تعبیر دیدن گربه در خواب زن مجرد و زن متاهل

نماد گربه در خواب تعبیر دیدن گربه در خواب زن مجرد تعبیر دیدن گربه در خواب زن متاهل دیدن گربه نر در خواب و تعبیر نیش گربه برای زن مجرد و متاهل

ابن شاهین الظهیری گوید: گربه در خواب دلالت بر زن فریبکار دارددیدن گاز گرفتن گربه یا خراشیدن گربه در خواب، بیانگر بیماری است، اما بیماری است که به بهبودی ختم می شود، هر چند طولانی شود، و اما خوردن گوشت گربه در خواب، بیانگر بازیابی پول دزدی یا خوردن از آن است. پول دزدی چون گربه در خواب نیز دلالت بر دزدی و دزد دارد و خداوند متعال اعلم است تعبیر دیدن گربه در خواب دختر مجرد و زن متاهل تعبیر دیدن گربه سفید در خواب و گربه سیاه در خواب و معنی فرار از گربه و گربه مرده و غذا دادن به گربه در خواب و این مطلب به دختر مجرد و زن متاهل اختصاص دارد.

 • ابن سیرین گوید: دیدن گربه در خواب، بیانگر زنی پر سر و صدا استبسیاری از فریب ها بیشتر از اینکه مفید باشند ضرر دارند، زیرا گربه در خواب نشان دهنده یک نگهبان، دزد و دزد غیرقابل اعتماد است.
 • دیدن گربه آرام در خواب، سالی است که بیننده خواب در آن آسوده است و خیری از آن به دست می آورد، و اما دیدن گربه ای خشمگین و وحشی، بیانگر سالی متلاطم است که در آن خستگی و گرفتاری وجود دارد.
 • دیدن گربه در خواب چیزی را می گیرد و فرار می کند، بیانگر آن است که بیننده خواب مورد سرقت قرار می گیرد و دزد از اهل خانه یا همسایه است و خداوند دانا است.
 • شیخ نابلسی می گوید: گاز گرفتن گربه در خواب نشان دهنده بیماری استاین بیماری یک سال تمام طول می کشد.
 • ابن شاهین نیز می گوید: گربه در خواب دلالت بر نگرانی، رقابت و غم و اندوه دارد، به خاطر زن فریبکار یا دزد.
 • یکی از نمادهای گربه در خواب این است که جن و سحر و قوم آن را نشان می دهد، تعبیر کنندگان خواب اتفاق نظر دارند که دیدن گربه در خواب عموماً خوب نیست و شاید گربه های کوچک در خواب آسیب کمتری نسبت به گربه های بزرگ داشته باشند. گربه در خواب، و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر گربه در خواب برای زن مجرد این است که نشان دهنده حسادت نزدیکان است.و گربه در خواب نیز ممکن است نشان دهنده کسی باشد که دختر مجردی را به قصد فریب او تعقیب می کند.
 • دیدن گربه معروف در خواب برای زن مجرد، بیانگر آسایش و رفاه است اگر گربه آرام باشد، و اما دیدن گربه معروف در خواب عصبانی، بیانگر زمان پریشانی و خستگی دختر مجرد است و گربه شناخته شده در خواب ممکن است از خودگویی و وسواس های آن باشد و نه چیز دیگر.
 • دیدن گربه در خواب برای دختر مجرد بیانگر دوستان اوست اگر گربه های زیادی در خواب ببیند بیانگر آشنایی جدید با گروهی از دوستان زن است.
 • یک گربه در خواب یک دختر مجرد ممکن است نشان دهنده دزدی و فریب او باشدو شاید دزد یکی از دوستان یا اقوام او بوده که وارد خانه یا اتاق او شده است.
 • دیدن گربه خبیث در خواب دختر مجرد ممکن است بیانگر جادوگری باشد و شاید آن که برای او جادو می کند زنی از اطرافیانش باشد و باید مراقب باشد.
 • و هر که بگوید در خواب گربه ای را دیدم که مرا تعقیب می کند، این نیز نشانگر جن در کمین است یا کسی که اخبار دختر را دنبال می کند و نمی خواهد او خوب باشد و خدا اعلم.
 • یک گربه در خواب برای یک زن متاهل گربه اهلی اگر متواضع باشد دلالت بر خیر و منفعت دارد ان شاء الله و اما دیدن گربه درنده در خواب زناشویی دلالت بر سحر و جنون دارد.
 • دیدن گربه های زیاد در خواب برای زن متاهل بیانگر دوستان اوست، اگر گربه ها حیوان خانگی باشند نشان دهنده دوستان خوب است و بالعکس.
 • دیدن گربه هایی که در خواب برای زن متاهل وارد خانه می شوند نشان دهنده ورود مزاحمان یا دزد به خانه بیننده و ورود گربه به خانه در خواب اگر برخلاف میل بیننده باشد. نشان دهنده کسانی است که بین زن و شوهرش اختلاف می افکنند.
 • گربه های کوچک در خواب برای زن متاهل بهتر از گربه بزرگ است، زیرا گربه کوچک در خواب متاهل در صورت استقبال او نشان دهنده بارداری است یا نشان دهنده مراقبت او از فرزندان و ترس او از آنها است.
 • و چشم گربه در خواب بیانگر حسادت است، مخصوصاً دیدن چشم گربه ای زرد در خواب زن متاهل.
 • در مورد خرید گربه در خواب برای زن متاهل، این به معنای آشنایی و دوستی جدید یا همسایه جدید است.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید خریدن گربه در خواب، بیانگر برخورد با جادو و ارتباط با شارلاتان ها و جادوگران است و خداوند متعال داناتر است.
 • دیدن حمله گربه در خواب برای زنان مجرد و متاهل منفور استو حمله گربه در خواب بیانگر دزد، فضول یا کسی است که بیننده را تعقیب می کند و می خواهد به او آسیب برساند.
 • و حمله گربه به زن مجرد در خواب ممکن است بیانگر این باشد که یکی از دوستان یا بستگانش مورد اخاذی و افترا قرار می گیرد و به اندازه گربه در خواب به او آسیب می رساند.
 • حمله گربه به زن متاهل در خواب، بیانگر جادوگری و حسادت است و دیدن حمله گربه در خواب متاهل نیز ممکن است بیانگر این باشد که زنی بازیگوش قصد دارد شوهر بیننده خواب را از او بدزدد.
 • و خط نویسی گربه در خواب بیانگر حسادت و جذابیت برای مجرد و متاهل است و خط نویسی گربه در خواب نیز بیانگر آسیب از طرف دوستان زن است و چه بسا ضرر آن دزدی یا فریب بوده است.
 • گاز گرفتن گربه در خواب برای یک زن متاهل آسیب جدی است بیننده را در پول او، شوهر یا فرزندانش می گیرد، و می گفتند گربه زن شوهردار را در خواب گاز می گیرد، نشان دهنده خیانتی است که از سوی یک زن نزدیک به او می شود.
 • زنده ماندن از حمله گربه در خواب برای یک زن مجرد و یک زن متاهل، ان شاء الله فرار از همه آن هاست.
 • فرار از گربه در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده یک رابطه متشنج و ناامن است، ممکن است رابطه او با دوستانش یا رابطه او با یک مرد جوان بد نیت باشد.
 • و فرار از گربه در خواب برای زن متاهل نشان دهنده زنی بازیگوش است که سعی می کند زندگی زن را تباه کند و شوهرش را علیه او برانگیزد.
 • و اما دیدن گربه ای که در خواب دنبال بیننده می رود، به جادو و حسد و جن نزدیکتر است و آن برای زنان مجرد و زنان متاهل با هم است.
 • و اگر خواب بیننده در خواب موفق به فرار از گربه شد، نشانگر رهایی او از فریب و خیانت و خیانت و رهایی از حسادت و جادو است.
 • اگر فرار از دست گربه در خواب مشکل باشد، نشان دهنده رنجی است که بیننده به خاطر آنچه ذکر کردیم متحمل می شود و این امر در مورد زنان مجرد و متاهل نیز صادق است.
 • گربه نر در خواب برای زن مجرد نشان دهنده مرد جوانی است که دور او معلق است و او نمی خواهد حال او خوب باشد. قصدش درست نیست
 • و اما دیدن گربه نر در خواب برای زن متاهل، بیانگر ورود دزدی به خانه او یا همسایه ای است که او را تعقیب می کند و اخبار او را دنبال می کند، چه بسا گربه نر در خواب به زن متاهل نشان دهنده رفتار بد او باشد. شوهر، به خصوص اگر گربه در خواب خشمگین باشد.
 • گربه نر حیوان خانگی در خواب برای زنان مجرد و زنان متاهل ضرر کمتری دارد و ممکن است نشان دهنده روابط با مردان به عنوان یک موضوع دوستی یا خویشاوندی باشد، اما بیننده خواب باید مراقب باشد.
 • دیدن گربه ای که در خواب گربه نر به دنیا می آورد، بیانگر حاملگی زن شوهردار است و ممکن است نر حامله باشد.
 • یک گربه سفید در خواب برای یک زن مجرد به یکی از دوستان او اشاره می کند که دوستی برجسته است و ممکن است فریبکار بوده باشد، اما بیننده آسیب او را تضمین می کند مگر اینکه گربه سفید در خواب خشمگین باشد.
 • و گربه سفید در خواب برای زن متاهل همچنین به دوست زن او یا برخی از خویشاوندان زن او در کنار شوهرش اشاره دارد و گربه سفید کوچک در خواب ممکن است نشان دهنده حاملگی ماده باشد و خداوند اعلم.
 • یا گربه سیاه در خواب نشان دهنده دشمنی بسیار خصمانه است و آن برای زنان مجرد و متاهل است.
 • دیدن گربه سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیننده در معرض سحر و جن است، به ویژه اگر گربه سیاه در خواب تند باشد و چشمانش زرد یا سیاه باشد، برای زنان مجرد و متاهل.
 • یا گربه بلوند در خواب برای مجردها نشانگر دوستی فریبکار و ریاکار است و گربه بلوند در خواب متاهل نشان دهنده تلاش زنی برای تباه کردن زندگی خود است.
 • و گربه خاکستری در خواب ممکن است نشان دهنده بی میلی به تصمیم گیری در مورد روابط شخصی باشد و هر چه زودتر این رابطه که بیننده را گیج می کند پایان یابد بهتر است.
 • غذا دادن به گربه در خواب به زن مجرد دلالت بر احسان كردن به كسى كه در خانواده او نيست، مخصوصاً غذا دادن به گربه بزرگ چاق در خواب و غذا دادن به گربه سياه است، و اما غذا دادن به گربه كوچك در خواب، بيانگر مهربانى است بدون اينكه منتظر چيزى باشد.
 • غذا دادن به گربه در خواب به زن متاهل نشان دهنده مراقبت او از فرزندانش و نشان دهنده محافظت آنها در برابر کسانی است که آنها را دنبال می کنند.
 • و اما دیدن گربه ای که در خواب از خانه غذا می خورد، بیانگر دزدی بیننده است و اگر گربه در خواب گرفتار شود، می داند که دزد کیست.
 • می‌گفتند غذا دادن به گربه در خواب، به نیکی بیننده اشاره می‌کند و خیر و منفعت در اثر احسان و نیکی حاصل می‌شود، مشروط بر اینکه بیننده خواب به گربه‌هایی که به آنها غذا می‌دهند آسیبی نرساند.
 • دیدن گربه ای که در خواب غذا نمی خورد، بیانگر جن و سحر است و بیننده باید از رقیه شرعی کمک بگیرد.
 • گربه مرده در خواب برای زن مجرد و زن متاهل بیانگر زنده ماندن از خطر است و مرگ گربه در خواب پایان مرحله سخت یا زنده ماندن از فریب دوست یا خویشاوند است.
 • در مورد مرگ گربه کوچک در خواب، برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که این امر نشان دهنده بارداری ناقص است و برای زن مجرد، مرگ گربه کوچک در خواب ممکن است نشان دهنده فرصت از دست رفته باشد.
 • کشتن گربه در خواب، بیانگر کشف فرد فریبکار است، ابن شاهین گفته است که کشتن گربه در خواب، بیانگر گرفتار شدن دزد یا دزد است.
 • و ذبح گربه در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده ترس او از شوهر یا ترس او از افشای چیزی باشد که از شوهرش پنهان می کند.
 • و اما دیدن گربه ذبح شده در خواب، یا گربه پوست اندازی در خواب، و بیننده خواب نمی دانست چه کسی آن را ذبح کرده است. دلالت بر کسی دارد که برای تباه کردن زندگی بیننده جادوگری می کند و این برای زنان مجرد و متاهل است.
 • یک گربه را در خواب اخراج کنید نشان دهنده رهایی از حسادت و جادوگری است و اخراج گربه نر در خواب بیانگر زنده ماندن از شر کسی است که در کمین رؤیا است، خواه مجرد باشد یا متاهل.
 • و اخراج گربه از خانه در خواب برای زن متاهل به این معنی است که بین او و شوهرش اختلافات زیادی به وجود می آید و ممکن است صحبت از طلاق شود، اما بیرون راندن گربه از خانه نشان دهنده پایان یافتن اینها است. اختلافات
 • اخراج گربه در خواب نیز نشان دهنده پایان یک رابطه است و بیننده خواب بهتر از پایان دادن به این رابطه هر چه باشد و به احتمال زیاد رابطه با یک زن باشد.
 • بازگشت گربه پس از اخراج در خواب این نشان دهنده مشکلات قدیمی است که در حال بازگشت هستند یا بازگشت گربه پس از اخراج نشان می دهد که آب پس از پایان یک رابطه به حالت عادی خود باز می گردد.
 • و هر که ببیند در خواب برای زنان مجرد و متاهل گربه را بیرون می کند، بسیار استغفار و ذکر کند و از حسد و چشم بد بترساند.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا