نماد خمیر در خواب و تعبیر خمیر زدن در خواب

تعبیر دیدن خمیر در خواب و علامت خمیر ورز دادن در خواب، خمیر خوردن در خواب و دیدن نان خمیر در خواب، دیدن مرده در حال خمیر ورزیدن در خواب و نماد خمیر گندیده در خواب.

خمیر در خواب در بیشتر موارد یکی از ستوده ترین رؤیاهاستورز دادن در خواب فال نیک و یکی از نشانه هایی است که نشان دهنده تسکینی نزدیک در حقوق بازنشستگی، پول و آشتی در روابط است، دیدن خمیر ورزیدن در خواب، بر اساس شواهد و قرائن بینایی و حالت بینا و خدا اعلم شما در این مطلب تعبیر علامت خمیر را می خوانید در خواب ورز دادن خمیر در خواب به صورت کامل و دقیق، پهن کردن خمیر و بریدن خمیر در خواب، معنی نان خمیری، خمیر گندیده در خواب و دیدن خام خوردن خمیر در خواب، تعبیر مرده خمیر ورز دادن در خواب و نماد خمیر برای زنان مجرد، متاهل و مطلقه.

 • ابن سیرین در خواب می گوید خمیر سفر است یا بازگشت غایب از مسافرت و آرد یا آرد در خواب رزق و پول است، پس هر که در خواب ببیند خمیر می کند، دلالت بر رزق و روزی دارد و دیدن خمیر ورز دادن در خواب، دلالت بر آسودگی دارد. پس از خستگی و ظهور حقایق پنهان، و خداوند داناتر است.
 • شیخ نابلسی می گوید خمیر در خواب نماد امور آسان و آسان استو هر کس خمیر را در خواب ببیند، دلالت بر قرب آسایش و منفعت دارد و خمیر در خواب، نجات و رستگاری است برای زندانی یا مضطر.
 • ابن شاهین ظهیری گفته است که خمیر در خواب، نماد وجدان انسان و آنچه در آن می‌خواهد است، اگر خمیر در خواب تخمیر شد و خوب بود، بیانگر آن است که بیننده به زودی به آنچه بیننده می‌خواهد و تلاش می‌کند، می‌رسد. زیرا اگر خمیر مایه خمیر نباشد یا خراب و ترش شود نا امیدی و موانع بسیار و زیان است و خدا داناتر است.
 • و خمیر آرد گندم در خواب بهتر از پول و داد و ستد است و اما خمیر جو در خواب بیانگر سختی روزی است و یا ورز دادن جو در خواب بیانگر پیروزی و پیروزی در نزاع و کسب مقام بلند است.
 • ورز دادن خمیر در خواب نماد یک جستجوی مبارک و سودمند استخمير كردن در خواب ممكن است حاكي از سود نزديك و نزديك آسودگي باشد و ديدن خمير كردن بيانگر اصلاح امور صاحب خواب و پايان دادن به اختلافات و مشكلات است.
 • شیخ نابلسی می گوید هر که در خواب ببیند که در کاسه ای باریک خمیر می کند، بیانگر رزق حرام یا زنا و فحشا است.
 • چسبیدن خمیر به دست در خواب نمادی از سختی امرار معاش و مشکلاتی است که بیننده در کار و امرار معاش با آن روبروست.
 • و دیسک های خمیر در خواب پول آسان است و سهم سود یا ارث، چنانکه تقسیم قرص های خمیر در خواب، بیانگر تقسیم پول یا تقسیم منفعت است، و گلوله های خمیر در خواب، بیانگر تصمیم صحیح در امور مالی است، و خداوند اعلم.
 • دیدن خمیر خمیر در خواب، بیانگر سودی است که نصیب این شخص یا به خاطر او می شود، همچنان که دیدن خمیر خمیر کردن، بیانگر آشتی و پایان دعوا و گفتار بد است.
 • و گویند خمیر زدن در خواب نشانگر شراکت است، اگر مجردی ببیند که در خواب خمیر می کند، بیانگر ازدواج اوست و یا خمیر زدن بیانگر وارد شدن به تجارت مشترک و شراکت در تجارت است.
 • خوردن خمیر در خواب بیانگر سرمایه خوردن استو هر که در خواب ببیند که خمیر خام می خورد، دلالت بر آن دارد که از مال پنهان می خورد و از پس انداز یا سرمایه خرج می کند و خام خوردن خمیر در خواب، بیانگر اضطرار و تصمیمات عجولانه است که موجب ضرر یا کاهش سود و منفعت بیننده می شود. گفت خمیر خوردن در خواب نشانه است بیننده باید نعمت را از چشم حسود باز دارد و آنچه در دست اوست به مردم نگوید و هر که در خواب ببیند که خمیر خام می خورد امیدوار است. از حسادت خراب شد و خدا داناتر است.

 • نان خمیر در خواب نماد برآورده شدن نیازها و برآورده شدن آرزوها استو هر که در خواب ببیند که خمیر را ورز می دهد و برای نان پهن می کند، به اندازه ای که خمیر پاک و منعطف است، مال و منفعت می گیرد و بهتر است نان را آماده ببیند و از تنور بیرون آورد. خواب پختن خمیر در خواب ممکن است بیانگر اتمام کار و رسیدن آنها به جایی باشد که صاحب خواب می خواهد و خدا داناتر است.
 • و خواب غلتاندن خمیر، دلالت بر رفع موانع از سر راه بیننده تا آن جا که خمیر آسان است، و هر که ببیند خمیر را در خواب می غلتاند، رزق آسانی است ان شاء الله مانند پوست و غلتاندن خمیر در خواب به مناسبت های شاد و مژده اشاره دارد.
 • تعبیر خواب خمیر غلتاندن با دست این است که بیننده به زودی نتیجه کار خود را می بیند و اگر نگران باشد خواب خمیر دستی نشان دهنده واژن است و تسهیل و سرعت در رسیدن به هدف و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر شیرین او از دیدن نان در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • شیخ نابلسی گفته است که خمیر تخمیر شده در خواب به رزق و روزی اشاره دارد پول و منفعت مشروط بر اینکه خمیر ترش نشود یا تا از ظرف بیرون نیاید پف کند، ولی هر که ببیند خمیر در حال تخمیر و پف کرد تا از کاسه بیرون بیاید، بیانگر زیان و امور سخت و دشوار است.
 • و خمیر فطیر در خواب نماد موانع سر راه بیننده و تزلزل پاره ای از تلاش های اوست و هر که ببیند خمیر پف کند و در خواب تخمیر نکند ممکن است در معامله یا پروژه ای شکست بخورد یا در معرض از دست دادن و ناقص بودن آنچه می خواهد باشد.
 • و خمیر گندیده در خواب ضرر در پول و تجارت استهر کس در خواب ببیند که خمیر اسیدی می شود و خراب می شود ، این نماد ناامیدی و ضرر در تجارت است.
 • افتادن چیزی در خمیر در خواب بیانگر مالی مشکوک است، مخصوصاً کسی که در خمیر خاک یا خون دیده است و چرک بودن خمیر در خواب نشان دهنده فساد و شکست کار است.
 • و مو در خمير در خواب بيانگر قرض و بحران مالي است چنانكه دلالت دارد برداشتن مو از خمیر در خواب برای ادای قرض یا حل مشکلات و گفته می شد که کندن مو از خمیر در خواب نماد برائت از تهمت دروغ و آسودگی نزدیک بیننده خواب است و خداوند اعلم.
 • دیدن مرده ای که در خواب خمیر می کند، برای بیننده خواب بشارت استو هر کس میت را در خواب ببیند که خمیر می کند، از ارث یا از علم خود به دست آورد، یا از خانواده میت و عاقبت او بهره مند شود، خواب روزی آسانی است که بیننده از آن حساب نمی کند. پس هر کس در خواب مرده ای را ببیند که به او خمیر می دهد، ثواب می گیرد یا حق مرده ای را که فراموش کرده بود به دست می آورد و عمل می کند و خداوند متعال داناتر است.

 • نماد خمیر در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده آمادگی برای یک موضوع مهم در زندگی او استو هر که در خواب ببیند که خمیر می کند، در کار و تحصیل یا زندگی به برآورده شدن آرزو نزدیک است.
 • دیدن دیسک های خمیر در خواب یک زن مجرد بیانگر موقعیت های شاد و فرصت های مهم در زندگی او است، زیرا خمیر در خواب با دست یا کمان پولادی نشان دهنده موفقیت در چیزی است که بیننده خواب به دنبال آن است.
 • خام خوردن خمیر در خواب برای زن مجرد، بیانگر عجله و عجله در تصمیم گیری و پشیمانی بعد است.
 • و گفته شد که خمیر نرم در خواب زن مجرد، دلیل بر شروعی دوباره در زندگی اوست و خمیر خشک یا خشک در خواب، ناامیدی است که بیننده از آن رنج می برد، اما اگر دختر مجرد ببیند که خمیر را در خواب می پزد تا نان شود، پس این نفع بزرگ و تمام شدن آنچه می خواهد و به دست آوردن خواسته اوست.
 • نماد خمیر در خواب برای زن متاهل بیانگر خبر خوش است او آن را می شنود یا در خانه اش به مناسبت های شاد می شنود و اگر زن متاهلی در خواب ببیند که در حال خمیر ورز دادن است، ممکن است در غیبت از مسافرت یا زندان نزد او برگردد یا افرادی را که دوستشان دارد و دلتنگشان شده است، به عنوان خمیر خمیر می پذیرد. در خواب به زن متاهل نشان می دهد که به زودی در زندگی او به طور کلی.
 • و بریدن خمیر در خواب برای زن متاهل بیانگر مدیریت خوب او در امور خانوادگی و فرار از تنگنای مالی با مدیریت خوب است.
 • و گفته شد که خمیر در خواب زن شوهردار سودی است برای شوهر و فراوانی در زندگی او.مخصوصاً خمیر شیرین در خواب بیانگر تغییرات خوب در زندگی بیننده خواب و منفعت زیاد است و ورز دادن خمیر در خواب ممکن است نشان دهنده انضباط و تربیت فرزندان باشد.
 • و خمیر در خواب برای زن حامله بیانگر آسان بودن او ان شاء الله است و ورز دادن خمیر در خواب برای زن حامله بیانگر مژده و مژده است.
 • خمیر در خواب برای زن مطلقه نشانگر آرامشی نزدیک در همه امور او استو اگر منتظر ازدواج باشد ورز دادن خمیر در خواب بیانگر پذیرایی از خواستگاران و پایان یافتن عقد انشاء الله است. زن مطلقه بیانگر پول و رزق فراوان است.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا