تعبیر دیدن دندان در خواب و علامت خواب دندان

تعبیر دیدن دندان در خواب و علامت خواب دندان

تعبیر دیدن سفیدی دندان در خواب دیدن سیاهی دندان در خواب نامرتب دیدن دندان جلو در خواب و خواب سفید شدن دندان و درمان آنها

دندان درد یکی از سخت ترین دردهایی است که انسان تجربه می کند به طوری که نمی تواند بر درد دندان آسیاب صبور باشد و آن را فراموش نکند، بنابراین دیدن دندان درد در خواب ممکن است ناشی از درد دندانی باشد که در هنگام خواب یا خواب تشدید می شود. دندان ها ممکن است پس از مراجعه به دندانپزشک ظاهر شوند که به ندرت دوست داشتنی است و پس از آن می توان با خواب تنها به عنوان یکی از خود وسواسی ها برخورد کرد، اما اگر اینطور نیست، پس باید این مقاله را بخوانید.

 • مترجمان در تعبیر خواب دندان در مورد اقوام و ساکنان خانه اتفاق نظر دارند ابن سیرین گوید: دندان در خواب نشانگر اهل خانه بیننده و هر یک از دندانها نشانگر عضوی از خانواده اوست، پدرش و دندانهای پایین در خواب نشانگر بستگان او از طرف مادر است.
 • و زیبایی دندانها در خواب و درازی و سفیدی آنها برای اهل بیت افزایش نیرو و مال است.
 • و هر کس در خواب ببیند که دندانهای بالایش زیباست با خویشاوندانش از طرف پدرش حسنه است و هر که ببیند دندانهای پایینش زیباست با خویشاوندانش حسنه است. از طرف مادرش
 • دندان سیاه در خواب نشان دهنده خستگی اقوام و دندان های زشت در خواب بیانگر منطق و گفتار بد و رفتار بد است.
 • ابن سیرین می گوید دندان های بالا نشان دهنده مردان خانواده استو با دندانهای پایین که نشانگر زنان خانواده است و هر یک از این دندانها در افراد خانواده مطابقت دارد و گفته شد که دندانهای راست در خواب مردانه و چپ آنها زنانه است. در اولین گفتار است
 • دندان های جلویی در خواب نشان دهنده پدر و عمو هستندو دندانهای جلو در خواب ممکن است پسران و برادران را نشان دهد و اگر نه دلالت بر دو دوست برادر و دندانهای نیش در خواب بر صاحب خانه است.
 • چهارضلعی در خواب نشان دهنده پسرعموها و چهارضلعی سن بین چین و نیش است و عدد آن در دهان شش است.
 • هر آنچه در فک بالا در خواب است دلیل بر مردانی از خویشاوندان است، در حالی که خویشاوندان زن با فک پایین مطابقت دارند، به استثنای دندان های آسیاب پایین در خواب که از اهل خانه دورترند. تفسیر ابن سیرین.
 • از این نظر ابن سیرین و دیگر مفسران بینایی دندان را به طور کلی بیان می کنند، پس می بینیم که خواب افتادن دندان غیبت اهل آن از میان خویشاوندان و به هم زدن است. دندان در خواب دلیل بر اختلاف اهل خانه است… و غیره.
 • ابن سیرین تعبیر خواب کرد افتادن دندان در غیاب یا مرگ کسی که سن خانواده را نشان می دهد، افتادن نیش بالا عدم حضور بزرگتر خانه است و افتادن دندان آسیاب در خواب بیانگر مرگ است. پدربزرگ یا نبود او و افتادن دندان های جلویی در خواب نمادی از نبود پدر و عمو یا نبودن دو عزیز است.
 • افتادن دندان در خواب نیز بیانگر تغییر شرایط و تغییر آن است اگر دیگران به جای آنها جوانه بزنند و دیدن افتادن دندان های بالا در خواب بیانگر مالی است که به بیننده می رسد، چنانکه برای کسی که دندان هایش را می گیرد. به دامان او افتاد، این ممکن است به معنای پسر باشد.
 • و اما کسی که در خواب ببیند یکی از دندان هایش افتاده است و آن را باز می گرداند، این غیبت کسی از اهل بیت است که دندان را ملاقات می کند و سپس برگشتن او و افتادن دندان ها. به زمین در خواب بیانگر مرگ است و خداوند داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که دندان در می آورد، بیانگر آن است که پیوند خویشاوندی خود را قطع می کند یا مال خود را در حال کراهت خرج می کند.
 • افتادن دندان با دست در خواب ممکن است نشان دهنده اختلافات خانوادگی باشدو هر کس در خواب ببیند که دندانهایش با دست در می آید پشیمان شود و گفته اند در خواب یک دندان از دست افتاد، دلالت بر صلح و امان با کسی است که دندان بر او دلالت کند.
 • شاید نشان می دهد افتادن دندان در خواب برای ادای قرض یا عمر طولانی، پس بیننده تا زمانی که دندان هایش می افتد، زنده می ماند و ممکن است نشان دهنده کثرت افراد در خانه او باشد، و اگر در خواب، دندان های افتاده از چشم خوابیده غایب باشد. ممکن است مرگ خانواده اش را پیش از او نشان دهد و خدا داناتر است.
 • افتادن دندان در خواب بدون درد به معنای امیدهای بیهوده است.شواهد سلامتی او.
 • و در مورد خواب افتادن دندان، تعبیر خواب در سایت هلوا می گوید

 • هر کس ببیند دندان هایش از بالا سمت راست می افتد، از طرف جد پدری خود را با خانواده اش قطع می کند.
 • و اما کسی که در خواب ببیند دندان هایش از پایین سمت راست می افتد، از طرف جدش با مادرش قطع رابطه می کند و هر که ببیند دندان هایش از پایین می افتد. سمت چپ، سپس او رابطه خود را از سمت مادربزرگش با مادرش قطع می کند.
 • و اما کسی که ببیند یکی از دندانهایش افتاد و در خواب آن را برگرداند، تعبیر به بریدن رحم و وصل کردن آن می شود.
 • افتادن دندان در خواب برای زن باردار بیانگر تغذیه نامناسب است در مورد غذا دادن به جنینش هم همینطور است، اما اگر زن شیرده ببیند دندان هایش ریخته است، بیشتر از شوهرش به فرزندش توجه می کند و گفته می شد افتادن دندان در خواب برای زن حامله نشان دهنده این است. که او به شدت بیمار است.

 • ابن سیرین می گوید پوسیدگی دندان در خواب عیب خانواده اوست به آنها برگردد و اما سستی دندان در خواب، بیانگر ضعف در حال اهل خانه است و هر که در خواب ببیند که دندانهایش را از شپشک پاک می کند، به ترتیب خرج می کند. تا نگرانی اهالی خانه اش را برطرف کند.
 • و پوسیدگی دندانهای آسیاب در خواب بیانگر آن است که بیننده از خویشاوندان خود که با دندانهای آسیاب پوسیده ملاقات می کند خبری می شنود که دوست ندارد و از بین رفتن دندانهای پوسیده سیاه در خواب بیانگر نجات از همه ناملایمات است.
 • تعبیر خواب در سایت حلوها می گوید: هرکس در خواب ببیند که دندان هایش پوسیده است، نشان دهنده بد اخلاقی خود با خویشاوندان و اهل خانه است و هر که ببیند دندان هایش تکان می خورد، بیماری است. که او را از اعضای خانواده اش پرت می کند.»
 • و اما دندان درد در خواب به مشکل نزدیکان تعبیر می شود.
 • ابن سیرین گفته است: درست کردن دندان در خواب، بیانگر اصلاح خانه است یا آشتی بین آنها و هر که در خواب ببیند که دندانهای خود را معالجه می کند روزی خود را معالجه می کند و از حرام پاک می کند، چنانکه مسواک زدن در خواب بیانگر حسن معاشرت با خویشاوندان است و در خواب رفتن به دندانپزشک نماد است. کسانی که برای حل مشکلاتشان بین والدین دخالت می کنند.
 • هرکس در خواب ببیند به دندانپزشکی می‌رود، بیانگر آن است که در مورد مشکلات خانوادگی خود با کسی مشورت می‌کند و کاشت دندان در خواب بیانگر روابط نزدیکتر یا پذیرش اعضای جدید خانواده و همچنین نصب ارتودنسی در خواب نشان دهنده ترمیم روابط است.
 • و اگر زنی در خواب ببیند که زینتی بر دندانهای خود می گذارد، مثلاً گوهر کوچک، در رابطه با مردم از او خواستگاری می کند.
 • و هر که در خواب ببیند که با خلال مسواک می زند، حال خویشاوندان و اهل بیت خود را بررسی می کند و از آنها می پرسد.
 • دندان های سفید در خواب نشان دهنده روابط خوب بیننده خواب با خانواده و نزدیکان خود استو شاید سفیدی دندان در خواب نشان دهنده حسن شهرت در بین مردم باشد و سفید شدن دندان در خواب بیانگر ترمیم مشکلات و روابط با والدین باشد و سفید شدن دندان در خواب نماد ورود به کارهای نیک باشد.
 • زردی دندان در خواب بیانگر رابطه متشنج بین بیننده و خانواده است و سیاهی دندان در خواب شدیدتر و خطرناکتر است و سفید دیدن تمام دندانها در خواب به جز یک دندان نشان دهنده وجود بدخواه است. فردی از خانواده بیننده که آبروی او را می برد و همچنین در خواب یک دندان سیاه بین دندان های سفید دیده است.
 • سفید روشن دیدن دندان های جلویی در خواب نشان دهنده نزدیکی بیننده به خانواده پدر یا اقوام مذکر او است و سفید دیدن دندان های پایین در خواب نشان دهنده نزدیکی او به خانواده مادر و زنان خانواده اش است.
 • دندان های نامرتب در خواب نماد تنش خانواده و روابط خانوادگی استو شاید دندانهای نامرتب در خواب بیانگر نزاع بین خانواده و دوستان باشد و خواب نامرتب دندان برای زنان مجرد بیانگر تلاش افراد نزدیک برای آسیب رساندن به آنها باشد.
 • و گفته شد که در خواب دندان ها مرتب نشده اند، نشان دهنده اختلاف ارث یا مالی با خویشاوندان است و دیدن دندان ها روی هم یا روی هم در خواب، بیانگر نزاع طولانی مدت است.
 • و اما ترمیم دندان های نامرتب در خواب، بیانگر اصلاح رابطه و بازگشت اوضاع به حالت عادی است و ترمیم دندان های نامرتب در خواب برای زنان مجرد، بیانگر نزدیک بودن ازدواج و رفع موانع از سر راه او است. خداوند قادر و داناست.
 • گوستاو میلر، تعبیر خواب معروف غربی، می‌گوید: دندان‌ها در خواب بیانگر افراد نفرت‌انگیز یا بیماری است و هر کس در خواب دندان‌هایش را در حال افتادن ببیند، نشان‌دهنده شکست در پروژه‌ها و خبرهای بد است.
 • و مسواک زدن در خواب به تعبیر میلر نشان دهنده آمادگی برای مبارزه شدید در دفاع از پول و ثروت استو هر کس در خواب از دندانپزشک پرکردن دندان بگیرد، اشیاء گمشده با ارزش را بازیابی خواهد کرد.
 • دندان های آسیب دیده یا پوسیده در خواب، به گونه ای که میلر می بیند، نشانه ی مشکلات بهداشتی و کاری است و هر کس در خواب ضربه ای خورد که باعث افتادن دندان هایش شد، نوید بلای ناگهانی است.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، جوزف میلر.
  4. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا