تعبیر دیدن مرمر در خواب و نردبان مرمر در خواب

تعبیر دیدن مرمر در خواب و نردبان مرمر در خواب

علامت مرمر در خواب ، تعبیر کاشی مرمر در خواب ، تعبیر نردبان مرمر در خواب و خواب بالا رفتن از پلکان مرمر ، مرمر سفید و مرمر قرمز در خواب

شیخ نابلسی می گوید که سنگ مرمر در خواب نماد پول، اعتبار و قدرت استو مرمر در خواب بهتر از انواع سنگ است، هر که در خواب ببیند که سنگ خانه خود را با سنگ مرمر عوض کند، ممکن است کار خود را تغییر دهد یا با زن زیبای نسب ازدواج کند و در خواب مرمر ببیند. بیانگر عروج در مناصب و ترفیع در کار و کسب سود از تجارت است و خداوند متعال داناتر است تعبیر مشروح دیدن مرمر در خواب دیدن بالا رفتن از پله های مرمر در خواب و پایین رفتن از نردبان مرمر را در خواب و موارد دیگر دیدن سنگ مرمر در خواب برای زن و مرد.

 • ابن سیرین می گوید که سنگ مرمر در خواب دلالت بر بلندی و افتخار داردو به دست آوردن سنگ مرمر در خواب بیننده، نماد کسب پول یا ترفیع او در مناصب و افزایش اعتبار است و چه بسا دیدن مرمر در خواب نشان دهنده همسر زیبای مجرد باشد و ابوسعد واعظ گوید که سنگ مرمر در خواب نشان دهنده اعانه است. و هدایای پول و معیشت.
 • دیدن سنگ مرمر در خواب نیز بیانگر کارگران زیر نظر بیننده و کسانی است که نیازهای او را برآورده می کنند، همانطور که سنگ مرمر در خواب نشان دهنده صداقت و صداقت و قدرت حمایت آنها از بیننده است.
 • شیخ النابلسی می‌گوید: مرمر در خواب، بیانگر ثروت پس از فقر و تغییر احوال بیننده است، اگر چیزی از سنگ مرمر در او ببیند، چنان که مرمر بیانگر گسترش قدرت و اعتبار و استخدام کارگر یا خدمتکار است. .
 • و سنگ مرمر در خواب دلیلی بر زوال نگرانی و آسودگی استمخصوصاً آنکه در خواب مرمر را با آب ببیند یا چشمه ای از مرمر و مانند آن ببیند و همه اینها حکایت از حصول لذت و سرور دارد و خداوند اعلم.
 • النابلسی می افزاید: دیدن قبر مرمر در خواب، بیانگر عاقبت به خیر و آخرت است و هر که در خواب قبر مرمری معروف ببیند، بیانگر حال خوب مرده است.
 • ابن شاهین الظهیری می گوید که سنگ در خواب از جمله سنگ مرمر، دلالت بر پول یا صاحبان درجه و قدرت دارد. و هر که در خواب ببیند که مرمر حمل می کند، از مردی بزرگ بهره می برد یا با مرد خوش اخلاق همراهی می کند و از او خیر و سود می برد.
 • و جمع آوری تکه های کوچک سنگ مرمر در خواب، بیانگر به دست آوردن پول با فریب و فریب است.
 • شاید دیدن سنگ مرمر در خواب بیانگر مردان سنگدلی باشد که در بین مردم دارای اعتبار و اعتبار هستند.
 • پلکان مرمرین در خواب بیانگر سلامتی و موقعیت استدیدن راه پله مرمر در خواب نیز بیانگر اقامه دلیل محکم و مقابله محکم با ترس و اتهام است و نصب پله مرمر در خواب نماد کسب سود و رونق بسیار در تجارت و تجارت است و همچنین دیدن راه پله مرمر در خواب بیانگر افرادی است که بیننده را در رسیدن به اهدافش یاری دهد و هر که دید در خواب کاشی های راه پله را با سنگ مرمر عوض می کند تا تجارت خود را به تجارتی سودمند یا تجارتی بهتر تبدیل کند و اما دیدن نردبان مرمری شکسته در خواب بیانگر این است که موانع پیش روی بیننده برای رسیدن به اعتبار و ثروت راه حل آنها تعبیر دیدن پله و پله در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • تعبیر خواب بالا رفتن از پلکان مرمر در خواب بیانگر بالا رفتن رتبه است. و گامهای استوار برای به دست آوردن مال و مناصب، چنانکه بالا رفتن از نردبان مرمر در خواب، بیانگر کمک مردی قوی برای رسیدن به اهداف و خواسته هاست.
 • و هر چه در خواب بالا رفتن از نردبان مرمر آسانتر باشد برآوردن آرزوها آسانتر است و هر چه بیننده خواب صعود کند سود بیشتر و برآورده شدن آرزوهایش بیشتر می شود و بالعکس.
 • و هر که در خواب ببیند با پله های شکسته یا آسیب دیده از پلکان مرمر بالا می رود، بیانگر موانع و مشکلات پیش روی بیننده در راه رسیدن به اهداف و خواسته هاست.
 • پایین آمدن از پله های مرمر در خواب، بیانگر پایین آمدن درجه استو چه بسا پایین آمدن از نردبان مرمر در خواب بیانگر کاهش اعتبار در بین مردم و ضعف باشد.
 • و اما افتادن از پلکان مرمر در خواب، بیانگر زوال درجه و عزل از مقام است، در صورتی که بیننده از صاحبان مناصب باشد، و شاید افتادن از پلکان مرمر در خواب، بیانگر قطع منفعت باشد. مردی با نفوذ، یا شکست در کار و اتلاف مالی و اعتبار، و خداوند متعال داناتر است.
 • کاشی های خانه در خواب بیانگر وضعیت بیننده خواب در زندگی دنیوی اوست. و هر که در خواب کاشی های مرمر در خانه خود ببیند، بیانگر آن است که حال او به نیکی تغییر می کند کف مرمر چه در کار و چه در زندگی خانوادگی و معیشتی، نشان دهنده شادی و نشاط اهل خانه است، مشروط بر اینکه سنگ مرمر در خواب سیاه یا غالباً سیاه نباشد.
 • شیخ النابلسی نیز می گوید: دیدن کف مرمر در خواب، بیانگر بدی به جای بدی است و هر که ببیند در خواب کاشی های خانه خود را با مرمر عوض می کند حالش عوض می شود و ممکن است دچار شود. پول زیادی که او را بعد از فقر و نیاز می خواند و خدا داناتر است.
 • خانه کاشی مرمر در خواب بیانگر صمیمیت و روابط اجتماعی خوب است و نظافت کف مرمر در خواب بیانگر مناسبتی است که باعث شادی و اعتبار در بین مردم می شود.
 • و اما در خواب، کف مرمر را با چیزی پایین تر از انواع کاشی و سنگ عوض می کنند، این نشان دهنده افت رتبه و زیان است.
 • سنگ مرمر سفید در خواب بیانگر یک مرد مفید، یک دوست و یک فرد وفادار استدیدن سنگ مرمر سفید در خواب، بیانگر دوستی با انسان سودمند و بهره مندی از اوست، همچنان که مرمر سفید در خواب، بیانگر روزی پر برکت و حلال است.
 • و اما سنگ مرمر زرد در خواب، دلالت بر دوست بدخواه و فریبکار دارد، و گفته شده است که سنگ مرمر زرد در خواب، حاکی از منفعتی است که بیننده خواب از شخص حیله گر و بدخواه می برد.
 • سنگ مرمر قرمز در خواب نشانگر مرد مفیدی است، اما او کم ایمان و ضعیف استدیدن مرمر سرخ در خواب بیانگر منفعتی است که بیننده خواب از مردی با این صفات به دست می آورد، شاید سنگ مرمر قرمز در خواب بیانگر حسادت افراد صاحب منصب و نفوذ و تلاش برای همگام شدن با آنها باشد.
 • و مرمر سیاه در خواب اگر بر طبقات نباشد بیانگر غرور و اعتبار در بین مردم است و اما دیدن سنگ مرمر سیاه بر روی زمین نشان دهنده نگرانی و مشکلات است.
 • ابن شاهین می گوید سنگ مرمر سیاه و سفید در خواب بیانگر مردی ریاکار است با این حال، بیننده را سود می‌رساند و هر که ببیند در خواب تیله سیاه و سفید به دست می‌آورد، از مرد ریاکار پول می‌گیرد.
 • خریدن سنگ مرمر در خواب بیانگر منفعت استو هر کس در خواب ببیند که سنگ مرمر می خرد، بیانگر آن است که در امر مبارکی وارد می شود که منفعت و برکت زیادی از او می گیرد.
 • می گفتند: خریدن سنگ مرمر در خواب مجرد، بیانگر ازدواج او با زنی با نسب و نسب و پول است و از ازدواج خود و خانواده همسرش منفعتی خواهد داشت و خریدن سنگ مرمر تراشیده در خواب، بیانگر آن است. از خانه ای به خانه دیگر یا از کاری به شغلی دیگر رفت و آمد با برکت و سود خواهد بود.تا کیفیت و زیبایی نوع مرمر در خواب.
 • و اما خرید سنگ مرمر تقلبی یا سنگ مرمر مصنوعی در خواب، بیانگر امرار معاش با فریب یا پول اندک است که دوام نمی آورد، چه بسا سنگ مرمر مصنوعی در خواب بیانگر اعتبار موقتی باشد که با آشکار شدن حقیقت از بین می رود.
 • فروش سنگ مرمر در خواب نشان دهنده گذار خواب بیننده به وضعیت پایین است، مخصوصاً اگر ببیند که در خواب سنگ مرمر خانه خود را می فروشد یا سنگ مرمر را با سنگ های دیگر جایگزین می کند، این همان فقر و زیان و انزوا از مقام است و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر دیدن سنگ مرمر در خواب برای زن مجرد این است که دلالت بر پیوند محکم دارد شرافت و اعتبار مردم آن، چنان که سنگ مرمر در خواب، برای زن مجرد، بیانگر نامزدی مبارک، سعادت و سعادت در آینده است.
 • بالا رفتن از پله های مرمر در خواب برای زن مجرد نشان دهنده صعود او در کار یا تحصیل با توجه به شرایطش یا ازدواج با مردی است که به گفته خودش دلیلی برای بهبود شرایط او و شاید خانواده اش باشد. شرایط و زمینه بینایی، و نردبان مرمری که در خواب برای زن مجرد پایین می آید، برعکس.
 • تمیز کردن راه پله مرمر در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده آمادگی برای یک موضوع بزرگ در زندگی او است.پاک کردن و پاک کردن سنگ مرمر در خواب بیانگر ظاهر نتیجه کار و شادی و لذت است.
 • و اما کسى که در خواب دید که مرمر حمل مى کند، دلالت بر نزدیکى او و صاحب منفعت و نفوذ دارد و مرمر سفید در خواب براى زنان مجرد بهترین نوع مرمر است.
 • سنگ مرمر در خواب برای یک زن متاهل نشان دهنده حرکت به مرحله جدید است در زندگی با خانواده، دیدن سنگ مرمر در خواب متاهل، ممکن است بیانگر مال فراوان و رزق و روزی فراوان برای او و همسرش باشد، و هر که در خواب مرمر ببیند، از شوهر یا خانواده اش سود زیادی می برد.
 • بالا رفتن از نردبان مرمر در خواب برای زن متاهل نشان دهنده اعتلای او در خانه، رسیدن به خواسته ها و شاید رسیدن به سخت ترین آرزوهایش به همان اندازه که از نردبان مرمر در خواب بالا می رود.
 • پايين آمدن از پله مرمر در خواب، گوياي خلاف آن است، شايد پايين آمدن پله مرمر براي زن متاهل، بيانگر پايين آمدن مقام او نزد شوهر باشد.
 • و خرید سنگ مرمر در خواب برای زن متاهل بیانگر فراوانی در دنیاست و زینتی که در مقابل مردم به رخ می کشی و بستگی به کیفیت و کمیت مرمر در خواب دارد و مرمر سفید براق در خواب بهترین است.
 • دیدن سنگ مرمر در خواب زن حامله بیانگر جایگاه او در میان خانواده به خاطر فرزند آینده و جایگاه او نزد شوهر است، دیدن سنگ مرمر در خواب زن حامله بیانگر فرزندی مبارک و مبارک است ان شاء الله.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب غربی می گوید دیدن سنگ مرمر در خواب بیانگر دستیابی به ثروت فراوان است، اما هر کس سنگ مرمر را در خواب ببیند ممکن است باعث سردی روابط اجتماعی شود یا او را در معرض حسادت و چشم قرار دهد. میلر اضافه می کند که سنگ مرمر شکسته در خواب. نشان دهنده اختلاف نظر با محیط اجتماعی به دلیل سرپیچی از ارزش ها و آداب و رسوم است.

  منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا