گوشت در خواب و تعبیر خواب خوردن گوشت خام

گوشت در خواب و تعبیر خواب خوردن گوشت خام

تعبیر خواب خوردن گوشت پخته و گوشت خام در خواب خوردن گوشت شتر و دیدن خوردن گوشت گاو و بره و پرندگان و خواب دیدن گوشت انسان و خوردن گوشت حیوانات در خواب.

گوشت در خواب یکی از نمادهایی است که در علم تعبیر خواب معانی زیادی را به همراه دارد.سایت هالوها اغلب از بازدیدکنندگان خود سوالاتی در مورد دیدن گوشت در خواب و تعبیر گوشت در خواب دریافت می کند.در این مقاله ; با معنی کلی دیدن گوشت در خواب و تعبیر خواب خوردن گوشت بر حسب نوع گوشت و طرز خوردن آن و تعبیر دیدن گوشت زیاد و کم گوشت با شما آشنا می شویم. ، گوشت خام و گوشت پخته در خواب، همه اینها با تعابیر ویژه ای که تعبیر خواب در سکوی شیرین آن ارائه کرده است.

 • ابن سیرین گوید: گوشت در خواب درد و درد است گوشت خام در خواب برای همه مکروه است و خریدن گوشت در خواب مصیبتی است که اگر نپخت و نخورد برای بیننده پیش می آید همچنان که کم گوشت در خواب مکروه است و دلالت بر مصیبت دارد. در اقوام دیدن گوشت زیاد در خواب بهتر است مخصوصا گوشت گاو و دیدن گوشت نرم و منعطف در خواب بیانگر مرگ و اندوه است، مگر اینکه در خواب دلیل دیگری وجود داشته باشد.
 • می گفتند در خواب گوشت وارد خانه می شود، دلالت بر تسکینی پس از ناراحتی و پایان بلا در خانه بیننده دارد، مخصوصاً گوشت شور در خواب، بیکن و گوشت کبابی، در حالی که گوشت خام در خواب بیانگر غیبت و غیبت است، مخصوصاً غیبت. کسانی که با او خون دیدند.
 • و دیدن گوشت بزرگ در خواب بهتر از گوشت بدون چربی یا اندک است و دیدن گوشت و چربی در خواب بیانگر آسایش و رزق است و هر که در خواب چربی بیش از گوشت ببیند منفعتی است که نکند. آخر، ولی هر که گوشت را بیش از چربی ببیند، سودی است که طولانی و ادامه دارد، خدا می داند.
 • دیدن آبگوشت در خواب بیانگر تعالی و شرافت استهمینطور دیدن گوشت و برنج پخته در خواب، نماد رزق و راحتی فراوان است و هر که در خواب گوشتی دید و نخورد، بیانگر خستگی و فریب است، اما خوردن گوشت در خواب در بیشتر موارد خوب است.
 • ابن سیرین گفت: گوشت خام در خواب هرگز بد نیست زیرا معده انسان ذاتاً قادر به هضم آن نیست و خوردن گوشت پخته در خواب عموماً بهتر از خام خوردن آن است و خوردن گوشت خام در خواب بیانگر از بین رفتن چیزی است که بیننده دارد و دیدن گوشت خام در خواب. خواب بیانگر غیبت افراد و خوردن علائم آنها در مجالس است.
 • شيخ النبلسي تعريف كرده است كه خام خواري در خواب، براي بيننده بدون خوردن آن، علامت بلاهايي است كه به بيننده مي رسد، و اما خام خواري در خواب، ممكن است حاكي از خير باشد و خداوند داناتر است.
 • و هر که در خواب ببیند که گوشت پخته خورد، پولش زیاد می شود مگر اینکه در خواب چیزی مخالف آن باشد و هر که ببیند با پیرمردی گوشت پخته می خورد، فرمانش به سلطان می رسد.
 • گوشت پخته شده با سبزی در خواب بیانگر بهبودی از بیماری است، به ویژه اگر آبگوشت داشته باشد، و اما گوشت پخته شده با برنج در خواب، بیانگر رزق و روزی و فراوانی در دنیاست.
 • ابن سیرین می گوید خریدن گوشت در خواب بیانگر مصیبت قریب الوقوع است هیچ خوبی در آن نیستو هر که در خواب ببیند که گوشت می خرد و خراج می دهد، زیان می کند یا مصیبت به نزدیکانش می رسد، و اما خرید گوشت در خواب و آوردن آن در خانه، بیانگر بهبودی مریض است. .
 • و خريدن حيوان ذبح شده در خواب، بيانگر آمدن غايب يا جمع شدن مردم در خانه بيننده است كه ممكن است صلاح يا شر باشد، بسته به زمينه خواب، و خريد گوشت زياد در خواب، بيانگر تجارت مشكوك است. و اما خرید گوشت انسان در خواب، بیانگر تجارت راکد است که هیچ سودی از آن ندارد.
 • و دخول قصاب در خواب، بیانگر اختلاف و درگیری در زندگی بیننده است، شیخ نابلسی گفت قصاب در خواب مرد خطرناک و بدی است، مخصوصاً اگر لباسش به خون آلوده باشد، و هر که قصاب را ببیند، نزد او بیاید. در خواب، نشان دهنده بیماری یا مصیبت شدید است و خداوند داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید گوشت گاو و گوساله در خواب بیانگر آن است که از پول حلال آسیب خواهید دید در همان سالخوردن گوشت گاو در خواب اگر گوشت سفت باشد نشان دهنده خستگی و بیکاری در کار است و خوردن گوشت گاو در خواب برای زن حامله نشان دهنده فرزند ذکور است، زیرا خداوند متعال می فرماید: با گوساله اصیل آمد. و گوشت گاو چاق در خواب بهتر از بدون چربی و پخته بهتر از خام است، چنانکه گوساله در خواب به بشارت بزرگ و سریع است.
 • شیخ نابلسی می گوید گوشت گاو زرد کم چرب در خواب بیانگر بیماری است و دیدن خوردن گوشت گاو یا گاو در خواب تعبیر می کند که صاحب رؤیا به حاکم تقدیم می کند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید هر که در خواب ببیند گوشت گاو پخته می خورد، با عرق پیشانی و از زحمت و خستگی می خورد.
 • و گوشت گاومیش در خواب رزق آسان و سریع است و هر که در خواب ببیند که گوشت گاومیش می خورد، دلالت بر نیکی و باران دارد و گوشت گاومیش خام در خواب خستگی زودگذر است و بهتر پخته شده است.
 • و هر که در خواب ببیند که گوشت گاو پخته می خورد، پس تصادفی تصمیم می گیرد، صبر کند و هر که در خواب ببیند که گوشت گاو خام می خورد، بسیار عصبانی می شود و بعد پشیمان می شود و گفته شد. گوشت گاو نر در خواب نماد ثبات در اختلاف است و خوردن گوشت گاو در خواب ممکن است نشان دهنده پیروزی باشد در دشمنی با شخص لجوج.
 • هر کس در خواب ببیند که گوشت گوساله خام می خورد، از مسافرت میهمان می گیرد یا غایب نزد او برمی گردد و هر که در خواب ببیند که گوشت گوساله خام می خورد، رفتار را بررسی می کند. از بچه ها یا از دست آنها ناراحت می شود.
 • خوردن گوشت شتر در خواب بیانگر بهره ای از سلطان است یا بیماری که صاحب خواب از آن شفا می یابد و خوردن گوشت شتر در خواب ممکن است نشان دهنده مالی باشد که بیننده خواب از دشمنی قوی به آن می رسد مگر اینکه در خواب به آن دست بزند.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که گوشت شتر را مى‏خورد بیمارى مى‏شود، و گفته شده است که خوردن گوشت شتر در خواب ظلمى است که از بیننده مى‏افتد. اهل بیت او از میان زنان، و او از آن آسیب و گناه می‌بیند، و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید هر کس در خواب ببیند که گوشت شتر می خورد، کراهت را زیاد می کند و آزار را فراموش نمی کند، اما هر که در خواب ببیند که گوشت شتر می خورد، روزی زیاد می کند و رؤیت خوردن آن است. گوشت جناح – که شتر جوان است بعد از شیر گرفتن – بیننده پول دیگران را می خورد یا پول یتیم را می خورد.
 • ابن سیرین خواب خوردن گوشت گوسفند را به تماس بیننده با کسی که نمی شناسد تعبیر کرده است. اگر کباب و کباب شده بود و بیننده آن را در خانه خود دید و اگر این بره در خواب لاغر بود، بیانگر غفلت و فقر آشنایان جدید است و برعکس اگر بره در خواب چاق بود.
 • گوشت گوسفندی نتراشیده و پوست کنده ممکن است دلالت بر مصیبت ناگوار داشته باشد و اگر چاق باشد بعد از ارث رفتن نشان دهنده مرگ است و کلاً بره پخته بهتر از خام است و در مورد گوشت بز در خواب ابن سیرین می گوید دلالت بر آن دارد. بهبودی بعد از ناخوشی، و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید اگر خواب ببیند در خواب گوشت بره پخته می خورد با آرامش و آسودگی و امنیت خوب است و بهترین گوشت در خواب با آبگوشت آب پز می شود.طبیعت به بدترین حالت، سرعت عصبانیت و وارونه شدن اوضاع. .
 • و اما کسى که در خواب ببیند گوشت بره پخته مى خورد، متصف به مدارا و آرامش است و با بچه ها نرم برخورد مى کند و دیدن خام خوارى در خواب، بیانگر سخت گیری بیننده بر کودکان است. .
 • و هر کس در خواب ببیند که گوشت گوسفند پخته می خورد، اهل خانه خود را خسته می کند و آنچه را که توان آن را ندارند بر دوش می گذارد.
 • و خواب خوردن گوشت بز، بیانگر بی اعتنایی در کارها است، و اما دیدن گوشت بز در خواب، بیانگر لجاجت است، و هر که ببیند از گوشت جد من می خورد، دلالت بر خیر و رزق دارد.
 • شیخ نابلسی گوید: خوردن گوشت شکار در خواب مانند شاهین و عقاب است. نشان دهنده پولی است که بیننده از سلطان می گیردو اگر گوشت پرنده ای را که خوابیده می خورد حرام باشد از قوم حیله گر مال می گیرد و خوردن گوشت پرندگان در خواب اگر پخته باشد دلالت بر رزق و مالی از فریب و فریب دارد و اگر در خواب گوشت مرغ را می خورد. خام است، دلالت بر غیبت بیننده از زن و ظلم به او دارد و خداوند اعلم.
 • همچنین خوردن گوشت پرندگان در خواب ممکن است دلالت بر سفر یا بهشت ​​داشته باشد، زیرا خداوند متعال در سوره واقعه می فرماید: «و گوشت مرغان هر چه بخواهند».
 • خوردن گوشت مرغ در خواب منفعت زن است و خوردن گوشت مرغ در خواب اگر پخته باشد بیننده با افرادی که سودشان کم است همنشینی می کند و اگر گوشت مرغ در خواب خام باشد بیننده غیبت می کند. زنان، و هر کس ببیند که گوشت جوجه‌های گوشتی یا جوجه‌های گوشتی می‌خورد، بر سلامتی است. و اما کسى که دید از گوشت پرندگان مى خورد، این نشان دهنده بى تدبیرى است و خدا داناتر است.
 • گوشت غاز در خواب منفعت مردان متدین است، در حالی که خوردن گوشت مرغ کبابی یا سرخ شده بیانگر پول پس از خستگی و سختی است.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید هر کس در خواب ببیند که گوشت خروس پخته می خورد، افزایش باروری اوست.
 • شیخ نابلسی می گوید خوردن گوشت انسان در خواب بیانگر غیبت و غیبت استو اگر زنی در خواب ببیند که گوشت زن دیگری را می خورد، بین آنها له شدن یا حرام شهوت یا دلالت بر غیبت است.
 • و ابن سیرین گفت: گوشت انسان در خواب، بیانگر مال به دست آمده است، مانند سود، و خوردن گوشت انسان در خواب، بیانگر خوردن مال او یا ارتکاب گناه است، و گوشت انسان در خواب، بیانگر کم و زیاد شدن کارها است. بصیر و احوال او برحسب مقامش ممکن است معیشت و تندرستی او خراب شده باشد و برعکس هر که ببیند گوشتش زیاد و زیاد شده است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که از گوشت خود مى خورد (یعنى بیننده خودش را مى خورد) دلیل است که از کار و خستگى خود مى خورد، اگر زن ببیند که از پایتخت مى خورد. در خواب گوشت بدن خود را می خورد پس به تعبیر شیخ نابلسی زنا می کند و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین او می گوید خوردن گوشت انسان نشانه غیبت او و خوردن بد او است و خوردن گوشت انسان در خواب بیانگر خروج از نور به تاریکی و گمراهی و حرام است و دیدن خوردن گوشت انسان با استخوان در خواب بیانگر غیبت مرده و ذکر مضرات اوست. از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله پیروی کنید: فضیلت مردگان خود را یاد کنید.
 • شیخ نابلسی می گوید گوشت هفت در خواب پول سلطان است و هفت در لسان هر چیزی است که نیش یا چنگال درندگان دارد و معمولاً شیر نامیده می شود و النابلسی معتقد است که گوشت هیولا در خواب به طور کلی دلالت بر رزق و روزی دارد، شاید به دلیل سختی و خطری که آن را می کند. مستلزم آن است و خوردن گوشت حیوانات درنده در خواب ممکن است نشان دهنده پیروزی یک دشمن بسیار شجاع باشد.تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید هر کس در خواب ببیند که گوشت وحشی می خورد، این حرام مال و بی ثباتی است، و هر کس در خواب ببیند که وحشی می خورد، این خوردن مال حرام و رشوه است و هر که ببیند شیر می خورد. گوشت در خواب بیننده جلال و اقتدار و داوری می خواهد و هر که ببیند در حال خوردن است گوشت تمساح در خواب بیانگر فریب و نیرنگ است.

  ابن سیرین دیدن گوشت قاطر و پوست آن را در خواب تعبیر کرده که دلیل بر پول است و خوردن گوشت الاغ در خواب مالی است که بیننده پس از سختی و خستگی به دست می آورد و این گونه است بر خلاف خواب شرب. شیر قاطر که به تنگی و مشقت تعبیر می شود به اندازه ای که خواب خوار در خواب می نوشد و گفته شد دیدن خوردن شیر قاطر گوشت قاطر دلالت بر نداشتن نسل دارد و الله اعلم.و گفته شد که گوشت الاغ در خواب بیانگر اندک رزق استو خرید گوشت الاغ در خواب نماد صبر و شکیبایی برای دستیابی به امرار معاش است.

  تعبیر خواب در سایت هالوها تعبیر چند مورد دیگر از دیدن گوشت در خواب را به شما پیشنهاد می کند.

 • هر کس در خواب ببیند که گوشت ماهی می خورد، برای ساعت خود زندگی می کند و معمولاً ظرف دارد و در امور آخرت کوتاهی می کند.
 • هر کس ببیند که گوشت آهو پخته می خورد، با زنی زیبا ازدواج می کند و هر که ببیند گوشت آهو خام می خورد، به آنچه برایش حلال نیست نگاه می کند.
 • هر که در خواب ببیند که گوشت مارمولک می خورد، دلیل بر مسافرت زمینی است و دیدن گوشت آفتاب پرست در خواب، بیانگر تقلب و تقلب است.
 • هر که در خواب ببیند آنچه را که سالم است می خورد، مانند کرم یا سوسک و مانند آن، دلیل بر پستی نفس و نقص در جوانمردی اوست.
 • و اما کسى که ببیند گوشت خوک مى خورد، مال حرام مى خورد و خدا داناتر است.
 • خواب خوردن گوشت مار یا مار، اگر پخته شده باشد، پولی است که بیننده از دشمن خود می گیرد.
 • تعبیر خواب در شیرینی او می گوید هر که در خواب خود را در حال خوردن گوشت عقرب یا مار ببیند، دلیل بر ظلم است.
 • شیخ نابلسی می گوید گوشت ماهی در خواب رزق سریع و خوشی است و چه بسا از سلطان یا از دریا آمده باشد.
 • و در مورد دیدن گوشت اسب در خواب تعبیر شیرینی آن می گوید هر که در خواب خود را در حال خوردن گوشت اسب ببیند افزایش عزت و افتخار است.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا