تعبیر دیدن سیب در خواب و نماد درخت سیب در خواب

تعبیر دیدن سیب در خواب و نماد درخت سیب در خواب

تعبیر پیدایش سیب در خواب ابن سیرین، چیدن سیب در خواب، سیب خوردن و بریدن سیب در خواب، تعبیر خرید سیب در خواب و درخت سیب در خواب.

ابن سیرین گوید سیب در خواب پول و فرزند و برآوردن خواسته و به دست آوردن خواسته است سیب سرخ و سبز در خواب بهتر از زرد و سیب سالم بهتر از سیب خرد شده است و یکی از نمادهای سیب نیز این است که دلالت بر خوبی، زیبایی و ازدواج دارد.

 • ابن سیرین گوید: ظاهر شدن سیب در خواب، بیانگر تیزبینی بیننده و بهره مندی او از کار و مقامش است به اندازه ای که از سیب در خواب به دست می آورد یا به اندازه ای که سیب در خواب خوب است. سیب شیرین و شیرین در خواب، بیانگر پول حلال است و در هر حال بهتر از ترش است.
 • ابن سیرین می افزاید که سیب شمرده در خواب به ارزش و تعدادش پول استو سيب خوردن در خواب بيانگر آرزويي است كه براي بيننده برآورده مي شود و هر كس در خواب بيند كه سيب به سوي او پرتاب مي كند، دليل بر برآورده شدن آرزوي او خواهد بود.
 • شیخ النابلسی می گوید: سیب در خواب، نمایانگر صاحبان چهره ای زیبا است و رویت سیب ممکن است بر فرزندان دلالت کند، زیرا سیب در خواب نماد دوستی، برادری و همزیستی نیکو بین آنها و بیننده است.
 • و اما سیب ترش در خواب دلالت بر نزاع و ضرر دارد و ممکن است دلالت بر بیماری یا حواس پرتی در کارها و آشفتگی و آشفتگی داشته باشد و دیدن سیب ترش یا خوردن آن برای همه فایده ندارد.
 • ظاهر شدن سیب در خواب نیز به تعبیر نابلسی نشان دهنده میل شدید جنسی است. شاید خوردن سیب نشان دهنده رابطه جنسی باشداگر شیرین باشد خوب است و اگر ترش باشد هیچ خوبی در آن نیست.
 • ابن شاهین در مورد ظاهر سیب در خواب می گوید که به رنگ و مزه اش پول و منفعت است. همه سیب ها در خواب خوب هستند به جز سیب زرد و سیب ترشسیب شیرین در خواب دوستی است و ترش دشمنی.
 • و سیب در خواب نشان می دهد که پادشاه از پادشاهی خود چه می خواهد و تاجر از تجارت خود و کشاورز از زراعت خود و نیز در همه کارها و پیشه ها آرزو می کند و موفقیت در کار انسان به اندازه اوست. در خواب از سیب می خورد
 • و گرفتن یک سیب در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده پسری شبیه او نصیبش می شود و گفته شده است که حتی از غایب یا مژده ای به او پول و منفعت می رسد.
 • برخی از علمای تعبیر خواب گفته اند سیب در خواب یک سال است، اگر سیب های در خواب شماره باشندهر کس در خواب ده سیب ببیند ده سال مرتبه و منفعت و شرافت به او می رسد، مشروط بر اینکه سیب ها خوب باشند و عیبی نداشته باشند.
 • ابن شاهین می افزاید که سیب در خواب اگر بیننده بخورد، بیانگر مالی مفید است. اینها همه حکایت از پولی است که دوام ندارد و از آن سود نمی برد.
 • ابن سیرین می گوید درخت سیب در خواب نشانگر مرد مؤمنی است که به مردم نزدیک استو به نفعشان باشد و هر کس در خواب ببیند که درخت سیب می کارد کفالت یتیمی می کند یا فرزندی با ایمان قوی و دلسوز و محبوب مردم تربیت می کند.
 • شیخ النابلسی گوید درخت سیب در خواب نیکو است و منفعت از بزرگواری است که شهرت دارد، جز سیب ترش در خواب، دلالت بر ترس و وحشت و ضرر دارد و خداوند متعال اعلم است.
 • کاشتن سیب در خواب ممکن است بیانگر شروع کار یا کاری جدید باشد که در آن رزق و روزی پر برکت و حلال باشد و ظاهر شدن سیب روی درختان در خواب به معنای آغاز نتیجه کار و تحقق امید است. .
 • و اما بریدن درخت سیب در خواب، ممکن است دلالت بر خروج مرد معشوق داشته باشد و نشان دهنده ظلمی باشد که قطع کننده آن درخت در حق مرد محبوب مردم انجام داده است. از بیننده
 • یا نشستن زیر درخت سیب در خواب بیانگر راحتی و لذت استو داد و ستد با مردی از او برای بیننده منفعت است، و گفته شد که در خواب سیبی بر سر او افتاد، امری را درمی‌یابد و حقیقت بر او آشکار می‌شود، یا به بلندی می‌رسد. کار
 • باغ سیب در خواب دلالت بر همسری مبارک و فرزندی ستوده و محبوب در میان مردم دارد، همچنان که باغ سیب در خواب نشانگر رضایت و شادمانی از آنچه خداوند به بیننده عطا کرده است.
 • چیدن سیب در خواب بیانگر پسر استهر کس در خواب ببیند که سیب سرخ می چیند، خداوند دختری زیبا به او عطا می کند و اما چیدن سیب سبز در خواب، بیانگر این است که خداوند پسری به او عنایت می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که از درخت دیگری سیب می چیند، یا بیانگر قرابت بیننده و صاحب درخت است، یا بیانگر قولی است که بیننده به خود می دهد و به آن عمل نمی کند و خداوند اعلم. .
 • ابن سیرین گوید چیدن سیب در خواب به این معناست که بیننده از مردی شریف و قدرتمند پول می گیرد.چنانکه چیدن سیب در خواب بیانگر ستایش و ستایشی است که بیننده خواب می گیرد و هر که در خواب سیبی بچیند آرزوی او برآورده می شود و از آرزوهایی که می خواهد آرزو می کند و خداوند دانا است. .
 • بعضی گفتند چیدن سیب در خواب نشان دهنده آزمایش زن یا آزمایش شیطان است زیرا گفتند درخت بهشتی که آدم علیه السلام از آن خورد درخت سیب بود و این تعبیر بدی است. که نمی توان آن را به قرآن نسبت داد، زیرا درختی که آدم علیه السلام از آن خورده خاص نیست، در قرآن و سنت تصریح نشده است و خدا داناتر است.
 • با توجه به سیب قرمز در خواب دلالت بر دختر دارد و ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده در صورت حامله بودن زنش دختری زیبا دارد و در صورت مجرد بودن بیننده دلالت بر ازدواج با باکره زیبا و زیبا دارد.
 • در مورد سیب سبز در خواب، اگر بیننده خواب متاهل باشد پسر را نشان می دهد و اگر مجرد باشد سیب سبز در خواب بیانگر این است که در کار یا تحصیل به آرزوی خود نزدیک است.گفته شد سیب سبز در خواب شراکت خوبی است. و دوستی خوب
 • و سیب زرد در خواب ممکن است نشان دهنده حسادت و بیماری باشد و بدترین چیز دیدن سیب های زرد و ترش در خواب است.
 • در حالی که سیب سفید در خواب نشان دهنده سود انسان از تجارت خود و افزایش سرمایه است.
 • سیب قندی یا سیب کوچک در خواب بیانگر کودکان خردسال است و دیدن آن بیانگر مواظبت و مراقبت از آنان و بهره مندی از آنان است.
 • ابن سیرین در تعبیر خواب خوردن سیب شیرین می گوید که منفعت و پول حلال است یا ذریه مبارکی که در آن سعادت و کامیابی است.
 • و اما خوردن سیب ترش در خواب، بیانگر مال حرام است و گفته اند سیب ترش در خواب، نشانه بیماری و بیماری است.
 • و هر که ببیند سیب ترش می خورد، با یکی از خویشاوندان دعوا کرده یا در کار و معیشت دچار سردرگمی و دشمنی شده است.
 • خوردن سیب شیرین در خواب بهتر از غیبت است و ترش از غیبت مضرتر است.
 • می گفتند: خوردن سیب تلخ در خواب، حاکی از سود معوق است که مستلزم سختی و تلاش استشاید خواب خوردن سیب تلخ بیانگر اختلافات در ازدواج و فرزندان شیطان باشد.
 • خوردن سیب در خواب با میوه های دیگر ازدواج مجرد و مجرد و منفعت در دنیا و نیکوکاری است، به سبب فرموده خداوند متعال: «و ثمره از آنچه انتخاب کنند» تعبیر دیدن میوه را بخوانید. در یک رویا در وب سایت راه حل خود را با کلیک کردن بر روی اینجا.
 • بریدن سیب در خواب، بیانگر گسست بین بیننده و برخی از برادران یا دوستان و معتمدانش است.ابن شاهین می‌گوید: نصف کردن سیب ممکن است به معنای شکستن شراکت و پایان دادن به عقد باشد و نصف کردن سیب در خواب ممکن است به معنای طلاق باشد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند: بریدن سیب در خواب، نشان دهنده تقسیم پول است، به ویژه کسی که در خواب دیده است که سیب می کند و بین فرزندان یا خانواده خود تقسیم می کند.
 • پوست کندن سیب در خواب مالی است که دوام ندارد و کندن سیب ممکن است نشان دهنده خرج بی حساب باشد که مال بیننده را تباه می کند و او را در تنگنا قرار می دهد زیرا وقتی سیب پوست کنده شود زود خراب می شود و اگر بیننده بخورد. از سیب پس از پوست کندن، می تواند مقداری از پول خود را پس انداز کند و بقیه را هدر دهد.
 • شاید پوست کندن سیب در خواب بیانگر رسوایی و افشای چیز بدی در مورد شهرت باشد.یا بر زنی که عفت خود را نادیده می گیرد و او را رسوا می کند و شاید پوست کندن سیب نماد اعتماد به کسانی باشد که در خانواده او نیستند.
 • دیدن سیب خریدن در خواب بیانگر افزایش معیشت تاجر و افزایش دستمزد کارگر است.و گفته شد خریدن سیب در خواب عقد است و چه بسا خریدن دو سیب در خواب بیانگر تعدد زوجات باشد و خداوند اعلم.
 • و هر کس در خواب ببیند که سیب زیاد می خرد، نیکوکاری می کند که برای او نوشته شده و خیر دنیا و آخرتش را می گیرد ان شاء الله، و گفته شد خریدن سیب در خواب دیدن و خوردن آنها بهتر از خریدن سیب و نگهداری آن یا نخوردن فوری آنهاست.
 • و خرید سیب در خواب نیز بیانگر روابط اجتماعی پزشکی استو یافتن آشنا و دوستان دوست داشتنی و مهربان، اگر سیب هایی که بیننده خواب در خواب می خرد خوب و خوب و شیرین باشد و در خرید سیب ترش برعکس است.
 • هر که در امر خود سرگردان شود و در خواب ببیند که در حال خریدن سیب است، این مژده است بر او که بر خدا توکل کند و ان شاء الله سود فراوان و روزی نیکو داشته باشد.
 • دادن سیب در خواب بیانگر رابطه خوب بین بیننده و کسی است که در خواب سیب را از او می گیرد.
 • و کی گفته “کسی را دیدم که نمی شناسم در خواب به من سیب داداگر بیننده متاهل باشد، یعنی سیب را برای فرزند، سیب سرخ را برای دختر و سبز را برای پسر، اما اگر مجرد باشد، در تجارت و کار و معیشت برای او موفقیت است. و چه بسا نکاح باشد و سیب گرفتن در خواب مادامی که اسیدی و مفسده نباشد ممدوح است.
 • و هر کس در خواب ببیند که سلطان سیبی به او می دهد، این رسولی است از جانب مرد بزرگواری که با خود بشارت یا ثواب و منفعت می آورد و سیب را از صاحب امری گرفت که دلالت بر منفعت دارد. از او.
 • گفته می شد که گرفتن سیب در خواب از زن ممکن است نشان دهنده تمایل و تمایل او به ازدواج با او باشد.
 • دادن سیب مرده به بیننده نشان دهنده فایده و آب سیاه استو شاید گرفتن سیب از مرده در خواب بیانگر بهره مندی از پاشنه مرده و خانواده او باشد، زیرا دادن سیب مرده در خواب نشان دهنده بازگشت امید پس از ناامیدی و تجدید آرزوی بیننده در چیزی است که او معتقد بود. گذشت کارش و چه بسا امیدش نابجا بود و از آنها چیزی عایدش نشد و بعضی از آنها گفتند مرده در خواب سیب می گیرد، حکایت از مرگ زنی از خاندان بیننده دارد.

  سیب های گندیده در خواب منفور هستند بیانگر شرکت فاسد و همراهان بد است، چنانکه خریدن سیب های گندیده در خواب، بیانگر ازدواج ناخوشایند، و به ویژه ناراحتی در آن در رختخواب، و خوردن سیب های گندیده در خواب یا بیانگر حرام خوردن است، یا بیانگر نیت بد و نامشروع است. لذت، و شاید سیب در خواب فاسد را برای زنا و زن فاسد و مرد فاسد نشان می دهد.

 • ابن سیرین گوید: بوییدن سیب در خواب، بیانگر ازدواج با مجرد است، مخصوصاً کسی که ببیند بوی سیب در مسجد استشمام می کند، همچنین دیدن بوی سیب در خواب برای زن مجرد، بیانگر ازدواج اوست.
 • بوی سیب در خواب ممکن است دلالت بر شهرت داشته باشد و هر که در خواب ببیند که بوی سیب می دهد آرزوی خود را برآورده می کند و به پافشاری و به دست آوردن خواسته ای دشوار مشهور می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که بوی سیب از خانه اش می پیچد، بیانگر حسن شهرت همسرش یا زنان خانه اوست.
 • سیب در خواب برای یک زن باردار نشان دهنده جنسیت تولد است اگر شما آن را نمی دانیدو سیب سرخ در خواب دلالت بر دختری زیبا دارد و سیب سبز نشان دهنده فرزند پسر محبوبی است که دل بسته است.
 • خوردن سیب در خواب برای زن حامله، کودکی است که به او شباهت دارد، مگر اینکه سیب در خواب او ترش یا گندیده باشد، پس بیانگر حسادت و بیماری یا همنشینی ناخوشایند است.
 • در مورد چیدن سیب در خواب زن باردار، فواید و ایمنی داردنشستن روی درخت سیب در خواب نشان دهنده حمایتی است که از شوهر یا خانواده خود در دوران بارداری دریافت می کند.
 • خرید سیب برای زن باردار در خواب بیانگر این است که انشاالله کاملاً باردار می شود و نیاز نوزاد را خریده است.
 • اگر زن متاهل در خواب سیب ببیند، نشان دهنده رابطه او با شوهرش استسیب های شیرین و سالم بیانگر رابطه خوب و پربرکت با شوهر است، اما سیب های گندیده یا ترش در خواب زن متاهل نشان دهنده بیگانگی و اختلاف است و ممکن است نشان دهنده بیماری باشد.
 • و اگر زن واجد شرایط حاملگی باشد، سیب در خواب او حاکی از حاملگی و زایمان است و نوزاد او در میان مردم زیبا و متمایز می شود و در آینده صاحب امر و شهرت می شود.
 • سیب سبز در خواب زن متاهل نشان دهنده درستکاری فرزندان ذکور یا شوهرش و سیب قرمز در خواب او بیانگر درستی دختران یا حسن رابطه او با زنان خانواده یا خانواده شوهرش است.
 • همانطور که سیب در خواب زن متاهل نشان دهنده همسایگان و دوستانش است، اگر سیب سالم و شیرین باشد، بیانگر دوستی عمیق است، در حالی که سیب گندیده دوستی فاسد است و سیب ترش دشمنی و رقابت است.
 • دیدن سیب در خواب زن مجرد، بیانگر ازدواج او یا برتری او در کار و تحصیل است و خوردن سیب در خواب برای زنان مجرد بیانگر پول و منفعت و شرایطی است که به دلیل موعظه یا فرصت شغلی تغییر می کند.
 • خرید سیب در خواب برای یک دختر مجرد این نشان دهنده شروع خوب جدید است، ممکن است نشان دهنده خرید حلقه نامزدی و وسیله عروس باشد، یا نشان دهنده روابط جدیدی است که در آن برای افراد مجرد سود و خوبی وجود دارد، به شرطی که سیب هایی که می خرید سالم و شیرین باشند.
 • و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که به او سیب می دهد، او را پیشنهاد ازدواج می کند یا واسطه ازدواج می کند یا از غایب برای او خبر خوشی می آورد.
 • و اما پوست کندن سیب در خواب برای زنان مجرد مکروه است و ممکن است بیانگر بد انتخابی و نیکویی بیش از حد آنها باشد که باعث غفلت از آبروی آنها شود و باید مراقب خود باشند و از خود محافظت کنند.
 • و اما بریدن سیب در خواب برای زنان مجرد، بیانگر پایان شراکت یا رابطه است و اگر نامزد باشد، بریدن سیب در خواب ممکن است بیانگر فسخ نامزدی باشد.
 • منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا