تعبیر دیدن گاو در خواب و علامت گاو در خواب

نماد گاو در خواب، تعبیر دیدن گله گاو در خواب و خواب گاو مرده، ترس از گاو و فرار از گاو در خواب، ذبح گاو و سر گاو در خواب و خواب گزیدن گاو

ابن سیرین می گوید: گاو چاق در خواب از گاو لاغر و لاغر در خواب محبوبتر است و دیدن گاو چاق در خواب نشان دهنده سال خوب و حاصلخیز است و گاو لاغر در خواب بیانگر سالی است. خشکسالی و فقر و آن برای حکایت مولای ما یوسف علیه السلام با رؤیت پادشاه مصر ابن سیرین می افزاید که شیر گاو در خواب بیانگر ثروت پس از فقر یا افزایش مال است.شیخ نابلسی نیز در دیدن گوشت گاو در خواب می گوید که نماد پول و رزق است.

 • ابن سیرین می گوید که گاو در خواب نشان دهنده سال زمانی استاگر گاو در خواب چاق بود نشان دهنده سال خوبی است و بالعکس، که مولای ما یوسف علیه السلام است. او ابتدا با این جمله شروع کرد: «و فرشته گفت: من هفت گاو چاق را می بینم که هفت سر لاغر و هفت سر کاهو آنها را می خورد.»
 • دیدن صورت گاو در خواب بیانگر پریشانی اوایل سال است، دیدن لکه سیاه در پهلوی گاو در خواب نماد پریشانی در وسط سال و دیدن سیاهی است. لکه در ران گاو نشان دهنده پریشانی در پایان سال است.
 • گاو در خواب به تعبیر ابن سیرین، زن را نشان می دهد، گاو چاق و شیرده در خواب، بیانگر زنی است که از او بهره مند است. گاو لاغر ممکن است دلالت بر زن فقیر بیکار باشد و دیدن گاو شاخدار در خواب بیانگر نافرمانی زن است.
 • ابن سیرین گوید: طناب یا قافله گاو در خواب، بیانگر اطاعت از زن است و از دست دادن گاو در خواب، بیانگر فساد زن، و خروج گاو از خانه است. در خواب نماد خشم زن و خروج از خانه یا دیدن گاو مرده در خواب است که ممکن است بیانگر طلاق یا سنت بد باشد و خدا بهتر می داند.
 • شیخ النابلسی می گوید خریدن گاو در خواب، بیانگر حالت مبارک و مقام بلند است و خریدن گاو در خواب ممکن است دلالت بر ازدواج داشته باشد، هر که گاو بیابد. در خواب، آنگاه ازدواج می کند، یا روزی فراوان و بی وقفه می یابد.
 • تعبیر خواب گاو سواری که دلالت بر رهایی از غم و غصه و دلالت بر آسایش و سعادت دارد اگر گاوی که بیننده در خواب سوار می شود معلوم باشد و سوار بر گاو. در خواب ممکن است بیانگر مرگ زنی از قوم بیننده و به دست آوردن چیزی از میراث او باشد.
 • ابن شاهین بسیاری از گاوها را در خواب تعبیر به بیماری کرده است، دیدن گاوهای بسیار در خواب در حال راه رفتن یا ورود به شهر یا روستا، به گواه بینایی، بیانگر وقوع بیماری در خانه بیننده خواب یا در آن دیار است.
 • گاوهای چاق در خواب بیانگر قیمت ارزان و فراوانی غذا در آن سال است و برعکس، گاوهای پیر و لاغر در خواب بیانگر خشکسالی، پریشانی و کمبود است. .
 • ابن شاهین می افزاید: شخم زدن زمین با گاو در خواب بیانگر خیر بسیار است و اما کشتی گرفتن با گاو در خواب یا دیدن گاو خشمگین در خواب، بیانگر اختلاف با زنی بزرگوار و کشتی گرفتن است. گاو نر در خواب مشاجره با مردی نجیب است افتادن بر پشت گاو در خواب بیانگر تغییر ناگهانی شرایط برای بیننده خواب در آن سال است.
 • گاو معلوم در خواب اگر چاق باشد برای بیننده منفعت خاص است و گاو مجهول در خواب حاکی از منفعت بیننده و خانواده و اطرافیان اوست. .
 • دیدن گاو در حال صحبت در خوابو صحبت با بیننده بیانگر این است که او در حال دریافت فیض و نیکی است که مردم را نسبت به او شگفت زده می کند.
 • ابن سیرین می گوید در خواب گله گاو خیر نیستبه خصوص گاوهای ولگرد در خواب و ملاقات گاوهای بسیار در خواب بیانگر بی نظمی و وضعیت ناپایدار است. دیدن گله گاوهای ولگرد در خواب نیز بیانگر بیماری است اگر شبیه هم باشند و اگر متفاوت باشند نشان دهنده سال و حال آنهاست.
 • دیدن گله گاو در خواب اگر شماره باشد بیانگر سالهای آینده و شرح آن است و اگر گله گاو در خواب از گاوهای چاق باشد نشان دهنده سالهای خوب با عدد است. از گاوها و در مورد گله لاغر گاوها نشان دهنده چند سالی بودن و فقر در تعداد است.< /li>
 • زدن گاو در خواب، بیانگر گناه است و هرکس در خواب ببیند که با چوب یا چوب به گاو می زند گناهانش کبیره بود و در خواب گاو را تا سر حد مرگ زدن. حاکی از ظلم و ظلم زوجه به او و یا حاکی از انکار فضل است.
 • ابن سیرین گفته است که دیدن گاو در خانه در خواب، بیانگر مستمری بیننده در زمان خود استاگر گاو در خانه در خوابش چاق بود، بیانگر اوقات خوش و رفاه است. و دیدن گاو لاغر در خانه بیانگر شرایط سختی است که امسال پذیرفته شده و ممکن است نشان دهنده بیماری همسر باشد.
 • در خواب دیدن گاوی که وارد خانه می شود، اگر بیننده غر بزند، بیانگر ضرری است که در معرض آن قرار می گیرد و برای خانواده خود آرامش نمی دهد. و بهتر است گاوهای خانه چاق و سالم باشند.
 • دیدن گاو در خانه نیز دلالت بر ازدواج با زن خوب دارد و هر که در خواب گاوی در خانه خود ببیند بارور و نیکو می شود و اگر در خواب گاو آبستن باشد بهتر است.
 • ورود گاو به بیننده در خواب نشان دهنده سال خوبی است.کسی که در خواب گاو را دید که از خانه خارج می شود نشان دهنده پایان سال خوب و آغاز سال بد، مگر اینکه گاوی که بیرون می آید در خواب از خانه، لاغر و مریض باشد، این نشان دهنده پایان گرفتاری ها و مشکلات در آخر سال است و خداوند اعلم. /li>
 • دیدن گاو در خانه در خواب بیانگر منفعتی است که بیننده خواب از زنان خانه خود به دست می آورد و یا پرورش گاو در خانه بیانگر پروژه ای موفق و سودمند است که در آن خیر و فایده وجود دارد. /li>
 • و اما دیدن گاو مرده در خانه در خوابخوبی در آن نیست، بیانگر سال سختی است که بیننده خواب در آن به هیچ یک از خواسته های خود نمی رسد. و در بهترین حالت اگر انتقالی را که در حال باخت است انجام ندهد در آن سال شاهد پیشرفتی نخواهد بود.
 • ضربه یا گول زدن گاو در خواب بیانگر صدمه دیدن بیننده است به همان اندازه که از ضربه گاو در خواب رنج می برد.در خواب زدن به او ممکن است بیانگر این باشد که او را مجازات سختی خواهند دید. که ممکن است منجر به مرگ شود.
 • شیخ نابلسی گوید که در خواب به گاو حمله کند در آن حسن نیستو هر که ببیند گاوی در خانه او بر او حمله می کند و در خواب او را می زند. در معرض ضرر قرار گرفته و اهل خانه اش در امان نیستند.
 • ابن شاهین الظهیری گوید که گول گاو در خواب ممکن است بر عزل از مناصب و از دست دادن حیثیت و کار دلالت کند و در مشاجره با زنی زبون به بیننده آسیب می رسد. از او به اندازه گاو در خواب.
 • گزیدن گاو در خوابنشان دهنده خیانت مردم خانه به بیننده است و همچنین لگد زدن به گاو در خواب نماد خیانت و خیانت است که به آن خیانت می کند. او افشا شده است.
 • ترس گاو در خواب بیانگر زنده ماندن از امر خطرناک در آن سال است و هر که ببیند در خواب از گاو می ترسد در معرض روزهای سخت اما به خاطر ترسش در خواب از آن جان سالم به در می برد فرار از گاو در خواب نشان دهنده تلاش برای فرار از مشکلات و گرفتاری ها است.
 • گفتند که فرار از گاو در خواب ممکن است بیانگر نزاع شدید با زن مجرد باشد، اگر گاو توانست او را در خواب ببیند و او را گاز بگیرد یا گاز بگیرد. او به اندازه درد در خواب زخمی شد.
 • فرار از گله گاو در خواب ممکن است نشان دهنده تلاش برای فرار از فتنه باشد و خواب بیننده اگر در خواب از گله گاو فرار کند، از فتنه گریخت.
 • در مورد دویدن به دنبال گاو در خواب نشان‌دهنده تلاش برای رزق و روزی است.
 • گریز گاوی در خواب و دویدن به دنبال آن ممکن است نشان دهنده تلاش خواب بیننده برای فریب دادن یک زن محافظت شده باشد، اگر وجدان او این باشد که این گاو متعلق به او نیست.
 • ذبح گاو در خواب بیانگر پول و برکت استکه ذبح گاو در خواب مطابق ذبح اسلام است و ذبح گاو در خواب نیز بیانگر پول است. که بیننده خواب از جانب زنی می گیرد و هر که ببیند در عید در خواب گاوی ذبح می کند مالی است که خرج می کند و مضاعف به آن برمی گرداند.
 • ممکن است ذبح گاو از پشت در خواب، بیانگر آن باشد که بیننده غیر از آنچه خداوند اجازه داده است نزد همسرش می آید و ذبح گاو در خواب برای غیر از خوردن، بیانگر جدایی است. از طرف زوجه به خاطر پول، و کشتن گاو در خواب، بیانگر گناه است و ممکن است بیانگر طلاق به خاطر فحاشی باشد، و کشتن گاو در خواب، نشانه از بین رفتن فضل است و خداوند متعال داناتر است. /li>

تعبیر خواب گاو پوست کنده

 • ابن سیرین گوید گاو پوست کنده در خواب بیانگر بلایی است که بیننده در خانواده و نزدیکان خود به آن مبتلا می شود.
 • و پوست گاو در خواب بیانگر مالی از مقامی است و هر که در خواب ببیند که پوست گاو به او می رسد از مرجعی یا عامل او رزق و روزی و منفعت می گیرد و بر او. برعکس، اگر خواب ببیند که در خواب پوست گاو را از او می گیرند، بیانگر جریمه ای است که باید پرداخت شود.
 • و ابن شاهین گوید که پوست گاو در خواب، بیانگر مالی است که بیننده ذخیره می کند و مخفی می کند، مقداری از آن.
 • دیدن گوشت گاو در خواب پول و رزق فراوان و منفعت استو خوردن گوشت گاو در خواب بیانگر انبساط رزق یا سود از مال زن است و در خواب چنار گاو. ، بیانگر مالی است که سودی ندارد و دوام نمی آورد و گفتار در اینجا توسط ابن سیرین.
 • شیخ النبلوسی فرمود: خوردن گوشت گاو در خواب، بیانگر رزق و روزی و رفاه است و اگر بیننده مریض باشد خوردن گوشت گاو در بینش بیانگر بهبودی است و همچنین نوشیدن شیر گاو در خواب بیانگر سلامتی است. و تندرستی یا رزق گسترده.” li>
 • خوردن چربی گاو در خواب و چربی آن نیز بیانگر پول و رزق و روزی است و چربی گاو در خواب ممکن است نشان دهنده حیا و بندگان و تعداد زیاد کارگران زیر نظر بیننده باشد. دست. یک برده.
 • خوردن گوشت گوساله در خواب بیانگر سود مالی برای فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، همچنین خرید گوشت گوساله یا خوردن گوشت گوساله در خواب بیانگر بهره مندی از پول کودکان یا نوجوانان یا نوجوانان است. مدیریت اموال خود.
 • خوردن گوشت گاو خام در خواب بیانگر بدبختی و ناراحتی است، یا خوردن گوشت گاو خام در خواب نماد شایعاتی است که باعث بدبختی می شود، و گوشت گاو خام در خواب ممکن است بیانگر غم و اندوه به دلیل از دست دادن یکی از عزیزان باشد.
 • گوشت گاو بدون چربی در خواب یا گوشت گاو کهنه بیانگر شدت و ضرر است و برعکس گوشت گاو جوان و چاق در خواب به شرط پخته شدن آن است.
 • گوشت دریچه ای در خواب بهتر از گوشت گاو است و گوشت پخته در خواب هرگز بهتر از گوشت خام نیست تعبیر دیدن گوشت در خواب را اینجا کلیک کنید.
 • سر گاو در خواب سال نو را نشان می دهد، زیرا هر که در خواب سر گاو سیاه ببیند سال از آغاز آن بهتر است و هر که سر گاو ببیند. سفید با سیاه؛ سال با شدت و اضطراب آغاز شد.
 • در خواب سر گاو بریده شده ممکن است دلالت بر چیزی باشد که در اول سال تمام می شود و بریده می شود و هر که در خواب سر گاو را ببرد این ممکن است حاکی از جدایی بیننده و همسرش باشد، مگر اینکه ذبح برای قربانی باشد و غذا نیز حاکی از خیر و فایده باشد.
 • حمل سر گاو در خواب، بیانگر رزق و مالی است که بیننده خواب از ابتدا به دست می آورد و آن را برای آینده ذخیره می کند، مشروط بر اینکه خون در آن نبیند. رویا.
 • گفتند دیدن خرید سر گاو در خواب، بیانگر شروع امر جدیدی است که در آن به نیکی یا فساد بیننده توفیق حاصل می شود و خداوند اعلم. .

تعبیر دیدن شاخ گاو در خواب

شاخ گاو در خواب اگر بیننده آن را بگیرد یا ریشه کن کند، نشان دهنده قوت و قوت است، خرید شاخ گاو در خواب، بیانگر ازدواج با زن شرف و شرافت یا به دست آوردن مصونیت به خاطر زن است. گاو شاخدار در خواب ممکن است نشان دهنده نافرمانی زن، ترک شوهر و زندگی مشترک بد باشد.با توافق مترجمان ارشد رویاها.

 • مرگ گاو در خواب ممکن است بیانگر مردن زن باشدو گفته اند که مردن گاو در خواب بیانگر مردن زن است و خداوند به سن.
 • گاو مرده در خواب ممکن است بیانگر سالی باشد که در آن بیکاری و اختلال در کارها رخ می دهد و بیننده ممکن است در این سال سود، امرار معاش یا کار را از دست بدهد، مانند گاو مرده در خواب. سالی را نشان می دهد که بیننده به خاطر فراوانی آنچه در آن است از جان خود حساب نمی کند از نگرانی و خستگی
 • دیدن گاوهای مرده زیاد در خواب، بیانگر گرانی، خشکسالی و کمبودی است که مردم از آن رنج می برند و مرگ گاوها در خواب بیانگر آشفتگی و بحران هایی است که بر مردم عادی دامن می زند و خدا بهتر می داند. /li>
 • تعبیر خواب مرده گاو در خانهکه دلالت بر مرگ زن دارد و گفته اند خواب مردن گاو در خانه ممکن است حاکی از از دست دادن منبع معاش بیننده باشد و خدا بهتر می داند.
 • لاشه گاو در خواب برای همه منفور است و بوی گاو مرده و دیدن لاشه پوسیده در خواب همگی بیانگر مصیبت و سختی است.
 • دیدن گاو مرده پشت در خانه در خواب ممکن است نشان دهنده از دست دادن فرصت عالی برای امرار معاش و پول باشد و خواب بیننده قبل از اینکه چیزی از آن به دست بیاورد آن را از دست می دهد. آن.
 • گاو مرده در خواب اگر شرعاً ذبح شود و بیننده از آن بخورد، بیانگر مالی است که در آخر وقت به دست می آورد و ممکن است کمتر از حد انتظار باشد و مطلوب گاو مرده در خواب اگر ریا باشد بیانگر مال حرام است و مصیبت و مصیبت به دنبال آن است و خداوند متعال تبارک و تعالی و داناست.

صدای گاو در خواب، بیانگر خبری است که بیننده می شنود،شنیدن صدای گاو در خواب بدون دیدن آن، بیانگر خبری است که از طرف زن یا از طرف بیننده به بیننده می رسد. یک زنصدای گاو در خواب خبر ناراحت کننده ای بود و برعکس شنیدن صدای گاو در خواب هنگام دیدن آن؛ اگر سمینه حلوب بود، بیننده خبر خوشحال کننده ای می شنید و ممکن بود وضعیت او به طور غیرمنتظره ای بهتر شود، اما اگر لاغر بود و شاخ داشت، صدای او در خواب حکایت از خبر ناراحت کننده دارد و ممکن است این خبر مربوط به همسر بینا و خداوند دانا است.

 • ابن سیرین گوید: دیدن سرگین گاو در خواب، بیانگر پول و رزق حلال خالص است و پول به اندازه آنچه خواب گاو در خواب می بیند، است.
 • دیدن گاوی در حال اجابت مزاج در خواب بیانگر پولی است که خواب بیننده از یک زن دریافت می کند.
 • و اما پاک کردن سرگین گاو در خواب، بیانگر جمع آوری پول است و هر که در خواب ببیند که سرگین را از زیر گاو پاک می کند، نتیجه کار خود را درو می کند و به دست می آورد. رزق بسیار از زحمت دست و عرق پیشانی او.
 • دیدن لباس نظافت از سرگین گاو در خواب، بیانگر انفاق مال با لذت است، و گفته اند که پاک کردن بدن از سرگین گاو در خواب، بیانگر مالی از ارث است و خداوند در هر حال داناتر است.
 • دوشش گاو در خواب، بیانگر رزق و روزی استو دیدن دوشیدن گاو در خواب و نوشیدن شیر آن، بیانگر ثروت پس از فقر و دوشیدن گاو در خواب، بیانگر افزایش توانگران است. برای ثروتمندان شیر دوشیدن گاو در خواب بیانگر غرور و اعتبار است.
 • ابن سیرین گوید که دوشیدن گاو در خواب، دلالت بر زن بیننده دارد، اگر در خواب بخواهد گاوی را شیر دهد ولی نتواند; همسرش او را ترک کرد و او را ترک کرد، و اما کسی که دید دیگری در حال دوشیدن گاو خود است، این نشان می دهد که شیر دوش زن را اغوا می کند تا با او به شوهرش خیانت کند و خداوند متعال داناتر است.
 • شیخ النابلسی می‌گوید: هدیه شیر گاو در خواب، بیانگر ازدواج با مجرد و شایسته است و همسرش شیرین و نیکو نسب است.
 • در مورد دوشیدن گاو در خواب بدون نوشیدن شیر، این نشان دهنده احتکار پول است بدون اینکه بیننده خواب چیزی از آن استخراج کند.
 • شیخ نابلسی می گوید گاو زرد در خواب بیانگر شر استو چه بسا دیدن گاو زرد در خواب بیانگر اختلاف و بدی های ناشی از ارث باشد.
 • در خواب گله گاو زرد نشان دهنده بیماری هایی است که وارد افراد می شود.
 • دیدن گاو بنی اسرائیل در خواب، بیانگر فتنه است و شیخ نبلسی می گوید: دیدن گاو بنی اسرائیل در خواب، بیانگر اطاعت از مادر است اگر بیننده برای مادرش وضو می گیرد، یا نشان دهنده ظهور یک آیه در آن کشور است.
 • گاو سیاه در خواب محمود در توافق با تعبیر کنندگان خواب دیدن گاو سیاه در خواب بر زن شریف و پارسا دلالت دارد و در روزگار رفاه و کامیابی مشروط بر اینکه گاو سیاه در خواب چاق باشد.
 • ابن سیرین می گوید که گاو سیاه در خواب دلالت بر جلال و عزت و فرمانروایی دارد و رنگ های گاو در خواب همان تعبیری دارد که رنگ اسب و اسب در خواب. li>
 • به همین ترتیب دیدن گاو سفید در خواب بیانگر سال خوبی است و اگر چاق باشد سود دارد. در سختی ابتدای سال.
 • دیدن یک گاو قرمز یا یک گاو قهوه ای در خواب بیانگر پیروزی در بحث است اگر چاق باشد و یک گاو قهوه ای لاغر در خواب نشان دهنده تلاش و رنج در مخالفان است.
 • گفتند گاو قرمز در خواب نشان دهنده حال فرزندان است، اگر چاق باشد نشان دهنده خوب است و بالعکس.
 • رابطه با گاو در خواب دلالت بر منفعت فراوان و رزق فراوان برای بیننده دارد، النابلسی می گوید همبستر شدن با گاو در خواب، بیانگر سال خوب و باروری و فراوانی است.
 • قیروانی گفت: همبستر شدن با حیوان در خواب، روزی است که بیش از آنچه بیننده انتظار دارد و از جایی که انتظار ندارد، و همبستر شدن با گاو در خواب مال بسیار است. که متوقف نمی شود.
 • در حالي كه ديگران از ديدن آميزش حيوانات در خواب متنفر بودند، هر چه كه باشد، و مي گفتند آميزش با گاو در خواب ممكن است بيانگر فسق و فجور باشد كه بيننده خواب با همسرش انجام مي دهد، يا نشان مي دهد. اینکه حلال و حرام را در خانواده اش بررسی نمی کند و آمیزش با گوساله در خواب ممکن است بیانگر بی اعتنایی به ناموس است.
 • تولد گاو در خواب، اگر دلالت بر حاملگی و ولادت زن نداشته باشد، بیانگر رزق و روزی مضاعف و انبساط در تجارت و منفعت است و هر که گاو را در خانه خود زایمان کند، دلالت بر آن دارد. وضعیت او در آن سال برای بهتر شدن تغییر خواهد کرد.
 • ابن سیرین گوید گاو آبستن در خواب یعنی امسال برای باروری مناسب است چه در سطح کار و رزق و چه حتی در معنای لقاح برای فرزندآوری چرخ منفور است و حکایت از غم و اندوه دارد. .
 • همه اینها مشروط بر اینکه گاو در خواب گوساله یا گوساله ای به دنیا بیاورد و دیدن گاوی در خواب که از نوع خود به دنیا می آورد، بیانگر خیانت است که به آن می شود. بیننده آشکار می شود، یا پروژه ای را نشان می دهد که به دلیل ممنوعیت شکست می خورد.
 • گاو در خواب برای زن مجرد نشان دهنده زمان و زمان آن استاگر زن مجرد در خواب گاو چاق ببیند به زودی خوب می شود و در مورد دیدن لاغر، گاو لاغر در خواب برای زن مجرد، بیانگر روزگار سختی است.
 • دیدن گاو شیرده در خواب برای زنان مجرد، بیانگر رزق و روزی خوب و منفعت بر حسب حال اوست، اگر دانش آموز باشد، بیانگر موفقیت در تحصیل و برداشت محصول خوب است. /li>
 • ترس گاو در خواب از تک گیاهنشان دهنده مرحله آزاردهنده ای از زندگی آن است که در خود اضطراب ایجاد می کند، اما انشاءالله به خیر تبدیل می شود، به خصوص. اگر گاو در خواب چاق بود.< /li>
 • در مورد فرار یک دختر مجرد از دست گاوها در خواب، این نشان دهنده یک رویارویی سرنوشت ساز در زندگی او است. همین اتفاق در هنگام بیداری برای او افتاد و به احتمال زیاد آسیب از طرف یک زن بوده است.
 • گفتند که صدای خرخر گاو در خواب دختر مجرد و لگد زدن به او حکایت از شوک مادرش دارد و اگر نامزد داشته باشد ممکن است شوک از طرف مادر بوده باشد. از خانواده شوهرش و ضرر در بیداری به اندازه ضرر در خواب است و خدا داناتر است.< /li>
 • مرده شدن گاو در خواب برای زن مجرد نشان دهنده امید واهی و روزگار سخت است و مرگ گاو در خواب فرد مجرد ممکن است بیانگر مصیبت در خانواده او به ویژه مادرش باشد. یا مادربزرگ و علم نزد خداست.
 • گاو در خواب برای زن متاهل بیانگر آسایش و رفاه است اگر چاق باشدو بالعکس همانطور که در بیشتر مواردی که در بالا ذکر کردیم دیدیم.
 • و ورود گاو به خانه در خواب زن متاهل ممکن است نشان دهنده منبع تازه ای از امرار معاش و درآمد باشد و ممکن است نشان دهنده بارداری زن باشد.
 • گله گاو در خواب برای زن متاهل بیانگر بیماری و حسادت است، مگر اینکه گاوها مطیع و چاق باشند. بیانگر روزهای رفاه و شادی پس از روزهای سختی و خستگی است.
 • گاو مرده در خواب برای زن متاهل نشان دهنده اختلال در امور و ضررهای بزرگ در زندگی او، از نظر مالی یا مردم است.
 • گاو در خواب زن حامله بیانگر وضعیت آبستنی اوست، اگر در خواب گاو چاق ببیند حاملگی او مبارک و آسان است و بالعکس.
 • دیدن گاو آبستن در خواب نیز بیانگر خیر دیدن در صورت نوزاد است، مشروط بر اینکه گاو در خواب منعطف و چاق باشد و خداوند اعلم.

منابع و مراجع

 1. “مکتب الکلام فی تعبیر خواب”، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 2000.
 2. “معطر کردن مردم در بیان خواب”، شیخ عبدالغنی النابلسی.
 3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 4. «اشاره‌ها در عالم عبارات» امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م. /li>
 5. “تعبیر خواب خوش بینی” نوشته محمد بن سیرین، کتابخانه الایمان، قاهره.
 6. “التفسیر القدری، بیان در بینش”، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، عالم الکتب بیروت، چاپ دوم 2000م. .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا