نمادها در خواب نشان دهنده سفر و منادی سفر به داخل هستند

نمادهایی که حکایت از سفر در خواب و خواب های نوید دهنده سفر، خواب هایی که بیانگر مسافرت برای زنان مجرد و متاهل، و بشارت دهنده سفر در خواب برای مردان، بشارت دهنده امرار معاش از سفر در خواب هستند.

رویاها نمادها، معانی و مژده های زیادی را برای ما به ارمغان می آورند و از جمله این مژده ها نمادهایی هستند که نشان دهنده سفر هستند، این نمادها ممکن است در زندگی واقعی مربوط به سفر و سفر نباشد، اما دیدن آنها در خواب نشان دهنده یک سفر نزدیک است. برخی از این نمادها ممکن است به ما بگوید که آیا سفر مفید است یا نه.خسته و بیهوده.بیایید در این مقاله با مهم ترین نمادهای خواب که نشان دهنده سفر هستند، نمادهایی که نشان دهنده امرار معاش از سفر و رویاهایی هستند که نشان می دهند بیشتر بدانیم. سفر برای زنان مجرد و متاهل و سایر نمادهای سفر در خواب.

 1. از جانب مهمترین نمادهایی که نشان دهنده سفر هستند دیدن پرواز در خوابدر آنجا که خواب پرواز حکایت از مسافرت و حرکت از جایی به جای دیگر و از حالتی به حالت دیگر است و برخی از تعابیر خواب شرط کرده اند که پرواز در خواب پایان و نزول دارد تا اینکه دلالت بر سفر کند، اما اگر بیننده معلق بماند. در هوا، رؤیت معنای دیگری داشت، بال در خواب بیانگر سفری سودمند و پر برکت است و پرواز بدون بال بیانگر برآورده شدن آرزو است و خداوند اعلم.
 2. قدم زدن در بیابان در خواب بیانگر سفر برای تجارت یا تجارت استو ابن سیرین گوید که صحرا در خواب دلالت بر رزق و منفعت از سفر و صاحبان امر است و هر حرکت در بیابان در خواب نماد سفر و پی گیری مبارک است تا زمانی که بیننده از صحرا آسیبی نبیند. در رویا، صحرا
 3. راندن ماشین در خواب بیانگر مسافرت و حمل و نقل و مسافرت است، دیدن رانندگی در خواب یکی از علائمی است که خواب بیننده را از وضعیت مسافرت خود مطلع می کند، رانندگی آرام و تحت کنترل در خواب، بیانگر خیر و برکت است. سفر راحت و برعکس رانندگی سریع یا از دست دادن کنترل ماشین.
 4. وداع در خواب یکی از نشانه های سفر استو شیخ النابلسی گفت وداع در خواب هجرت و مسافرت یا حرکت از حال به حال دیگر است و نیز هر که ببیند در خواب با خانه خود وداع می کند یا خانواده خود را وداع می کند و وداع می کند. مخصوصاً اگر بیننده در خواب مقصد خود را نداند و خدا داناتر است.
 5. بلندی ساق در خواب نماد سفر نزدیک است، چه خوابیده در خواب بلندی یک پا ببیند و چه طول ساق پاها را، می گفتند طول پای راست در خواب، سفر در طلب علم است. یا به حج و عمره، و درازای پای چپ در خواب، سفر برای طلب مال است و الله اعلم.
 6. پل در خواب نشان دهنده سفر استمخصوصا دیدن پل در خواب روی آب و دیدن پل بین دو جزیره مسافر بیننده راحت یا خسته است بسته به دوام پل و سهولت عبور در خواب پل های ثابت بهتر از پل های معلق یا طنابی است. .
 7. پوشیدن کفش نو در خواب نماد سفر و مسافرت است و هر که در خواب ببیند کفش نو می‌خرد، برای کاری یا جستجوی سفر می‌کند.
 8. نگاه به آسمان که در آن ستارگان است در خواب از رؤیایی است که حاکی از سفر است و همچنین دیدن ستارگان با تلسکوپ یا دیدن نقشه ها به شرطی که بیننده قصد سفر داشته باشد.
 9. کمپ زدن در خواب یا ساختن چادر و خوابیدن در چادر از جمله نمادهایی است که خواب بیننده را از سفری نزدیک خبر می دهد.
 1. سوار شدن بر ابرها یا ابرها در خواب یکی از مهمترین منادیان سفر برای یک مرد استابن سیرین گوید: دیدن سوار بر ابرها یا ابرها در خواب، بیانگر ازدواج با مجرد یا مسافرت و چه بسا سفر حج یا عمره است.
 2. ابن شاهین الظهری گفته است: دیدن عقاب در خواب از رؤیایی است که دلالت بر سفر داردو اگر در خواب عقاب از چشم بیننده غایب باشد، ممکن است بیانگر مهاجرتی باشد که بیننده از آن به کشور خود باز نمی گردد.
 3. روزه گرفتن در خواب یکی از مهمترین نشانه های سفر استابن سیرین می‌گوید دیدن روزه در خواب، نشانه سفر و سفر است، و هر کس ببیند روزه رمضان را افطار می‌کند و روزه نمی‌گیرد، شاید این نشان دهنده سفر او باشد و روزه رجب در خواب سفر مبارکی است. مسافر در خواب می بیند که روزه می گیرد، این نشان دهنده تاخیر در بازگشت به کشور و خانواده اش است، خدا می داند.
 4. راه رفتن روی چوب در خواب یکی از مژده های مسافرت برای مرد است، راه رفتن روی چوب در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در حال مسافرت در دریا یا سفری طاقت فرسا است.
 5. دیدن پله ها و آسانسورها در خواب انسان را به سفر بشارت می دهد، مخصوصاً پله برقی و هر چیزی که حرکت انسان را از مکانی به مکان دیگر تسهیل می کند، نماد سفر در خواب است.
 6. گذرنامه و ویزا در خواب خود را نشان می دهد و هر که ببیند در خواب پاسپورت را می گیرد یا ویزا می گیرد، ممکن است نشان دهنده سفر باشد، هر چند قصد مسافرت نداشته باشد.
 7. لباس های تا شده در خواب به خصوص لباس های نو نشان دهنده سفر است و پوشیدن لباس نو در خواب نیز ممکن است نماد سفر باشد.
 8. النابلسی گفت: به در خواب یکی از علائمی است که نشان دهنده سفرهای طاقت فرسا و طاقت فرسا است و دیدن درخت به در خواب ممکن است نمادی از جدایی و دوری از سفر و سفر باشد.
 9. و اگر انسان منتظر مسافرت باشد و در خواب ببیند که قفل را باز می کند یا قفل یا کلیدهای باز شده را می بیند، همه اینها به سفر و به دست آوردن آنچه در انتظار اوست و رفع موانع از سر راهش است، و خداوند داناتر است.
 10. بریدن طناب در خواب ممکن است نشان دهنده سفر باشد و همچنین دیدن صنعت طناب زدن و پیچاندن طناب در خواب از رویاهای امیدوارکننده سفر برای مرد.
 • یکی از قوی ترین نمادهایی که در خواب وعده رزق و روزی سفر را می دهد، دیدن بال و پرواز با بال است.ابن سیرین می گوید: بال در خواب، پول سفر است، و دیدن بالهای بزرگ در خواب، بیانگر رزق و روزی و سود سفر است، و بال سیاه در خواب، سفر برای کسب قدرت و منزلت است.
 • دیدن روز جمعه در خواب، بیانگر سفری نزدیک مبارک است و ابن سیرین می گوید نماز جمعه در خواب، اشاره به سفری است که در آن روزی و برکت است و هر که در خواب ببیند که روز جمعه در سفر است، در واقع در حال مسافرت است یا انشاءالله وضعیت او بهتر خواهد شد.
 • کندن خاک در خواب، بیانگر رزق و روزی از سفر برای کار است، و سفر بیننده خسته کننده است، اما به اندازه ای که در خواب از خاک بیرون می آید، رزق و منفعت می برد و همچنین خاک را در خواب از یکی جابجا می کند. مکان به دیگری نشان‌دهنده هجرت یا سفر است و ابن سیرین می‌گوید ضربه زدن به زمین در خواب نماد سفر برای کار و جستجوی امرار معاش است.
 • میز ناهارخوری در خواب یکی از مژده های سفر است چون نام آن سفره است و انواع غذاها را در بر می گیرد و هر که در خواب ببیند میز ناهارخوری می خرد مدت کوتاهی مسافرت کند و سود و منفعت فراوان به دست آورد.
 • از جمله مژده رزق از سفر در خواب دیدن سجاده در خواب در جایی که نمی شناسید یا در خانه ای که نمی شناسید پهن شده است، این نشان دهنده سفری آسان و پر برکت و پذیرایی خوب از شما است. مکانی که به آن سفر می کنید همچنین خواب پرواز روی فرش جادویی بیانگر سفر است سود آسان.
 • نابلسی در مورد علائمی که در خواب سفر خسته کننده را نشان می دهد، می گوید: دیدن ورود به زندان در خواب یکی از قوی ترین نمادهایی است که نشان دهنده اختلال در سفر و مشکلات در سفر است.
 • یکی از خواب هایی که نماد اختلال در سفر است، دیدن پل در خواب یا سقوط از روی پل است.
 • سوار شدن بر ماشین در خواب بیانگر مسافرت برای زنان مجرد استو همچنین سوار شدن بر وسایل حمل و نقل مختلف در خواب، چه صاحب خواب در خواب ماشین سواری کند یا با دیگران سوار شود.
 • بالا رفتن از کوه در خواب نیز از خواب هایی است که برای زن مجرد دلالت بر مسافرت دارد و سفر به همان اندازه برای بیننده سودمند است که بالا رفتن در خواب آسان است و بهتر است در سال به انتهای کوه برسد. خواب، در غیر این صورت سفر او قطع خواهد شد.
 • گرفتن کارت دعوت در خواب یکی از خواب هایی که نشان دهنده سفر برای گیاهان مجرد است و همچنین دیدن راه رفتن در مکان هایی که نمی شناسید یا بازارهایی که نمی شناسید ممکن است نشان دهنده این باشد که او در حال سفر است.
 • علاوه بر دیدن خداحافظی در خواب، رؤیای پرواز با بال در خواب و رویای قدم زدن در بیابان; همه خواب هایی که نشان دهنده سفر برای زنان مجرد است.
 • کلیدهای جدید در خواب یکی از مهمترین نمادهایی که نشان دهنده سفر در خواب برای زن متاهل یا شوهرش و همچنین دیدن درهای باز در خواب یا قفل های باز است.
 • تا کردن لباس در خواب نماد مسافرت یا سفر خانوادگی شوهر است و تهیه کیف مسافرتی در خواب یکی از قوی‌ترین نمادهایی است که برای زن متاهل نشان دهنده سفر است.
 • خوردن به در خواب بیانگر مسافرت طولانی و طاقت فرسا شوهر است و دیدن عمامه یا کلاه شوهر نشان دهنده این است که به زودی به سفر خواهد رفت.
 • ابن غنم گفته است: بریدن طناب های خیمه در خواب، نشان دهنده سفر طولانی برای شوهر است.
 • مهمانان در خواب نمادهایی هستند که نشان دهنده بازگشت غایب هستند یا از سفر برگردد و هر که ببیند در خانه خود مهمان پذیرایی می کند مسافری نزد او برگردد و اگر بیننده در سفر باشد دیدن میهمانان در خواب حاکی از مژده است ولی اگر مسافر ببیند میهمانان در حال مناقصه هستند. خداحافظی با او، این نشان دهنده بازگشت او به کشور و خانواده اش است.
 • جزر و مد دریا در خواب، نشانه بازگشت مسافر است و هر که در حال سفر بود و جزر و مد را در خواب دید، با سختی و خستگی از سفر باز می گردد، اما کسی که با دریا وارد دریا شد. جزایر در خواب، او در حال سفر به یک ماجراجویی خطرناک است.
 • یکی از خواب هایی که بیانگر بازگشت از سفر یا بازگشت مسافر است، دیدن هوپو در خواب است که وارد خانه می شود، همچنان که دیدن پرندگان مهاجر بر زمین در خواب، بیانگر بازگشت مسافر به وطن است.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  2. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  3. کتاب ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی «معلم فی الحروف فی البیان الرؤیا» به دست مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی 1431ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا