بال در خواب و تعبیر خواب بال به صورت کامل و دقیق

تعبیر بال و پرواز در خواب تعبیر بال پرنده در خواب تعبیر دیدن مرد دو بال در خواب و خواب کودک دو بال و تعبیر بال مرغ در خواب .

تعبیرگران خواب متفق القول هستند که بال در خواب پول یا فرزند است و دیدن بال در خواب ممکن است بیانگر مسافرت باشد و گفته شده است که بال در خواب نماد مسئولیت و محافظت است.رویایی با پرواز بسته به شرایط دیگر معانی دیگری دارد. زمینه بینایی و حال بیننده و خداوند داناتر است.

 • امام ابن سیرین می گوید: دیدن بال در خواب، بیانگر پول استو هر که در خواب ببیند که در خواب دو بال دارد و با آنها پرواز نمی کند، به اندازه بالها و زیبایی پرها در آنها پول می گیرد.
 • شیخ نابلسی می گوید بال در خواب نشان دهنده پسر استو پرهای بال در خواب نماد پول و رزق و روزی است، همانطور که پرهای بال در خواب نشان دهنده حیثیت و افتخار یا پسر است.
 • النابلسی می افزاید: دیدن بال شکسته در خواب، بیانگر بدبختی فرزند یا فقدان مالی است، و هر کس در خواب ببیند بال های سنگینی دارد که نمی تواند پرواز کند و با آن حرکت کند، بیانگر گناه و اعمالی است که نیاز به مجازات دارد
 • بریدن بال در خواب بیانگر از دست دادن فرزند یا بیگانگی پسر و پدر است و بریدن بال در خواب بیانگر بحران های زندگی و معیشت است و خداوند اعلم.
 • ابن شاهین الظهیری گوید: بال در خواب جلال و اعتبار دارد.هر کس در خواب ببیند بال هایی دارد که شبیه بال های پرنده نیست، به امر بزرگی دست می یابد که مردم از امر او تحسین می کنند و هر کس در خواب ببیند که بال هایی مانند بال های کبوتر دارد. آنگاه جلال و برکت خواهد یافت.
 • تعبیر خواب بال و پرواز در خواب که دلالت بر مسافرت دارد یا از حالى به حال دیگر حرکت کند، و هر که در خواب ببیند که با بال پرواز مى کند، به سفرى سودمند سفر مى کند، مشروط بر اینکه بر خود مسلط باشد و در خواب به آنجا برسد که مى خواهد پرواز کند. .
 • و اما کسى که در خواب ببیند که به آسمان پرواز مى کند و غایب مى شود، نشان دهنده نزدیک شدن مدت است، و پرواز در خواب و سپس فرود آمدن به زمین، نشانگر بیمارى شدید است تا آن که بیننده به مرگ نزدیک شود، سپس شفا مى یابد. به خواست خدا.
 • و گفته شد که پرواز در خواب دلالت بر آرزوهای بسیار دارد و هر که در خواب ببیند که با دو بال پرواز می کند بر فرزندان یا پول خود حساب می کند و آرزوها و آرزوهای بسیار می کند.
 • و هر که در خواب ببیند که در خواب دو بال گشود و از جایی به جای دیگر پرواز کرد او شغل خود را تغییر می دهد یا به جایی سفر می کند که با آن آشنایی ندارد در آن رزق و منفعت به دست می آورد و خانه به خانه پرواز در خواب، بیانگر ازدواج است.
 • بال در خواب متعلق به شخص متدین و جوینده علم است که بیانگر کوشش در طلب علم است و خواب پرواز در این صورت به منزلت عزت و تعالی است که طلبه به سبب علم و صالح به دلیل درستی خود به دست می آورد. و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن پرواز در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن به طور مفصل بخوانید.

 • بال های سیاه در خواب نشان دهنده موقعیت و اعتبار در بین مردم است و آنچه بیننده خواب به کمک به دست می آورد و گفته می شد که بال سیاه در خواب نماد یاورانی است که از ویژگی های آنها ظلم و صلابت است و چه بسا بال سیاه در خواب بیانگر پول و منفعت فرزندان باشد، مشروط بر اینکه بال های سیاه. در خواب خاک، گل یا زغال سنگ نیست.
 • دیدن بال سیاه در خواب نیز بیانگر جاه طلبی های بزرگ و آرزوهای فراوان قدرت و مقام و منزلت است و هر کس در خواب ببیند که با بال سیاه پرواز می کند به آرزوهای خود می پردازد همانطور که در خواب با بال های سیاه پرواز می کند. نشان دهنده سفر در پی کسب اعتبار و شکوه است.
 • و هر که او را در خواب ببیند که بال سفید و بال سیاه دارد، بیانگر تضاد بین فرزندانش در طبیعت است و اگر فرزندی نداشته باشد معاش او متناقض است. انتخاب معاش و کار، و خدا داناتر است.
 • و پرهای سیاه در خواب، پولی است که ماندگار است و در میان مردم حیثیتی استو هر کس در خواب ببیند که پرهای سیاه را در خواب جمع می کند، مال مبارک جمع می کند و پرهای سیاه در خواب، لباس بیننده است.
 • دیدن مردی با دو بال در خواب بیانگر مقامی است که این مرد به آن خواهد رسیداگر در خواب با بال پرواز کند، سفر می‌کند و گفته می‌شود که در خواب مردی را می‌بیند که با دو بال پرواز می‌کند تا زمانی که از دیدگان ناپدید می‌شود، بیانگر این است که در سفری دور است که از آن بازنمی‌گردد. اگر مریض باشد، نشان دهنده نزدیک شدن به دوره اوست.
 • دیدن شخص بالدار در خواب بیانگر کمکی است که بیننده از این شخص دریافت می کند و بال در خواب بر عهده این شخص با محافظت و مراقبت نسبت به بیننده است مخصوصاً کسی که پدرش را در خواب بال دیده است.
 • شیخ النابلسی گفته است: دیدن مردی با دو بال در خواب، بیانگر اعتباری است که بیننده خواب از طرف این مرد به دست می آورد. اینکه بگویم بر بال دیگران پرواز کرده استو خواب شخص بالدار ممکن است بیانگر فراوانی رزق این شخص باشد و خدا داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که بال شخصی را می شکند با فرزندانش به او ستم می کند و در مال و کارش ضرر می رساند و دیدن مردی با بال شکسته در خواب بیانگر مصیبت و گرفتاری در زندگی اوست. او ممکن است در معرض ضرر یا زیان بزرگ باشد.
 • دیدن نوزاد بالدار در خواب بیانگر نگرانی های زودگذر است و دیدن نوزاد بالدار در خواب نماد مصیبت است.
 • هر کس در خواب نوزاد دوبالی را ببیند که بر او نازل می شود، بلایی بر او نازل می شود و ناراحتی به او می رسد.
 • طفل دو بال در خواب اگر بزرگ باشد، رزق و روزی و پول و منفعت را نشان می دهد.گفته اند دیدن طفل بزرگی که با بال به آسمان پرواز می کند، بیانگر از دست دادن فرزند یا بیماری سخت آن کودک است. و خدا داناتر است.
 • شاید دیدن کودکی با بال در خواب بیانگر این باشد که این کودک زودتر مسئولیت را بر عهده می گیرد و مسئولیت مراقبت از برادران یا والدین خود را بر عهده می گیرد.
 • و هر کس در خواب بالهایی برای فرزندان خود ببیند از آنها بهره می برد و به اندازه طول بال از آنها بهره می برد و پرواز فرزندان در خواب ممکن است دلالت بر سفر آنها باشد.
 • بریدن بال پرنده در خواب بیانگر محدودیت آزادی است یا ظلمی که بیننده خواب در حق خانواده خود مرتکب شده است و هر کس در خواب ببیند بال پرنده ای را می برد به همسرش قسم می خورد و او را در خانه حبس می کند یا او را از خانواده اش باز می دارد و بال پرنده را می برد. در خواب ممکن است نشان دهنده باردار بودن زن در صورت لیاقت باشد.
 • بریدن بال پرنده شکاری در خواب، بیانگر انقیاد انسان خطرناک در مشاجره است، هرکس در خواب ببیند که بال عقابی را می برد، بر مرد بزرگی پیروز می شود و خار او را می شکند یا آزادی او را محدود می کند و نیز آزادی او را محدود می کند. بریدن بال شاهین در خواب و پرندگان شکاری.
 • این ممکن است به خاطر خود بیننده باشد. اگر در خواب ببیند که ناشناس بال پرنده ای را می برد، این شکست بیننده در نزاع یا دشمنی یا زوال مقام و منزلت است.
 • و اما بریدن بال پرنده در خواب، نشانه ظلم بیننده به فرزندان یا افراد خانواده اش است و اگر همسر بیننده باردار باشد، بریدن بال پرنده در خواب ممکن است نشان دهنده سقط جنین یا سختی آن باشد. از زایمان و خطر برای جنین و مادرش و خداوند به هر موردی داناست.
 • بریدن بال کلاغ در خواب به معنای گرفتن دزد استهمین طور هر که در خواب ببیند بال جغد را می برد، دزدی را می گیرد و او را زندانی می کند و اما بریدن بال طاووس در خواب، بیانگر برخورد با متکبر و شکستن خار او و بریدن است. بال پرنده در خواب به طور کلی به معنای خود پرنده در خواب تعبیر می شود.
 • بال مرغ در خواب بیانگر پول کم، رزق و روزی یا سود ساده است. خوردن بال مرغ در خواب بیانگر پول گرفتن از زن استیا بیننده منفعتی از طرف زن.
 • و اما بریدن بال مرغ در خواب، بیانگر ستم و زندانی شدن زن است و هر کس در خواب ببیند که بال مرغی را می‌برد، زن خود را زندانی می‌کند یا برخلاف میل او پول می‌گیرد.
 • و بال مرغ کبابی در خواب پول با خستگی و تلاش استخوردن بال مرغ پخته در خواب نیز بیانگر خستگی در امرار معاش است، زیرا گوشت بال مرغ کمتر از استخوان آن است.
 • و هر که در خواب ببیند که بال مرغ دارد امید بسیار می کند و به هیچ آرزویی نمی رسد و بال مرغ در خواب نیز نماد یاری زن است.
 • دیدن فردی با بالهایی مانند بال مرغ در خواب، نشان دهنده وابستگی این فرد به زن است یا این که سخنان او بیشتر از اوست زیرا مرغ با بال پرواز نمی کند و گفته می شد که بال مرغ در خواب نشان دهنده اختلال در کار است. مسافرت رفتن.
 • تعبیر او از دیدن مرغ در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

  دیدن مرده در حال پرواز با دو بال در خواب بیانگر آسایش و حال خوب اخروی اوست.و هر کس در خواب مرده ای را بال ببیند نزد خدا در مقام شهید است، چنانکه خواب بال پرواز مرده دلالت بر آن دارد که میت با دعای اهل بیت برای او و صدقه هایشان برای او آرام می گیرد. روح و بال مرده در خواب باقیمانده اعمال او و فرزندان صالح اوست، چنانکه بال مرده در خواب نشانگر خانواده و فرزندان اوست، هر که ببیند میت از درد در بال خود شکایت می کند، بیانگر بدی است. حال فرزندان او یا بدرفتاری آنان و بریدن بال مرده در خواب ظلم به فرزندان او یا خشم به حق آنان است و خداوند متعال مهربانتر و داناتر است.

 • نابلسی می گوید: دیدن فرشتگان با بال در خواب، بیانگر زوال بلاها و سختی هاست.و رستگاری بیننده از هر خطر و غم و اندوهی، و ابن سیرین گوید ملائکه در خواب، شفای مریض و نصرت مظلوم است، و هر که در خواب ببیند که ملائکه معروف به سوی او نازل می شوند. منزه و رستگاری و امان است و خداوند داناتر است.
 • و ملائکه در خواب دیدن آنها مال بعد از فقر و آسانی بعد از سختی است مشروط بر اینکه فرشته در خواب نوید دهنده باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند بالهایی مانند بال ملائکه دارد مژده به فرزند صالح است یا این خواب دلالت بر زیارت و جهاد در راه خدا دارد و اگر بیننده از اهل جهاد بود. ، به شهادت رسید و الله اعلم.
 • و اما کسی که ببیند در خواب با فرشته ای کشتی می گیرد و با بال او را می زند. این نشان دهنده ذلت پس از جلال و فقر پس از مال است و چه بسا بیننده از اهل فتنه بوده است و این خواب برای او هشداری است.
 • بال در خواب برای زنان مجرد مژدهو هر کس او را در خواب ببیند که دو بال دارد، روزی یا منفعت یا علم پیدا می کند، و بال پرواز در خواب برای زن مجرد، کار یا سفر جدید است.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که با بال از خانه ای به خانه دیگر پرواز می کند، نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج او است و بال های خواب ممکن است برای زن مجرد بشارت دهنده باشد که برخی از آن ها را برآورده خواهد کرد. آرزوها
 • و بالهای سیاه در خواب زنان مجرد اشاره به اعتبار او در میان مردم به دلیل خانواده یا نامزدی او با مردی قوی و با منزلت دارد، بالهای سفید در خواب زن مجرد بیانگر آرزوها و آرزوهای بسیار اوست پس اگر با او پرواز کرد. او به مکان شناخته شده ای رسید، او به آنچه در زندگی اش می خواست رسید.
 • دیدن مردی با بال در خواب برای زن مجرد نشان دهنده کمکی است که بیننده از این مرد دریافت می کند، زیرا مردی با بال در یک رویا نشان دهنده نامزدی او با پسر رویاهایش است.
 • در مورد بال شکسته در خواب برای زن مجرد، نشان دهنده از دست دادن حمایت یا بدبختی است که در خانواده یا عزیزانش با آن روبرو می شود.
 • بال در خواب برای یک زن متاهل نشان دهنده فرزندان او استو هر که بالهای او را در خواب ببیند و فرزندی نداشته باشد، ممکن است حکایت از حاملگی او داشته باشد و بال در خواب فرزندان بیننده و فخر او به آنها و بهره او از آنهاست.
 • و خواب بال بال زدن برای زن متاهل بیانگر مسافرت است و اگر مریض باشد پرواز با بال بیانگر شدت بیماری است.
 • پرواز با بال در خواب برای زن متاهل نیز بیانگر این است که اگر بالها را کنترل کند و با پرواز در خواب آسیبی به او وارد نشود، وضعیت او با شوهرش بهتر می شود.
 • و اما بال در خواب برای زن حامله، بیانگر نوزاد مبارک است و بال در خواب بیانگر نیاز زن باردار به مراقبت در دوران بارداری نیز است و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا