تعبیر خواب آلودگی در خواب و خواب خمیازه و چرت زدن

تعبیر خواب آلودگی در خواب و خواب خمیازه و چرت زدن

تعبیر خواب آلودگی ابن سیرین و نماد خواب آلودگی شدید در خواب تعبیر خمیازه در خواب و چرت زدن در خواب و تعبیر خواب آلودگی و دراز کشیدن در خواب.

تعبیر خواب دیدن با تعبیر خواب آلودگی در خواب متفاوت است، زیرا خوابیدن در خواب غالباً بیانگر سهل انگاری و افتادن در حرام و نافرمانی است. بیدار شدن و سالم بودن در خواب بهتر از خواب و خوابیدن استو اما خواب آلودگي در خواب، يا حاكي از امنيت و آسايش است، يا حاكي از سهل انگاري و ضعف مديريت است، به گواه خواب و حال بيننده، موارد خواب آلودگي و خواب آلودگي بينايي.

 • ابن سیرین گوید خواب آلودگی در خواب، بیانگر امنیت از امری ترسناک استو هر کس در خواب ببیند که خواب آلود است، از آنچه می ترسد در امان است، و همینطور خوابیدن در خواب، برای ترسان، بیانگر ایمنی است، و دیدن کسی که از خواب آلود شده در خواب، دلالت بر کسالت کاری یا دلزدگی دارد. تنبلی در کار و ابن سیرین می گوید خوابیدن در خواب فقط برای ترسوها ستوده است و برای دیگران دلالت بر غفلت و بد کردار دارد.
 • ابن شاهین ظهیری با ابن سیرین موافق است که خواب آلودگی در خواب ایمنی از ترس است و اضافه می کند که خواب آلودگی در خواب و خواب شفای بیمار و مالی برای فقرا است، اما در خواب خیری نیست. در مورد خواب آلودگی برای کسی که نگهبان، محرم یا در حال جنگ بود.
 • شیخ نابلسی می‌گوید خواب‌آلودگی در خواب، بیانگر امنیت است، به سبب فرموده خداوند متعال: «هنگامی که خواب بر شما غلبه کند، از آن در امان هستید». چنانکه خواب آلودگی در خواب بیانگر توبه است. و هر که گناه و معصیت داشته باشد و در خواب ببیند که خواب آلود است، خداوند او را می آمرزد.
 • و خواب آلودگی در خواب، بیانگر انتقال امور به سوی بهتر است، دیدن خواب آلودگی در خواب برای فقیر، غنی است و دلواپس آسوده می شود، و هر که در خواب ببیند که خواب آلود است، خداوند زیان را از او برطرف می کند. رقابت و دشمنی به تعبیر نابلسی.
 • ابن سیرین گوید خمیازه کشیدن در خواب بیانگر بیماری استالنابلسی می گوید: دیدن خمیازه در خواب، بیانگر اعمال بد یا آشکار شدن حال بیننده در برابر مردم است و خواب آلودگی شدید در خواب ممکن است بیانگر خستگی و بی حوصلگی باشد.
 • و خمیازه کشیدن در خواب برای صالحان نماد مسابقه ثواب است و گذاشتن دست بر دهان در هنگام خمیازه نشانگر کوشش در جستجوی حقیقت است و ابن شاهین می گوید خمیازه مکرر در خواب مرض یا گناه است.
 • النابلسی می افزاید که خواب آلودگی شدید در خواب در حال کشش و خمیازه کشیدن، بیانگر بیماری و خستگی است. اشکالی ندارد و نشان دهنده استراحت پس از خستگی است.
 • همچنین خمیازه کشیدن در خواب بیانگر شکایت های مکرر استو هر کس در خواب ببیند که خمیازه می کشد، بخواهد از چیزی شکایت کند و انجام نمی دهد یا نمی تواند، و خدا داناتر است.
 • خواب‌آلودگی شدید در خواب، اگر بیننده در خانه‌اش باشد، نشان‌دهنده امنیت و آسایش است، اما خواب‌آلودگی شدید در خواب، اگر بیننده در محل کار یا در خیابان باشد، نشان‌دهنده موضوعی مزاحم و آزاردهنده است که او را به‌وجود آورده است. پریشانی و بی حوصلگی و شاید خواب خواب شدید در محل کار نشان دهنده عدم مهارت یا عدم فعالیت در انجام کار باشد.
 • می گفتند خواب آلودگی شدید و خمیازه کشیدن در خواب، بیانگر نرمش در ادای امانت استیا نرمش در حقوق و تکالیف و خمیازه کشیدن در خواب نیز بیانگر ترک نماز است، همچنان که خواب خمیازه و خمیازه در هنگام نماز، بیانگر نیاز بیننده به مراقبت از شیطان است و خداوند اعلم.
 • ابن شاهین گوید خواب آلودگی و دراز کشیدن در خواب، بیانگر قوت بیننده و رسیدن به مقاصد اوست و در آنچه از مال و قدرت دارد قوی است، مشروط بر اینکه خوابیدن در خواب بر پشت باشد و چنانکه. برای خواب آلودگی و روی شکم دراز کشیدن در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالی یا سوء مدیریت است.
 • چرت در خواب غفلت در بیداری استديدن چرت در خواب، بيانگر از دست دادن اختيار بيننده در بعضى از امور يا سوء تدبير است، و هر كس در خواب ببيند كه به خواب مى رود، در معرض كمبود مال يا فساد دين است.
 • و هر کس در خواب ببیند که نشسته به خواب می رود، از کاری خسته می شود و اگر بیننده امانتی داشته باشد و در خواب ببیند که در خواب فرو می رود، امانت را کوچک می کند و از آن غفلت می کند. و ممکن است در لحظه ضعف به امانت عمل کند.
 • تلو تلو خوردن در خواب بیانگر عملی است که محاسبه نشده است بیننده را دچار خستگی و مشکل می کند، زیرا شکست در خواب، بیانگر ارتکاب کار بد و بازگشت از آن است.
 • چرت زدن و چرت زدن در خواب ممکن است بیانگر ضرر ناگهانی در پول و تجارت یا اختلال موقت در تجارت باشد، اما کسی که در خواب دید که در حال صحبت کردن به خواب رفت، نشان دهنده لغزش زبان است که باعث می شود. دردسر برای بیننده
 • و چرت زدن در خواب نیز نماد فریب بیننده یا سردرگمی برخی چیزها در مورد او است، بالعکس.
 • خواب آلودگی مرده در خواب بیانگر آسایش و آرامش اوستو هر که در خواب مرده را خواب آلود ببیند انشاءالله از عذاب در امان است و صدقه و دعا به او می رسد و همچنین خواب مرده در خواب دلالت بر حال و آسایش او دارد. نزدیکی استراحت بیننده بعد از خستگی و رسیدن خواب بیننده به خواسته ای کهنه امیدش را تقریباً از دست داد و خداوند متعال کریم تر و داناتر است.

 • خواب آلودگی هنگام رانندگی در خواب نشان دهنده خطر قریب الوقوع پول و اعتبار استو هر که در خواب ببیند در حال رانندگی خواب آلود است، پیش از رسیدن به مقصود می ایستد و عقب نشینی می کند.
 • رویای خواب‌آلودگی شدید همراه با خمیازه کشیدن و رانندگی بیننده با ماشین خود، بیانگر خوداندیشی در میانه راه است.
 • و اما غفلت و چرت زدن در هنگام رانندگی در خواب، به این معنی است که بیننده از دین خود غافل است و در امور دنیوی غوطه ور است، چه بسا خوابیدن در هنگام رانندگی در خواب بیانگر ضرر مالی و حیثیتی ناشی از خیانت باشد.
 • و تصادف اتومبیل در خواب به دلیل خواب آلودگی یا خواب، بیانگر بیکاری و زیان است.
 • خواب دیدن خواب آلود بودن در خواب برای زن مجرد بیانگر راحتی است احساس امنیت پس از یک دوره خسته کننده اضطراب و ترس و خواب آلودگی در خواب برای یک زن مجرد ممکن است نشان دهنده پایان قریب الوقوع چیزی باشد که او را نگران می کند.
 • دیدن خواب آلودگی در خواب برای زن مجرد ممکن است نشان دهنده انتظار طولانی مدت و کسالت از چیزی باشد.
 • و تعبیر دیدن خمیازه زن مجرد، بیانگر رفتاری است که او را با دیگران گرفتاری و مشکل می کند و خمیازه در خواب به زن مجرد اشاره می کند که در لحظه ضعف وارد کاری می شود که از آن متنفر است.
 • و اما دیدن خواب آلودگی و دراز کشیدن در خواب برای زنان مجرد، این نشان دهنده امنیت به دلیل کسی است که از او محافظت می کند و از او مراقبت می کندو هر کس در خواب ببیند که خواب آلود می شود و سپس به پشت دراز می کشد، بر خانواده خود تکیه می کند و از حمایت آنها در چیزی که او را می ترساند احساس امنیت می کند.
 • احساس خواب آلودگی شدید در خواب برای یک زن مجرد ممکن است نمادی از نرمش او در برخی امور و دادن برخی امتیازات باشد که بعداً باعث خستگی او شود.
 • خواب آلودگی در خواب برای یک زن متاهل نمادی از احساس امنیت در کنار همسرش استو اگر زن شوهردار از چیزی بترسد یا نگران باشد و در خواب ببیند که خواب آلود است، دلالت بر آرامش و آسایش دارد و خواب آلودگی در خواب، بیانگر آن است که شوهر از چیزی که بیننده خواب بدش می‌آید روی برگرداند و برگردد. به عهدش
 • یا احساس خواب آلودگی در خواب زن متاهل نشان دهنده بی توجهی و تنبلی در صورت خمیازه کشیدن و کشش است.
 • و هر کس در خواب شوهرش را در حال خمیازه ببیند مرتکب گناه شده است و خمیازه شوهر در خواب ممکن است دلالت بر کسالت او از ازدواج داشته باشد که او را به کارهای ناپسند می کشاند و خمیازه شوهر در خواب بیانگر سرکوب است. شکایت می کند و نمی گوید چه چیزی او را آزار می دهد.
 • و خواب آلود بودن در خواب زن حامله، بیانگر ایمنی و خوبی استو هر که در خواب ببیند که خواب آلود است و حامله است، یقین داشته باشد که انشاءالله از هر ضرری در امان باشد.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا