مبارزه با جن در خواب و دیدن ضرب و شتم جن در خواب

مبارزه با جن در خواب و دیدن ضرب و شتم جن در خواب

تعبیر دیدن درگیری با جن در خواب، زدن جن در خواب و دیدن جن به من، دیدن جن در خواب به صورت انسان یا کودک و دیدن جن در خواب. شکل یک حیوان

ابن سیرین می گوید تعبیر اصلی دیدن جن در خواب این است که دلالت بر افراد متقلب دارند. کسانی که به خاطر دنیا فریب می دهند و جن در خواب، شارلاتان و شارلاتان یا مردانی هستند که به جادو و گناه و فسق می پردازند و آنها را به مردم می آموزند، مگر اینکه جن در خواب، عاقل و مسلمان باشد. استنباط می شود که جن در خواب امر به معروف و نهی از منکر می کند و یا قرآن تلاوت می کند و خداوند متعال داناتر است.در این مطلب با تعبیر درگیری با جن در خواب به معنای ضرب و شتم آشنا می شویم. جن در خواب تعبیر ظاهر جن به صورت انسان یا کودک و نماد جن به صورت حیوان در خواب و موارد دیگر دیدن درگیری با جن. در یک رویا.

ابن سیرین گوید جن در خواب، مردی را که به سحر و کلاهبرداری مشغول است، و دیدن جن در خواب، بیانگر زیرکی در فریب است. ورود جن به خانه در خواب بیانگر ورود دزدی به خانه است. یا حمله دشمنان به بینا در خانه اش شیخ النابلسی در تعبیر خواب جن با ابن سیرین موافق است که دلالت بر فریبکاران و فریبکاران و شارلاتان ها دارد و می افزاید که جن در خواب ممکن است حکایت از علم به اسرار و اخبار از اهل بیت داشته باشد. اهل سفر و مسافرت یا در خواب خسران و ذلت است و هر که جن را در خواب ببیند نذر را فراموش کند و نذری دارد که باید وفا کند. خدا می داند.

 • می گوید نابلسی: دیدن درگیری با جن در خواب، بیانگر نزاع در دین بیننده و ایمان اوست.هر که در خواب ببیند که در خواب با جن کشتی می گیرد و بر او چیره می شود; با نماز و روزه و خواندن قرآن توانست دین و دین خود را حفظ کند و هر کس ببیند جن در خواب او را شکست می دهد وارد محاکمه می شود و از مکرها آسیب می بیند. جن یا مکر بدعتگذاران فریبکار و خدا داناتر است.
 • و اما مبارزه با جن در خواب، اگر بیننده دارای درجه یا مقامی باشد، بیانگر مبارزه او با افرادی است که خوب نیستند و در درجه پایین ترند.
 • دیدن درگیری با جن در خواب نیز بیانگر مبارزه با همسایگان بد اهل فتنه و فساد است و اکثریت در خواب در بیداری غالب می شود و هر آسیبی که در خواب به جن بیننده می رسد بیانگر در بیداری این افراد هم همینطور.
 • ابن شاهین می‌گوید: هر که جن را در خواب ببیند که لباس خود را درآورده، زیان و ذلت می‌یابد، و دیدن جن که لباس بیننده را در می‌آورد، به‌خاطر فرموده خداوند متعال، عزل و خلع رتبه و از دست دادن اعتبار است. فرمود: «لباسشان را از تنشان در می آورد».
 • و مبارزه با پادشاهان جن در خواب این نشان دهنده تعقیب دزدان است و یا دیدن درگیری با پادشاه جن در خواب بیانگر مبارزه با نفس برای توبه است.
 • و مبارزه شخص با جن در خواب ممکن است بیانگر این باشد که در معرض جادوگری و حسادت یا نزاع است که بدخواهی و فریب بر او غالب است.
 • گفته می شد که درگیری با جن در خواب ممکن است نمادی از وجود خزندگان مضر در خانه یا باغ بیننده باشد، مانند مار، عقرب و غیره.
 • دیدن زمزمه جن در خواب بیانگر مقاومت بیننده در برابر جن و شیاطین از طریق عبادت و اطاعت است.
 • در خاتمه دیدن درگیری با جن در خواب اگر بیننده غالبا باشد خوب و ستودنی استیا بیانگر قدرت ایمان و رهایی از شر جن و انس است و یا نشان دهنده پیروزی بینا در مبارزه با قوم شیطانی است. و اما اینکه جن در خواب زیاد دیده می شود، بیانگر این است که آنها پول ربا می خورند و ممکن است بیانگر پیروی از هوی و هوس و سرکشی باشد.
 • کتک خوردن جن در خواب بیانگر پیروزی بیننده در مشاجره است با افراد شرور صاحب مکر و دسیسه، اگر ضربه مهلک بود، بیننده برای همیشه از شر آنها فرار می کرد و اگر در خواب بین او و جن خصومت و خصومت بود، نزاع ادامه می یافت و او غالب بود زیرا می زد. جن
 • کتک زدن جن در خواب نیز بیانگر گرفتار و تأدیب فاسق فاسقی است که ممکن است دزد یا مزاحم زنان باشد، زیرا جن در خواب نیز دلالت بر زناکار، مزاحم و اهل فساد و فساد دارد.
 • و زدن شمشیر به جن در خواب، بیانگر پیروی از حق و ترک باطل است، و چه بسا زدن شمشیر جن در خواب، بیانگر شهادت حق است که بیننده را خوانده و بدون ترس انجام داده است.
 • هر که در خواب ببیند جن را در خواب ببیند و ببندد یا زندانی کند. اگر بیننده شایستگی آن را داشته باشد و اگر لایق نباشد پیوند جن در خواب نشانگر رستگاری از خطر است.
 • و اما آن که گفت: جن را در خواب دیدم که مرا کتک زد. او را حیله گر که بسیار مضر و دشمن است آسیب می بیند و ضررش به اندازه درد در خواب از ضربه جن است.
 • و کتک زدن جن در خواب نیز بیانگر دزدی یا فریب است.
 • چه بسا کتک زدن جن در خواب، بیانگر ضرر و زیان ناشی از آتش و آتش باشد، مخصوصاً اگر جن در خواب محل را خراب کند، چنانکه ابن سیرین می گوید: جن در خواب آتش و آتش است.
 • و گفته شد که اگر جن در خواب بیننده را کتک زد تا او را از کار بد منع کند، آن جن مسلمان است و این خواب نوید دهنده و دعوت به توبه است.
 • دیدن جن در خواب به صورت شخص معلوم، بیانگر بد اخلاقی آن شخص استو ممکن است خائن و خیانتکار و فریبکار و دروغگو باشد و به هیچ وجه شایسته اعتماد نباشد و اگر بیننده در خواب آسیب ببیند در بیداری ضرر می کند و این شدیدتر و قویتر است.
 • همچنین دیدن جن به صورت انسان در خواب، بیانگر پیروی بیننده از خطاکار و بدعت است، در صورتی که در خواب دلیلی بر خلاف آن نباشد.
 • و اما دیدن جن به صورت شخص مجهول در خواب، ممکن است دلالت بر اخبار و اسرار و اسرارى باشد که بر بیننده آشکار مى شود و رؤیت جن به صورت شخص مجهول، دلالت بر کمک و یاری دارد. که بیننده از کسی که نمی شناسد می گیرد.
 • دیدن جن در خواب به صورت زن مشهور، بیانگر دسیسه و دسیسه زنان است. دیدن جن در خواب به شکل زنی ناشناس بر غوطه ور شدن بیننده در دنیا و پیرو هوی و هوس و لغزش او به آشوبی که روزی او را تباه می کند.
 • دیدن جن در خواب به شکل کودک ممکن است بیانگر این باشد که جن ها در واقع اطراف بیننده هستند. از معدود مواردی است که جن در خواب به خود دلالت می کند چنانکه دیدیم و مخصوصاً هر کس جن را در خواب ببیند به شکل کودکی زشت و سیاه یا شیطان صفت یا در حال تباهی بسیار.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه می گویند: دیدن جن در خواب به شکل کودک، دلالت بر خود کودکان دارد و این ممکن است از جانب شخص بیننده با کودکانی باشد که بسیار متحرک هستند و یا اینکه کودکان تحت تأثیر قرار گیرند. موضوع نگران کننده بیماری یا موارد دیگر.
 • و هر کس در خواب جن را از کودکی ببیند، دلالت بر آن دارد که کودک از بیماری یا حسد شفا می یابد و از خطر نجات می یابد.
 • جن به شکل فرزند در خواب ممکن است به دلیل شباهت تلفظ جن و جنین نشان دهنده بارداری زن باشد.
 • در حالی که سایر مفسران ادامه دادند که جن به شکل کودک در خواب نماد بسیاری از مشکلاتی است که در خانه بیننده خواب و خانواده او رخ می دهد و ممکن است طولانی شود و حل آن مشکل باشد.
 • و اما دیدن جن در خواب به صورت حیوان در تعبیر آن نظر است و بیننده به حیوانی که جن در خواب می پوشد و یا به صورت آن است که سودمند است نظر می کند. یا نه، یا از حیوانات مضر است. و دیدن جن به صورت گربه سیاه شايد دلالت بر سحر و اعمال پنهان داشته باشد و اما تعبير ديدن جن در خواب به شكل سگ، دال بر دشمن ضعيف است ولي مكار است و در نهان زيان مي رساند و همچنين خواب جن به صورت مار ممکن است دلالت بر دشمنی ناگهانی داشته باشد که ضرری در آن وجود داشته باشد، یا نشان دهنده زنی باشد که در حال نقشه کشی است.و اما دیدن جن در خواب به صورت پرنده، خوابی ستودنی است مشروط بر اینکه ضرری از آن نداشته باشد و طعمه نباشد، دیدن جن به صورت پرنده در خواب، بیانگر سرعت برآورده شدن آرزوها و رسیدن به رتبه و سیادت در صورتی است که بیننده شایسته آن باشد. شايد ديدن جن به صورت پرنده در خواب، بيانگر شنيدن اخبار و علم به اسرار باشد و خداوند متعال آري مي دانم.

 • جن در خواب برای دختر مجرد ممکن است نشانگر دوستان زن حیله گر باشد که با او خیر و صلاح نمی خواهند و یا نشان دهنده مردی است که او را تعقیب می کند و در او شر می خواهد و این اگر دختر مجرد ببیند که جن در اوست قوی تر است. خواب به او آسیب می رساند یا به او ضربه می زند.
 • و مبارزه با جن در خواب برای دختر مجرد، بیانگر مبارزه او با خود است در مقاومت در برابر نافرمانی و جهاد اگر در خواب مسلط باشد در بیداری خود را حفظ می کند و اگر جن در خواب او را غلبه کند ممکن است از هوای نفس پیروی کند و بر او چیره شود.
 • دیدن درگیری با جن در خواب نیز بیانگر رابطه عاطفی ناخوشایند است و بینا ممکن است آسیب ببیند یا لکه دار شود یا چیزی مضرتر از آن باشد.
 • و اما کسى که جن را در خواب ببیند که قرآن مى‌خواند یا به او یاد مى‌کند، دلالت بر توبه و التزام به عبادت دارد و ممکن است دلالت بر آسانى کارها و برآوردن خواسته‌ها داشته باشد، و خداوند بزرگ و داناتر است.
 • درگیری با جن در خواب برای زن متاهل بیانگر مشکلات در زندگی زناشویی اوست دلایل آن بیشتر بیرونی است و دعوا با جن در خواب زن متاهل بیانگر کسی است که او و خانواده اش را تحت تعقیب قرار می دهد و ممکن است بخواهد چیزی از او بدزدد یا برایش نقشه بکشد. و اگر جن در خواب مغلوب شد، از آن همه گریخت و بالعکس.
 • گفته می شد درگیری با جن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آن است که زنی شوهرش را اغوا می کند و می خواهد او را از او ربوده یا در خفا برای جدایی آنها تلاش می کند.
 • کتک زدن جن در خواب زن شوهردار، پیروزی در تضاد یا مقاومت در برابر نفس و امیال آن است، و اما کسی که جن را در خواب ببیند که زن شوهردار را کتک می زند، آسیب می بیند یا قربانی هوی و هوس او می شود. و جنیان که زن شوهردار را در خواب کتک می زنند ممکن است بیانگر فضول بودن، آزار و اذیت یا دزدی باشد.
 • و اما دیدن جن در خواب برای زن حامله، ممکن است دلالت بر جنین او داشته باشد و گفته شده است که جن در خواب اگر ضرری از جانب زن باردار نداشته باشد، برای زن باردار مفید است و بیانگر سلامتی و تندرستی است. از نوزاد او بودن زیرا جن نماد فعالیت و حرکت است.
 • مبارزه با جن در خواب، بیانگر حسد و چشم بد است و شاید مبارزه زن حامله با جن در خواب، بیانگر ترس او از زایمان یا شریک زندگی باشد.
 • منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا