تعبیر دیدن دیسک در خواب و خواب خرج کردن به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن دیسک در خواب و خواب خرج کردن به صورت کامل و دقیق

علامت خرج کردن در خواب و تعبیر خواب نیشگون گرفتن، نیشگون گرفتن از گونه در خواب، نیشگون گرفتن با دست و دیسک ران در خواب، تعبیر خواب نیشگون گرفتن مرده. از زندگی و نیشگون گرفتن حشرات در خواب

اگر چه کتک زدن در خواب نشان دهنده سود کتک زننده برای کتک خورده است; اما دیدن نیشگون در خواب برای همگان و در بیشتر موارد منفور است و نیشگون گرفتن در خواب ضرر یا حسد است و حتی وقتی نیشگون گرفتن در خواب دلالت بر عشق دارد عشق همراه با ضرر یا مصیبت است. تعبير نيشگون گرفتن دست و نيشگون گرفتن گونه در خواب، تعبير خواب نيشگون گرفتن مرده زنده و ساير موارد رؤيت نيشگون گرفتن و چنگ زدن.

 • امام ابن سیرین می فرماید: دیدن قرص در خواب، بیانگر حرص دیسک است.و نیشگون گرفتن در خواب هم ضرر است و هم مکروه، و نیشگون گرفتن در خواب به حسب محل و شدت نیشگونگی در خواب، بیانگر خیانت و آسیب زدن به خرج است.
 • ابن سیرین می افزاید که اگر بیننده در خواب گوشتی را در خواب بیاورد چیزی به دست می آورد که آرزویش را دارد.
 • ابن شاهین ظهیری می‌گوید: هر کس در خواب ببیند که انسان را از گوشتش نیشگون می‌گیرد، طمع می‌کند و از او می‌گیرد، و کسی که در جایی که گوشت نیست، انسان را نیشگون بگیرد. حریص است و او را ناامید می کند و نیشگون گرفتن در خواب کینه و کینه است.
 • شیخ النابلسی می گوید: قرص در خواب عاقبت ناپسندی است.نیشگون گرفتن در خواب ممکن است بیانگر سخن ناپسند و خبر ناراحت کننده باشد و نیشگون گرفتن در خواب بیانگر طرد و توبیخ با الفاظ تند و تند باشد و اما نیشگون گرفتن عقرب یا مار در خواب، بیانگر پول حرام است. تفسیر نابلسی
 • هر کس در خواب ببیند که شخص ناشناسی او را نیشگون می گیرد، این دشمنی ناشناخته و مخالفی است که نزاع را پنهان می دارد و دیدن کسی که می شناسید در خواب شما را نیشگون می گیرد، بیانگر حرص و حسد به آنچه دارید است.
 • اگر در خواب ببینید که نیش دردناک شما را نیشگون می گیرد، از او آسیب می بینید یا بین شما نفرت و کینه فرو می رود، و اما نیش خفیف در خواب ضرر کمی دارد و گفته شد. که دیدن کسی که در خواب شما را نیشگون می گیرد، بیانگر عشقی آزاردهنده و خسته کننده است و خداوند دانا است.
 • و کی گفته در خواب دیدم کسی مرا هک می کند سپس علامت خرج را دید، این نشان دهنده سخنان بدی است که بیننده می شنود، یا علامت نیشگون در خواب، بیانگر نزاع در حضور مردم است که بیننده در آن شکسته و آسیب می بیند.
 • و اما کسی که در خواب ببیند که دیگری را نیشگون می‌گیرد، به مال دیگران طمع می‌ورزد یا به زن و فرزند و رزق خود غبطه می‌خورد.
 • نیشگون گرفتن گونه در خواب خستگی و مشکل در زینت شخص از نظر مالی و فرزندی است.و هر کس در خواب ببیند که گونه او را نیشگون می گیرد، به خاطر زینتش به او حسد می ورزد، یا اهل بیننده از کسی که در خواب گونه او را نیشگون می گیرد، در معرض ضرر قرار می گیرند، و گفته شد که گونه در خواب ضرر در کار و مستمری است، زیرا گونه در خواب نماد کار و رزق است.
 • النابلسی گفته است که درد گونه در خواب نشانه بیماری و بیماری است یا ضرر در امر استحقاق، پس هر که در خواب نیشگون گرفتن دردناک گونه را ببیند در آن زیان می بیند، یا نیشگون گرفتن گونه در خواب، دلیل بر حرص و طمع عوضی برای گرفتن آبرو است. خرج کردن
 • و اما نیشگون گرفتن گونه در خواب، اگر نیشگون گرفتن، سبک و از روی پیشبازی باشد، بیانگر عشق و خواستگاری است و ممکن است خواستگاری آزاردهنده یا نابجا باشد.
 • و فشردن گوش در خواب، توبیخ عمل ناخوشایندی است، همچنان که کشیدن گوش در خواب، بیانگر پند و اندرز تأدیبی و مؤاخذه است، و گفته شده است که گوش در خواب، مژده ای است که به بیننده می رسد، یا ضرر می رساند. از استراق سمع و استراق سمع مردم برای او اتفاق می افتد.
 • و به طور کلی خواب نیشگون گرفتن صورت اگر دردناک باشد و قصد ضرر داشته باشد، نشانه ضرر در حیثیت و اعتبار در بین مردم یا حسد بر فرزندان و معرفت نزد خداوند است.
 • تعبیر دیدن صورت در خواب را با کلیک اینجا به صورت کامل و دقیق بخوانید.

 • ابن شاهین الظهری می گوید خواب ديسك در شكم بيانگر حرص و آز نسبت به پول پنهان يا پس انداز خواب بيننده است.اگر در خواب نيشگون گرفتن شديد بود، حريص مقداري از مال بيننده را به دست مي آورد و علامت نيشگون گرفتن در شكم، بيانگر زيان روزي است.
 • و ديدن ديسك از كمر در خواب بيان كننده رقابت در آب سياه و رقابت سخت و نيز قلقلک دادن در کمر نشان دهنده رقابت در کار و آب سياه است.
 • و نیشگون گرفتن ران در خواب بیانگر طرد بیننده از قبیله و اهل بیت اوست.
 • در مورد نیشگون گرفتن در اردک مرد در خواب، فریبکاری و حیله گری استو خواب نیشگون گرفتن در زانو بیانگر حرص و آز بی ضرر است.
 • نیشگون گرفتن از پا در خواب در تعقیب و دعوا مضر است و نیشگون گرفتن از پا در خواب ممکن است نشان دهنده استرس در کار و مشکلات در کار باشد.
 • دیسک پشت در خواب نشان دهنده خستگی خانواده اوست، خواب ديسك در پشت بيانگر خصومت و نفاق خفه شده از ديسك است.
 • و گفته اند در خواب پشت را نیشگون گرفته اند که اثری بر جای گذاشتن یا خونریزی با آن بیانگر افترا و تهمت است.
 • و اما نیشگون گرفتن در خواب، حسد و تنگی چشم است از اعتبار بیننده در میان مردم.
 • ابن سیرین می گوید خواب باسن نشان دهنده خیانت زناشویی است یا نگاه کردن به همسر کسی که نیشگون گرفته است و شاید دیسک در الاغ در خواب حکایت از طمع پول پنهان دارد.
 • نیشگون گرفتن حشرات و خزندگان در خواب همگی بیانگر آسیب استنیشگون گرفتن پشه در خواب بیانگر دزدی و دزدی و یا نیشگون گرفتن پشه در خواب بیانگر فرد فرصت طلب و ریاکار است و نیشگون گرفتن مورچه در خواب بیانگر توبیخ و هشدار از تنبلی است و گزش مارمولک در خواب ضرر فتنه یا غیبت است عقرب در خواب بیانگر ضرر از حیله گری و فریب دشمن بدخواه است و نیش مار در خواب ضرر زن یا از جانب زن است. دشمنی که دشمنی خود را پنهان می دارد و نیش مار در خواب بیانگر ضرر فتنه است.

 • لوح مرده شخص زنده در خواب بیانگر اعمال نادرست بیننده خواب استو هر که مرده را در خواب ببیند که او را نیشگون می گیرد، این خواب هشداری است برای بیننده طمع و طمع.
 • و هر کس مرده را در خواب ببیند که او را در دست خود نیشگون می گیرد، برخی از اعمال خود را از دست می دهد. و هر که در خواب مرده را از شکم نیشگون بگیرد مقداری از مال خود را از دست می دهدخواب دیدن لوح مرده برای شخص زنده در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده در گفتار یا عمل با مرده بدرفتاری می کند و اگر قرص آن خون باشد ممکن است بیننده پول وارث را به ناحق خورده باشد.
 • و اما لوح زنده مرده در خواب، پندار و کینه است و هر کس در خواب ببیند که مرده ای را نیشگون می گیرد، با گفتن از او و ذکر بدی های او و زندگان، او را آزار می دهد. لوح مرده در خواب حکایت از وقوع ظلم در افراد مرده و فرزندان او دارد و خداوند متعال آری و داناتر است.
 • نیشگون گرفتن در خواب برای زنان مجرد حسادت یا نیت بد کسانی است که آن را در هم می کوبندو هر کس در خواب دوستش را ببیند که او را نیشگون می گیرد، بر او نقشه می کشد و خیانت می کند یا او را فریب می دهد.
 • و قرص در خواب برای زن متاهل برای او طمع استاگر مرد غریبی در خواب او را نیشگون بگیرد، می‌خواهد او را اغوا کند یا چیز نفرت‌انگیزی برای او ترتیب می‌دهد و نیشگون گرفتن در خواب برای زن شوهردار وسوسه‌ای بین او و شوهرش است.
 • و هر کس در خواب ببیند که شوهرش را گاز می گیرد به او طعنه می زند و اگر شوهرش در خواب او را نیشگون گرفته باشد او را با سخنان تند و آزار دهنده سرزنش می کند.
 • و اما قرص در خواب برای زن حامله، حسادت و حسادت به خاطر حاملگی اوست، یا قرص در خواب زن حامله، بیانگر ضرر شخص حسود است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  3. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا