تعبیر دیدن لیمو در خواب و خوردن لیمو در خواب

تعبیر دیدن لیمو در خواب و خوردن لیمو در خواب

تعبیر خواب لیمو خوردن، آبلیمو در خواب، تعبیر خواب خریدن لیمو، تعبیر خواب لیمو و دانه لیمو و نماد پوست لیمو در خواب.

لیمو در خواب یکی از نمادهای پیچیده ای است که بسته به جزئیات بینش و وضعیت بیننده، معانی متناقضی دارد. لیمو در خواب ممکن است نشان دهنده پول و رزق باشد و ممکن است نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی باشدتعبیر اصلی خواب لیمو این است که هر که در خواب لیموترش ببیند اگر سبز باشد بهتر از زرد است و دیدن آن بدون خوردن بهتر و بهتر و شیرین بهتر از ترش است و خداوند متعال. بهتر می داند لیمو و نوشیدن آبلیمو در خواب تعبیر درخت لیمو و شکوفه لیمو در خواب نماد پوست لیمو در خواب و سایر نشانه های خواب لیموترش.

 • ابن سیرین می گوید لیمو در خواب اگر زرد باشد نشان دهنده بیماری و خستگی است و لیمو ترش در خواب پریشانی و سختی است.
 • شیخ نابلسی می گوید لیمو در خواب بیانگر سرزنش و سرزنش استلیموی زرد در خواب بیماری است و لیمو سبز در خواب نشان دهنده پول است.
 • و گرفتن لیمو سبز در خواب نماد کسب روزی و منفعت است و حتی لیموی زرد در خواب اگر بیننده نخورد نشان دهنده خیر و مال است و گفتار در اینجا برای شیخ نابلسی است.
 • می گفتند لیمو در خواب حسرت و دل شکستگی است و لیمو در خواب عمل یا گفتن پشیمانی بیننده است.
 • نبلسی می‌گوید: یک لیمو در خواب، بیانگر لوازم است، مخصوصاً لیمو سبز، و زیاد لیمو در خواب فایده‌ای ندارد، مخصوصاً اگر لیموها چیده شده باشند. نشان دهنده سود پس از دردسر است.
 • خوردن لیمو در خواب ممکن است نشان دهنده پشیمانی باشدو هر که در خواب ببیند که لیموترش می خورد، دلالت بر مهربانی دلش دارد که او را به زحمت می اندازد و خوردن لیمو زرد در خواب مرض یا گرفتاری و حسد است.
 • خوردن لیمو سبز در خواب بیانگر سختی معیشت و خوردن لیمو سبز در خواب بیانگر بهبودی بیمار است.
 • خوردن لیمو در خواب با نمک بیانگر نگرانی های طاقت فرسا و مشکلات فراوان است، در حالی که خوردن لیمو با نان در خواب بیانگر رضایت از اندک و پشیمانی از فرصت های از دست رفته است.
 • ابن سیرین می گوید: هر که در خواب چیزی بخورد و از طعم آن متنفر باشد، بیانگر سختی و تنگدستی است. و خوردن لیمو در خواب که بیننده از طعم آن بیزار است، بیانگر خستگی و مشکلات فراوان استو اما کسی که در خواب از طعم لیمو لذت می برد، پس از خستگی روزی می یابد.
 • لیموی شیرین در خواب فواید بسیار دارد و مال فراوان، و اما لیموی تلخ در خواب، بیانگر ناامیدی است و خوردن لیمو تلخ در خواب، بیانگر هدفی است که بیننده آن را می جوید و به او ضرر می رساند و خداوند داناتر است.
 • خریدن لیمو در خواب بیانگر خوبی پس از اختلاف استیا بازگشت فلان کار پس از قطع آن و هر که در خواب ببیند که لیموترش می خرد، عاشق یا خویشاوندی را ملامت کند.
 • می گفتند خریدن لیمو زرد در خواب نگرانی و مشکل است و خریدن لیمو زرد در خواب ممکن است بیانگر مصیبت هایی باشد که انسان را از حسادت زیاد مبتلا می کند.
 • و اما خریدن لیمو سبز در خواب، بیانگر رزق و فایده و شفای بیمار است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب چنین گفته اند خریدن لیمو در خواب بیانگر خبر خوش است و حصول برخی از آرزوها و آرزوها پس از خستگی و مشقت، به شرطی که بیننده لیمویی را که در خواب می خرد، نخورد.
 • اما لیمو فروشی در خواب، بیانگر سرزنش زیاد دیگران و سرزنش بسیار است و هر که در خواب ببیند که در بازار لیمو می فروشد، ممکن است سخنانی گفته باشد که باعث فتنه و دردسر شود و پشیمان شود.
 • نوشیدن آب لیمو در خواب غم و غم و خیال استو هر که در خواب ببیند که آبلیمو می نوشد و از مزه آن بیزاری می جوید، بیانگر سخنان تندی است که می شنود و نزاع در روابط.
 • خوردن آب لیمو ترش در خواب، بیماری یا دردسر زنده است، و اما آب لیموی شور در خواب، بیانگر ترس و اضطراب یا اختلاف زیاد بین بیننده و خانواده است.
 • و نوشیدن آبلیمو در خواب بیانگر پند و اندرز عزیزان است و سرزنش که اختلافات را برطرف می کند، همانطور که نوشیدن آبلیمو با شکر در خواب نشان دهنده همدردی است که بیننده خواب از نزدیکان و نزدیکان دریافت می کند.
 • می گفتند آبلیمو در خواب بیانگر روابط پر دردسر به ویژه لیمو ترش است و نوشیدن آبلیمو در خواب فریبی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و ریا می کند.
 • نوشیدن آبلیموی سرد در خواب اگر بیننده تشنه باشد، بیانگر آن است که منفعت بسیار نیکو و عظیم حاصل می شود، نوشیدن آبلیمو در خواب با تشنگی، بیانگر ازدواج با زنی خوش دل و صاحب نیک است، اما رسیدگی به او مشکل است یا در کلمات و اعمال عجول است.
 • شیخ نابلسی می‌گوید درخت لیمو در خواب نشانگر مرد مفیدی استو هر کس در خواب درخت لیمو ببیند، بیانگر تماس با مردی است که بسیار سودمند است، یا درخت لیمو در خواب، بیانگر زنی است که بسیار خوب است، اما نظر او صحیح نیست.
 • و کاشتن درخت لیمو در خواب بیانگر یک پروژه مفید جدید است، اما نیاز به کار سخت و سختی دارد.
 • و گویند لیمو در خواب دلالت بر شهرت خوشبو دارد و هر که در خانه لیمویی ببیند در بین مردم به نیکی شناخته شده است و لیموترش در در خانه در خواب. اشاره به کسانی دارد که نزد بیننده می روند تا از او چیزی بخواهند، پس از سخاوت و اخلاق او صحبت می کنند.
 • چوب لیمو در خواب هیچ خیری ندارد چوب لیمو خشک در خواب بیانگر نفاق و ریا است چوب لیمو در خواب افراد ریاکار هستند چوب لیمو در خواب ممکن است بیانگر سرزنش فردی باشد که محبت می کند و در درونش نفرت دارد.
 • راه حل های آنها را نیز با کلیک روی اینجا بخوانید و تعبیر دیدن درختان در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید.

 • چیدن لیمو در خواب منفعتی از شخص مهم و پرستیژ استو چیدن لیمو سبز در خواب بهتر از چیدن لیمو زرد است و چیدن لیمو در خواب بیانگر نتیجه کار سخت است.
 • و گفته شد چيدن ليمو در خواب امرار معاش و مال فراوان است، به خصوص چيدن ليمو سبز، و چيدن ليمو در خواب ممكن است بيانگر سودي باشد كه بيننده از زن به دست مي آورد.
 • جمع آوری لیمو از زمین در خواب، بیانگر رزق و روزی با نیرنگ یا فریب است و جمع آوری لیمو از زمین در خواب ممکن است بیانگر سرزنش نابجا باشد.
 • و هر که ببیند در خواب یک لیمو چید پس از خستگی و سختی به آرزوی سختی می رسد و اگر بعد از چیدن لیمو در خواب می خورد از نتیجه مأیوس می شود.
 • کاشت لیمو در خواب بیانگر اسراف و اسراف استو هر کس در خواب ببیند که از لیمو دانه بیرون می‌آورد، بدون حساب خرج می‌کند و جز خستگی و بدبختی از آن سود نمی‌برد.
 • یا دیدن دانه لیمو در خواب، بیانگر فرزندان و همسر است.
 • خوردن دانه ليمو در خواب و جويدن آن بيماري و مشكلات سلامتي است و همين طور هر كه در خواب ببيند كه دانه ليمو را فرو مي برد، بيمار مي شود.
 • کاشت بذر لیمو در خواب بیانگر خستگی و سختی برای امرار معاش است.
 • گل لیمو در خواب بیانگر ثروت و رزق فراوان استدیدن گل لیمو در خواب روی درختان بیانگر نزدیک شدن به سود یا نزدیک شدن به برآورده شدن آرزوها است.
 • شکوفه لیمو در خواب بیانگر وفای به عهد و اخلاص در روابط است و بوی شکوفه لیمو در خواب بیانگر خبر خوشی است که دل بیننده را شاد می کند.
 • شاید شکوفه لیمو در خواب بیانگر خوبی و پاکی باشد.
 • و شکوفه لیمو در خواب نیز بیانگر بازگشت غایب از سفر است یا خبر رسیدن از او، و گفته اند که شکوفه لیمو در خواب، حاکی از لذت سریع است که ماندگار نیست، و شادی موقتی که به زودی از بین می رود، و الله اعلم.
 • تعبیر او از دیدن گل و گل رز در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • پوست لیمو در خواب برای بیمار شفابخش استو پوست لیمو سبز در خواب نشان دهنده گلوکوم حلال خالص است، همانطور که پوست لیموی خشک در خواب نشان دهنده مبلغی است، بدون اینکه خوابنده در خواب پوست لیمو بخورد.
 • و اما خوردن پوست لیمو در خواب، دلالت بر ناراحتی و نگرانی های رایج به دلیل مزه تلخ آن دارد و خوردن پوست لیمو در خواب جز برای بیمار، فایده ای ندارد.
 • شاید خوردن پوست لیمو در خواب، بیانگر شنیدن سرزنش بدون توجه به آن و شنیدن سرزنش بدون توجه به آن باشد، و گفته شده است که خوردن پوست لیمو در خواب، بیانگر بی اعتنایی به نصیحت مفید است.
 • پوست کندن لیمو در خواب نشان دهنده ظاهر مواد معدنی افراد و قرار گرفتن در معرض کسی است که همان است.کندن پوست لیمو زرد در خواب بیانگر کشف حسود و حسود است و کندن پوست لیمو سبز در خواب ممکن است بیانگر کشف فرد منافق باشد ازدواج او نزدیک است و خداوند متعال اعلم.

 • النابلسی گفت: لیمو در خواب دادن، بیانگر سرزنش و سرزنش استهر که در خواب از شخصی لیمو بگیرد، بیانگر آن است که بیننده عیب و سرزنش می شنود.
 • و شاید دل گرفتن لیمو در خواب برای حمل احساس گناه و احساس پشیمانی.
 • دادن یک لیمو در خواب ممکن است بیانگر ازدواج یا شراکت باشد، اگر لیمو در خواب زرد باشد آن شراکت خستگی و توهم است و اما دادن لیمو سبز در خواب خیر و برکت است.
 • و گرفتن لیمو از مرده در خواب، بیانگر سرزنش مرده بر زندگان استو هر که در خواب ببیند مرده ای به او لیمو می دهد، باید بسیار دعا کند و زکات بدهد.
 • ديدن مرده در حال خوردن ليمو در خواب بيانگر از دست دادن خستگي و تلاش بدون منفعت است.
 • تعبیر خوردن لیمو در خواب برای زن مجرد پشیمانی یا ترس و اضطرابو اگر دختر مجردی در خواب ببیند که لیمو را با پوست آن می خورد، سخنان تند و سرزنش های سخت بر او وارد می شود.
 • شاید خوردن لیمو در خواب برای افراد مجرد دلالت بر ترس از ازدواج و معاشرت داشته باشد و گفته اند که خوردن لیمو زرد در خواب مرض یا حسادت و حسادت دارد و خوردن لیمو سبز در خواب درمان بیماری یا منفعت است. و خوبی
 • درخت لیمو در خواب برای زن مجرد دلالت بر سرپرست او دارد، همچنان که چیدن لیمو در خواب زن مجرد بیانگر خیری است که از ولی خود دریافت می کند و برخی از تعبیر کنندگان خواب گفتند که درخت لیمو در خواب زن مجرد بیانگر خیر است. یک خواستگار سخاوتمند
 • و شکوفه لیمو در خواب مژده ای است که بینا می شنودو شاید گل لیمو در خواب برای زنان مجرد بیانگر این باشد که آنها آرزویی را برآورده می کنند یا به کسی که دوستش دارید نزدیک می شوند.
 • گل لیمو در خواب نیز بیانگر اخلاص و وفاداری کسی است که دوستش دارید و هر کس در خواب ببیند که بوی شکوفه لیمو را استشمام می کند، بیانگر شادی و لذت فراوان است.
 • تعبیر نوشیدن آبلیمو در خواب برای زنان مجرد

  نوشیدن آبلیمو در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر فریب خوردن آنها باشد یا با فرد دروغگو سروکار داشته باشند، مخصوصاً در خواب آب لیموی شور یا ترش می نوشند.در مورد ریا و سخنان فریبنده.آبلیمو در خواب برای زنان مجرد فایده ای ندارد، مگر اینکه مریض باشندنوشیدن آبلیمو در خواب برای شخص بیمار، شفا و بهبودی است، همچنان که نوشیدن آبلیموی سرد در خواب ممکن است بیانگر برآورده شدن آرزوی پس از سختی باشد.

 • لیمو در خواب برای یک زن متاهل شکایت و حسادت استاگر زن متاهلی در خواب ببیند که لیموی زرد می خورد، از روی حسادت و صحبت با شوهرش اختلاف پیدا می کند، یا خوردن لیمو در خواب، بیانگر بیماری زن شوهردار است.
 • همچنین نوشیدن آب لیمو در خواب برای زن متاهل بیانگر دوستان زن بدی است که سعی در تحریک یا آزار او دارند. و آبلیمو در خواب به زن شوهردار می گفتند جدایی و غم و اندوه، خدا می داند.
 • لیموی زرد در خواب برای زن باردار بیماری بارداری است و لیمو سبز در خواب برای زن باردار نشان دهنده سلامت او و جنین اوست.
 • خوردن لیمو در خواب برای زن باردار ممکن است نشان دهنده تولد مرد باشد و خداوند به آنچه در رحم است داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا