خواب زندان و تعبیر دیدن زندان و زندانبان در خواب

نماد زندان در خواب تعبیر زندان در خواب برای بیمار و مسافر ، خواب زندان برای زنان باردار و مجرد ، شکنجه در خواب و زندانبان در خواب ، تعبیر دیدن ورود و خروج زندان در خواب

زندان وزن خود را بر دوش خوابیده می اندازد اگر در خواب او را ملاقات کند، علیرغم وجود برخی مفاهیم مثبت در خواب زندان، اما ارتباط آن با محدودیت آزادی و غارت اراده بر همه احساسات غالب است.در مورد احساس ناراحتی و کمبود. تدبیر با به تصویر کشیدن زندان در خواب، و میل به خلاص شدن از برخی محدودیت ها ممکن است با رؤیای خروج از زندان ظاهر شود. اجازه دهید شما را با معنای کلی خواب زندان آشنا کنیم. تعبیر دیدن زندان در خواب به گفته بیننده و حالت او در بیداری، علاوه بر خواب خروج از زندان و تعبیر خواب زندان بر حسب حالت و موقعیت زندان و نیز تعبیر خواب زندانی در موارد مختلف آن.

در مورد معنای کلی خواب زندان، مترجم رویاها در سایت “Helloha” می گویدحبس قید جسم ظاهری است و اما نفس در اصل اسیر بدن است مگر اینکه انسان با یاد خدا محرم باشد که آزاد شدن روح است حبس بدن یعنی زندان. برای روح هیچ کس نمی تواند آن را زندانی کند مگر صاحبش. سفر می کنی و می روی و با جنازه سر جایش می آیی، نه به اجازه، نه پاسپورت، و نه حمل و نقل، به شرق دور و غرب دور می روی و هر زمانی که بخواهی با هر که بخواهی ملاقات می کنی، پس زندان است. فقط برای بدن

معنی عام دیدن زندان در خواب نزد ابن سیرین این است که دلالت بر اهل شر می کند و بدین ترتیب در تعبیر با دیدن حمام شریک است و زندانبان در خواب قبر می کند شیخ نابلسی ممکن است. در بینشی باشد که از معنای حبس به عنوان تعهد به دین حمایت می کند و ممکن است جهان را در صورت ناشناخته نشان دهد، همانطور که حبس نشان دهنده شوهر لجباز است، همچنین نشان دهنده بیماری یا دشمن است، همانطور که نشان دهنده تسکین پس از اندوه است، پس از داستان. از مولای ما یوسف علیه السلام. جایی که جزئیات رویا اهمیت زندان را در خواب کنترل می کند.

امام خلیل بن شاهین ظهیری در تعبیر دیدن زندان در خواب می فرماید زندان گویای قبر است در صورتی که مجهول باشد و زندان معلوم در خواب بیانگر ضرر است و ابن شاهین از کرمانی نقل می کند که حبس در خواب برای فاسد است و دیدن او خیری ندارد و به دنبال آن ضرر و حبس در خواب برای زن مجرد ازدواج او با مردی نجیب و نیکوکار است و خروج از زندان به طور کلی بیانگر خروج از امر به خلاف آن است و هیچ خیری برای حاکمان ندارد. و صاحبان سلطان.و اما زندانبان در خواب، به گفته ابن شاهین الظهیری، بیانگر پریشانی و نگرانی است.که برعکس جلاد و شلاق در خواب است، پس هر که ببیند شلاق می زند سفر یا حج یا ولایت یا عملی شروع شده است و دیدن جلاد در خواب دلالت دارد. که آرزوها به سرعت برآورده می شوند.

خواب زندان برای بیمار، مسافر، مؤمن و کافرابن سیرین معتقد است که تعبیر خواب زندان کامل نمی شود مگر با نگاه به حال بیننده در بیداری چوب دار و غیره و هر که در مسافرت باشد و در خواب زندان ببیند محدودیت در بیگانگی اوست. ترس و تنهاییچنانکه نابلسی می‌گوید رؤیای حبس برای مسافر غفلت یا رفاه است.و هر کس در خواب ببیند که در زندانی است که مکان و بدن و زندانیان نامعلوم است، قبر اوست، مگر اینکه در خواب از آن زندان بیرون آید که به معنای آسایش و آسایش است.

رویای زندان برای بیمارو هر که مریض بود و زندان را در خواب دید و زندان مجهول بود خوابش نشانه قبر اوست خداوند توبه نکرد و شفا نداد و نابلسی می‌گوید خواب حبس مریض است. طول مدت بیماری او پس حبس سلامت مسافر و مرگ بیمار است.

تعبیر خواب کسی که زندانی را برای خود انتخاب کرده یا بر خلاف میل خود وارد زندان شده استابن سیرین می گوید هر که برای خود زندانی انتخاب کند، زنی از خود به او پناه می برد و خداوند او را از فحشا حفظ می کند، زیرا خداوند متعال در سوره یوسف می فرماید: «خداوند زندان گفت دوست دارم آنچه مرا می خوانند. به.” این است که شیخ نابلسی به سراغش می رود و می گوید هر که در خواب ببیند که برای خود زندانی برگزید از گناه در امان می ماند و هر که ببیند زندان خود را می سازد آن مردی است که وارد شده و هدایت می کند. مردم آن منطقه و بر دست او به حق و حق باز می گردند.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از خواب ورود به زندان می گویدهر کس ببیند از روی اختیار وارد زندان می شود یا برای خود زندانی برمی گزیند، یا نمازگزاری است که قصد اعتکاف دارد یا افسرده ای است که می خواهد از مردم و دنیا کناره گیری کند. این در مقابل چشم مردم نشان از مخالفت او با مردم و عدم صبر او در برابر آسیب مردم است. بگذارید از دیگران بیاموزد و مورد توجه قرار گیرد.

خروج از زندان ممکن است به زودی مایه آرامش باشد و خدا بهتر می داندشیخ النابلسی می گوید: هر که در خواب از زندان مجهول بیرون آمد، خروجی است از تنگی به عورت، و اگر مریض بود، از بیماری خود رهایی یافت، و اگر بیننده در بیداری زندانی بود و در خواب دید که داشت از زندان بیرون می آمد یا درهای زندان به رویش باز بود یا انرژی بود که نور ساطع می کرد پس این نزدیکی آزادی اوست آزادی اسارت و همچنین زندانی اگر در خواب ببیند که سقف زندان برداشته شده و ستارگان در آسمان ظاهر شده اند، آنگاه آزاد می شود.

و درباره خواب بیرون آمدن و فرار از زندان، تعبیر خواب در شیرینی خود می گویدبیرون آمدن از زندان بیانگر رهایی و رهایی از زنجیر یا نگرانی و مسئولیت یا طلاق است و دیدن خروج از زندان در خواب با مسافر همراهی خوبی دارد اما فرار از زندان بیانگر عصیان و زیان است و شدیدتر از گم شدن در سحر است. زیرا بیرون آمدن بعد از ظهر تاریکی است، یکی بر دیگری، و خدا داناتر است.

مترجم خواب در تعبیر خواب زندان بر اساس وضعیت بیننده خواب در سایت خود می گوید:و اما دیدن زندان در خواب برای زن باردار، دلیل بر سختی و خستگی حاملگی او تا زمان زایمان است و دیدن زندان در خواب برای زنان مجرد دلیل بر تأخیر ازدواج اوست و خداوند اعلم. بر مسئولیت خود و خانه اش و برای بیوه زن، دیدن زندان در خواب بیانگر غم و اندوه و نگرانی و مسئولیت اوست.

ابن سیرین می‌گوید: هر کس در خواب مرده‌ای را ببیند که او را در زندان می‌شناسد، اگر مرده مؤمن باشد، گناهان او را از بهشت ​​باز داشته و اگر کافر باشد، زندان در خواب جهنم است. که زندان کافران است برای جزئیات بیشتر در مورد دیدن مرده در خواب می توانید به لینک ( تعبیر خواب مرده ) مراجعه کنید.

تعبیر خواب در وب سایت خود در مورد تعبیر معنی زندانبان در خواب می گوید:زندانبان ممکن است ذهن انسان باشد. اگر بیننده زندانبان معروف ببیند عقل و دین انسان است و زندانبان مجهول انسان و غم های اوست زندانبان دشمن در خواب همان بیننده است که امر به بدی می کند و اما دوستدار. زندانبان عقل و اخلاق و اصول انسان است بینا و حیا و گوشه نشینی او و اما کسی که در خواب دید با زندانبان صحبت می کند خوب است. خود حسابگری است و ارتباط انسان با خود او را از ارتکاب بدی ها و بداخلاقی ها باز می دارد و همچنین هر که خود را زندانی ببیند نشان از سرزنش و پاسخگویی او نسبت به خود دارد.

من خودم را زندانی روی کوه دیدم، چه توضیحی برای آن وجود دارد؟تعبیر خواب زندان نیز بسته به محل زندان در بینایی متفاوت است و تعبیر خواب در سایت حل آن می گوید:هر کس در خواب ببیند که زندان در بیابان است، این دلیل بر کمبود خیری در خود است، پس با پروردگارش تجدید رابطه کند و سرنوشت خود را بداند و بدی او از خیرش بیشتر باشد زندان در دریا. زندان هوس ها و عادات بد است، حتی اگر در جزیره ای زندانی شود نشان دهنده ضرر آن برای مردم است، زندان زیرزمینی در آن خوب نیست، چون معضل است، از خدا بترسد و صدقه بدهد، برخلاف زندان. در بهشت ​​که گواه پاکی و بلندی است.

هر که خانه اش را دید در خواب تبدیل به زندان شدتعبیر خواب در مورد حال زندان در خواب می گوید: هر که در خواب ببیند خانه اش زندان شده است، بیانگر بد اخلاقی همسرش است، قصر نشان می دهد که بیننده برای دنیای دیگران کار می کند و ضرر می کند. دنیا و آخرتش و هر که ببیند در مسجد محبوس است، باید بر نمازش بنشیند.

حالت زندان درونی در خوابدر مورد وضعیت زندانی شدن از درون در خواب، تعبیر خواب در وب سایت Haloha می گوید:وجود میله‌های زندان در خواب نشان‌دهنده موانعی است که در مسیر رسیدن به اهداف آن وجود دارد و نبود میله‌ها نشان‌دهنده نقص عزم و فعالیت بینا است، شراب یا قمار.

دیدم در مسافرخانه ای محبوس شده ام، تعبیر این خواب چیست؟مترجم رویاها در وب سایت Haloha می گوید: هر که خود را در یک بار محبوس می بیند، پس با دوستان بد نشسته است، از آنها دوری کند، برعکس.

رویای شکنجه در زندانتعبیر خواب در سایت حلوها در مورد شکنجه در خواب می گوید: هر که ببیند تحت شکنجه مظلوم و مضطر است به درگاه خداوند مناجات کند که اگر او را بخواند دعای ناچار را مستجاب می کند. هر که ببیند زندانی را شکنجه می کند، ضعیفان را تقویت می کند.

از جمله موارد دیگر، دیدن زندان در خواب، به قول مترجم خواب در سایت «هالوها»

 • خواب حبس بعد از استخاره: خواب حبس بعد از استخاره بیانگر ضرر و نگرانی است زیرا زندان قید است.
 • هر که در خواب ببیند که در زندان دستبند به او می بندند، دلیل بر عدم تدبیر و ذلت او نسبت به مردم است، یعنی بی احترامی است.
 • زندان انفرادی در خواب دلیلی بر تفکر و تأمل است.
 • خواب زندان با افراد شناخته شده بیانگر بی عدالتی و ظلم جامعه است.
 • زندانبان در خواب، دلیل بر نفاق و نفاق است.گوستاووس هندمن میلر تعبیر خواب معروف غربی در تعبیر خواب دیدن زندان در خواب می گوید که خواب زندان در هر زمینه ای منادی بدشانسی است و هر که خود را در زندان ببیند او را از مداخله حسود باز می دارد. میلر می گوید که کار خود را به پایان رسانده است، اما دیدن خروج از زندان در خواب ممکن است به معنای خلاص شدن از شر شانس باشد. در مورد زندانبان در میلر، این ریا و ریا است که تجارت را مختل می کند و ممکن است فتنه زن شیطان صفت باشد و هر که ببیند معشوقش در زندان است، بعداً متوجه می شود که او فریبکار است!

  منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  6. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا