تعبیر درست کردن دندان در خواب و درآوردن دندان در خواب

تعبیر درمان و ترمیم دندان در خواب ، پر کردن دندان آسیاب در خواب ، تعبیر خواب کشیدن دندان ، نصب دندان مصنوعی در خواب ، تمیز کردن جرم دندان در خواب و ارتودنسی

ابن سیرین می گوید ترمیم دندان در خواب بیانگر نیکی و فضل و حسن معاشرت با مردم استهمانطور که خواب تمیز کردن دندان و معالجه دندان در خواب بیانگر آشتی بین اقوام بیننده مخصوصاً دعوا است زیرا دندان های شخص در خواب نشان دهنده بستگان و خانواده او است در این مطلب تعبیر را می خوانید. درمان و ترمیم دندان در خواب به صورت کامل و دقیق، معنی جرم دندان در خواب، تمیز کردن جرم دندان در خواب، تعبیر مراجعه به دندانپزشک، تعبیر پرکردن دندان و کشیدن دندان در خواب و موارد دیگر دیدن درمان دندان در خواب برای مردان و زنان.

 • ابن سیرین می‌گوید: دندان‌های انسان در خواب، بر حسب موقعیت دندان در دهان، نشانگر خانواده و نزدیکان اوست. یا دندان در خواب نشانگر بازنشستگی بیننده است زیرا دستگاهی برای خوردن و جویدن استو دندانهای پایین در خواب زنانی از اهل بیننده است و دندانهای بالا به مردان خانواده خود اشاره دارد و اگر خوابنده در دندانهای پایین خود عیب یا بیماری ببیند نشان دهنده نقص در رابطه با زنان است. از خانواده اش. .
 • ابن سیرین علائم دندان را در خواب شرح داد و گفت:
  1. دندان های آسیاب بالایی در خواب به پدربزرگ و مادربزرگ اشاره می کنند یا به کودکان خردسال اشاره می کنند.
  2. و اما دندانهای آسیاب پایین در خواب، نشانگر خویشاوندان بیننده خواب است که از زنان دور هستند.
  3. دندان های جلویی در خواب را چین می گویند. چین های بالا نشان دهنده پدر و عمو و چین های پایین نشان دهنده مادر و عمه است.
  4. و اما نیش در خواب، نمادی از صاحب خانه و رئیس خانواده اوست.
  5. دندانهای پرمولر در خواب پسر و دختر عمه و خاله هستند و دندانهای پرمولر سن بین دندانهای نیش و چهار طرف یا دندانهای آسیاب و سنگ آسیاب هستند.
  6. و هر عیبی در این دندانها نشان دهنده صاحب آن از اقوام و خانواده است و همچنین هر ترمیم یا معالجه یکی از این دندانها بیانگر آشتی و اصلاح رابطه با کسی است که سن بر او دلالت کرده است و خداوند متعال است. بلند مرتبه و دانا.
 • ابن شاهین ظهیری می گوید: بیماری دندان در خواب و هر کس در دندان های خود عیب منفور ببیند، نشان دهنده ورشکستگی و فقدان او است و یا نشان دهنده ضعف و نگرانی او است و ممکن است دلالت بر مرگ یکی از بستگان او باشد و ترمیم دندان در خواب و معالجه نماد نجات از همه اینها و اصلاح امور بیننده در امرار معاش یا روابط او با خویشاوندان است.
 • مترجمان رویاها اتفاق نظر دارند که درمان دندان در خواب برای بیننده خوب و سودمند استو دندانهای سالم و محکم و سفید در خواب نشان دهنده قوت در پول و مستمری و قومیت منسجم و روابط محکم با خویشاوندان است.ابن غنم مقدسی می گوید: دندانهای انسان در خواب نشانگر کسانی است که دستورات او را انجام می دهند. دندان های پادشاه در خواب لشکر و نگهبانان او هستند و دندان های معلم در خواب نماد دانش آموزان و دانش دایره ای و غیره است.
 • ابن سیرین می گوید درد و دندان درد در خواب بیانگر سخنان نفرت انگیزی است که بیننده خواب می شنودو هر که در خواب ببیند که دندانهایش را آزار می دهد با خویشاوند خود درگیر می شود و سخنان زشت از او می شنود و درد دندان آسیاب در خواب، بیانگر برخورد سختی است که بیننده از یکی از نزدیکان خود می کند که سن او را نشان می دهد. توسط و ظلم در معالجه به اندازه درد و شدت دندان آسیاب در خواب و احساس بی حسی دندان است در خواب بیانگر خیانت و ناامیدی است.

 • دندانپزشک در خواب نشانگر عاقل بین اهل بیت و مرد صالح است کسى که بینا را به نصیحت راهنمایی کند یا بین او و اهل بیتش آشتی دهد و اگر دندانپزشک در خواب معلوم باشد خواب خود را نشان دهد و اگر مجهول باشد بیگانه است و در طلب آشتی. بین افراد خانواده و بستگان
 • و گفته شد که دندانپزشک در خواب چیزهایی را نشان می دهد که بیننده را دچار اضطراب و تنش می کند هر چند به نفع او باشد و چه بسا مراجعه به دندانپزشک در خواب بیانگر درد شدیدی است که دوام نمی آورد و پس از آن وجود دارد. استراحت، با توجه به زمینه بینش و حالت بیننده.
 • یا ترس از دندانپزشک در خواب ممکن است بیانگر ظلم بیننده خواب نسبت به برخی از اعضای خانواده و ترس او از سخنان مردم یا قضاوت نزدیکان باشد، همانطور که ترس از دندانپزشک در خواب نشان دهنده به تعویق افتادن یک امر اجتناب ناپذیر است.
 • و وقت ملاقات دندانپزشک در خواب نماد زمان سختی است اما به خیر ختم می شود، هر که مثلاً بعد از دو روز وقت خود را نزد دندانپزشک ببیند ممکن است به همان اندازه روزهای سختی را تجربه کرده باشد و به تعویق انداختن وقت دندانپزشک در خواب ممکن است نشان دهنده رقابت و جدال بین خویشاوندان است.
 • و در خواب ديدن دندانپزشك گفته شد كه اگر وجدان بيننده اين باشد كه طبيب او را معالجه كند و در خواب او را از درد بيرون آورد، خوب است.
 • تعبیر او از دیدن دکتر در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • ابن شاهین الظهری گفته است دندان قروچه در خواب بیانگر نقص در خانواده و نزدیکان بیننده خواب استو هر که بر دندانهایش سنگ و جرم ببیند، در میان مردم به عیب اهل بیتش مشهور شود.
 • دندان در خواب ممکن است نشان دهنده بدهی و مشکلات مالی باشد و حساب دیفرانسیل و انتگرال در خواب بیانگر بیماری است، مخصوصاً دیدن جرم زرد در خواب و زردی دندان در خواب عموماً منفور است.
 • و آهک سیاه در خواب در اقوام و فامیل بد اخلاقی دارد، چنانکه تارتار سیاه و تارتار سبز نشان دهنده پستی در شخصیت و بی صداقتی است… و با پستی زمین در میان آنها پخش می شود!
 • و تارتار در خواب اگر بوي نامطبوع داشته باشد، بيانگر آن است كه بيننده بدترين خلق و خوي اهل بيت را دارد و در ميان مردم به آن شهرت دارد و خداوند متعال داناتر است.
 • و اما دیدن آهک پاک کردن در خواب، بیانگر اصلاح امور خویشاوندان و خانواده است.و هر کس در خواب ببیند که دندان هایش را نزد پزشک پاک می کند، به شخصی متوسل می شود که بین او و خانواده اش آشتی کند یا وضع آنها را درست کند، چنانکه پاک کردن دندان ها از جرم در خواب، بیانگر اعاده حیثیت و ترمیم است. شهرت، و اگر بیننده خواب بدهکار باشد، نشان دهنده پرداخت برخی از بدهی های او است.
 • پرکردن دندان آسیاب در خواب بیانگر حمایت و کمک پدربزرگ و مادربزرگ یا حمایت از کودکان خردسالی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند.
 • پر کردن دندان آسیاب در خواب نیز بیانگر تعیین محدودیت برای رابطه با خویشاوندان است دورترین یا با آشنایان نزدیک که از خویشاوندان خونی نیستند، به دلیل این که ابن غنم می گوید دندان های آسیاب در خواب، نشان دهنده اقوام دور یا کسانی هستند که به واسطه اقوام به دلیل عمیق بودن رابطه، با هم آشنا هستند.
 • برداشتن عصب در خواب از دندان آسیاب یا پرکردن عصب بیانگر ناامیدی شدید بیننده از نزدیکان خود اعم از اقوام و آشنایان است و آن را بردارید.
 • بیرون آمدن پرکردن دندان در خواب، بیانگر بازگشت مشکلات قدیمی پس از درمان و یا بازگشت اختلافات پس از پایان آن است.
 • برداشتن دندان آسیاب در خواب بیانگر پارگی استهر کس در خواب ببیند که یکی از دندان های آسیاب بالا را می کشد، خانواده مردان یا اقوام خود را از طرف پدرش قطع می کند و کسی که در خواب یکی از دندان های آسیاب پایین را بیرون می آورد، او را قطع می کند. رابطه با اقوام زنش
 • ابن غنم مقدسی گفته است: کندن دندان آسیاب در خواب، بیانگر بریدگی رحم است و دیدن دندان آسیاب در خواب با خون یا خونریزی، بیانگر گناهی است که بیننده در بریدن رحم مرتکب شده است.
 • و افتادن دندان آسیاب در خواب نماد مرگ بستگانی است که دندان های آسیاب به آنها اشاره می کنند و شاید افتادن دندان آسیاب در خواب بیانگر مرگ یکی از دوستان نزدیک خانواده باشد. تعبیر افتادن دندان در خواب راه حل آن را اینجا کلیک کنید.
 • و کشیدن دندان آسیاب در خواب با دهان متورم و درد نشانگر قطع رابطه بعد از ناامیدی یا شکستن قول است و هر که ببیند درد بعد از کشیدن دندان در خواب ادامه دارد رابطه خود را با کسی قطع می کند. به زور، یا پس از قطع رابطه همچنان در معرض آسیب قرار می گیرد.
 • و برخی از تعبیر کنندگان خواب گفتند: کشیدن دندان آسیاب در خواب نماد خرج کردن است، اگر کشیدن دندان با درد و خون نشان دهنده صرف ناخواسته مالی باشد، مانند پرداخت جریمه یا دیه، و اگر با کشیدن آن باشد. دندان در خواب تسکینی است، بیانگر خرج کردن برای جبران خسارت است، خدا می داند.
 • ارتودنسی در خواب بیانگر اصلاح اخلاق و رفتار اقوام و نزدیکان استو هر کس در خواب ببیند بریس ارتودنسی سوار می شود به اهل و اقوام خود نصیحت می کند و اگر بریس در خواب آزاردهنده و دردناک باشد بیانگر ظلم در اصلاح فرزندان و یا ظلم در برخورد با خویشاوندان است. اگر نیت خیر باشد
 • بریس های آهنی در خواب بیانگر شیوه های سخت و سنتی تربیت یا برخورد با نزدیکان و اقوام است و کسی که در خواب پرانتز شفاف یا بریس های نامرئی می بیند نشان دهنده نقص خانواده است که از دید مردم پوشیده و با آن تعمیر می شود. راز و خوبی
 • از دست دادن بریس در خواب ممکن است نشان دهنده عدم نصیحت و راهنمایی بیننده در زندگی باشد و از دست دادن بریس در خواب بیانگر از دست دادن کنترل و کنترل است اگر بیننده رئیس خانواده و سرپرست خانواده او باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که بریس را بعد از درست کردن شکل دندان هایش برمی دارد، نیکو است و نشان دهنده پایان اختلافات قدیمی و اصلاح روابط با دیگران است و نگرانی از بیننده برطرف می شود و او پس از درآوردن بریس به اندازه زیبایی دندان ها شاد باشید.
 • گرفتن دندان مصنوعی در خواب ممکن است نشان دهنده گذار رویا بیننده به یک محیط اجتماعی جدید باشدو جايگزين كردن خانواده و خويشاوندان با آشنايان جديد كه نصب دندان مصنوعی در خواب حاكی از كار جديد و مايه رزق و روزی است كه تا تكميل و اثبات آن نياز به خستگي و تلاش فراوان بيننده دارد، سنها را مي شناسم. و اما دیدن عیب در دندان مصنوعی در خواب، بیانگر عیب و نقصی در روابط بیننده با دوستان نزدیک یا خانواده همسرش است و از دست دادن دندان مصنوعی در خواب بیانگر پارگی بین بیننده و برخی از افراد است. آشنایان نزدیکش یا خانواده همسرش.بحران مالی و شاید بیکاری و فقر.

  دیدن سفید کردن و تمیز کردن دندان در خواب برای همه خوب استو ديدن سفيد كردن دندان نزد پزشك در خواب بيانگر متوسل شدن به مرد عاقل و سودمند است كه بيننده از او بهره فراوان خواهد برد و سفيد كردن دندان در خواب حاكي از خوشبختي و تندرستي و خوشنامي است و سفيدي دندان نيز بيانگر آن است. روابط حسنه بین بیننده و اهل بیت اوست و خداوند متعال داناتر است.

 • نصب دندان مصنوعی در خواب برای یک زن مجرد بیانگر ازدواج اوستو حرکت او از خانه خانواده به خانه شوهر و دندان مصنوعی در خواب برای زن مجرد نشان دهنده خانواده جدید او در خانه زناشویی است و اگر در دندان مصنوعی نقص یا کمبود ببیند ممکن است نشان دهنده نقص خانواده باشد. شوهر آینده اش
 • درد دندان در خواب برای زن مجرد، بیانگر سخنان تند و توبیخ است، چنانکه درد دندان و دندان آسیاب در خواب مجرد، بیانگر ناامیدی و خیانت است.
 • دندان در خواب برای زن مجرد ممکن است نشان دهنده شهرت او و شایعاتی باشد که در اطراف او از درستی و نادرستی می گذرد و تمیز کردن دندان در خواب فرد مجرد نمادی از بی گناهی او از اتهامات و شایعات و شاید تمیز کردن آهک دندان است. زیرا مجرد نشان دهنده تجدید رابطه او با بستگان و خانواده اش پس از یک دوره بی تفاوتی یا اختلاف است.
 • در مورد برداشتن دندان آسیاب در خواب برای یک زن مجرد، ممکن است نشان دهنده پارگی با کسی باشد که دوستش دارید.و اگر نامزد بود، برداشتن دندان آسیاب در خواب، بیانگر فسخ نامزدی یا اختلافات بزرگ نزدیک به جدایی است.
 • و ترمیم و درمان دندان در خواب برای مجردها بیانگر شادی و لذت، خروج از غم و رهایی از ناامیدی است.
 • ترمیم و درمان دندان در خواب برای یک زن متاهل این نشان دهنده اصلاح رابطه زن و شوهر با خانواده اش است یا ترمیم دندان در خواب زن متاهل بیانگر آشتی شوهر و خانواده اش است، خدا می داند. و بقیه موارد دیدن دندان در خواب برای زن شوهردار همانطور که در بالا ذکر شد.در مورد درمان دندان در خواب برای یک زن باردار، ممکن است نشان دهنده این باشد که بارداری او دلیلی برای حل بسیاری از اختلافات با خانواده یا خانواده شوهرش خواهد بود و ترمیم دندان در خواب برای یک زن باردار ممکن است نشان دهنده این باشد که او واقعاً نیاز به مراجعه به دندانپزشک دارد و در خواب دندان آسیاب را درآوردن. برای یک زن باردار نشان دهنده بیماری است و باید مراقب وضعیت سلامتی خود باشد.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا