تعبیر دیگ در خواب و دیدن ظروف آشپزخانه در خواب

تعبیر دیگ در خواب و دیدن ظروف آشپزخانه در خواب

ديدن ديگ در خواب و ديگ پختن تعبير ديگ شستن و تميز كردن ديگ در خواب ديگ سوختن در خواب ديگ و تابه جديد خريدن ديگ و ديگ در خواب ديگ پختن با ديگ بزرگ.

دیگ و ظروف پخت و پز در خواب به همان اندازه که تمیزی و مرغوبیت آنها را نشان می دهد، نشان دهنده رفاه و خوشبختی است.چنانکه دیگ و ظروف در خواب به کسانی اشاره می کند که بیننده برای برآوردن حاجت از آنها استفاده می کند و گفته شده است که دیگ در خواب حاکی از فایده ای است که در آن از غذا و غذا است.

 • ابن سیرین می گوید که سرنوشت در خواب نشانگر صاحب خانه و متصدی امور آن است.و حال او مانند حالت دیگ در خواب است، چنانکه دیگ سفالی در خواب، دلالت بر مردی سخاوتمند دارد که مخصوصاً به همسایگان خود سخاوتمند است و هر که در خواب ببیند سازنده یا فروشنده دیگ و تابه است. این نشان از عمر طولانی دارد و خدا داناتر است.
 • شیخ نابلسی می گوید که تقدیر در خواب، حکایت از مردی عالم داردو محتویات دیگ یا کت و شلوار در خواب، علم و دانش اوست، پس هر کس در خواب از تقدیر گرفت، چیزی از علم آن شخص گرفت و از آن بهره برد، چنان که تقدیر در خواب، بر صاحب خانه و مسئول خانواده است و وسعت یا تنگی سرنوشت در خواب بیانگر ظرفیت سرپرست خانواده و تنگ نظری یا سخاوت و بخل است.
 • النابلسی می افزاید که دیگ در خواب اگر دیگ روی آتش بود و در حال جوشیدن بود به طلاق زن دلالت می کند و تابه آشپزخانه در خواب اگر روی آتش بود برای بیمار منفور است اگر آتش زیر آتش خاموش می شد. توانایی در خواب، شفای بیماری بود.
 • و تقدیر در خواب بیانگر توانایی و قدرت در نزاع است و هر چه کت و شلوار در خواب از نظر جنس و شکل و وسعت بهتر باشد، بیانگر توانایی و قدرت بیشتر در نزاع و مقابله با دشمنی است.
 • و تحلیل آشپزی در خواب ممکن است حاکی از رضایت از سرنوشت و تسلیم در برابر قضا باشدو هر کس در خواب ببیند که سرنوشت بر او نازل می شود، در مصیبتی در معرض بلا و آزمایش قرار می گیرد و به سرنوشت و سهم خود راضی می شود.
 • ابن شاهین الظهیری گفته است که در خواب جمع شدن اطراف دیگ نشان دهنده مرگ بیمار یا شدت بیماری اوست و پختن آشپزخانه در خواب برای بیمار به طور کلی مکروه است، به ویژه دیدن دیگ آتش گرفته در رویا مردم در اطراف خانه بزرگ گرد هم می آیند.
 • امام صادق (ع) می فرماید: تعبیر سرنوشت در خواب بر پنج وجه است:

  1. سرنوشت در خواب حکایت از زن دارد و حال سرنوشت در خواب زن یا زن خانه دار است.
  2. دیدن سرنوشت در خواب ممکن است نشان دهنده صاحب خانه و همچنین وضعیت او باشد.
  3. یا دیدن بلیزر و دیگ در خواب نماد وابستگی به برآورده شدن حاجت است و هر که در خواب ببیند سرنوشتی دارد از شخص حاجتی می خواهد و به کمال تقدیر و مضمون آن حاجت را برآورده می کند. به وسعت و اندازه سرنوشت در بینش.
  4. رؤیت سرنوشت در خواب نیز حاکی از مدیر یا صاحب اختیارات محدودی است، مانند فرماندار یا فرماندار شهر، و رؤیای سرنوشت در این صورت حکایت از نیاز بیننده خواب از چنین افرادی دارد.
  5. چه بسا ديدن ديگ و ديگ در خواب، دلالت بر بندگان و ياوران و بهره بيننده از آنان بر حسب مضمون و نظافت و كيفيت آن باشد و خداوند متعال اعلم.
 • خریدن دیگ نو در خواب بیانگر سود و لذت استو خریدن تعداد زیادی قابلمه و ماهیتابه در خواب، بیانگر مرحله جدیدی است که در آن لذت و عایدی مالی فراوانی حاصل می شود، همانطور که سرنوشت جدید در خواب، بیانگر فرصت های جدید و آشنایی های جدید است که بیننده خواب از آنها بهره می برد یا به برخی از آنها دست می یابد. جاه طلبی های او از طریق آنها
 • ابن شاهین می گوید دیگ نو در خواب نشانگر زن است و دیدن دیگ نو در خواب به معنای ازدواج یا منفعت زن است.
 • و دیگ نو در خواب اگر بزرگ و عریض باشد دلالت بر وسعت و آسایش دارد و اما دیگ نو کوچک در خواب دلالت بر سود اندک و یا واسطه ای بی فایده دارد.
 • و خرید لباس نو در خواب بیانگر ازدواج یا نامزدی با مجرد و مجرد است. خرید یک ست در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که رویاپرداز در حال شروع یک پروژه جدید است و یاوران و یاوران یا کارمندانی دارد و خداوند متعال داناتر است.
 • شیخ نابلسی می گوید در خواب دیگ را روی آتش گذاشتند و در دیگ پختند بیانگر درخواست منفعت از شخص استمخصوصاً دیدن گوشت پخته شده با دیگ در خواب و خواب رسیدن غذا در دیگ بیانگر برآورده شدن خواسته ها و خواسته ها است.
 • تعبیر خواب آشپزی در دیگ بزرگ در خواب ممکن است دلالت بر مناسبت ها و ملاقات مردم با بیننده باشد و پختن در دیگ بزرگ در خواب بشارتی است برای بهبود حال بیننده به طور کلی، مشروط بر اینکه او در خانه بیمار نیست.
 • هم زدن غذا در خواب بیانگر غیبت استدر حالی که دیدن حجره های دیگ در خواب بیانگر منفعتی است که بیننده به دست می آورد یا پولی را که جمع می کند و پنهان می کند و بهترین چیزی که بیننده در دیگ می بیند گوشت رسیده و آبگوشت است.
 • و اما ديگ خالي در خواب، بيانگر گرفتاري و مشكل در كار و معيشت است و شيخ النابلسي مي گويد: گذاشتن ديگ خالي بر آتش، بيانگر آن است كه انسان ضعيف به كاري مأمور مي شود كه طاقت آن را ندارد و نمي تواند انجام دهد. و هر كه در خواب ديگ را خالي بر آتش بگذارد از وساطت و تكليف سودي كه مي خواهد به دست نمي آورد.
 • ابن شاهین گفته است که در خواب دیگ را روی آتش بگذارند و در آن غذای پختن باشد، بیانگر حیثیت و اقتدار و منفعت زیادی است که بیننده به دست می آورد و منفعت بر اساس اندازه دیگ در خواب است، کوچک یا کوچک. بزرگ، پهن یا باریک.
 • تعبیر دیدن آشپزی در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن به طور مفصل بخوانید.

 • خوردن از دیگ در خواب برای بیننده منفعت است از شخصی که علم و ارزش بین مردم یا اختیار دارد خواب از دیگ خوردن در خواب بیانگر مال و رزق است.
 • گفته اند در خواب خوردن از دیگ در صورتی که غذا خیلی گرم باشد، به منزله پول مشکوک است و خوردن غذای سرد یا ولرم از دیگ، پول متبرک و حلال است.
 • ابن شاهین می گوید که خوردن از دیگ در خواب برای مریض به خصوص خوب نیست حکایت از شدت بیماری او دارد و اما خوردن مستقیم از دیگ در خواب برای کسی که مریض نیست، بیانگر نیازی است که او برآورده می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که از سرنوشت دیگری می خورد، از صاحب تقدیر حاجت می خواهد و برآورده می کند، یا از صاحب قضا یاری می گیرد، و نیز کس را در حال خوردن از. سرنوشت او در خواب
 • و گفته شد که خوردن از دیگ در خواب در حالی که بر آتش است، بیانگر عجله و عجله است.و یا عملی را که دیگری شروع کرده است به اتمام رسانده است و خداوند داناتر است.
 • ديگ سوخته در خواب بيانگر حال بد صاحب خانه يا زن خانه دار استو هر كه در خواب ديگ را در آتش ببيند كه در كار و مال يا خانواده اش در معرض ضرر و بلا قرار مي گيرد و سوزاندن ديگ در خواب نيز بيانگر سختي بيننده در برخورد با خانواده يا خود است. یاوران از دستمزد و کارمندان به دلیل تکیه بر افراد نالایق، چنانکه سوختن دیگ در خواب بیانگر انحلال شراکت یا دوری و بیگانگی است، مخصوصاً کسی که در خواب دید که در حال پختن دیگ را می پزد و می سوزاند.

 • شستن دیگ در خواب بیانگر اصلاح رابطه با سرپرست خانواده است یا اصلاح رابطه زن و شوهر، چنانکه شستن دیگ ها و تحلیل مطبخ در خواب، بیانگر بررسی حلال در آب سیاه و رفع شبهه از مالی است.
 • و گفته شد که دیگ در خواب شسته شد که دلالت بر خواستگاری از کسی دارد و پاک کردن دیگ در خواب ممکن است بر حسب حال بیننده و سیاق آن حکایت از ریا و چاپلوسی برای رسیدن به مقصود داشته باشد. چشم انداز.
 • و هر که در خواب ببیند که در حال شستن دیگ و دیگ است، برای امری آماده می شود که در آن منفعت است امکان پذیری.
 • دیگ تمیز در خواب در هر صورت بهتر از دیگ کثیف استهمانطور که دیگ بزرگ و پهن در خواب بهتر از دیگ کوچک است و چیزهای نو در خواب بهتر از کهنه یا خراب است و خداوند متعال و داناست.
 • سرنوشت در خواب برای زن متاهل سود و لذت استمخصوصا ديدن ديگ در خواب كه غذاي بالغ است و هر كه ديگ را در خواب روي آتش بيند منتظر چيزي است، اگر غذا رسيد، آنچه آرزو مي كند اتفاق افتاده است، چنانكه سرنوشت در يك خواب برای زن متاهل بیانگر حال شوهرش و سخاوت اوست، اگر در خواب دیگ را خالی ببیند روی آتش ممکن است سختی های مالی را بگذراند.
 • و خریدن دیگ نو در خواب برای زن متأهل، در صورتی که شایسته باشد، بیانگر حاملگی است و دیگ نو در خواب زن متأهل ممکن است مبین امرار معاش یا هدیه گرانبهایی باشد که به او خواهد رسید.
 • در مورد سوزاندن سرنوشت در خواب برای یک زن متاهل، این نشان دهنده اختلافات و مشکلات است بین او و شوهرشو هر کس در خواب ببیند که دیگ را بسوزاند تا سیاه شود، در کاری بر شوهرش فشار آورد تا صبر و عقلش از بین برود و گفته شد که سوزاندن دیگ در خواب برای زن شوهردار، دلالت بر آن دارد. آموزش ضعیف برای بچه ها
 • نظافت دیگ در خواب برای زن متاهل نماد اصلاح رابطه با شوهر یا خانواده یا سرپرست خانواده است و شستن دیگ و ظروف آشپزخانه در خواب بیانگر تربیت و اصلاح فرزندان است و گفته شده است که شستن دیگ در خواب آماده شدن برای یک مناسبت است.
 • دیدن دیگ در خواب برای زن مجرد اگر در دیگ غذا باشد بهتر استخوردن از دیگ در خواب برای زن مجرد، بیانگر علم یا تجربه ای است که به دست خواهد آورد و یا از دیگ خوردن در خواب زن مجرد، بیانگر بهره مندی از پدر و ولی او است، و دیگ خالی در خواب مجرد، بیانگر آن است. ناامیدی
 • ديدن ديگ روي آتش در خواب براي مجرد، بيانگر نامزدي است تمام نامزدي او.
 • و اما خرید لباس نو و دیگ نو در خواب برای زنان مجرد، این امر بیانگر نزدیک بودن ازدواج اوست و یا خریدن قابلمه نو در خواب مجرد، بیانگر ورود به مرحله جدیدی از زندگی اوست که در آن شادی و لذت می بیند.
 • و هر که در خواب ببیند که دیگ را نظافت می کند و می شویند، تدارک رویارویی می شود و تمیزکردن دیگ ها در خواب نشان دهنده حل اختلافات دختر مجرد با خانواده است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا