تعبیر خواب گونه و ورم و قرمزی گونه در خواب.

تعبیر دیدن گونه و گونه در خواب ، تعبیر خواب دمیدن گونه و ورم گونه در خواب ، سرخ شدن در خواب ، تعبیر خواب نیشگون گرفتن گونه و زخمی شدن گونه و دیدن لمس گونه در خواب

امام ابن سیرین می فرماید: چهره انسان در خواب، منزلت و منزلت اوست، و هر نقصی در صورت یا نقصی، بیانگر بی اعتباری، پایین آمدن درجه یا بیماری است، و گونه ها در خواب، گوشه و کنار است. صورت؛ سرخی آنها ستوده و زرده هایشان مکروه است و خداوند متعال آری و اعلم است در این مطلب تعبیر دیدن گونه و گونه در خواب تعبیر زخم گونه و سوراخ گونه را می خوانید. خواب، تعبیر سرخ شدن در خواب، بوسیدن و گاز گرفتن گونه، و خواب نیشگون گرفتن گونه در خواب، و دیگر عمه رؤیت گونه ها برای زن و مرد.

 • ابن سیرین گوید گونه ها در خواب نشانگر زینت بیننده و آنچه او را زیبا می کند.و خواب گونه بیانگر چیزی است که بیننده خواب دوست می دارد و از آن خوشحال می شود، پس هر که در خواب عیب و نقصی در گونه های خود ببیند، بیانگر کمبود آن چیزی است که دوست دارد یا با کسانی که دوستشان دارد مشکل دارد، و اما دیدن گونه های زیبا در خواب. نشان دهنده شادی، لذت و اعتبار است.
 • گونه ها در خواب نشان دهنده باروری و فرج است، اگر زیبا و زیبا باشند، در حالی که گونه های لاغر و رنگ پریده در خواب نشان دهنده بیماری و آسیب است.
 • شیخ نابلسی فرموده است که گونه و گونه در خواب نشانگر خیر و آسایش و شادی استدیدن کمبود گونه یا بیماری در گونه در خواب بیانگر پریشانی و کمبود رزق و روزی یا نشان دهنده بیماری است، همچنان که گونه ها در خواب نشان دهنده کار است.
 • گونه های زیبا در خواب نشان دهنده پذیرش مردم و خوش اقبالی است، چنانکه گونه زیبا در خواب بیانگر شفای بیماری ها و رهایی از نگرانی است و سخن در اینجا برای نابلسی است.
 • ابن شاهین الظهیری گفته است که سرخ شدن در خواب و سلامت آن بیانگر شادی، لذت و آسایش است.و اما زردی و رنگ پریدگی گونه ها در خواب، دلالت بر ترس و اضطراب دارد و گفته اند که رنگ پریدگی گونه ها در خواب، بیانگر از بین رفتن حیثیت و انزوا از مناصب است و خداوند متعال و دانا است.
 • رژ در خواب دلالت بر حیثیت و حیثیت در میان مردم دارد و هر که مضطرب بود و گونه های خود را سرخ روشن دید، بیانگر رهایی از نگرانی و رهایی از ترس است و رژگونه در خواب نشان دهنده وسعت رزق و روزی و رونق کار است. و سخنرانی در اینجا برای شیخ نابلسی است.
 • رژگونه در خواب برای زن ستودنی است زیرا از زینت های اوستو هر کس در خواب ببیند که رژگونه می‌پوشد، دلیل بر شادی و شادی و خوشی‌هاست، همچنان که رژگونه در خواب برای زن بیانگر برآورده شدن یکی از آرزوهای بزرگ او یا انتشار خبر خیر او در میان مردم است. .
 • و رژ در خواب مال مرد است در آن اختلاف است گفته شد خیری در آن نیست زیرا از زینت های زنان است گذاشتن رژ در خواب یا رژ نشان دهنده ریا و فریب است. .
 • و اما گونه های رنگ پریده در خواب، بیانگر ترس، اضطراب یا بیماری است و هر که در خواب گونه هایش را زرد رنگ ببیند، تجارت خود را از دست می دهد یا اعتبار و اعتبار خود را در میان مردم از دست می دهد.
 • شیخ نابلسی فرمود سیاهی گونه در خواب، بیانگر غم و اندوه و ترس است و هر که در خواب گونه خود را سیاه ببیند، ممکن است مقام خود را از دست بدهد یا آبروی خود را از دست بدهد، و الله اعلم.
 • گونه های متورم در خواب نشان دهنده مشکلات با عزیزان و خانواده استخواب گونه‌های متورم و متورم نشان‌دهنده تکبر و تکبر است که بیننده خواب را دچار خستگی و اندوه می‌کند، شاید دیدن گونه‌های متورم در خواب بیانگر رسوایی و بازنشستگی افراد به دلیل آن باشد، به ویژه اگر گونه‌های متورم در خواب آبی یا سیاه باشد. اگر دردی نباشد حاکی از سلامتی و شادی و رزق است به ویژه اگر سرخی و صورتی داشته باشد.

 • گونه متورم در خواب به دلیل دندان آسیاب بیانگر اختلافات شدید با خویشاوندان استو گفته شد که گونه راست به دلیل دندان آسیاب ورم می کند، نشان دهنده اختلاف با اقوام طرف پدر است و گونه چپ در خواب متورم می شود، مشکلات با اقوام از طرف مادر.
 • تورم گونه در خواب به دلیل دندان آسیاب ممکن است نشان دهنده رفتار بد بستگان باشد، به خصوص اگر درد داشته باشد.
 • و خواب ورم گونه بر اثر درآوردن دندان بیانگر غم و اندوه ناشی از جدایی یکی از اعضای خانواده است، چه بسا گونه ورم کرده در اثر کشیدن دندان در خواب بیانگر پارگی با خانواده و اقوام بر اثر تجربه ای دردناک و سخت باشد. .
 • ابن سیرین گوید: زخم گونه در خواب، بیانگر مالی است که بیننده خواب از معشوق یا خویشاوند دریافت می کند.و گفته شد زخم گونه در خواب، بیانگر مالی است که از کار بیننده در صورتی که خون و خونریزی همراه او نباشد، وارد می شود، و اما در خواب خون از گونه بیرون می آید، بیانگر مال خرج کردن است.
 • زخم گونه در خواب، بیانگر ظلم بیننده نسبت به کسی است که دوستش دارد، و هر کس در خواب ببیند که گونه خود را می‌برد، عاشق یا خویشاوندی را آزرده خاطر می‌کند و پشیمان می‌شود و در خواب زخم گونه را می‌شوید. نشان دهنده عذرخواهی برای اشتباه یا تخلف است.
 • و زخم های کوچک روی گونه در خواب، نگرانی های کوچکی هستندزخم بزرگ روی گونه در خواب، بیانگر نگرانی شدید است و دیدن اثر زخم روی گونه در خواب یا جای زخم، بیانگر شهرت بدی است که برای مدت طولانی بیننده خواب را آزار می دهد، یا چیزی از گذشته ای که هنوز او را غمگین می کند.
 • اگر زخم گونه در خواب متورم یا ملتهب بود، بیانگر گرفتاری ها و مشکلات بسیار در زندگی بیننده خواب است و دیدن چرک و چرک در زخم گونه در خواب، بیانگر معیشت و مالی مشکوک است که دردسر می آورد.
 • التیام زخم گونه در خواب بیانگر بازگشت اعتبار به بیننده یا بازگشت رابطه پس از وقفه است، شاید خواب بهبود زخم گونه بیانگر سخنان نیکو و سرزنش بین عزیزان باشد و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب سوراخ در گونه که بیانگر از بین رفتن حیا و وقاحت در رفتار است.و هر کس در خواب سوراخی در صورت خود ببیند تا دندانهایش ظاهر شود، بیانگر رسوایی در خانواده است که مردم از آن سخن می گویند. گناه کبیره یا نشان دهنده سرپوش گذاشتن بر رسوایی و سرپوش گذاشتن بر خانواده و نزدیکان است.

 • بوسیدن گونه در خواب پولی است که بیننده به دست می آوردو ابن سیرین گفت بوسیدن گونه در خواب برای بیننده منفعت و کبودی است و بوسیدن گونه در خواب بیانگر محبت و هماهنگی است.
 • بوسیدن گونه در خواب نیز بیانگر کمکی است که بیننده خواب در امور کاری یا در امور مادی دریافت می کند.
 • بوسیدن گونه شخصی در خواب بیانگر کمکی است که بیننده به این شخص می کند.
 • بوسه بر گونه در خواب گفته شد، خواسته ای که بیننده خواب برآورده می کند از کسى که او را ببوسد و هر که در خواب ببیند که گونه او را ببوسد، به او روى آورد و به حسن نظر او باشد.
 • نیش گونه در خواب به اندازه درد و قوت نیش کینه و کینه است.و هر کس در خواب ببیند که گونه او را گاز می گیرد، از او بیزاری می ورزد و از او کینه می ورزد و یا رابطه بدی با هم دارند که موجب پشیمانی آنها می شود.
 • و کسى که بگوید دیدم در خواب گونه کسى را گاز گرفتم، بر او سخت مى‏گیرد یا در کار زشتى او را اغوا مى‏کند و حیا را از او دور مى‏سازد.
 • می گفتند: گاز گرفتن گونه در خواب، بیانگر عشق بزرگ است، اگر درد شدید یا خونریزی و خون نباشد.
 • و هر کس در خواب گوشت گونه بخورد، بیانگر مال حرام یا محبت در حرام است، همینطور هر که در خواب ببیند که گوشت گونه او را می خورد، مال او را می خورد یا به او ضرر می رساند و آن را می بیند. گفته شده است که خوردن گوشت گونه در خواب بیانگر ادعای بدهی و رسوایی به دلیل آن است.
 • تعبیر دیدن گاز گرفتن در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن به طور مفصل بخوانید.

  نیشگون گرفتن گونه در خواب بیانگر حسادت نسبت به لطف استو هر کس در خواب ببیند که او را از گونه هایش نیشگون می گیرد، به او حسد می ورزد و آزارش را می خواهد، و ضررش به اندازه نیشگون گرفتن در خواب و اثر آن است، خدا می داند.

  تعبیر دیدن دیسک در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن به صورت کامل و دقیق بخوانید.

  تعبیر خواب کسی که گونه ام را لمس می کند

 • دست زدن به گونه در خواب، صمیمیت و نزدیکی است و هر که در خواب ببیند که گونه کسی را لمس می کند، او را دلداری می دهد یا برای مصلحت مشترک به او نزدیک می شود، چه بسا دست زدن به گونه در خواب، بیانگر آشتی بین بیننده باشد. و کسی که دوستش دارد
 • و کی گفته “در خواب دیدم شخصی به گونه ام دست می زنددر کار به او کمک می‌کند و کسی که در خواب ببیند که گونه‌هایش را با دست‌های کثیف لمس می‌کند، می‌خواهد او را اغوا کند یا می‌خواهد به او و کسانی که دوستش دارد آسیب برساند، و بیننده باید مراقب باشد. از او.
 • لمس گونه در خواب اگر خواب بیننده بیمار باشد ممکن است نشان دهنده بهبودی باشد، به ویژه اگر دستی که در خواب گونه او را لمس می کند تمیز و زیبا باشد.
 • دست زدن به گونه مادر در خواب، رضایت اوست و همچنین دست زدن به گونه پدر در خواب، دست زدن به گونه برادر در خواب، بیانگر نیاز برادر به کمک است.
 • دمیدن گونه در خواب بیانگر فرونشاندن خشم و عصبانیت یا فرو نشاندن غم و اندوه و پوشاندن مایه غم از نزدیکان است.
 • می‌گفتند در خواب گونه‌ها دمیده می‌شود، یعنی هوا در دهان نگه می‌دارد تا گونه‌ها متورم شود، بیانگر حسادت و کینه‌های خفه‌شده است.
 • و اما نحوه دمیدن گونه در خواب، بیانگر زینت با پول و فرزندان و افزایش اعتبار است.و هر که در خواب ببیند گونه های خود را در خواب می دمد و بلند می کند در کار خود ترفیع می یابد یا در سودش بیشتر می شود مشروط بر اینکه دمیدن گونه زیبا باشد نه زشت.
 • دمیدن گونه در خواب تسکینی و کمکی است به شرطی که تف نداشته باشد و دمیدن گونه در خواب اگر اسپری یا تف باشد دلالت بر سحر و حسد دارد و خداوند متعال می داند. بهترین.
 • ابن سیرین می گوید: غبار روی گونه ها در خواب بیانگر مصیبت و گرفتاری است.و دیدن چرک یا گِل بر گونه در خواب ممکن است به مصیبت و ذلت اشاره داشته باشد، اما چرک گونه در خواب ستوده است برای پرهیزگاران زیرا دلالت بر کوشش دارد و خداوند اعلم، گونه ها در خواب از گِل نشان دهنده ی توبه از گناه یا برائت از تهمت و پاک کردن گونه ها در خواب بیانگر بازگشت حیثیت و اعتبار است.

 • گونه در خواب برای زن مجرد به دلیل توانایی زیبایی و سرخی او نشان دهنده شادی و سرور است.دیدن گونه های زیبا در خواب برای زن مجرد، مایه خوشحالی یا گذار به حال بهتر است و هر که در خواب رژگونه ببیند، حیا او را نشان می دهد و گفته بودند که سرخ شدن در خواب، نشانه نامزدی اوست.
 • تعبیر رژگونه در خواب برای زنان مجرد این است که اخلاق خود را زیبا می کنند و در بین مردم به حیا مشهورند و رژگونه گذاشتن در خواب برای زنان مجرد آمادگی برای کاری است که موجب نشاط و لذت می شود.
 • گونه ها در خواب برای یک زن متاهل نشان دهنده شادی او برای فرزندان و شوهرش است اگر در خواب گونه های او زیبا و سرخ بود و چه بسا رژگونه در خواب برای زن متاهل تسکین و رفع اختلافات خانوادگی باشد.
 • گونه های رنگ پریده در خواب بیانگر بیماری است و زرده گونه در خواب زنان مجرد و متاهل بیانگر حسادت یا مشکلات خانوادگی است.
 • همچنین دیدن گونه ها در خواب برای زن باردار بیانگر سلامتی اوستاگر ببیند گونه هایش زیبا و گلگون است، نشان دهنده سلامتی و تندرستی است و بالعکس.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا