تعبیر دیدن قلعه در خواب و نماد دژ در خواب

تعبیر دیدن قلعه و دژ در خواب، تعبیر تخریب قلعه در خواب و خواب ورود به قلعه، نگاه به قلعه در خواب و تعبیر قلعه بر دریا در خواب.

تعبیر دیدن قلعه در خواب و نماد دژ در خواب

تعبیر کنندگان خواب اتفاق نظر دارند که دیدن قلعه در خواب بیانگر حفاظت و استحکام و مصونیت است و هر آنچه که قلعه در خواب محکم و بلند و محفوظ بوده نشان دهنده استواری در دین و ایمان و قدرت در کار و زندگی است و خوابیده در خواب خود را در داخل قلعه یا قلعه می بیند تا خارج از آن در این مطلب با تعبیر خواب دژ ​​و دیدن قلعه در خواب ، معنی تخریب قلعه در خواب، داخل شدن و خروج از قلعه در خواب، تعبیر ساختن قلعه و قلعه در خواب، نشستن در قلعه و موارد دیگر دیدن قلعه و دژ.

 • ابن سیرین می گوید: قلعه در خواب، بیانگر از بین رفتن اضطراب و آسودگی برای بیننده است.ديدن دژ در خواب، حكايت از استحكام و امنيت دارد، و هر كس در خواب بيند كه وارد قلعه شد، خود را از حرام استحكام مي بخشد و از فساد حفظ مي كند، چنان كه دژ در خواب دلالت بر پادشاهان و فرمانروايان و هر چه دارد. ناپسند بودن در قلعه یا دژ نشان دهنده فساد دین و دنیاست.
 • قلعه در خواب نشان دهنده بالا آمدن نام بیننده در میان مردم و رسیدن به مقام یا شهرت او به چیز خوبی است و قلعه در خواب نشان دهنده پیوند محکمی در زندگی بیننده است که هیچکس نمی تواند آن را کنترل کند.
 • شیخ نابلسی می گوید: قلعه در خواب نماد ترک گناه است.و تعبیر خواب دژ ​​این است که دلالت بر صداقت و امانت دارد، دیدن قلعه ها و دژها در خواب ممکن است بیانگر آن چیزی باشد که انسان برای حفظ خود از گناه یا فتنه استفاده می کند و قلعه در خواب همسر باکره است. که دید پیروز و پیروز وارد آن می شود.
 • و هر که در خواب خود را در قلعه ببیند، اگر شایسته مقام باشد، آن را به دست آورد و اگر دانش آموز باشد، مقامش بالا رود.
 • ابن شاهین الظهری می گوید: قلعه ها و قلعه ها در خواب به همین معنا هستند.و قلعه مستحکم در خواب مصونیت در دین و پیروزی در نزاع و بر عکس قلعه ویران در خواب یا قلعه ویران است که بیانگر فساد دین و امور دنیوی یا شکست در نزاع است.

 • شیخ نابلسی می گوید: ساختن دژ در خواب، بیانگر مصونیت بیننده از دشمنان است.و هر کس در خواب ببیند که دژی می‌سازد، برای رقابت آماده می‌شود و خود را از حریفان حفظ می‌کند، چنان که ساختن قلعه در خواب، بیانگر مصونیت نفس از فساد و حرام، و رهایی از ذلت و ذلت است.
 • ابن شاهین ظهیری گوید: هر که در خواب ببیند که دژی می‌سازد، از دشمن در امان است و به وسیله مخالفانش مستحکم می‌شود، برعکس، دیدن خرابی قلعه در خواب و بنای آن. قلعه در خواب اگر بنا با آجر یا گل یا سنگ باشد کار اهل بهشت ​​است و اما ساختن قلعه از گچ در خواب کار اهل جهنم است.
 • احیای قلعه در خواب یا تعمیر قلعه بیانگر استحکام و شکست ناپذیری است و احیای قلعه در خواب بیانگر اصلاح دین بیننده و بررسی نقص در عقیده اوست.
 • ساختن دژ در خواب برای بیننده بر حسب حال و مقامش خوب و بی خطر است و اگر از اهل اقتدار باشد در امان است و قدرت و سیطره پیدا می کند و اگر از اهل تجارت باشد. سود حلال به دست می آورد و از ضرر و احتکار نمی ترسد و بنای قلعه در خواب ازدواج یا کار است.
 • ابن سیرین گفت: تعبیر خواب تخریب قلعه، بیانگر فساد دین و دنیاست.و هر که در خواب ببیند که قلعه را ویران می کند، زن خود را رها می کند یا از دین خود خارج می شود و به دنبال فتنه می رود.
 • ابن شاهین می‌گوید: تخریب قلعه در خواب، نماد خوردن آبروی مردم به ناحق و تهمت زدن به زنان پاکدامن است.
 • و تخریب قلعه در خواب ممکن است نشان دهنده از بین رفتن قدرت بیننده باشد و از او جلوگیری کرد و قرار گرفتن او در معرض یک بحران بزرگ مالی یا اجتماعی، بنابراین اگر در خواب قلعه یا قلعه را بازسازی کند، این خوب و سودمند است و غرور او به او باز می گردد.
 • ورود به قلعه در خواب بیانگر ورود به حفاظت مردی قوی و مستحکم استو هر کس در خواب ببیند که به عنوان فاتح وارد قلعه می شود ازدواج می کند یا بر مخالفان خود پیروز می شود یا در میان مردم ذکر می شود. از طرف دشمن و حریف
 • ابن شاهین می گوید: خروج از قلعه در خواب نماد انتقام مخالفان از بیننده است و پیروزی دشمنان بر او، یا خروج از قلعه در خواب، بیانگر ترک دین و ترک آن با قاطعیت است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که از قلعه خارج مى شود و به آن باز مى گردد، سپس مرتکب گناه مى شود و از آن باز مى گردد و یا در برابر فتنه سست مى شود و سپس توبه مى کند، شاید خواب بازگشت به قلعه بعد از خروج باشد. دلالت بر این دارد که بیننده خواب یک راند را می بازد و سپس در دعوا یا دشمنی دیگری برنده می شود و خدا داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در قلعه ای زندگی می کند یا در قلعه سکونت دارد، بیانگر قوت ایمان و درستی نیّت اوست.
 • ابن سیرین می گوید نگاه کردن به قلعه در خواب بیانگر مقام بلند بیننده و وسعت یاد اوست.و هر که قلعه را از دور در خواب ببیند، بیانگر مسافرت او و سود فراوانی است که از سفرهایش می برد و شاید سفرهایش برای رسیدن به قدرت طلبی یا نزدیک شدن به اهل آن از خطر یا نجات او بوده است. از افتادن به مخمصه، و دیدن نشستن او در قلعه در خواب، ممکن است بیانگر نیاز به بینا در میان صاحبان قدرت و صاحب مناصب باشد، یا نیاز به او با پدر یا رئیسش در محل کار.

 • تعبیر دیدن قلعه روی دریا در خواب اشاره به استعمال مردی با علم و نیرو و اقتدار است و قلعه در وسط دریا در خواب قویتر است در مصونیت و قوت چون مستحکمتر است و شاید دیدن قلعه در وسط دریا در خواب بیانگر قوت ایمان مؤمن با وجود وسوسه است، زیرا قلعه در خواب مصونیت دین است و دریا در خواب بیانگر دنیا و جذابیت های آن است.
 • ابن شاهین می گوید در خواب دیدن دژ در دریا اگر آب اطراف آن فرو رفت یا برود بیانگر پیروزی دشمن یا انتقام او از بیننده است تعبیر دیدن تفصیل دریا در خواب اینجا کلیک کنید .
 • همانطور که توسط دیدن قلعه ای بر کوه در خواب او آرزوی بزرگی دارد که بیننده رویا به دنبال رسیدن به آن است و ممکن است از یک مرد قوی کمک بگیرد که برای او سودمند باشد و به آسانی بالا رفتن از یک کوه در خواب، سهولت رسیدن به خواسته هایش را دارد.
 • با توجه به قلعه ای در بیابان در خواب نشان دهنده سفر سودمندی است که بیننده از آن پول و شهرت و اعتبار به دست می آورد.
 • قلعه مرتفع در خواب از نظر مصونیت و امنیت قویتر از قلعه فرورفته یا همسطح است و ارتفاع قلعه در خواب اگر بیننده در داخل آن باشد ستوده است و قلعه بلند در خواب و بینا. خارج از آن ممکن است نشان دهنده دشواری دستیابی به یک هدف باشد.
 • در خواب دیدم که در داخل قلعه ای زندانی شدم

 • حبس در قلعه در خواب یا بیانگر حبس روح از نافرمانی و عصمت آن از خطا است و یا بیانگر قرار گرفتن بیننده در معرض ظلم و ستم مردی نیرومند و تسخیر ناپذیر است این بینش.
 • و بیرون آمدن از زندان قلعه در خواب رستگاری از اهل شر و پایان غم و اندوه آنهاست و اگر بیمار در خواب از زندان قلعه بیرون بیاید نشانگر نجات او از یک امر جدی است. بیماری و شفای او انشاالله.
 • حبس قلعه در خواب ممکن است نشان دهنده آسیبی باشد که از طرف افراد شر به بیننده وارد شده است، یا زندانی شدن در قلعه نمادی از ناراحتی در زندگی زناشویی یا در محل کار با ناتوانی در خارج شدن از زیر اقتدار ناعادلانه شرکا یا مافوق است.
 • همچنین تعبیر دیدن زندان و حبس در خواب را اینجا بخوانید.

 • قلعه در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده تربیت خوب او و پایبندی او به اخلاق استهمچنین دیدن قلعه در خواب برای دختر مجرد، بیانگر شخصی است که مانند پدر یا برادرانش از او محافظت و نگهداری می کند.
 • و ورود به قلعه در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج است و مردی قوی و صاحب اقتدار و شهرت در میان مردم از او درخواست می کند.
 • و رویای تخریب قلعه در خواب برای زنان مجرد این نماد خروج او از آداب و رسوم، آموزش و مذهب است.شاید تخریب قلعه در خواب نشان دهنده عدم حمایت او در زندگی و از دست دادن مصونیت و حفاظت باشد.
 • قلعه در خواب برای زن متاهل بیانگر استواری و استحکام و حفظ خانواده است و هر که در خواب ببیند که در حال ساختن قلعه است از خانه خود دفاع می کند و تربیت فرزندانش را اصلاح می کند تا با هم رابطه برقرار کنند. در میان مردم.
 • قلعه در خواب نیز نشان دهنده شوهر است، بنابراین ورود به قلعه در خواب حفظ و مراقبت از شوهر است و خروج از قلعه در خواب برای زن شوهردار ممکن است به معنای جدایی و جدایی باشد.
 • دیدن قلعه در خواب برای زن باردار نیز بیانگر آسایش و آرامش و اطمینان از سلامت بارداری اوست و برعکس تخریب قلعه در خواب یا دیدن خروجی از قلعه در خواب برای زن باردار است. زن باردار
 • دیدن سنگ قلعه در خواب بیانگر نزاع شدیدی است که بیننده خواب قوی و تسخیر ناپذیر خواهد بود. قلعه شطرنج در خواب نمادی از یکپارچگی و پایبندی به اصول استو هر که در خواب ببیند که قلعه شطرنج را از دست می دهد، مصونیت خود را از دست می دهد و پشت او در معرض حریف قرار می گیرد و از دست دادن قلعه شطرنج در خواب، بیانگر برنامه ریزی ضعیف در کار یا آمادگی ضعیف برای دعوا است. تعبیر دیدن جزئیات شطرنج در خواب با کلیک بر روی این لینک.

 • گوستاو میلر می گوید که قلعه در خواب نشان دهنده ثروت استدیدن داشتن قلعه در خواب بیانگر برآورده شدن تمام خواسته های مادی و دنیوی بیننده خواب است.
 • دیدن قلعه در خواب نیز بیانگر روابط اجتماعی پر رونق است و شاید خواب دیدن قلعه ها و مکان های باستانی بیانگر سفر، سفر و تماس با فرهنگ های عجیب باشد.
 • میلر اضافه می کند که قلعه در خواب نشان دهنده تمایلات عاطفی است و دیدن قلعه برنزی در خواب ممکن است مشکلات و تصمیمات اشتباه در ازدواج و روابط عاطفی رسمی را نشان دهد.
 • و هر که در خواب ببیند که در قلعه یا دژی محبوس شده است، نشانگر موفقیت حریفان است که او را شرمنده کرده و به هر کجا که بخواهند می کشانند.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا