش در خواب بیانگر این است که زن باردار و شوهرش به یاری و قوت خداوند در آمدن نوزاد خیر می بینند و خداوند در هر حال داناتر است.

 • تهیه کشمش در خواب بیانگر انتخابی درست و عاقلانه استزیرا انگور شامل سرکه و شراب و کشمش است و بهترین آنها کشمش است و خداوند متعال داناتر است. تعبیر او از دیدن انگور در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.
 • گذاشتن کشمش در آشپزی در خواب، بیانگر رزق مبارکی است که افراد بیننده خواب از آن بهره مند می شوند، قرار دادن کشمش در خوردن و آشپزی نیز ممکن است بیانگر شراکت و منفعت مبارک باشد.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید رجعت مسافر با کشمش در خواب، بیانگر رزق و روزی است که با خود می آورد و هدیه ای از مسافر برای بیننده است، خواب را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.
 • خوردن کشمش در خواب با چیزی که مناسب نیست، ممکن است نشان دهنده خستگی به خاطر رزق و روزی یا حسادت به دلیل نعمتی باشد که بیننده می گیرد.
 • و کشمش در خواب، بیانگر مژده ای است که بیننده می شنود، مخصوصاً کسی که ببیند از کسی که می شناسد کشمش می گیرد.
 • کشمش در خواب بیانگر هر چیزی است که ماندگار و باقی می ماند، خواه پول باشد، رابطه پزشکی یا آسایش.
 • برخی از مفسران در ادامه می گویند که کشمش برطرف کننده غم و اندوه است، پس به هر کس ستم شد، کشمش در خواب به انصاف می رسد، و هر کس نگران باشد، کشمش را رفع می کند و خداوند داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا