تعبیر خواب شیر دادن به زن متاهل و باردار و شیر دادن در

تعبیر خواب شیر دادن به زن باردار, تعبیر خواب شیر دادن به پسر و شیر دادن به دختر, تعبیر خواب شیر دادن در خواب برای زنان مجرد و رویای شیر دادن به یک زن متاهل و مطلقه

تعبیر خواب شیر دادن به زن حامله مخصوصاً در آن خوب و بی خطر است و اما برای زن غیر حامله شیر دادن در خواب نزد اکثر فقهای تعبیر خواب مکروه است ابن شاهین الظهیری می گوید: خواب شیر دادن به کودک یا دیدن بزرگسالی که در خواب شیر می دهد برای شیر دادن و شیر دادن هیچ فایده ای ندارد و شیر دادن در خواب نشان دهنده بیماری یا بیماری است. شیر دادن در خواب ممکن است حاکی از پول باشد چه حلال و چه حرام به قراین بینا و حال بیننده شیر دادن برای زنان و دختران.

 • ابن سیرین گوید: دیدن خواب شیر دادن و شیر دادن، بیانگر چیزی است که آزادی بیننده خواب را محدود می کند.خواه در خواب شیر دادن به کودک باشد چه مردی که به مردی شیر می دهد و یا زن شیر می دهد، شیر دادن در خواب به زن شوهردار و مجرد دلالت بر پریشانی و پریشانی دارد، زیرا زن شیرده در جای خود گرفتار شده است. نمی تواند برای نوزادش بایستد
 • ديدن شيردادن در خواب هيچ خيرى ندارد، مگر زن حامله، چنان كه ابن سيرين خواب شير دادن را به زن حامله تعبير مى كند كه در امانى و سلامتى و رهايي از خطرات باردارى و رهايى از خطرات باردار است. زایمان، و خداوند متعال داناتر است.
 • ابن شاهین می گوید: شیر دادن در خواب نیز ممکن است نشان دهنده مالی باشد که شیر خوار از شیرخوار می گیرد، اگر شیرخوار پیر باشد. هر که دید او مردی را شیر می داد برخلاف میل او از او پول گرفتشیر دادن در خواب عموماً بد است و حکایت از حبس، اندوه و تحقیر دارد.
 • شيخ نابلسي گويد: شير دادن در خواب، بيانگر تغيير حال و نگراني و غم است و شير دادن در خواب، بيانگر يتيم است. شیر دادن در خواب برای زن باردار ستودنی است نه برای شخص دیگری به تعبیر نابلسی و الله اعلم.
 • خواب شیر دادن به کودک پسر نشان دهنده نگرانی و ناراحتی طاقت فرسا استو هر که در خواب ببیند که فرزند ذکور را شیر می دهد، از مسؤولیتی که بر دوش او می افتد، دچار زیان و اندوه می شود.
 • شیر دادن به فرزند ذکور در خواب دشوارتر از شیر دادن به فرزند دختر است و حکایت از حادثه ای دارد که برای بیننده پریشانی و توهم ایجاد می شود، به ویژه دیدن فرزند پسر ناشناس که در خواب شیر می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند که فرزند ذکور را شیر می دهد و شیر در سینه او نیست، بیانگر ضرر و زیان است که به دنبال آن ناراحتی و ناراحتی شدید است و بعضی گفتند: خشکی سینه از شیر در خواب ممکن است نشان دهنده دشواری بارداری باشد.
 • نبلسی می گوید: شیر دادن به فرزند بزرگتر در خواب، بیانگر حبس و محدودیت آزادی است.و هر که ببیند بعد از شیر گرفتن فرزندی را شیر می دهد، دنیا بر او بسته می شود یا دری بر او بسته می شود و خداوند متعال داناتر است.
 • شاید خواب شیر دادن به فرزند ذکور به معنای ازدواج با مجرد و حاملگی با زن شوهردار باشد و اما شیر دادن به فرزند ذکور در خواب برای زن حامله بیانگر امنیت او و ایمن بودن بارداری اوست. و ممکن است نشان دهد که نوزاد او مذکر خواهد بود، و خداوند به آنچه در رحم است می داند.
 • شیر دادن به فرزند دختر در خواب آسانتر از شیر دادن به فرزند پسر است، زیرا نوزاد پسر در خواب نشان دهنده نگرانی و مسئولیت سنگین است. و اما نوزاد دختر در خواب، بیانگر آسانی پس از سختی است و بهترین چیزی که بهش امید داری، بصیر است و انشاالله به آن می رسد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه گفتند: خواب شیر دادن به کودک نشان دهنده پریشانی و بسته شدن دنیا بر بیننده است، خواه شیر دادن به کودک باشد یا شیر دادن به دختر، از جمله ابن سیرین که می گوید. که شیر دادن در خواب برای غیر حامله غم و اندوه و توهم است.
 • تعبیر دیدن نوزاد در خواب را نیز با مراجعه به این لینک بخوانید.

 • در خواب دیدم که در دوران بارداری به کودکی شیر می دهمابن سیرین در تعبیر خواب شیر دادن کودک به زن حامله می گوید که بیانگر ایمنی در حاملگی او و ایمنی و سلامت جنین است و شیر دادن در خواب برای زن حامله ستوده و منحصر است.
 • دیدن زن حامله ای که در خواب به کودکی ناشناس شیر می دهد، بیانگر این است که او کاملاً حامله است و از گرفتاری ها یا بیماری هایی که در دوران بارداری به آن مبتلا می شود، رهایی یافته است، تا اینکه خداوند برای او مقرر می دارد که فرزندش را در آغوش بگیرد. در واقع به او شیر بده
 • رؤیای شیر دادن به فرزند معلوم، ممکن است نشان دهنده جنسیت نوزاد باشد یا نشان دهنده شباهت ظاهری یا خصوصیات کودکی باشد که زن حامله در خواب به او شیر می دهد و کودکی که او به دنیا می آورد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب رفتند تا نام کودکی را که زن حامله در خواب شیر می دهد، ببینندگفتند صفت نوزاد صفت آن اسم است اگر خوب باشد خوب است و بالعکس. معنی دیدن اسامی در خواب و اهمیت آن را اینجا کلیک کنید.
 • و خواب زن حامله ای که اگر شیر زیاد در سینه اش باشد، به فرزندی شیر می دهد، بیانگر خیر و فایده ای است که پس از تولد فرزند به او و خانواده اش می رسد، و بزرگ بودن سینه زن حامله، بیانگر سلامتی و سلامتی است. ایمنی
 • و اما شیر دادن در خواب برای زن حامله، اگر در سینه او شیر نباشد، یا بچه زیاد گریه کند و برای شیر دادن کافی نباشد; این ممکن است نشان دهنده تغذیه نامناسب و نیاز به مراقبت باشد و خشکی سینه در خواب برای یک زن باردار ممکن است نشان دهنده بحران های مالی باشد که خانواده به دلیل زایمان از آن رنج می برد.
 • ابن شاهین می گوید: در خواب چیز ناپسندی از سینه نازل شد که نشان دهنده کیفیت بد نوزاد است و اگر در خواب چیزی از سینه حامله نازل شد، بیانگر صفات ستوده نوزاد است.
 • خواب زن باردار که به نوزادی شیر می دهد، ممکن است نشانه اشتیاق و فکر زیاد او برای زایمان باشد، پس باید از نشانه های خواب واقعی آگاه باشد و خداوند متعال داناتر است.
 • در خواب دیدم در حالی که ازدواج کرده بودم به بچه ای شیر می دهمخواب اینکه زن شوهردار به فرزندی شیر می‌دهد، یا نشان‌دهنده حاملگی است در صورتی که صلاحیت آن را داشته باشد یا به دنبال آن باشد، یا شیر دادن به فرزند در خواب برای زن شوهردار، بیانگر چیزی است که او را از حرکت باز می‌دارد و دری را به روی او می‌بندد. ، به دلیل بیماری، زندان یا موارد دیگر.
 • و هر کس در خواب ببیند که پسرش را سینه می‌کند، بازمانده‌اش را از خطر و امان و امنیت او را نشان می‌دهد، آن را به تو باز می‌گردانند».
 • شیر دادن به کودک در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده این باشد که او در معرض اتهامی نادرست قرار خواهد گرفت. باعث خستگی و توهم او می شود و ممکن است خواسته یا ناخواسته به خاطر آن از مردم دور شود.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که شیر دادن به فرزند در خواب برای زن شوهردار ممکن است بیانگر دوران انتظار برای طلاق یا بیوه شدن باشد و شیر دادن در حصری است که در آن مضطر و مضطر است.
 • شیر دادن به کودک گرسنه در خواب ممکن است بیانگر کار نیکی باشد که بیننده خواب انجام می دهد و مالی که در راه خدا خرج می کند.
 • شیر دادن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر مالی است که برای فرزندان یا شوهرش خرج می کند و هر کس در خواب ببیند که شوهرش از او شیر می دهد ممکن است به اجبار یا داوطلبانه از او پول بگیرد، بنابر قرائن بینا و نظر. حالت بیننده
 • شیر دادن به فرزند دختر در خواب برای زن متاهل آسانتر از شیر دادن به فرزند پسر استشیر دادن زن به زن متاهل در خواب بیانگر خوبی پس از خستگی و سختی است، در حالی که شیر دادن مرد در خواب ممکن است نشان دهنده ادامه خستگی و سختی باشد.
 • برخی از علمای تعبیر خواب گفته اند: شیر دادن در خواب در صورتی که زن شوهردار از حاملگی و زایمان ناامید باشد، ممکن است بیانگر کفالت یتیم و فرزندخواندگی باشد یا بیانگر این باشد که خداوند برای حاملگی و فرزندآوری او می نویسد و خداوند متعال می داند. .
 • تعبیر خواب شیر دادن به دختر مجرد ممکن است بیانگر برآورده شدن یکی از آرزوهای او باشد.و چه بسا از طریق ازدواج بوده، مشروط بر اینکه در خواب چیزی که دال بر خلاف آن باشد وجود نداشته باشد، مثلاً اگر در خواب ببیند که مثلاً طفلی او را از سینه گاز گرفته، از مرد فریبکار ضرر می کند. به اندازه دردی که احساس می کند
 • شیر دادن به کودک در خواب برای یک زن مجرد نیز نشان دهنده یک موضوع بسته در چهره اوست و ممکن است مورد سخنان توهین آمیز و هتک آبرو قرار گرفته باشد که خواسته یا ناخواسته او را از مردم دور می کند.
 • خواب فرزندی که به دختر مجرد شیر می دهد نیز بیانگر مسئولیت سنگینی است که بر دوش اوست و از آن راضی نیست.
 • و اما تعبیر شیر دادن فرزند ذکور در خواب به زن مجرد، ممکن است دلالت بر ازدواج کند، اگر فرزند در خواب راضی شود، ازدواج مبارک و شوهر صالح است.
 • در خواب مردی که به زن مجرد شیر می دهد، ممکن است دلالت بر مردی باشد که با نیرنگ و فریب، پول دختر مجرد را می گیرد.و یا باعث ضرر آبرویش شود و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر خواب شیر دادن به زن مطلقه که اگر در عده باشد دلالت بر مدت انتظار او دارد.و چه بسا در صورتى كه شايسته بوده و عده تمام شده باشد يا مدتى از طلاقش گذشته باشد حامله بوده است; شیر دادن به کودک در خواب بیانگر خستگی و وضعیت بدی است که بر اثر برخورد خانواده و یا نگاه جامعه به او وارد می شود.
 • شیر دادن به کودک در خواب برای زن مطلقه ممکن است نشان دهنده بازگشت او به همسر سابق خود در صورت امکان باشد یا نشان دهنده ازدواج جدید باشد و اگر کودک سیر باشد و شیر در سینه های او فراوان باشد ازدواج آسان خواهد بود. و بالعکس.
 • خواب کودکی که به زن مطلقه شیر می دهد نیز ممکن است نشان دهنده مالی باشد که برای فرزندانش خرج می کند و این به آسانی شیر فراوان در سینه و سهولت شیر ​​دادن در خواب است.
 • تعبیر شیر دادن کودک به بیوه در خواب مانند تعبیر او به زن مطلقه است.شاید خواب فرزندی که بیوه را شیر می دهد، بیانگر ارثی باشد که پس از سختی و مشقت از شوهرش به دست می آورد.
 • و شير دادن در خواب زن مطلقه، اگر دلالت بر آنچه ذكر كرديم نباشد، بيانگر بيمارى يا گوشه گيرى است، و با آن نگرانى شديدى است تا آنكه خداوند او را بخواهد.
 • شیر دادن در خواب برای زن مطلقه نیز بیانگر این است که او مسئولیت تربیت فرزند را غیر از خود بر عهده می گیرد و ممکن است از روی ناپسندی آن را تحمل کند و خداوند اعلم.
 • کی گفته “در خواب دیدم که به غیر از فرزند خود شیر می دهماین نشان می دهد که در صورت معلوم مسئولیت او را بر عهده می گیرد و گفته شد که شیر دادن به فرزند غیر از فرزند بیننده نشان دهنده برادری او و پسرش در صورت مادر است.
 • شاید شیر دادن به کودکی غیر از فرزند بیننده در خواب به معنای پولی باشد که از آن به خانواده آن کودک می رسد، بسته به زمینه و جزئیات خواب، یا دوستش داشته باشند یا از آن متنفر باشند.
 • رؤیای شیر دادن به فرزندی غیر از پسر بینا نیز بیانگر این است که برای یتیمی پولی می گیرند یا از فرزندی از فرزندان خویشاوندان خود نگهداری می کنند، هر کدام به حسب حال و شرایط بینایی خود.
 • و همه اینها اگر نوزاد در خواب معلوم باشد، و شیر دادن به فرزند مجهول در خواب، خیری در آن نیست.
 • شیر دادن به کودک مجهول در خواب نیز بیانگر بیماری است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و شاید از امراض سینه باشد و خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا