تعبیر خواب پل و عبور از پل در خواب به صورت کامل و دقیق

تعبیر خواب پل و عبور از پل در خواب به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن پل در خواب ، ایستادن بر روی پل در خواب و خواب دیدن راه رفتن روی پل ، پل روی آب در خواب ، تعبیر خواب افتادن از پل و دیدن افتادن پل در خواب

پل در خواب به معنای پیروی از سنت و صراط مستقیم استدکتر سلیمان الدلیمی می گوید پل در خواب بیانگر آن چیزی است که دو جهان را به هم متصل می کند و پل در خواب نماد حالت دگرگونی در زندگی بیننده است. حرکت بیننده از موقعیتی به موقعیت دیگر نیز همینطور بود و پل ثابت مستحکم در خواب حاکی از پایداری پله ها در تحول و گذار و بالعکس است.تعبیر دیدن پل در خواب را بیشتر می آموزیم. تعبیر خواب راه رفتن روی پل و ایستادن روی پل یا نشستن روی پل در خواب تعبیر افتادن از پل و معنی دیدن پل روی رودخانه در خواب و موارد دیگر دیدن پل در یک رویا.

 • ابن سیرین گوید: دیدن پل در خواب، بیانگر عبور انسان از حالتی به حالت دیگر استبه احتمال زیاد عبور بیننده با احتساب قرائن خواب به نفع خواهد بود و پل در خواب نشان دهنده صراط مستقیم است دیدن عبور از پل در خواب بیانگر صداقت است مشروط بر اینکه بیننده بداند کجاست. او می رود و بر پل گم نمی شود و گم نمی شود، زیرا این دومی است.
 • شیخ نابلسی می گوید: پل در خواب، بیانگر علم و سنت است و ممکن است دلالت بر هدایت کند.پل در خواب نماد سنت های شریف و پیروی از همه چیزهایی است که انسان می تواند از آتش و عذاب آخرت بگریزد. خدا می داند.
 • پل در خواب نیز دلالت بر واسطه و دلیل بر برآوردن حوائج بیننده دارد و یا پل در خواب بیانگر حاجت دهنده است مانند سرایدار و عامل.
 • اندازه، طول و عظمت پل در خواب ممکن است نشان دهنده موقعیت واسطه باشد، هر چه پل کوچکتر و کوتاهتر باشد رتبه واسطه کمتر می شود، پل در خواب نیز نشان دهنده دلالان است.
 • النابلسی می افزاید که پل سنگی در خواب بهتر از پل گلی یا چوبی است و پل در خواب ممکن است دلالت بر مال و رزق باشد و پدر و مادر و زن، همه بر اساس جزئیات بینایی و دلیل آن است و خداوند به هر موردی داناست.
 • راه رفتن روی پل در خواب بیانگر انتقال از یک موقعیت به موقعیت دیگر است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب ادامه دادند که راه رفتن روی پل در خواب بیانگر حرکت به سوی خیر و همیشه برای بهتر شدن است، مگر اینکه در خواب دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد.
 • عبور از پل در خواب تا آخر حکایت از انتقال و دگرگونی کامل دارد و هر که در خواب ببیند که با دیگران از پل می گذرد برای هر دو نفع است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند از پل مى گذرد، به جاى منفور مى رسد، مانند رسیدن به صحرا یا راه بن بست و مانند آن. این نشان از نافرمانی و گناه و غوطه ور شدن در دنیا دارد و گفته شد که بیانگر تغییر شرایط به بدتر است اگر از روی پل به جایی که بوده برگردد. این نشان دهنده یک بحران موقت است که پایان خواهد یافت.
 • تعبیر خواب عبور از پل با ماشین یا پشت جانوری یا مانند آن، حکایت از اعتباری در بین مردم دارد که تحولات مثبت بزرگی در زندگی بیننده ایجاد می کند و خداوند اعلم.
 • راه رفتن روی پل در خواب ممکن است نشان دهنده کمک شخصی باشد که در مکانی نفوذ دارد و اگر خواب بیننده در خواب از روی پل عبور کند به خاطر این شخص به هدف خود می رسد.
 • ایستادن بر روی پل در خواب، بیانگر تأخیر در برخی از کارهای بیننده و تأخیر در برخی از کارهای او است، و اگر بعد از ایستادن، راه رفتن روی پل را از سر بگیرد، بهتر است.
 • نشستن بر روی پل در خواب، در دلالت بر تأخیر در برخی از اهداف، قوی‌تر است و به همان اندازه که در خواب از انتهای پل جدا می‌شود، بیننده را از آرزویش جدا می‌کند.
 • نشستن روی پل در خواب نیز بیانگر خلط دو چیز و در نظر گرفتن آنهاست، به ویژه اگر وجدان بیننده خواب این باشد که در خواب روی پل نشسته است تا فکر کند به کجا می رود.
 • اگر چه پل روی آتش در خواب ایستادن بر آن بیانگر اعمال بیننده و نیاز او به توبه و استغفار است.
 • خوابیدن بر روی پل نیز بیانگر این است که بیننده خواب با چیزی شروع می کند که ممکن است زندگی او را به شدت تغییر دهد، اما از دلایل موفقیت غفلت می کند یا آسایش وسوسه می شود، بنابراین تردید می کند و خداوند در هر حال داناتر است.
 • افتادن در خواب به هر حال منفور استدیدن افتادن از روی پل در خواب ممکن است بیانگر آزمایشی باشد که بیننده در دین خود در معرض آن قرار می گیرد و در دل او شک می کند و این خواب هشدار و دعوت به توبه است. تعبیر دیدن سقوط در خواب را اینجا کلیک کنید.
 • و دیدن سقوط از روی پل در خواب ممکن است نشان دهنده انتخاب بدی باشد که بیننده خواب به امید تغییر برای بهتر شدن انجام داده است، اما متأسفانه ممکن است به آنچه آرزویش را دارد نرسد و گزینه بازگشت به آن چیزی را نداشته باشد. او در بود
 • گفته شده است افتادن از روی پل در خواب ممکن است نشان دهنده ترک چیزی باشد که منفعت دارد، مانند ترک تحصیل و علم، یا ترک شغل خوب و یا حتی قطع رابطه با یک فرد مفید.
 • و کی گفته “در خواب دیدم شخصی مرا از روی پل هل می دهد«این حکایت از فتنه و اهل آن دارد، و نظر باید بر احتیاط کامل از حسد و از بد آشنایان باشد.
 • و هر که ببیند بعد از زمین خوردن بار دوم از پل بالا می رود، نشانگر ضربه شدید و شدیدی است که در زندگی به او وارد می شود و به اندازه ضرری که از افتادن در خواب به او وارد شده، ضرر می رساند، اما با هر چه او زنده می ماند و به خواست خدا به زندگی خود ادامه می دهد.
 • و هر که بر روی پل بود و در خواب چیزی از او افتاد، این نشان می دهد که بیننده برای رسیدن به آرزوهای خود چه چیزی را رها می کند و نماد آن چیزی است که از پل افتاده است، در این دنیا خدا داناتر است.
 • فروریختن پل در خواب بیانگر مرگ شخصی است که بیننده به او وابسته است، سقوط پل در خواب ممکن است بیانگر مرگ یکی از والدین یا مرگ میانجی یا کارمندی باشد که می ساخت. برای بیننده آسانتر است که برخی از نیازهای خود را برآورده کند.
 • رؤیای سقوط و فروریختن پل ممکن است نشان دهنده قطع رحم یا پایان یک رابطه برای همیشه باشد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که فروریختن پل در خواب بیانگر توبه ای دروغین است که در آن خیری وجود ندارد.
 • سقوط پل در خواب نیز بیانگر از بین رفتن امید به چیزی، و ناتوانی بیننده از حرکت خود از آن چیزی است که در آن است، تا زمانی که خداوند از او بخواهد.
 • برخی در خواب فروریختن پل را به عدم امکان سفر تعبیر کردند، پس هر که قصد سفر داشت و در خواب پل را در حال سقوط دید، ممکن است گیر افتاده باشد و نتواند سفر کند.
 • پل بر روی آب در خواب، در نشان دادن عبور به سوی خیر و دگرگونی در زندگی بیننده برای بهتر شدن، قوی تر است.
 • دیدن پل روی رودخانه در خواب حکایت از یاری مرد بزرگوار با اقتدار و نفوذ یا کمک کارگزار او دارد و این مرد دلیلی است برای تغییر زندگی بیننده.
 • عبور از پل روی رودخانه در خواب بیانگر اتمام کار و رسیدن به مقصود است و هر چیزی که خواب بیننده را از عبور از پل روی رودخانه در خواب باز دارد، بیانگر چیزی است که مانع رسیدن خواب بیننده به مقصود می شود.
 • پل روی دریا در خواب دلالت بر رفت و آمد و رفت و آمد بین شهرها یا کشورها دارد و شاید پل روی دریا در خواب به معنای فرار از فتنه و خطر باشد، مخصوصاً اگر در خواب دریا مواج باشد.
 • و پل بین دو جزیره در خواب حکایت از خیر و فایده مسافرت دارد و یا پل بین دو جزیره در خواب بیانگر حرکت بیننده از جایی به جای بهتر و حرکت جغرافیایی است و خدا اعلم.
 • رؤیای افتادن از روی پل در آب، منفور همگان است و بیانگر سقوط در فتنه یا تجدید شری است که بیننده خواب از آن می ترسید.
 • پل معلق در خواب بیانگر عبور از سختی و دشواری استو شاید پل معلق در خواب بیانگر این است که برخی چیزها در زندگی بیننده خواب متوقف می شود تا زمانی که او بر امور دیگر غلبه کند یا به آنها پایان دهد.
 • پل معلق در خواب بیانگر روابط متشنج است.
 • و اما پل تاب دار در خواب، بیانگر انکار انسان و نوسان بین شک و یقین است.
 • تاب خوردن پل در خواب نیز نشان دهنده مرحله سختی است که بیننده خواب از آن عبور می کند و هر چه پل در خواب بیشتر آشفته باشد این مرحله سخت تر می شود.
 • راه رفتن روی پل معلق در خواب نیز بیانگر سفری طاقت فرسا و طاقت فرسا است و ممکن است سود آن کمتر از آرزوی بیننده باشد.
 • تعبیر خواب پل برای افراد مجرد دلالت بر ازدواج نزدیک دارد، زیرا پل در خواب زن مجرد، بیانگر گذر او از تجرد به ازدواج و انتقال او از خانه خانواده به خانه شوهر است و خداوند اعلم.
 • پل در خواب برای گیاه مجرد نشان دهنده کارهایی است که او در زندگی انجام می دهد تا به حالت دیگری برود، اگر دانش آموز باشد پل نشان دهنده تحصیل او و اگر کارگر باشد نشان دهنده کار اوست.
 • و رویای پل روی رودخانه برای مجردها نشان‌دهنده گذر او به سوی بهتر شدن با تلاش پدر یا هرکسی که در حکم اوست، و عبور از پل روی رودخانه در خواب برای مجردها ممکن است نشان‌دهنده ارتقاء و برتری در دانش یا تحصیل او باشد، هر کدام به تناسب شرایطش.
 • افتادن از پل در خواب برای دختر مجرد، بیانگر بلایی است که در معرض آن قرار خواهد گرفت و چه بسا افتادن از روی پل برای دختر مجرد، بیانگر ترک سنت و عبادات و مشغولیت او به خود و زندگی دنیوی است.
 • همانطور که افتادن از روی پل در خواب برای زن مجرد دلالت بر امید واهی به او دارد، باید مراقب بود و شاید افتادن از روی پل در خواب برای نامزد، دلیل بر باطل شدن نامزدی او باشد.
 • فروریختن پل در خواب برای زن مجرد، بیانگر از بین رفتن پیوند اوست و شاید فروریختن پل در خواب زن مجرد، بیانگر آن باشد که او چیزی را برای دیگری ترک می کند، مانند ترک تحصیل به خاطر ازدواج.
 • در حالی که پل متحرک در خواب برای زن مجرد بیانگر روابط پرتنش و خسته کننده و عدم تفاهم با کسی است که از او خواستگاری می کند.
 • تاب خوردن پل معلق در خواب برای زن مجرد نشان دهنده مشکلاتی است که برای تکمیل کاری که زندگی او را تغییر می دهد با آن مواجه است.
 • پل در خواب برای زن متاهل نشان دهنده رابطه او با شوهرش است.
 • عبور از پل در خواب برای زن متاهل نیز بیانگر این است که او و همسرش به خواست خدا در سطح رزق و روزی و رفاه در زندگی به بهترین شکل حرکت خواهند کرد.
 • برخی از مفسران ادامه دادند که عبور زن شوهردار از روی پل در خواب، بیانگر پایان دوران فرزندآوری و یائسگی اوست و خداوند بلی و اعلم است.
 • در حالی که پل در خواب به زن باردار نشان دهنده وضعیت بارداری او است، اما اگر پل در خواب زن باردار ثابت باشد، نشان دهنده ثبات بارداری او است و پل تاب دار در خواب بیانگر مشکلاتی در بارداری او است. ، و دیدن سقوط از روی پل در خواب برای زن حامله خیری ندارد.
 • تعبیر خواب غربی گوستاو میلر می گوید که اگر در خواب پل ویران شود، بیانگر ضرر بزرگی است که بیننده خواب در معرض آن قرار خواهد گرفت و خواب دیدن پل ویران شده در خواب نشان دهنده ناامیدی از عشق است.
 • و اما عبور از پل در خواب، بیانگر مقاومت در برابر مشکلات و رسیدن به اهداف است، اما مسیر بیننده خواب به سوی اهدافش پر از خطر است.
 • پل روی آب در خواب بیانگر سود حاصل از کار و کار مهم است، مشروط بر اینکه آب زیر پل در خواب صاف باشد و اما دیدن پل روی آب گل آلود در خواب، بیانگر سختی ها و ضررهای موقتی است.
 • در حالی که پل روی رودخانه در خواب برای زن شوهردار شخصیت شوهرش را نشان می دهد، اما اگر آب راکد و کدر باشد نشان دهنده شوهری است که عاشق دعوا است و بالعکس.
 • اینکه زن متاهل در خواب از روی پل سقوط می کند ممکن است بیانگر مرگ شوهرش باشد، اگر در آب زلال از پل بیفتد نشان دهنده این است که پس از بیوه شدن ازدواج کرده است و سخنرانی در اینجا برای میلر است.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  2. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.
  3. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا