کدو حلوایی در خواب و تعبیر دیدن کدو حلوایی در خواب

تعبیر دیدن کدو و کدو در خواب، رویاندن کدو در خواب و تعبیر بریدن کدو در خواب، خوردن کدو سبز در خواب و تعبیر خواب چیدن و تقسیم کدو حلوایی.

کدو یا کدو در خواب اشاره به آسایش و آرامش و شفا و عاقبت نگرانی است پس از داستان یونس علیه السلام که پس از بیرون آمدن از شکم نهنگ کدو حلوایی را خداوند متعال به او عطا فرمود. همه آنها خوبند و خدا داناتر است.

 • ابن سیرین می گوید: کدو یا کدو در خواب بیانگر شفای مریض استو هر كه در خواب كدو ببيند، دلالت بر مردى است كه منفعت و دانش زيادى دارد، همچنان كه كدو در خواب، بيانگر علم و بهره مندى از آن است، و ديدن كدو در خواب، بيانگر ملاقات امور جداگانه است. غیب گو.
 • کدو در خواب دلالت بر صمیمیت و آسیب پذیری بعد از مصیبت و ناراحتی دارد، دیدن کدو در خواب بیانگر آشتی پس از اختلاف است و هر که در خواب ببیند کدو می خورد، داروی مفید می خورد.
 • و هر که در نزاع بود و دید که در خواب کدو را حمل می کند یا کدو می گیرد، نشانگر پیروزی او در نزاع و پیروزی او بر دشمن است.
 • شیخ النابلسی می فرماید: کدو در خواب بیانگر زنان زیبا و متین استو هر كه در خواب كدو ببيند از زن بهره مند شود و يا ديدن كدو در خواب بيانگر بيم و نگراني است مخصوصاً اگر كدو در خواب خام باشد.
 • ابن شاهین ظهیری گوید که کدو در خواب نشانگر مقام بلند است و شکوه مخصوصاً کسی که در خواب کدو تنبل را روی درخت ببیند و دیدن کدو در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج و ازدواج باشد.
 • دیدن کدو در خانه در خواب، بیانگر بهبودی مریض و بازگشت غایب است و هر که نگران بود و در خواب دید که در خانه کدو می روید، بیانگر از بین رفتن نگرانی و آسودگی اوست.
 • همچنین دیدن کدو در خانه در خواب بیانگر توبه و بازگشت از گناه است و خواب دیدن کدو در خانه برای بیننده و مالی منفعت است.
 • فروش کدو در خواب، بیانگر پیروی از سنت و کسب سود از تجارت و کار است، و اما خوردن کدو در خواب اگر پخته شده باشد، بیانگر خیر و فایده است و تعبیر کنندگان خواب از دیدن خام خوردن کدو در خواب بیزارند.
 • خوردن کدو حلوایی در خواب بیانگر سود بزرگی است که بیننده خواب نصیبش می شودو هر که در خواب ببیند که کدو پخته می خورد، چیزی که از دست داده به او باز می گردد یا سلامتی او به او باز می گردد، چنان که خوردن کدو پخته در خواب، بیانگر آشتی پس از نزاع و اهلی شدن پس از تنهایی است.
 • ابن سیرین گفته است که خوردن کدو حلوایی در خواب، بیانگر آن است که به اندازه ای که بیننده از آن می خورد، علم را حفظ کند، یا به اندازه ای که از کدو می خورد، مال به دست آورد، و خوردن کدو پخته در خواب، بیانگر بازگشت مسافر است.
 • و اما خوردن کدو حلوایی خام در خواب، بیانگر خستگی و اندوه استو ابن سیرین گفته است که خام خوردن کدو در خواب، بیانگر لمس جن و خستگی از سحر است.
 • شیخ نابلسی گوید که خوردن کدو در خواب اگر پخته شود منفعت است از زن زیبا و خام خوردن کدو در خواب بیانگر ناراحتی در مستمری یا بیماری است و چه بسا کدو در خواب اگر خام باشد حبس را نشان دهد.
 • اکثر تعبیر کنندگان خواب اتفاق نظر دارند که خوردن کدو حلوایی پخته در خواب بهتر از خوردن کدو حلوایی خام است.از شکم نهنگ و خداوند متعال داناتر است.
 • بریدن کدو تنبل در خواب بیانگر تلاش برای بازیابی چیزی از دست رفته استدیدن بریدن کدو حلوایی در خواب و خام خوردن آن، بیانگر ناامیدی و عدم دستیابی به هدف جستجو است.
 • می گفتند: بریدن کدو در خواب، بیانگر رقابت و دشمنی است، پس هر که در خواب ببیند که در حال بریدن کدو با چاقو است، با یکی از اقوام یا دوستانش دعوا می کند.
 • و چه بسا بریدن کدو در خواب بیانگر جدا شدن چیزهای جمع شده باشد، جز اینکه بریدن کدو در خواب برای پختن، بیانگر جمع شدن چیزهای جدا شده است.
 • بریدن کدو حلوایی و برداشتن دانه آن در خواب بیانگر بازگشت پول های گم شده یا غارت شده پس از اختلاف یا نزاع در دادگاه است.
 • دیدن بریدن کدو سبز در خواب، به معنای بر هم خوردن شراکت یا پایان دادن به عقد است، و خرد کردن کدو سبز پخته در خواب، پس از مصیبت و گرفتاری خوب و آسوده است و خداوند اعلم.
 • پوست کندن کدو تنبل در خواب، پول پس از بدبختی و خستگی است، چنانکه خوردن پوست کدو در خواب بیانگر پول کم پس از خستگی و سختی یا بیماری است که بهبودی آن طولانی است.
 • تقسیم کدو تنبل در خواب بیانگر اعمال نیک است و تقسیم پول یا غذا به نیازمندان و دیدن کدو تنبل در خواب، دلالت بر همدردی در مصیبت ها و مصیبت ها دارد یا از غایبان برای آنها خبری می آورد.

 • پرورش کدو تنبل در خواب نشان دهنده بسیاری از پروژه های سودآور استو کاشتن کدو در خواب بیانگر حسن رابطه با دیگران است و خواب کاشت کدو بیانگر فایده ای است که بیننده خواب از روابط اجتماعی یا کار می برد.
 • دیدن باغ کدو در خواب دلالت بر آسایش پس از خستگی و آرامش پس از تنهایی دارد، همچنان که باغ کدو در خواب بیانگر شفای بیمار و آزادی برای زندانی است.
 • و رویاندن کدو در خواب بیانگر معیشت دائمی و منفعت مستمر است و هر که در خواب ببیند که در خانه کدو می رویاند پس از اندوه یا مصیبت شادی وارد خانه او می شود و خواب رویاندن کدو در خانه بیانگر پایان است. از مشکلات و اختلافات با اهل خانه.
 • و کاشتن کدو در خواب ممکن است بیانگر این باشد که زن باردار است و نوزاد او برای پدر و مادرش برکت و سودمندی خواهد داشت و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن کاشت و کشت در خواب را با کلیک بر روی این لینک به صورت کامل و دقیق در راه حل او بخوانید.

 • ابن سیرین می گوید: درخت کدو در خواب مردی ارجمند و دانا و دارای فواید بسیار است.و هر که در خواب ببیند زیر سایه درخت کدو نشسته است آسوده است و انزوا و تنهایی از او دور می شود و دیدن نشستن زیر درخت کدو در خواب نیز بیانگر آرامش و پایان است. به دشمنی یا دشمنی.
 • برگهای درخت کدو در خواب بیانگر محافظت از خطر و رهایی از دشمنی است، همانطور که برگهای کدو تنبل در خواب نشان دهنده هماهنگی و محبت است.
 • و اما کندن درخت کدو در خواب، بیانگر تجدید رقابت یا دشمنی است و کندن درخت کدو در خواب، بیانگر جنگ و غم و اندوه شدید است.
 • سوزاندن درخت کدو در خواب آسیب و نگرانی است.
 • قطع درخت کدو در خواب ممکن است دلالت بر فراق و غم و اندوه به خاطر فراق باشد و گفته اند که بریدن درخت کدو در خواب نشان دهنده توقف کار و گرفتاری در امرار معاش است و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن درختان در خواب را به صورت کامل و دقیق با کلیک بر روی راه حل های آنها بخوانید.

 • چیدن کدو در خواب بیانگر ثروت و روزی پر برکت استو هر که در خواب خود را در حال چیدن کدو ببیند، در این دنیا سود می برد و فراوانی به دست می آورد، چنان که چیدن کدو در خواب دلالت بر آسایش روانی پس از دوران سختی دارد.
 • چیدن کدو در خواب ممکن است دلالت بر طلب علم داشته باشد و بیننده به همان اندازه که در خواب کدو می چیند منزلت می یابد، مشروط بر اینکه در خواب کدوی خام نخورد.
 • چیدن کدو در خواب بیانگر بهبود چیزی است که بیننده از دست داده یا ملاقات چیزی که جدا بوده است، ابن سیرین گفته است که چیدن کدو در خواب باعث شادی و شفا و سود می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که کدو می چیند و می فروشد، مال و منفعت فراوانی به دست می آورد، چنانکه فروش کدو در خواب، به تعبیر ابن شاهین ظهیری، بیانگر پیروی از سنت است.
 • چیدن کدو سبز در خواب پول زیادی از چیز جدیدی به همراه داردو چیدن کدو سبز در خواب ممکن است نشان دهنده سرعت سود و منفعت باشد و هر که در خواب ببیند که کدو سبز می چیند پس از دعوای کوتاهی یکی را آشتی می دهد یا جوانی را که علم و دانش بسیار دارد یادداشت می کند. منفعت و رشد در کار، و هر که در خواب ببیند کدو سبز چیدن، بر حسب زمینه بینش و حال بیننده، ثواب یا برتری در کار و تحصیل بر امثال خود گرفته باشد.

  ابن شاهین الظهیری گوید: تخمه کدو در خواب، بیانگر مال مفید است.خوردن تخمه کدو در خواب فواید زیادی از نظر مالی و رزق دارد و استخراج تخمه از کدو در خواب بیانگر تقسیم سود و خیری است که بر شریک یا پدر و مادر غالب است سختی و خستگی.

 • کدو تنبل در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده پایان اضطراب در زندگی او استخوردن کدو حلوایی پخته در خواب برای زنان مجرد، بیانگر رفع نگرانی و پایان نگرانی است، و اما خوردن کدو حلوایی خام در خواب برای زنان مجرد، بیانگر جدایی او از کسی است که دوستش دارد یا بیانگر خستگی و مشکلات خانواده است.
 • دیدن کدو سبز در خواب برای زنان مجرد نماد کسب علم یا پول و منفعت است و کدو سبز در خواب بیانگر روابط اجتماعی مرفه و لذت بخش است.
 • درخت کدو در خواب برای مجردها بیانگر دوستی و آسایش روانی است و هر کس در خواب ببیند که در میان درختان کدو تنبل راه می‌رود روابط متمایز و سودمندی دارد.
 • در مورد نشستن زیر سایه درخت کدو تنبل در خواب برای یک زن مجرد، این نشان دهنده محافظت او از خطر و ایستادن خانواده او در کنار او است.
 • و بریدن کدو سبز در خواب برای زنان مجرد بیانگر رقابت است با دوستان یا فامیل خود و هر که در خواب ببیند که با چاقو کدو می‌برد، معشوقه خود را رها کرده است و اما توزیع کدو در خواب بین زنان مجرد، بیانگر انتقال علم و دانش به دیگران است.
 • دیدن کدو سبز در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که اوضاع به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد در رزق و روزی و مستمری و روابط اگر کدو بر درخت باشد و در خواب کدو سبز را بخورد زن شوهردار اگر کدو پخته شود آسایش و آسایش در زندگی می بخشد.
 • و اما خوردن کدو حلوایی خام در خواب برای زن متاهل، بیانگر جدایی و غم و اندوه است، همچنین بریدن کدو سبز در خواب برای زن متاهل، بیانگر جدایی است، مگر اینکه بعد از بریدن آن را بپزید.
 • چیدن کدو حلوایی در خواب برای زن متاهل بیانگر بازگشت غایب یا رسیدن خبری از عزیزی است، چیدن کدو در خواب نیز بیانگر پایان دعوا یا پایان مشکلات با شوهر است.
 • و کدو حلوایی در خواب برای زن حامله اگر پخته شود سلامت و شفابخش است و اما خوردن کدو حلوایی خام در خواب برای زن حامله بیانگر سختی بارداری و نگرانی های همراه آن است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا