تعبیر دیدن قاضی در خواب و حکم قاضی در خواب

نماد قاضی در خواب تعبیر مصافحه با قاضی در خواب حکم و محاکمه در خواب تعبیر دیدن قاضی در خانه در خواب و تعبیر قاضی خواب برای زن مطلقه

دیدن قضات در خواب یا به بیننده مژده و خیر و منفعت است و یا دیدن قاضی در خواب هشداری است برای بیننده از اعمال بد و ظلم به دیگران قاضی در خواب مرد بزرگواری است که مداخله می کند حل اختلاف قاضی در خواب ممکن است نشان دهنده وقوع دعوی باشد که نیاز به دعوا و دادگاه دارد از قبیل طلاق و ارث و شراکت و غیره با توجه به ادله رؤیا و سیاق خواب و سایر موارد رؤیت قاضی.

 • ابن سیرین گوید قاضی در خواب قول را باور می کنداگر قاضی در خواب او را مژده داد، برای بیننده در بیداری بشارت بود و هر کس در خواب دید که قاضی او را انذار می کند، در بیداری مراقب باشد.
 • قاضی عادل در خواب بیانگر عدل و انصاف است و دیدن قاضی عادل در خواب بیانگر موفقیت در کار و رزق و روزی است مخصوصاً برای تاجر و صاحب مال.
 • ابن سیرین می افزاید که دیدن قاضی در خواب در برابر قاضی نشان دهنده اختلاف است.
 • و حکم قاضی در خواب اگر عادلانه و عادلانه برای بیننده باشد، بیانگر زوال نگرانی و فرار از ضرر است.
 • ابن سیرین می گوید قاضی مجهول در خواب، بیانگر عدل الهی و شفای خداوند برای مظلومان است. و شیخ النابلسی القاضی گفت: معروف در خواب دلالت بر خود می کند یا به طبیب دلالت می کند.و هر که در خواب ببیند که در خواب نزد قاضی می رود، نزد طبیب رود و بهره او از طبیب به همان اندازه که قاضی در خواب است عادلانه باشد.
 • و کی گفته “در خواب خود را قاضی دیدماگر عادل باشد دلالت بر نیکی و بهره مندی از سفر یا عدالت و صداقت در تجارت و کار دارد.
 • تعبیر دیدن قاضی در خانه بیانگر خیر و برکت در خانه استو ابن شاهین می گوید که دیدن قاضی در خانه یا برکت و آسایش دلالت دارد و یا بر حسب حال بیننده و سیاق رؤیت، نزاع و اختلاف است.
 • ورود قاضی به خانه در خواب، بیانگر جلال و اقتدار و مقامی است که بیننده به دست می آورد، ابن شاهین گفته است که هر که در خواب ببیند که قاضی بر او وارد می شود به مقام و منزلت می رسد.
 • و هر که قاضی را در خواب ببیند که در خانه خود خوابیده است، در امان است و از آنچه می ترسد فرار می کند، و دیدن خواب قاضی در حال خوردن در خانه، ممکن است دلالت بر فساد حکم در خانه یا دلالت بر جریمه بیننده داشته باشد. ، و گفته شد دیدن قاضی در حال خوردن در خانه، بیانگر جدایی نزاع یا اختلاف است و خواب قاضی در خواب غافل از حقیقت.
 • خروج قاضی از خانه در خواب بیانگر بهبودی بیمار است و ختم دعوا یا مشکلات خانوادگی و چه بسا خروج قاضی از خانه در خواب، حکایت از مسافرت سرپرست خانواده دارد و در خواب دیدن قاضی از خانه، بیانگر فساد است. بصير و در معرض خستگي و نگراني او بر اثر بد رفتاري و فساد اخلاقي او اگر رانده شده از اهل علم و خرد.
 • و دیدن قاضی معروف در خانه زیاد شدن برکت یا مفرح است و اما خواب قاضی مجهول در خانه بیانگر اجابت دعا یا مصالحه در نیت یا وقوع قضای الهی است. بین نزاع کنندگان در آن خانه، و خدا داناتر است.
 • تعبیر مصافحه با قاضی در خواب که بیانگر رضایت است و تحویل به حكم و تقدير الهي و مصافحه با قاضي در خواب بيانگر تأييد بيننده بر قضاي او و پايان نزاع يا اختلاف به نفع بيننده و رضايت اوست و گفته شد مصافحه با قاضي. در خواب بیانگر امنیت و ایمنی است که بیننده از آن برخوردار است.
 • و هر که قاضی را در خواب ببیند که به او لبخند می زند و با او دست می دهد، بیانگر رفع و پایان غم و اندوه است.
 • ابن شاهین الظهری گفته است که نشستن در مقابل قاضی در خواب و در کنار او بیانگر منفعت و عزت و منزلت است.
 • امتناع قاضی از دست دادن در خواب، ممکن است هشداری باشد برای بیننده که ظلم می کند یا حق دیگران را می خورد.
 • تعبیر دیدن آرامش و دست دادن در خواب را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.

  ایستادن نزد قاضی در خواب، بیانگر نزاع یا گناه است، پس هر کس در خواب ببیند که به تنهایی در برابر قاضی ایستاده است، بیانگر آن است که مرتکب عمل شیطانی شده است و این رؤیت هشداری است برای بیننده برای بازگشت از آنچه که هست. در.ابن سیرین می گوید: دیدن قاضی در مقابل قاضی در خواب، بیانگر فقدان، خستگی و اندوه است.مخصوصاً اگر ببیند که در خواب ترسیده یا مأیوس شده در برابر قاضی ایستاده یا حکم قاضی بر خلاف او بوده است، در خواب با کسی که می شناسید در مقابل قاضی ایستاده است، نشان دهنده نزاع و اختلاف و یا پایان یافتن است. شراکت.

  پیام قاضی در خواب با توجه به مضمون و معنای پیام، مژده یا منادی است.هر کس پیام قاضی را به نفع خود ببیند، بیانگر مژده یا همکاری با افراد برجسته است، و کسی که در خواب بر علیه او پیام قاضی را فرستاد، در معرض ترس و اضطراب و اندوه است. هرکس در خواب نامه ای از قاضی ببیند که او را به دادگاه احضار می کند، بیانگر اختلاف بر سر پول یا اختلاف خانوادگی بر سر ارث است.

 • محاکمه در خواب یک دعوا استو هر که در خواب ببیند که در محاکمه حاضر می شود، مورد بازخواست قرار می گیرد یا با شریکی به اختلاف می افتد، چه بسا محاکمه در خواب، دال بر اختلاف با زن یا خویشاوندان باشد.
 • و حكم قاضي در خواب اگر به نفع بيننده بود، بيانگر خروج از مصيبت يا پيروزي در نزاع است، حكم قاضي به مصلحت بيننده، بيانگر پايان يك امر ناراحت كننده در زندگي اوست و هر كه بود. بیمار است و قاضی را در خواب دیدم که به نفع او حکم می کند، این نشان دهنده بهبودی است انشاءالله.
 • و اما دیدن حکم قاضی در خواب بر بیننده دلالت بر پریشانی و خستگی و گرفتاری دارد، شاید حکم قاضی بر بیننده در خواب بیانگر ظلم بیننده به دیگران یا خوردن حق ارث خانواده اش و حکم قاضی باشد. بر صابران در خواب خیری ندارد و ممکن است حکایت از نزدیک شدن مدت داشته باشد و خداوند داناتر است.
 • و اگر حکم قاضی در خواب عادلانه باشد، دلالت بر تسکین دارد حتی اگر حکم علیه بیننده باشد، هر کس در خواب ببیند که قاضی بر او حکم می کند و او راضی به حکم است، دلالت بر توبه و رفع خطا دارد.
 • و اما حکم قاضی ظالم و ظالم در خواب، به مظلومیت یا نزاع با مفسد است و حکم ناعادلانه در خواب به مشکلات و ضررهای طاقت فرسا اشاره دارد.
 • مرگ قاضی در خواب، بیانگر ظلم شدن در نزاع یا عدم عدالت و انصاف است، چنان که مرگ قاضی در خواب، بیانگر مرگ مرد بزرگوار و صاحب علم است و گفته شده است که مرگ قاضی در خواب بیانگر عدم وجود حقیقت و سردرگمی بر بیننده است و هر که قاضی را ببیند می میرد و سپس زنده می شود این نشان دهنده بازگشت حق از دست رفته یا برائت پس از از دست دادن امید و مرگ قاضی است. خواب ممکن است به بیمار نشان دهد که درمان مؤثر نخواهد بود.

 • دیدن قاضی در خواب زن مطلقه، بیانگر آسایش و امنیت است، به ویژه اگر قاضی در خواب زن مطلقه خندان باشد یا از او حکمی به مصلحت خود شنیده باشد، و دید قاضی در خواب زن مطلقه. نشان می دهد که در صورت ظلم به او حقوق خود را به دست خواهد آورد.
 • و مصافحه قاضی در خواب با زن مطلقه ممکن است بیانگر ازدواج دوم با مردی با اعتبار و مالی باشد و مصافحه با قاضی در خواب ممکن است بیانگر جبران زن مطلقه و رضایت او از قضاوت قضا باشد.
 • دیدن خندان قاضی در خواب به زن مطلقه، بیانگر آسودگی نزدیک در همه امور اوست و اگر حاجت خاصی داشته باشد، لبخند قاضی در خواب بیانگر پایان آن حاجت و برآورده شدن آن آرزو است و خدا می داند. بهترین.
 • و اما ديدن حكم قاضي بر زن مطلقه در خواب، بيانگر بد نيايي و فساد است و شايد حكم زن، نااميدي او را ببيند.
 • دیدن قاضی در خواب برای زن مجرد، بیانگر خواستگاری و نزدیک شدن به ازدواج استیا قاضی در خواب زن مجرد، دلالت بر آن دارد که بین او و خانواده اش مشکلاتی وجود دارد، و قاضی در خواب زن مجرد، به ولی او اشاره می کند که عادل باشد یا ظالم.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که قاضی برای او حکم می کند، از حسادت یا کینه توزی و بی عدالتی می گریزد و حکم به نفع زن مجرد در خواب نیز بیانگر بهبودی او از بیماری یا تحقق یک امر است. آرزو کردن.
 • خشم قاضی در خواب برای زن مجرد، بیانگر اعمال بد او، غوطه ور شدن او در دنیا یا نافرمانی او از والدین است.
 • و اما قاضی در خواب زن شوهردار، ممکن است بیانگر دعوا و درگیری با شوهر باشد، به خصوص اگر قاضی در خواب زن متاهل اخم یا عصبانی بود، مبارک و مژده است.
 • قاضی در خواب برای زن باردار به پزشک او اشاره می کنداگر به او نیکی می گفت، این برایش سلامتی و سلامتی است، اما کسی که قاضی را در خواب دید، قضاوت می شود و حامله بود، پس مریض می شود و باید به پزشک خود شتاب کند. برای امتحان و اطمینان، و خداوند دانا و داناست.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا