تعبیر دیدن نقره در خواب به تفصیل

تعبیر دیدن نقره در خواب به تفصیل

تعبیر نقره در خواب نماد دیدن نقره در خواب انگشتر و دستبند نقره تعبیر پوشیدن و خریدن نقره در خواب و سایر نمادهای نقره< /p>
نقره یکی از مشهورترین فلزاتی است که انسان در بسیاری از صنایع به ویژه جواهرسازی و جواهرسازی آن را اقتباس کرده است و نقره در اسلام بدون طلا برای مردان جایز است و نقره در قرآن کریم در بیش از یک جا ذکر شده است. و از این رو نقره اغلب در خواب بیانگر ایمان و علوم حقوقی است.نقره ممکن است نماد رزق و روزی و پول باشد که آسان و آسان است و خداوند داناتر است.

 • ابن سیرین نقره را در خواب تعبیر کرده که عبارت است از مجموع مال و رزق و سعادت مبارکو نقره در خواب ممکن است نماد اطاعت و عبادت باشد.نقره در خواب بیانگر ازدواج با زیبارو است. زن و نقره در خواب با زن مجرد نشان دهنده ازدواج با مرد دیندار و برای زن متاهل نماد رزق اندک اما پربرکت است و خداوند متعال اعلم است.
 • شیخ نابلسی می‌فرماید نقره در خواب، نشان‌دهنده حسنات است که انسان را به بهشت ​​وارد می‌کند، به سبب فرموده خداوند متعال: نقره در خواب، خود را متعهد می‌کند. عمل صالح و ثواب نیکو در دنیا و آخرت دارد، چنانکه خوردن و آشامیدن با ظروف نقره در خواب، بیانگر تجارت سودآور و روزی حلال است.
 • ابن شاهین الظهیری گفته است که شمشهای نقره در خواب نماد شادی و سرور است و دیدن نقره تقلبی در خواب بیانگر اخبار نادرست و شایعاتی است که بیننده خواب باید از آن بر حذر باشد.
 • نقره در خواب برای مرد بهتر از طلا است مخصوصاً آنچه از آن پوشیده می شود مانند دستبند نقره و انگشتر و زنجیر و گردنبند و برعکس برای زنی که در خواب طلا دارد بهتر از آن است. نقره، مشروط بر اینکه کار شده یا مد شده باشد، تعبیر طلا و نقره در خواب بر حسب موقعیت بیننده و سیاق دید او متفاوت است.
 • از تعبیر کنندگان خواب کسانی هستند که گفتندنقره همیشه در خواب بهتر از طلاستزیرا ظروف اهل بهشت ​​است، چنانکه در فرموده خداوند متعال می فرماید: «و آنها ساختند. دستبندهایی از نقره، و پروردگارشان به آنها نوشیدنی پاکیزه داد»
 • نقره پوشیدن در خواب بیانگر توبه و حال خوب استو نقره پوشیدن در خواب برای مرد بیانگر ازدواج یا مناصب بلند است و گفته شده است که نقره پوشیدن در خواب برای زن شوهردار. نشان دهنده برکت در خانواده او است.

 • ابن شاهین می‌گوید نقره پوشیدن در خواب موجب شادی و سرور است، پس هر کس در خواب بیند که انگشتر نقره به دست می‌کند، بیانگر رزق و روزی اوست و هر کس در خواب ببیند که دستبند نقره به دست دارد. حاکی از محدودیت نفس با حلال و حرام است.
 • و پوشیدن سپری نقره در خواب، نماد مسلح شدن به ایمان و فرار از وسوسه و نافرمانی است، و اما دیدن لباس نقره دوزی در خواب، نماد پوشاندن و فرار از رسوایی است و هر که در خواب نقره بپوشد. لباس کثیف نشان دهنده نفاق است یا فقر خود را با ایمانش می پوشاند.< /li>

تعبیر بستن نقره در خواب برای متوفی

دیدن مرده نقره ای در خواب نشان دهنده حال خوب او نزد پروردگارش است و ان شاء الله جزو اهل بهشت ​​است و اعمال او و ادای امانت به ویژه اگر متوفی در زندگی خود جایگاهی داشته باشد نیز همینطور دیدن نوشيدن مرده از جام نقره در خواب نشان دهنده حال خوب او در آخرت است > در خواب نقره دادن به ميت ممكن است بيانگر از دست دادن امانت يا از بين رفتن اعتماد و خريدن نقره از مرده باشد. در خواب نماد بهره مندی از علم یا رفتار او در میان مردم است و خداوند متعال و دانا است.

 • انگشتر نقره در خواب بیانگر اقتداری است که بیننده با توجه به شرایط خود به دست می آوردو پوشیدن انگشتر نقره در خواب نمادی از تسلط بیننده بر معیشت، کار و افراد اطرافش است. خانه و خواب انگشتر نقره برای مرد نشان دهنده نامزدی و ازدواج با زن است حسن شهرت و ایمان و انگشتر نقره در خواب برای زن مجرد منفعت و نزدیک و برای متاهل. زن، برکت و سعادت.
 • و خریدن انگشتر نقره در خواب، بیانگر وارد شدن به پروژه های مبارک و جدید است که در آن خیری برای بیننده وجود دارد، مشروط بر اینکه نقره واقعی باشد، او اختیار خود را بر زیردستان خود تحمیل کرده است، و هر که انگشتر نقره بفروشد و بخرد. یک انگشتر طلا در جای خود، دنیا را بر آخرت ترجیح می دهد و خدا داناتر است.
 • به تعبیر ابن شاهین الظهری انگشتر نقره در خواب نشان دهنده سعادت و قوت است و انگشتر نقره تقلبی در خواب نگرانی از روی ریا است و نقره تقلبی. حلقه در خواب بیانگر فریب و دروغ هایی است که به او آسیب می رساند. .
 • از دست دادن انگشتر نقره در خواب بیانگر از دست دادن قدرت و اعتبار است، شاید از دست دادن انگشتر نشان دهنده بازگشت به گناه پس از توبه باشد، می گفتند گم شدن انگشتر نقره در خواب، بیانگر فسخ نامزدی یا فسخ شراکت است. او سعی می کند موقعیت یا چیزی را که از دست داده است دوباره به دست آورد و شکست می خورد.
 • در مورد یافتن انگشتر نقره در خواب، اگر متعلق به بیننده باشد، بیانگر بازگشت اختیار بیننده به او است یا او را به توبه برگرداندند.
 • حلقه نقره شکسته در خواب بیانگر مشکلات و اختلافات خانوادگی در محل کار است، شاید شکستگی انگشتر نقره در خواب بیانگر نقشه ای علیه صاحب خواب باشد. بیننده.
 • دستبند نقره در خواب بیانگر خوبی وضعیت و خیری است که بیننده به دست می آوردو خواب پوشیدن دستبند نقره در خواب برای مرد نماد محافظت و موفقیت در کار است. و تعبیر خواب بستن دستبند نقره برای زنان مجرد که بیانگر حسن شهرت آنها در بین مردم است. اما پوشیدن دستبند نقره در خواب برای زن متاهل، نمادی از انجام بخشی از مسئولیت های شوهر و انجام وظیفه است. مسئولیت.
 • خرید دستبند نقره در خواب بیانگر تجارت و امرار معاش سودآور است و خرید دستبند نقره در خواب نمادی از بر عهده گرفتن مسئولیت جدیدی است که در آن منفعت مادی و معنوی وجود دارد.
 • در حالی که فروش دستبند نقره در خواب بیانگر چشم پوشی و سلب مسئولیت است و شاید فروختن دستبند نقره در خواب نشانه از دست دادن برکت در امرار معاش یا ضعف اختیار باشد.
 • و النگو تقلبی در خواب، بیانگر پوشاندن دین برای پنهان کردن نیت باطل است، و خریدن دستبند نقره تقلبی در خواب، اگر بیننده بداند، نفاق است که به او ضرر می‌رساند، و اگر نمی داند، نشان دهنده قرار گرفتن در معرض فریب و حیله است.
 • دستبند نقره شکسته در خواب بیانگر بی اعتباری استو تعمیر دستبند نقره در خواب نمادی از توبه یا اصلاح امور اهل خانه است و اما از دست دادن دستبند نقره. در خواب، نماد از دست دادن اقتدار یا قرار گرفتن در معرض یک اتهام نادرست است، خدا بله است و می دانم.
 • تعبیر گردنبند نقره در خواب که بیانگر داشتن صفت ایمان استو گردنبند نقره در خواب، نماد بر عهده گرفتن مسؤولیت یا منصبی است و هر که ببیند بر عهده می گیرد. گردن بند نقره از کسی در خواب از او امانت می گیرد یا به وسیله آن تصاحب می کند و گفته اند که گردنبند نقره در خواب نشان دهنده شهرت مرد در بین مردم و پاکدامنی زن است.
 • زنجیر نقره در خواب نشانگر آن است که امانتی را به دست می گیردو هر کس در خواب ببیند که زنجیر نقره ای می بندد و سبک است، نماد حمل آسان امانت است. صندلی نقره ای ضخیم یا سنگین در خواب نماد اعتماد سنگین است و زنجیر نقره در خواب برای زن مجرد نشان دهنده مسئولیت او در قبال آبروی خانواده در بین مردم و برای زن متاهل نشان دهنده صداقت در تربیت فرزندان است. بر گردن او گذاشته شده و خدا داناتر است.
 • خرید یک زنجیر نقره در خواب ممکن است نشان دهنده حمایت مالی یا مسئولیت یک فرد باشد.
 • از دست دادن یک زنجیر نقره در خواب نماد نقض اعتماد است، و گفته شد که از دست دادن زنجیر نقره در خواب نماد فرار از مسئولیت است، در حالی که از دست دادن گردنبند نقره در خواب ممکن است نشان دهنده آن باشد. بحران در کار بیننده مربوط به آبروی او است، یا اختیار خود را از دست می دهد و خداوند اعلم.
 • دیدن زنجیر نقره در خواب به صورت زنجیر و غل و زنجیر، نماد امانت سختی است که خواب بیننده را نگران می کند و مانع زندگی او می شود.

ابن سیرین گوید: شمش نقره در خواب، بیانگر ازدواج با زنی زیبا با حسن شهرت و ایمان قوی است و شمش نقره در خواب برای مرد متاهل، بیانگر تولد دختری است که دل او را خوش می کند. و شمش نقره در خواب نماد ازدواج قریب الوقوع یک زن مجرد است مرد با دین و اخلاق و شمش نقره در خواب برای زن شوهردار نشان دهنده برکت فرزندان است خرید شمش نقره در خواب نماد کسب است. علوم حقوقی و تسلط بر آنها نقره در خواب مکروه است و بیانگر حرص و آز است و همینطور هر که در خواب شمشهای نقره و طلا بین دستهایش انباشته ببیند.

 • دیدن نقره و طلا در خواب، بیانگر خیر و روزی دنیا و آخرت است و هر کس در خواب نقره با او بیشتر از طلا ببیند، اعمالش برای آخرت بهتر از اوست. اعمال برای دنیا بیشتر برای دنیا کار می کند تا آخرت و دیدن نقره و طلا در خواب ممکن است بیانگر نوسان روزگار بین نرمی و سختی باشد.
 • و خریدن نقره و طلا در خواب، بیانگر ازدواج مجرد و مجرد است، و اما خرید طلا و نقره در خواب برای متاهل، ممکن است بیانگر رزق و روزی همراه با خستگی باشد، و گفته اند طلا و نقره در خواب اگر مشغول باشد و به صورت جواهر و دستبند و انگشتر باشد خوب و رزق است و دیدن طلا و نقره در خواب ممکن است بیانگر طمع و انحراف از دین باشد.
 • تعویض نقره با طلا در خواب بیانگر ترفیع در کار یا تغییر دستمزد و معیشت به بهتر شدن است، مشروط بر اینکه بیننده نقره را نفروخته و به جای آن طلا نخرد. و نیکوکاری در مقابل پول، یا ترک بدهکار به خاطر زن زیبا و نیکو.
 • نقره و طلا را در خواب گفته اند، ملاقات آنها بیانگر خستگی و ترس از دست دادن رزق است.
 • ظروف نقره در خواب دلالت بر صداقت و رازداری دارد و شیخ عبدالغنی النبلسی می گوید ظروف نقره در خواب نشان دهنده تجارت سودآور است و نوشیدن از جام نقره در خواب بیانگر عاقبت به خیر و کار نیک، همان طور که خوردن نمادی از ظروف نقره به حلال است، رزق مبارک و مستمر، و ظروف نقره در خواب ممکن است بیانگر اعمالی باشد که بیننده خواب را وارد بهشت ​​می کند و خداوند داناتر است.
 • گرفتن ظروف نقره در خواب، بیانگر راز یا نگه داشتن پول است، همچنین دادن ظرف نقره در خواب به شخصی، بیانگر این است که پول نزد او سپرده شده است یا رازی به او اعتماد کرده است. li>
 • و خریدن ظروف و جام و ظروف نقره در خواب، بیانگر خرید آخرت و اعمال صالحی است که بیننده خواب به دنبال آن است.
 • و هر که در خواب ببیند نقره می‌خرد، طلب علم حقوقی است، برکت و دوام.

قلم نقره در خواب و دیدن شانه نقره

 • هر کس در خواب ببیند که با قلم نقره می نویسد، روزی تقسیم می کند، وصیت عادلانه می نویسد، یا شراکت مبارکی می کند، و خریدن قلم نقره در خواب، بیانگر مقام بلندی است و ممکن است در حكم بين مردم و قوه قضائيه اگر بيننده صلاحيت آن را داشته باشد.
 • شانه نقره ای در خواب، دلیل بر خلاص شدن از شر قرض است، بازپرداخت بدهی ها و برگرداندن امانت به مردمش. و این به نفع است.
 • و هر کس در خواب ببیند که مهر نقره بر او زده شده است، بیانگر این است که معیار او در زندگی دین است.
 • هر کس در خواب ببیند که نقره ای هدیه می گیرد، نصیحت می کند و به آن عمل می کند.شاید هدیه نقره در خواب، بیانگر هدایت و توبه باشدو هدیه انگشتر نقره در خواب نماد حمایت و کمک شخصی است که صاحب اختیار است، اما کسی که در خواب ببیند که گردنبند نقره به او می دهد، او را تمجید و تطهیر می کند.
 • هدیه دستبند نقره در خواب دلیلی بر مسئولیت مشروعی است که دلیل آن را به عنوان سرپرستی یا ولایت امری بر عهده بیننده خواب می گذارد شاید هدیه دادن دستبند نقره در خواب بیانگر این باشد که بیننده خواب به این امر رسیده است. مقامی که در آن مردم را قضاوت می کند و این بینش دعوتی است برای او به تقوای الهی و خداوند داناتر است.
 • و ابن سیرین گوید هر که در خواب ببیند که به او نقره اشغالی از قبیل دیگ و امثال آن داده اند امانت بر اوست و هر که در خواب ببیند آینه ای از نقره به او داده اند به شرط آن که به آن نمی نگرد و صورت خود را می بیند، و هر کس در خواب صورت خود را در آینه نقره ببیند، خیری در آن نیست، آنچه از مردم کراهت دارد، بر او تأثیر می گذارد، و خداوند داناتر است. .
 • نقره در خواب برای دختر مجرد بیانگر نامزدی نزدیک جوانی خوش آوازه و صاحب دین و پول است و پوشیدن نقره در خواب برای دختر مجرد نمادی از اتمام است. از دین او با علم و ازدواج یا زیارت نامزدی و زنجیر نقره نشان از وفاداری او دارد و دستبند نقره در خواب زن مجرد نشان دهنده حسن شهرت او در بین مردم و رویای گردنبند نقره است. بیانگر خیرخواهی او نسبت به خانواده اش است.
 • نقره پوشیدن در خواب زن مجرد، نماد خوبی در زندگی اوست و هرکس در خواب ببیند که نقره با طلا می پوشد بهترین های دنیا و آخرت را گرد هم می آورد.رویای نقره و طلا برای مجردی زن دلالت بر ازدواج آسان و زینت مالی و فرزندی دارد و خداوند داناتر است.
 • نقره در خواب برای زن متاهل نماد زندگی آرام و با ثبات استاگر در مشکل و اختلاف نظر باشد، خواب نقره بیانگر آن است که با خیال راحت از خانه خارج می شود و نقره در یک خواب زن متاهل بیانگر این است که او به خوبی از خانواده خود مراقبت می کند، همانطور که هدیه نقره در خواب به زن نشان می دهد، زنان متاهل از دیگران کمک می گیرند.
 • دیدن نقره در خواب برای زن حامله مژده به دنیا آوردن دختر خوبیا پسر نیکو است ان شاء الله قرآن و اذکار در حالی که ظروف نقره در خواب نماد شادی در زندگی عمومی آنها است.
 • اگر زن مطلقه یا بیوه در خواب نقره ببیند، نشانه صبر است و زیورآلات نقره در خواب برای زن مطلقه، نشانه حسن شهرت و اخلاق نیکو و تقوا است و خداوند اعلم. li>

منابع و مراجع addremove

 1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 2. کتاب «عالم الرؤیا تعبیر العلم و الاشارات» دکتر سلیمان الدلیمی، دارالکتب العلمیة بیروت، چاپ اول 2005.
 3. کتاب «تعبیر خوابهای خوش بینی» نوشته محمد بن سیرین، کتابخانه الایمان، قاهره.
 4. دایره المعارف تعبیر خواب، نوشته جوزف میلر.

جدیدترین سوالات تعبیر خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا