تعبیر مدفوع حیوان در خواب و خواب کود و سرگین

تعبیر مدفوع حیوان در خواب و خواب کود و سرگین

تعبیر مدفوع حیوانات در خواب ابن سیرین، مدفوع گوسفند در خواب، دیدن مدفوع گاو در خواب، تعبیر خواب مدفوع گربه، خوردن سرگین حیوانات و پاک کردن سرگین در خواب.

مترجمان رویا موافق هستند مدفوع حیوانات در خواب اغلب رؤیایی ستودنی استمشروط بر اینکه انسان به آن آلوده نشود یا لباسش به آن آلوده نشود و بوی بد مدفوع در خواب مذموم است و دلالت بر اضطراب یا حرام دارد خواه مدفوع انسان باشد یا فضول حیوان و خواب مدفوع حیوان. خوردن آن جایز نیست دلالت بر نگرانی و ضرر دارد دیدن مدفوع و سرگین حیوان در خواب به صورت کامل و دقیق معنی دیدن سرگین بز و سرگین گوسفند و گاو در خواب تعبیر مدفوع سگ و گربه در خواب حیوان پاک کننده مدفوع در خواب و موارد دیگر دیدن مدفوع حیوانات در خواب.

 • ابن سیرین گوید مدفوع حیوانات در خواب نشانگر پول استفضولات حیوان در خواب اگر بوی نامطبوع داشته باشد یا برای بیننده ضرری داشته باشد، نشان دهنده حرام است و فضله زیاد حیوان در خواب اگر مانند گل باشد، بیانگر ترس و نگرانی یا شرم و رسوایی است.
 • جارو كردن مدفوع حيوانات در خواب بيانگر منفعت مالي انسان صادق و سودمند است و جمع آوري سرگين در خواب عموماً بيانگر سود يا نتايج مثبت است.
 • فضولات در خواب ممکن است بیانگر دوئل یا رقابت با فردی باشد که خصوصیات آن حیوان را دارد و اگر کسی مدفوع حیوانات درنده را در خواب ببیند ممکن است بیانگر رقابت و دوئل با شخص خطرناکی باشد و از طرف او ضرری وارد شود. .
 • امام ابن شاهین ظهیری می فرماید: فضولات حیوان در خواب به دو صورت تعبیر می شود. و اگر سرگین از حیواناتی باشد که خوردن آن جایز نیست، دلالت بر حرام است. یا پولی که در آن سوء ظن و بی عدالتی است.
 • تعبیر دیدن مدفوع و اجابت مزاج در خواب را با کلیک بر روی این لینک به طور مفصل در راه حل آن بخوانید.

  النابلسی گفت سرگین گوسفند در خواب پول شریف استو همچنین دیدن سرگین بز و سرگین گوسفند در خواب جمع آوری سرگین گوسفند در خواب بیانگر کسب و کار سودآور و پر رونق است و جمع آوری سرگین بز در خواب بیانگر جمع آوری پول به صورت اقساط یا جمع آوری دیون مرده است و چنین بود. گفت: سرگین گوسفند در خواب پول مبارکی است که بیننده به عنوان هدیه می گیرد یا هدیه یا صدقه.

  سرگین گاو در خواب بیانگر مالی است که ماندگار و سود آن پایدار استو تعبیر خواب سرگین این است که به تعداد بیننده و آنچه از مال یا کار برای روزهای سخت پس انداز می کند و ژله سرگین گاو خشک است و دیدن سرگین گاو در خواب بیانگر منفعت است. که بیننده در آخر سال از امری که در انتظار اوست به دست می آورد، در خواب، خیر فراوانی به او رسید و دیدن سرگین گاو در باغ ها، بیانگر محصول نیکو و فصل پرباری است، اما دیدن گاو خیری ندارد. سرگین در خواب اگر گاوها لاغر یا بیمار و لاغر هستند تعبیر شیرین او از دیدن گاو در خواب را به صورت کامل و دقیق اینجا کلیک کنید.

 • مدفوع گربه در خواب نشان دهنده پول یک زن استدیدن مدفوع گربه در خواب ممکن است بیانگر مالی باشد که شخص از فریب یا ریا و چاپلوسی به دست می آورد.
 • دیدن اجابت مزاج گربه در خانه در خواب بیانگر حسادت صاحبان پول نسبت به خود و یا وجود حسودی از نزدیکان است.
 • و مدفوع سگ در خواب نشان دهنده مالی است که انسان در جای دیگر خرج می کند و مدفوع سگ در خواب نشان دهنده مالی است که بیننده از مردی پست و بخیل می گیرد.
 • تعبیر مدفوع موش در خواب که بیانگر پولی است که بیننده خواب مخفیانه می گیرد یا از خانواده خود پنهان می کند.
 • مدفوع پرندگان در خواب بیانگر رفاه و خیر آنی استو هر که در خواب ببیند کبوتر یا پرنده ای بر او ظاهر می شود، به احوال او مال یا خیر است، آسان است و دوام نمی آورد.

 • خوردن مدفوع حیوانات در خواب بیانگر رزق و روزی استو هر کس در خواب ببیند که سرگین حیوانی می خورد، از کار خود مال یا سود زیادی به دست می آورد، مشروط بر اینکه حیوانی که در خواب مدفوع آن را می خورد از حیوانات حلال باشد، مانند خوردن گاو. مدفوع در خواب و خوردن سرگین گوسفند در خواب.
 • خوردن مدفوع حیوان در خواب با نان، بیانگر منکر لطف یا تجاوز به دین و ارتکاب گناه است و برخی از تعبیر کنندگان خواب رفته اند که خوردن مدفوع حیوان در خواب، بیانگر بیماری و شدت آن است، به ویژه اگر بیننده از نظر سلامتی ضعیف باشد.
 • می گفتند خوردن مدفوع حیوان در خواب دشمنی با انسان استو خصوصیات حریف از خصوصیات حیوان است خوردن مدفوع گربه در خواب دشمنی با زن بازیگوش است و خوردن مدفوع سگ در خواب دشمنی با مرد پست است و اما خوردن مدفوع گاو در خواب. ممکن است نشان دهنده بدشانسی باشد، به خصوص اگر بوی نامطبوعی داشته باشد.
 • و خوردن سرگین حیوان در خواب و سپس بیرون آوردن یا دفع آن، بیانگر خوردن ربا و مال حرام و پس گرفتن آن است.
 • پاک کردن مدفوع حیوانات از روی زمین در خواب بیانگر جمع آوری پول است. دیدن فضولات جارو حیوانات در خواب به جمع آوری سود یا به دست آوردن نتایج سودمند از کار اشاره دارد.
 • پاک کردن مدفوع حیوان در خواب از لباس، بیانگر توبه و رهایی از خطر حسد و چشم است، و شیخ النابلسی می گوید آلودگی به مدفوع در خواب، بیانگر ترس و بیماری است، و هر که ببیند که در آن به مدفوع حیوان آغشته شده است. رویا در معرض آسیب قرار گرفته است.
 • جمع كردن سرگين و سرگين حيوانات در خواب، بيانگر پول جمع كردن يا درو كردن منفعت است و هر كه كشاورز بود و در خواب ديد كه در حال جمع كردن سرگين است، بيانگر فصل خير است و براي تاجر بيانگر جمع آوري سود است.
 • شستن دست ها از سرگین حیوانات در خواب بسته به وضعیت بیننده خواب ممکن است نشان دهنده پایان کار مفید یا قطع امید از رزق مورد انتظار باشد.
 • شیخ نابلسی می گوید نشستن روی مدفوع حیوانات در خواب بیانگر مالی است که بیننده خواب از نزدیکان خود دریافت می کندو هر که در خواب ببیند که بر سرگین حیوانی خشک نشسته است، مالی از ارث به دست آورد، چنانکه نشستن بر سرگین حیوان در خواب، بیانگر مالی است که بیننده در روزهای سختی پنهان می دارد، غالب، نگرانی و رسوایی، و هر که ببیند. این که او در انباری روی مدفوع حیوانات نشسته است، ممکن است از صاحبانش آسیب دیده باشد، به ویژه نشستن روی مدفوع سگ یا مدفوع خوک در خواب.

 • مدفوع حیوانات در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده آسیب پذیری نزدیک است و بر برآورده شدن آرزویی که در انتظار اوست و سرگین اسب در خواب برای مجردها دلالت بر خواستگاری از نسب خود دارد، چنانکه کود گوسفندی در خواب دلالت بر خواستگاری ثروتمند و متمکن دارد و دیدن کود گاوی در خواب برای مجردان. منفعت در آخرالزمان و تسکین است.
 • تمیز کردن فضولات حیوان در خواب برای زنان مجرد اگر روی لباس باشد، بیانگر رهایی از شایعه یا فرار از زورگیری است و پاک کردن لباس از فضولات حیوانات در خواب، بیانگر شستن گناهان و کفاره آنهاست، خوردن گوشت یا حیوانات خانگی آنها جایز است. .
 • دیدن مدفوع حیوان در خواب برای زن شوهردار، بیانگر رزق و روزی است که از آنجا به حساب نمی آید یا هدیه ای از طرف شوهرش می رسد، مشروط بر اینکه در خواب مدفوع حیوان آلوده نباشد، چنان که کود گوسفند و گاو در خواب. خواب برای زن متاهل سودی دیرهنگام اما فراوان را نشان می دهد.
 • خوردن مدفوع حیوانات در خواب برای زن متاهل بیانگر مالی است که از شوهرش پنهان می کند.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب غربی می گوید سرگین حیوانات در خواب بیانگر ثروت است و دیدن کود زیاد در خواب بیانگر رفاه در کار و موفقیت و برتری است و مدفوع حیوانات در خواب نشان دهنده آشنایان و دوستان ثروتمند و سرگین حیوانات در خواب است. مخصوصاً برای کسانی که کار کشاورزی می کنند خوب است، اما دیدن مدفوع حیوانات در خواب برای زن مجرد، بیانگر ازدواج با مردی ثروتمند است.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب” گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا