تعبیر دیدن مار در خواب و گاز گرفتن مار در خواب

تعبیر خواب مار و مار در خواب دیدن مار بزرگ در خواب و تعبیر نیش مار و کشتن مار در خواب و علامت مار سیاه و سفید در خواب.

تعبیر كنندگان خواب متفق القولند كه مار در خواب دلالت بر دشمنی و دشمنی دارد و هر آسیبی كه بیننده از مار در خواب ببیند بیانگر ضرر دشمن اوست و ابن سیرین می گوید مار در خواب به دشمنان مسلمانان نیز اشاره دارد و صاحبان فتنه و بدعت و گرفتن مار در خواب بدون ترس از آن ممکن است دلالت بر پیروان چنین افرادی داشته باشد اجازه دهید شما را با تعبیر دیدن مار در خواب به صورت کامل و دقیق و معنی آن آشنا کنیم. مار گزیدگی در خواب و کشتن آن و اینکه آیا مار در خواب دلالت بر سحر دارد.

 • ابن سیرین گوید: مار در خواب، دشمنان انسان را نشان می دهدو هر چه مار در خواب بزرگتر باشد زهر آن خطرناکتر و نیرومندتر است، نشان دهنده دشمنی است که حیله گرتر و مضرتر است، چه بسا مار در خواب دشمنی از مردم و نزدیکان بیننده خواب باشد. مخصوصاً اگر مارهایی را در خانه ببیند که وارد و خارج می شوند و مارهایی که در بیرون از خانه در خواب دیده می شود، دشمنان بیگانه را نشان می دهد.
 • مار و مار در خواب نیز دلالت بر کافر و دشمن مسلمانان و صاحب بدعت ها و وسوسه ها دارد.
 • مار صاف در خواب، اگر ضرری نداشته باشد، بیانگر پول استو چه بسا پول از زن یا از گنج یا از ارث رسیده باشد چنانکه مار صاف در خواب به تعبیر ابن سیرین دلالت بر اقبال دارد.
 • ابن سیرین می گوید که مار بر زن بیننده یا زنی که او می شناسد نیز دلالت می کند. ممکنه از همسرش طلاق بگیره
 • شیخ النابلسی می گوید: دیدن مار در خواب، بیننده را اطاعت می کند و ضرری از آن نیست، نشان دهنده مال و رزق و سیادت است و بسیاری از مارها در خواب بدون ضرر، ممکن است بیانگر کثرت نسل و انبساط باشد. از پیروان و فرزندان
 • خوردن گوشت مار در خواب بیانگر سود و نیکی استاگر در خواب گوشت مار پخته شده باشد، بیانگر پیروزی و پیروزی است و خوردن گوشت خام مار در خواب، بیانگر پول است.
 • و با این همه؛ دیدن مار و مار در باغ ها و زمین های کشاورزی حاکی از خیر و فایده و باروری و فراوانی آب و محصول است.
 • ابن شاهین الظهیری گوید: مار وحشی در خواب، دشمنی غریب را نشان می‌دهد و مار خانه در خواب، بیانگر دشمنی از اهل بیننده و خویشاوندی اوست و در هر دو صورت مار بسیار حیله گر و دشمن است. دشمن
 • و کثرت مارها در خواب ممکن است حاکی از جمع شدن خویشاوندان به دشمنی بیننده باشد. نشان دهنده حاکمیت، پول و پیروزی است.
 • ابن شاهین می افزاید که گفتار مار در خواب اگر لفظ نیکو باشد دلالت بر منفعت و رتبه و مال دارد.
 • و اما تخم مار در خواب، دشمن ضعیف و درمانده است و احتیاط واجب است.در حالی که ابن سیرین تخم مار در خواب را نشان دهنده بدترین دشمنان و مضرترین آنها دانسته است و خداوند متعال داناتر است.
 • یکی از نمادهای مار در خواب نیز این است که نشان دهنده زنی با پول زیاد، یا دشمن ثروتمند با ثروت فراوان است، زیرا سم مار در خواب نشان دهنده پول است.
 • تعبیر دیدن مار بزرگ در خواب بیانگر دشمن بسیار خطرناک است و هر چه اندازه مار در خواب بزرگتر باشد، بیانگر دشمنانی است که برای بیننده خواب خطر و ضرر بیشتری دارند.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن مار شاخ دار یا پا از همه خطرناکتر است و اگر بیننده را آسیب برساند، گرفتار سختی می شود، ممکن است پس از آن قیام نکند، چنانکه ابن شاهین می گوید مار با دندان های نیش و شاخ در خواب بیانگر دشمنی بزرگ با آسیب و دشمنی بسیار است.
 • و اما مارهای کوچک در خواب، دلالت بر دشمنان ضعیف دارند، شاید مار کوچک در خواب بیانگر دشمنی پسر با پدر باشد، به ویژه اگر در خواب ببیند مارهایی از بدنش بیرون می آیند.
 • حمله مار در خواب بیانگر حمله دشمن استدرنده بودن دشمن و خسارت آن از درنده بودن مار در خواب و خسارت آن تخمین زده می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که مار به خانه او حمله می کند، دشمنان او کسانی هستند که از اقوام یا اهل خانه به او رفت و آمد می کنند، و حمله مار در راه، دلالت بر دشمنان عجیبی دارد که اهل بیت نیستند. غیب گو.
 • و حمله مار در خواب ممکن است نشان دهنده آسیب حاکم یا رئیس باشد، مخصوصاً کسی که در خواب دید که مار با مارهای بسیار به رنگ و شکل مختلف حمله می کند.
 • مبارزه با مار در خواب نیز بیانگر مبارزه با دشمن استو غلبه کننده در خواب در بیداری پیروز است و هر که در خواب مار کشته شود از دشمنش بسیار آسیب خواهد دید.
 • و هجوم مار در خواب بیانگر ضرر و تنگی مالی و معیشت به خاطر زن یا دشمنی کم مال و بسیار نیرومند است و هر که در خواب ببیند که مار او را می فشارد دشمن باشد. از مسلمانان
 • و پیچیدن مار بر دست در خواب مالی است که شیطان می ریزد یا دشمنی در امرار معاش و مستمری و دزدی و اما مار پیچیده شده بر گردن در خواب ممکن است دلالت بر امانت سنگینی باشد که بیننده از صاحبانش نگه می دارد. ، یا نشان دهنده بدهی است.
 • و پیچیدن مار روی پا در خواب نشان دهنده راه بدی است که بیننده به خاطر دوست یا خویشاوند آن را طی می کند.
 • مارگزیدگی در خواب به اندازه قوت نیش و زهر موجود در بیننده به بیننده ضرر می رساند و هر که ببیند مار در خواب او را نیش می زند، بیانگر آن است که بدون غفلت از او به فتنه افتاده است. هیچ ضرر ظاهری از آن نبود، نشان دهنده پول کم و خستگی است و ممکن است نشان دهنده بهبودی بیمار باشد.

 • ابن شاهین می گوید فرار از مار در خواب اگر بدون ترس بود، دلالت بر نگرانی و غم و اندوه دارد و اما دیدن ترس از مار و فرار از آن، بیانگر فرار از خطر است.
 • ابن سیرین گوید: ترس از مار در خواب، بیانگر امنیت از شر یکی از دشمنان و مخالفان بیننده است.مشروط بر اینکه خوف مار بدون نگاه کردن به آن باشد یا از نزدیک تفتیش نکند، اما کسی که در خواب از مار در حال نگاه کردن به آن ترسیده است، بیانگر ترس او از دشمن است.
 • و اما تعقیب مار در خواب، بیانگر مالی است که بیننده از دشمن یا از زن می گیرد.
 • فرار از مار در خواب، اگر مار در خانه باشد، ممکن است دلالت بر جدایی مرد از همسرش داشته باشد و یا نشان دهنده اخراج او از خانه پس از دشمنی با خانواده باشد و خداوند متعال داناتر است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که نترسیدن از مار در خواب ممکن است نشان دهنده شیطان و آنچه با بیننده زمزمه می کند، باشد، مخصوصاً کسی که مار را دید که بر روی او راه می رود یا دستش را می پیچد در حالی که نمی ترسد.
 • کشتن مار و افعی در خواب بیانگر پیروزی در اختلاف و رهایی از دشمنی است.و هر چیزی که بیننده در خواب از مار مرده می گیرد، بیانگر پول و رزق و منفعت است و پوست و گوشت و استخوان و خون مار همه بیانگر پول و منفعت است.
 • هر چه مار را برای بیننده راحت تر می بیند که مار را شکست می دهد، اما کسی که مار را زد و آن را نکشت، اما از دست دشمن فرار کرد بدون اینکه در امان باشد. از خودش
 • ابن سیرین گوید: دیدن مار کشته شده بر بالین در خواب، بیانگر مرگ زن است و هر که ببیند مار را در بستر خود می کشد و پوست یا گوشت آن را می گیرد; ارث یا مالی از همسرش است.
 • امام صادق می فرماید: مار در خواب دشمنی ترسناک است و کشتن مار در خواب بیانگر زندگی آرام و سود و لذت است.
 • کشتن مار در خواب و سپس حمل و بلند کردن آن، بیانگر آن است که پس از پیروزی و پیروزی، از دشمنی پول بگیرید.
 • ابن سیرین می گوید مار سیاه در خواب خطرناک ترین و دشمن ترین دشمن استو گزش مار سیاه در خواب ضرری غیر قابل تحمل است و کشتن مار سیاه در خواب به معنای پیروزی بر مردی است که در خطر و اقتدار زیاد است.
 • و اما مارهای سیاه کوچک در خواب، بر بندگان و نجابت دلالت دارند و مادامی که ضرری نداشته باشند نزد بیننده ستوده اند.
 • در مورد مار سفید در خواب، بیانگر دشمن ریاکار است و شاید مار سفید در خواب نشان دهنده دشمن مجاور در لباس مبدل باشد.
 • مار سبز در خواب یک دشمن ضعیف، ضعیف و شاید یک دشمن بیمار، و کشتن مار سبز در خواب ممکن است نشان دهنده غلبه بر یک مانع و یافتن راه حل ساده برای یک موضوع پیچیده باشد.
 • و مار قرمز در رویا اسیر دشمنی توانا و نیرومند با تحرک و فعالیت زیاد است، کشتن مار قرمز در خواب، فرار از این دشمن است و خداوند متعال داناتر است.
 • در مورد مار زرد در خواب، نشان دهنده دشمن حسود است و شاید مار زرد در خواب نشان دهنده بیماری باشد.
 • مار در خواب برای یک دختر مجرد دلالت بر دوست بدی دارد که در کمین او نشسته و منتظر فرصتی است که به او آسیب برساند و به او آسیب برساند و یا دیدن مار در خواب نشانگر جوان مجردی است که در زندگی مشترک و دانش خود خوب نیست.
 • مار گزیدگی در خواب بیشتر اوقات به زنان مجرد آسیب می رساند، مگر اینکه بفهمد مار نیشش در خواب مرد است، از جانب جوانی است که با آن شر می خواهد.
 • كشتن مار در خواب زن مجرد، انشاءالله بيانگر زنده ماندن از آن همه است و هر كس در خواب بيند كه مار را بدون كشتن بيرون مي‌كند، رابطه مشكوك را قطع مي‌كند و زنده مي‌ماند.
 • فرار از دست مار در خواب برای زنان مجرد اگر بترسد برایش ایمن است، ولی اگر بدون ترس فرار کند یا ببیند که در خواب با مار بازی می کند، این تعارض بین او و خودش بر سر چیزی است که خوب نیست.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند: مار در خواب برای زن مجرد است، اگر به او ضرری نرساند و مطیع او باشد، نشانگر حیله گری و حیله گری خود بیننده است که از آنجا به مقامی می رسد. مرتبه و مقام و خداوند متعال بلند مرتبه و داناست.
 • در مورد مارهای کوچک در خواب برای یک زن متاهل، ممکن است نشان دهنده حاملگی باشد یا نشان دهنده طبیعت سخت برای فرزندانش باشد، در مورد مار بزرگ در خواب زن متاهل، ممکن است نشان دهنده زنی باشد که با او بر سر شوهرش دعوا می کند و می خواهد زندگی او را تباه کند.
 • و هر کس در خواب مار را ببیند که شوهرش را نیش می زند، ممکن است از جانب دشمنانش به شدت آسیب ببیند یا زنی او را اغوا کند و او با او به گناه و نافرمانی لغزند.
 • بزرگان تعبیر خواب، مانند ابن سیرین، امام صادق و دیگران، نگفته اند که مار و مار در خواب دلالت بر سحر دارد.بلکه نماد اصلی مار در خواب این بود که بیانگر دشمنی است و زنده ماندن از آن یا کشتن آن برای بیننده امنیت است و گوشت و پوست آن مال و رتبه است در حالی که برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که مار در خواب دلالت بر جن و سحر دارد و آن به خاطر حکایت ساحران فرعون است که چشم مردم را جادو می کردند و اینکه خداوند متعال در سوره اعراف می فرماید: «هنگامی که سحر می کردند. چشم مردم را مسحور کرد و آنان را به وحشت انداخت و با سحر فراوان آمدند. فرموده خداوند متعال در سوره طه: «هنگامی که ریسمانها و معصیتهایشان به سراغشان می آید، از جادویشان به او می رسد که مجاهدت می کنند.» او بر اساس داستان مار با حوا و آدم، سعی در انحراف آن از حقیقت دارد. و خداوند متعال داناتر است.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا