تعبیر دیدن قصر در خواب و نماد قصرها در خواب

تعبیر دیدن قصر در خواب و نماد قصرها در خواب

تعبیر قصر در خواب، ورود به قصر و خروج از قصر در خواب، تعبیر دیدن درب قصر در خواب و نماد باغ قصر در خواب و دیدن کاخی قدیمی و متروک در خواب.

امام ابن شاهین ظهیری می فرماید: قصر در خواب دلیل بر منفعت و برکتی است که بیننده به دست می آورد.و داخل شدن در قصر در خواب مال فراوان و رزق و روزی بسیار است و دیدن قصرها در خواب بیانگر مقام و منزلت است پس هر که قصر را در خواب ببیند یا مقام و مال بلندی به دست می آورد و یا به صاحب درجه نزدیک می شود. از آن با مال و رزق بهره مند است و خداوند متعال اعلم است.مقاله نماد قصر در خواب و تعبیر دیدن قصر ابن سیرین و امام صادق و دیگران است، معنی دخول در قصر و خروج. قصر در خواب دیدن مرده در قصر در خواب و تعبیر خرابی قصر در خواب و موارد دیگر رؤیت قصر و خانه های مجلل.

 • ابن سیرین می گوید که قصر در خواب حکایت از اعتلای مناصب دارد کسب مقام و منزلت در میان افراد دارای مال و فراوانی در دنیا و کوتاهی در خواب، به قول ابن سیرین، برای انسان صالح و مؤمن خوب است.
 • و اما دیدن قصر در خواب برای مفسدان، بیانگر حبس و عقوبت است و قصر در خواب برای گنهکاران بیانگر زیان و پریشانی و نگرانی است و خیری در آنها نیست.
 • این است که شیخ النابلسی به سراغ آن می رود که می گوید قصر در خواب برای اهل دین حکایت از علم و منفعت و فضل دارد و ورود به قصر در خواب نشان دهنده ازدواج یا آب سیاه است.
 • نابلسی می افزاید که دیدن قصرهای بهشتی در خواب از بهترین رؤیاهاستو دلالت بر پيروزى و پيروزى بر مخالفان و نجات از خطرات دشمنان دارد، همچنان كه ديدن قصرى در بهشت ​​در خواب دلالت بر حاكميت و عزت و ازدواج با دختر زيبا دارد و خداوند متعال تبارك و تعالى و داناست.
 • امام صادق (ع) در مورد معنی نماد قصر در خواب می فرماید که آن را به چند صورت تعبیر می کنند:

 • اگر خواب آور قصر را در خواب ببیند، بیانگر این است که به فضل و رزق و روزی می رسد و قصر در خواب، بیانگر مال فراوان و مقام بلند است.
 • امام صادق می افزاید که دیدن قصر در خواب نیز بیانگر رسیدن به مقصود، رسیدن به مطلوب و پی گیری ثمربخش اهداف است.
 • کاخ ها در خواب، برای کسانی که شایسته هستند، مقام و رهبری است، همان گونه که قصر در خواب به همان اندازه که قصر در بینش بلند، مجلل و زیبا است، حکایت از شادی و لذت دارد.
 • ابن شاهین ظهیری گوید: قصر در خواب از گل ساخته شده است، دلالت بر پول و رزق دارد.
 • و هر که در خواب قصر خود را در حال سوختن یا افتادن و سقوط ببیند، حکایت از غم و اندوه دارد و بیننده از طرف مرجع و نفوذ مورد ظلم و ستم قرار می گیرد و پولش را به زور از او می گیرند و سخنان اینجاست. برای ابن شاهین الظهری است.
 • درب کاخ در خواب نماد تحقق امیدهای بزرگ و دستیابی به آرزوهای بیننده است.و هر کس در خواب ببیند که در قصر را باز می کند با زنی نجیب و پول و زیبایی ازدواج می کند یا در خواب باز کردن در قصر نشان می دهد که بیننده در زندگی خود وارد مرحله جدیدی می شود که مشخصه آن این است که رفاه، رفاه و رفاه.
 • و هر که در خواب ببیند در قصر را می زند، دلالت بر نزدیک شدن به صاحبان نفوذ و پول و بهره مندی از آنان دارد.
 • ابن شاهین گفته است که کوبیدن در قصر در خواب، بیانگر اجابت خواسته و در زیبای قصر در خواب، بیانگر شادی بسیار است.
 • و در خواب بستن در قصر اگر بیننده در داخل قصر باشد، نشان دهنده اقتدار، مقام یا مال زیاد است از حیث چیزی که به حساب نمی آید، ماندگار و محفوظ است. ممکن است حاکی از موانعی در راه دستیابی به اهداف و خواسته ها باشد.
 • هر که در خواب در قصر را قفل یا زنجیر ببیند، چه بسا زنی او را رد کرده یا مأیوس شده و برخی از خواسته هایش را برآورده نکرده است.
 • باب قصر در خواب نیز به پدر بیننده دلالت می کند که زنده است و پدر در این صورت مقام و منزلت و مال را به دست می آورد و بیننده از آن بهره ای می برد و خداوند رحمان و رحیم تر است. بهترین می داند تعبیر دیدن درها در خواب را به صورت کامل و دقیق با کلیک بر روی راه حل های آنها بخوانید.
 • ورود به قصر در خواب نمادی از انتقال به سمت بهتر استو تحولات عظیم در زندگی بیننده و معیشت او اگر دیدی در خواب وارد قصر شدی و آن قصر توست، بیانگر مال فراوان و فراوانی در دنیاست.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که اگر بیننده از صالحان باشد، ورود به قصر در خواب، مژده به بهشت ​​است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم قصر عمر بن خطاب را در خواب دیده است. خداوند در بهشت ​​از او راضی باشد و به خاطر فرموده خداوند متعال که فرمود: «وَ یَجْعَلْکُمْ قصرها».
 • و اما کسى که در خواب ببیند در حالى که کاخ او نیست وارد قصر مى شود، دلالت بر نزدیکى به مردى بزرگ و صاحب مال و اختیار یا کار تحت امر او دارد و بیننده خواب حاجت خود را از این مرد تأمین مى کند و به دست مى آورد. پول یا سود زیاد از او.
 • ابن شاهین ظهیری گوید داخل شدن به قصر در خواب، دلالت بر ازدواج با دختری بسیار زیبا دارد و یا دلالت بر سعادت و فضلی است که بیننده به اندازه زیبایی قصر و بلندی و زینت آن به دست می آورد و خداوند متعال می داند. بهترین.
 • رویای سرگردانی در اطراف قصر بیانگر ثبات فیض استو هر کس ببیند که در قصر خود سرگردان است و زینت و اشیای عتیقه را تماشا می کند، دلالت بر اطمینان و امنیت دارد و بیننده خواب روزی می یابد که مردم برای او تحسین می کنند.
 • ابن شاهین می‌گوید: اتاق‌های خواب بیانگر امنیت از آنچه بیننده خواب از آن می‌ترسد.
 • هر که در خواب در کاخ دیگران بچرخد به همان اندازه که سرگردان است و زینت و تجمل در قصر می بیند از لطف و بهره صاحب قصر بهره می برد.
 • بیرون آمدن از قصر در خواب بیانگر عزل از مقام، تنزل رتبه و از دست دادن اعتبار است.و چه بسا خروج از قصر در خواب دلالت بر جدایی از زن به دلیل یکی از دلایل جدایی دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که از قصر بیرون رانده شده است، این نشانه بی عدالتی از جانب حاکم، مدیر یا صاحب اختیار است.
 • برخی از علمای تعبیر خواب گفته اند که خروج از قصر در خواب، بیانگر نافرمانی، گناه و فساد دین است، به ویژه کسی که در خواب دید که از قصر بیرون می رود و از آن دور می شود تا اینکه از دیدگانش ناپدید می شود و خداوند متعال است. دانا و دانا.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که از قصر خارج شده و بار دیگر به آنجا باز مى گردد، بیانگر توبه بعد از لغزش یا ضرر و زیانى است که به دنبال آن جبران و منفعت است، و یا بیانگر عزل از مقام و بازگشت مجدد به آن است.
 • و فرار از کاخ در خواب نماد فرار از ظلم حاکم و مدیر است.همچنین فرار از قصر در خواب بیانگر آن چیزی است که باعث اضطراب و ترس و چه بسا اختلاف زیاد بین بیننده خواب و خانواده اش می شود و خداوند اعلم.
 • باغ قصر در خواب مایه لذت و لذت است به همان اندازه که در آن درختان و گل رز و میوه وجود دارد و ورود به باغ قصر در خواب نمادی از اثری جدید و تحولی بزرگ در زندگی بیننده برای بهتر شدن است.
 • و اما نگاه به باغ قصر در خواب و بیننده بیرون از قصر، بیانگر آن است که آرزوها برآورده می شود و خواب بیننده به زودی از خواسته های خود، به ویژه از نظر ترفیع و رتبه و پول، آرزوی بزرگی به دست می آورد. خدا بهتر می داند.
 • نشستن در باغ قصر در خواب، بیانگر کار نیکی است که بیننده خواب به خداوند متعال نزدیک می شود، همچنان که خواب نشستن در باغ قصر، حکایت از برداشت نتیجه تلاش، استراحت پس از سختی و رفاه پس از آن دارد. بدبختی
 • دیدن قصر قدیمی در خواب بیانگر بازگشت آنچه بیننده خواب به آن از دست داده است. مشروط بر اینکه قصر قدیمی در خواب منسجم، محکم و زیبا باشدو اما دیدن قصر متروکه قدیمی در خواب، بیانگر ترس و اضطرابی است که بیننده خواب به خاطر کسی که دارای نفوذ و اقتدار است دچار آن می شود، همچنین کاخ قدیمی در خواب بیانگر حل اختلاف با زن و بازگشت زن است. آب به نهرهایش دامی است که قصر خالی از سکنه نیست.و اگر قصر متروک در خواب خلوت و ترسناک بود، بیانگر ترس و تنهایی است.و چه بسا کاخی ترسناک در خواب نشان دهنده فشاری است که بیننده خواب در کار خود به آن وارد می شود و دلایل امرار معاش او.

 • ساختن قصر در خواب بیانگر ازدواج است اگر خواب بیننده صلاحیت ازدواج را داشته باشد یا بنای قصر در خواب نشانگر پروژه جدیدی است که خواب بیننده از آن منفعت فراوان و مستمری به دست خواهد آورد.
 • و هر کس در خواب ببیند که برای دیگران قصر می سازد، بیانگر قولی است که بیننده به خود می بندد و به آن متعهد است، یا ساختن قصر برای دیگری نشان می دهد که بیننده در کنار آن شخص می ایستد و کمک می کند. به او.
 • ساختن قصر در خواب، دلالت بر التزام به دین و پیروی از سنت دارد، و هر که ببیند در بهشت ​​قصر می سازد، مژده بهشت ​​است، نفاق، هر چند راست گفته باشد، و در خانه ای در بهشت. در میان بهشت ​​برای کسی که دروغ را ترک کند، هر چند شوخی کند، و در خانه ای در بالاترین نقطه بهشت ​​برای کسی که به او خیانت کرده است.
 • و اما خرید قصر در خواب، بیانگر عمل مبارکی است که بیننده در دنیا و آخرت نتیجه آن را درو می کند و خریدن قصر در خواب ممکن است بیانگر برآورده شدن آرزوی سخت باشد.
 • تعبیر خانه نوساز در خواب و خرید خانه در خواب را اینجا کلیک کنید.

  دیدن تخریب کاخ در خواب، بیانگر عزل از منصب و از دست دادن اعتبار در بین مردم استو هر کس در خواب ببیند که قصر را به دست خود ویران می کند، بر مال یا آبرویش بوده است، چنانکه فروریختن قصر در خواب، بیانگر طلاق و جدایی زن و مرد است. فروریختن و سقوط کاخ در خواب ممکن است بیانگر مرگ یک مرد خطرناک با اقتدار و نفوذ و مقام بالا باشد.آتش سوزی در کاخ در خواب بیانگر نزاع بین بیننده و همسرش یا بین او است. و شریک تجارتی او و سوزاندن قصر در خواب نیز بیانگر مال حرام است که دوام نمی یابد و فساد دین است و خداوند متعال اعلم است.

  دیدن مرده در قصر نشان دهنده حال خوب او نزد پروردگارش استو اینکه او از اهل بهشت ​​است ان شاء الله زیرا قصرها مسکن اهل بهشت ​​است و هر که در خواب مرده ای را در قصر نشسته ببیند این نشانه عاقبت به خیر مرده است و چه بسا که برای بیننده نیز بشارت است، در آن و خانه های نیکو.» و هر که در خواب ببیند که مرده قصری می سازد، باید دعا و زکات را برای مرده زیاد کند، زیرا از دعای زنده آرامش می یابد. و نیز هر کس در خواب او را به قصری بخواند، این برای بیننده مژده بود و خداوند متعال به هر حال داناتر است.

 • قصر در خواب برای یک دختر مجرد یکی از قوی ترین نمادهای ازدواج در خواب استدیدن قصری زیبا در خواب برای زن مجرد بیانگر ازدواج او با مردی مرفه است و با او خوشبختی و لذت می بیند.
 • یا دیدن قصر در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که برخی از آرزوهای او برآورده می شود و به زودی به آنچه در کار، تحصیل و غیره می خواهد می رسد.
 • و ترک قصر در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر چیزی باشد که برآورده نشود و آرزویی که برآورده نشود.
 • و درب قصر در خواب برای مجرد دلالت بر پدر یا وصی او دارد که او را گرامی می دارد و عزیز و گرانمایه او را به راحتی می دهد و یا درب قصر در خواب مجرد حکایت از نقطه عطف بزرگی دارد. زندگی او و همچنین آستانه درب قصر در خواب نشان دهنده مرحله انتقالی برای بهتر شدن است.
 • و قصر بزرگ و وسیع در خواب زن مجرد دلالت بر وسعت و سعادت در همه امور دارد، اما دیدن کاخ در حال سوختن یا سقوط، بیانگر ناامیدی بزرگی است که بیننده خواب تجربه کرده است.
 • قصر متروک در خواب برای مجردها نشان دهنده ترس و اضطراب است و شاید در چیزی تعمق کرده و در امید خود مبالغه کرده است، چنانکه قصر متروک در خواب نشان دهنده خواستگاری مرفه اما دشوار است و او را در حالت سردرگمی قرار می دهد.
 • تعبیر قصر در خواب برای زن متاهل این است که بیانگر خوشبختی در زندگی زناشویی و خانوادگی اوست.و اگر بیننده با شوهرش اختلاف داشته باشد، خواب صغیر بیانگر پایان دعوا و اصلاح امور است.
 • خواب یک قصر متروک برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده تنهایی در خانه او در نتیجه سفر شوهر یا فرزندان باشد یا کاخ متروک در خواب زن متاهل نشان دهنده اختلافات طولانی و پیچیده با شوهر یا خانواده او باشد.
 • هر چه قصر در خواب زن متاهل مجلل، زیباتر و بزرگتر باشد، بهتر است و نشان دهنده فضل، خوشبختی و سعادت است.
 • کوتاه کردن در خواب برای زن باردار نشان دهنده نزدیک بودن تاریخ تولد است، اگر او در پایان بارداری خود باشد.و اما قصر در خواب برای زن باردار در ابتدای بارداری، این نشان دهنده شادی و نشاط به دلیل بارداری است و قصر متروک در خواب زن حامله ممکن است بیانگر زایمان زودرس در روز هفتم یا رها شده باشد. قصر حکایت از غم و اندوه و نگرانی زن باردار دارد و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر دیدن قصر در خواب برای زن مطلقه این است که بیانگر آن است که غم و اندوه او را جبران می کند.و قصر در خواب ممکن است به زن مطلقه دلالت کند که اگر صلاحیت آن را داشته باشد دوباره ازدواج خواهد کرد و تعبیر قصر برای بیوه نیز همین گونه است، قاعده ای به نفع اوست، چنانکه قصر در یک خواب زن مطلقه حاکی از بهره مندی از فرزندان و فضل و خرسندی است و قصر برای بیوه ممکن است حکایت از سهم او از ارث داشته باشد و خداوند قادر و داناست.

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا