تعبیر دیدن شترمرغ در خواب و خواب حمله شترمرغ

تعبیر دیدن شترمرغ در خواب و خواب حمله شترمرغ

تعبیر دیدن شترمرغ در خواب ابن سیرین چیست؟ حمله شترمرغ در خواب و فرار از دست شترمرغ، تعبیر دیدن ذبح شترمرغ در خواب و دیدن تخم شتر مرغ در خواب.

تعبیر خواب دیدن شترمرغ در خواب بین کسانی که می گویند مظهر لطف و آسایش و تجمل است و کسانی که می گویند شترمرغ در خواب فال بد یا نشان دهنده ترسو بودن و تسلیم شدن در برابر ترس ها است، تفاوت دارند. شاید برخی از حقایق در مورد شترمرغ نقش مهمی در تفسیر بینایی داشته باشدمثلاً شترمرغ یکی از سریع ترین حیوانات است، اما مغزش بسیار کوچکتر از اندازه چشمش است و وقتی شترمرغ سرش را در خاک فرو می کند، ترس و ترسو نیست، بلکه مغزش را می گذارد. سرش در داخل سوراخی که تخم شترمرغ در آن قرار دارد برای اطمینان دادن به جوان!دیدن شترمرغ در خواب به صورت کامل و دقیق، حمله شترمرغ در خواب و رؤیای فرار از دست شترمرغ در خواب، تخم شترمرغ در خواب و خوردن گوشت شترمرغ، معنی ذبح شترمرغ در خواب و موارد دیگر بینایی شترمرغ برای زن و مرد.

 • ابن سیرین گفت: شترمرغ در خواب بیانگر برکت و منفعت است.دیدن شترمرغ در خواب ممکن است بیانگر زنی قوی و زیبا باشد و دیدن شتر مرغ در خانه بیانگر طول عمر صاحب خواب و وسعت روزی او و استمرار برکت بر اوست.
 • ابن شاهین ظهیری گفته است که شترمرغ ماده در خواب به زن یا کنیز اشاره دارد و ذکر شترمرغ در خواب بیانگر مرد بادیه نشین یا ظلم است و هر که در خواب شترمرغی را با او ببیند از بادیه نشینان مالی به دست آورده است. و بادیه نشینان یا با آنها ازدواج کردند.
 • نابلسی می گوید: حمل شترمرغ در خواب نشان دهنده بار گناهان و گناهان است، و ظاهر می گوید: دیدن شترمرغ در خواب، بیانگر برکت بردن و کسب منفعت است و خداوند داناتر است.
 • حمله شترمرغ در خواب بیانگر حریف سرسخت سریع و قوی استو هر که در خواب دید که شترمرغ به او حمله می کند، به خاطر زنی دچار ترس و اضطراب می شود و گفته می شد که حمله شترمرغ در خواب، نشانه مشکلات سریع و مرموزی است که صاحب خواب در معرض آن قرار می گیرد.
 • هجوم شترمرغ در خواب به بیننده دلالت بر نعمتی است که حسادت می کند و هر که در خواب دید که شترمرغ به او حمله می کند باید نعمت را از چشم حسود حفظ کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که شترمرغ به او ضربه می زند، دلالت بر نزاع با زن قوی دارد و ضرر آن زن به اندازه شترمرغی است که در خواب به او می رسد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفتند که حمله شترمرغ در خواب، زن نادان، خسته یا حریف نادان است، زیرا شترمرغ حیوانی احمق است.
 • فرار از شترمرغ در خواب نماد فرار از دشمنی نابرابر و تلاش برای خلاصی از شر مزاحمان است.دیدن فرار از شتر مرغ در خواب برای مرد بیانگر تعقیب زن در حالی است که او او را نمی خواهد.
 • و اگر در خواب دیدید که شترمرغی شما را تعقیب می کند، ممکن است بیانگر آزمایشی باشد که شما را در پول یا زنان تعقیب می کند، و نجات یافتن از شترمرغ در خواب، بیانگر رهایی از آن است و خدا داناتر است.
 • ترس از شترمرغ در خواب نماد ضعف است در تصمیم گیری یا حکومت زنان بر مردان گفته می شد که ترس از شترمرغ در خواب نماد از دست دادن فرصت ها یا محرومیت از فیض است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند در تعقیب شترمرغ است، براى کارى که در آن منفعت و برکت است، تلاش مى کند، و اگر در خواب شترمرغى صید کند، روزى فراوان و نعمتى به دست مى آوریم. ماندگار خواهد بود انشاءالله
 • و شکار شترمرغ در خواب کنترل و قوت و فضل و روزی پر برکت در کار است مشروط بر اینکه شکار شترمرغ با سنگ نباشد هر که ببیند در خواب به شتر مرغ سنگ می زند زن را ناروا زده و به او تهمت زده است. آبروی او و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر دیدن فرار در خواب را با کلیک بر روی این لینک به صورت کامل و دقیق در راه حل او بخوانید.

 • شیخ نابلسی گفت: شترمرغ سواری در خواب، به سفر در بیابان اشاره داردو هر کس در خواب ببیند که شترمرغ سوار است با زن زیبا و قامتی ازدواج کند و یا شترمرغ سواری در خواب بیانگر حمل و نقل اخبار و پیام است.
 • ابن شاهین ظهیری گوید هر که او را در خواب ببیند که بر شترمرغ سوار شده و با او پرواز می کند، در سفر است.
 • شاید خواب شترمرغ بر حرام یا اعمال مذموم باشد و گفته اند که شترمرغ سواری در خواب بیانگر سرعت در رسیدن به یکی از اهداف بیننده است، مشروط بر اینکه شترمرغ آشفته و صاحب خواب نباشد. از آن نمی افتد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه می گویند: شترمرغ سواری در خواب نعمتی است که بیننده در صورت مریض نبودن به آن دست می یابد و شترمرغ در خواب برای شخص بیمار ممکن است بیانگر مراسم ترحیم و نزدیک شدن مدت باشد و تنها خداوند است. سنین را می شناسد
 • ابن شاهین الظهری گفته است: ذبح شترمرغ در خواب بیانگر ازدواج با مجرد استو هر کس در خواب ببیند که شترمرغی را ذبح می کند، با باکره ای قوی و زیبا و عزیز از خانواده او ازدواج می کند و اما ذبح جوجه شترمرغ در خواب، مفسران و ابن سیرین را نمی پسندند. فرمود: ذبح شترمرغ از پشت در خواب ناپسند است و همچنین هر حیوان یا پرنده ای که در خواب از روی فقه ذبح شود، بیانگر فحاشی است.
 • خوردن گوشت شترمرغ در خواب پول و رزق و فضل است، خوردن گوشت پخته شترمرغ در خواب رزق آسانی است، در حالی که گوشت شترمرغ کبابی در خواب نشان دهنده رزق و روزی پس از خستگی است.
 • و اگر گوشت شترمرغ در خواب بالغ باشد، بیانگر تحقق آرزوی بزرگ در زندگی بیننده و نعمتی است که ماندگار است و اما گوشت شترمرغ نارس، بیانگر شکست و شکست است و خوردن گوشت شترمرغ خام در خواب نماد خوردن علایم مردم با دروغ است و خداوند متعال داناتر است.
 • شترمرغ مرده در خواب بیانگر مرگ زن استو هر که در خانه اش مریض بود، شترمرغ به نزدیک شدن زندگی یا سختی بهبودی او اشاره می کند و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید تخم شترمرغ در خواب نشان دهنده فرزندان دختر استدیدن تخم شترمرغ در خواب بیانگر حاملگی زن با دختر است، در حالی که جوجه شترمرغ در خواب به فرزندان ذکور اشاره دارد و یا تخم شترمرغ در خواب نماد برکت بزرگ و رزق فراوان است که انشاءالله دوام دارد و ادامه دارد.
 • خوردن تخم شترمرغ در خواب بیانگر مقدار زیادی پول به عنوان سود یا ارث است، چنانکه تخم شترمرغ پخته در خواب بیانگر سود آسان و پول آسان است و تخم شتر مرغ سرخ شده در خواب بیانگر سودی است که در آن خستگی سختی و رقابت و دیدن تخم شترمرغ خام در خواب تهدید مالی است، از دست رفته، خدا اعلم.
 • گفتند: دیدن جوجه شترمرغ و شترمرغ کوچک در خواب، بیانگر ظلم شدن است، زیرا نام شترمرغ جوان «ظالم» است و همینطور ذکر شترمرغ را ظلم می گویند و دیدن آن نشان دهنده ظلم است.
 • تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب را با کلیک بر روی این لینک به طور کامل بخوانید.

 • پر شترمرغ در خواب بیانگر آسایش و رفاه و رزق و روزی بسیار استو هر که در خواب ببیند که بر پر شترمرغ می خوابد حالش عوض می شود و غم از او دور می شود، چنانکه خوابیدن بر پر شترمرغ در خواب دلالت بر سعادت زناشویی و فرزندی دارد.
 • و هر که در خواب ببیند بر بالشی از پر شترمرغ می خوابد در حال جمع آوری مال مبارک است.
 • دیدن کندن پر شترمرغ در خواب مالی است که بیننده از زن می گیرد و گفته اند در خواب پر شترمرغ را کندن و شترمرغ زنده است، بیانگر آن است که با فریب یا اجبار، پرهای شترمرغ را پس از ذبح کندن. پول حلال و مبارک است
 • و جمع كردن پر شترمرغ در خواب مال است و رزق بيننده به اندازه اي است كه مي بيند از پر شترمرغ جمع آوري مي كند و خداوند متعال داناتر است.
 • شترمرغ در خواب برای یک دختر مجرد نشان دهنده لطفی است که او از جانب یک زن مسن دریافت می کندشاید در آینده مادر یا مادرشوهرش بوده است و دیدن شترمرغ در خواب برای زنان مجرد بیانگر موفقیت و سرعت در رسیدن به برخی از خواسته های اوست.
 • شترمرغ سواری در خواب برای یک زن مجرد فرصتی طلایی برای تحقق سریع رویاها و جاه طلبی های خود در کار یا زندگی است.
 • حمله شترمرغ در خواب به زن مجرد دلالت بر نزاع شدید با زنی دارد که در تقدیر و مقام بزرگ است و اگر از شترمرغ به صاحب خواب آسیبی برسد در واقع مانند آن نزاع است.
 • ترس از شترمرغ در خواب برای زن مجرد بیانگر ترس از تغییر و سردرگمی در امری ناگهانی است و فرار از شترمرغ در خواب نماد زن مجردی است که از اضطراب و ترس رنج می برد و به دنبال امنیت است. زنده ماندن شترمرغ در خواب پایان دوره ای خسته از زندگی بیننده است.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب غربی گفت که پوشیدن پر شترمرغ در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده موفقیت و شهرت است، اما به روش های نامناسب.
 • شترمرغ در خواب برای زن متاهل به طور کلی نماد برکت در خانه اوستدیدن شترمرغ در خانه برای زن شوهردار، بیانگر پول و رزق و روزی و خوشبختی با شوهر و فرزندان است.
 • تخم شترمرغ در خواب برای زن متاهل بیانگر حاملگی است در صورت استقبال و یا تخم شترمرغ در خواب متاهل نشان دهنده نفع فرزندان یا شوهر اوست و خداوند اعلم.
 • و هر که در خواب ببیند که گوشت شترمرغ می خورد، تسکینی و رزق غیر منتظره است، مشروط بر اینکه گوشت شترمرغ در خواب رسیده و خوش طعم باشد.
 • دیدن جوجه شترمرغ در خواب برای زن متاهل نشان دهنده فرزندان ذکور او و بهره مندی او از آنها است یا بسته به حال بیننده و زمینه بینایی نشان دهنده حاملگی است.
 • در مورد حمله شترمرغ در خواب برای زن متاهل، ممکن است نشان دهنده یک بدبختی نزدیک باشد که با آن حساب نمی شود.
 • ترس از شترمرغ در خواب برای زن شوهردار، ترس از تغییر شخصیت شوهرش از روی لطف یا نگرانی از پول، و هر که در خواب ببیند که از شترمرغ فرار می کند، از چیزی که او را نگران می کند فرار می کند.
 • امام ابن شاهین در کتاب «الاشارات فی علم العبارات» نقل می کند. داستانی از تجربه دیدن شتر مرغ در خواب، در آنجا زنی نزد شیخ یوسف کروبی آمد و به او گفت که شوهرش را دیدم که با شترمرغ از مسافرت برمی گردد، پس به او گفت که با صلوات برگرد و آن این بود که زن سوم شوهرش را در خواب دید. با سه شترمرغ از سفر برگشت، پس خیلی خوب شد و از شیخ از بینایی خود پرسید و او به او گفت که از سفر برنگرد و در همان جا بمیرد.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا