خواب مو و تعبیر کوتاه کردن مو در خواب

خواب مو و تعبیر کوتاه کردن مو در خواب

خواب موی بلند و تعبیر موهای بلند برای زنان باردار و مجرد، خواب ریزش مو، دیدن شپش در رویا، موی سفید در خواب، رنگ کردن مو یا تزئین آن در خواب

شعر یکی از برجسته ترین عوالم زیبایی زن و مرد است و مراقبت از مو تقریباً به خودی خود به یک علم مستقل تبدیل شده است!پس تعبیر شعر در خواب چیست؟ مفسران رویا، کوتاه کردن مو در خواب یا تزئین آن را چگونه می بینند؟ و موارد دیگر دیدن مو در خواب.

 • ابن سیرین موی سر و بدن را در خواب به پول بیننده تعبیر می کند و بر حسب حالت، پول در خواب به بلندی مو یا کوتاهی آن کم و زیاد می شود. بینا در بیداری، جایی که برای مثال کوتاه کردن مو با پرداخت بدهی به فقرا و کاهش پول ثروتمندان توضیح داده می شود و خدا بهتر می داند.
 • موی بلند در خواب اگر زیبا و با سر یا ریش باشد، بیانگر پول و اعتبار و رزق و روزی است و اگر موی بلند در خواب کرکی یا کثیف باشد، بیانگر نگرانی و بدهی است. >
 • کسی که در خواب موی خود را از جای خود درآورد دچار اضطراب می شود و اگر در صورت او در جایی که مو پیدا نمی شود، بر او بدهی زیاد می شود.
 • سیاهی موی زن در خواب بیانگر دو چیز است، چنانکه ابن سیرین توضیح داده است. اول محبت شوهر به او، دوم درستی احوال شوهر، و اگر زنی ببیند موهایش براق و زغالی است، به مال شوهر بسنده می‌کند.
 • و النابلسی گوید هر که در خواب ببیند که موی خود را با روغن رنگ کرد، برای او زینت است، جز اینکه اگر روغن بر او بریزند، اندوه و خیال بود.
 • پس هر کس موی خود را رنگ کند و آن را آراسته کند، دلیل بر احسان و وفا است و عیب او برای کسانی که به آن عادت ندارند، اتلاف مالی است، مگر اینکه وقت حج باشد.
 • شانه زدن مو در خواب دلالت بر راحتی و بلندی و طول عمر دارد و هر که در خواب ببیند که موی خود را به آسانی شانه می کند قرض خود را می پردازد و به منفعت و شهرت می رسد و اما سختی شانه زدن مو. در خواب، دلالت بر بدهی‌های فراوان و سختی در امرار معاش دارد، اما کسی که در خواب ببیند موهای همسرش را شانه می‌کند، ممکن است او را طلاق دهد.
 • تعبیر خواب موی خیس این است که بیانگر مطالعه امری و درمان آن است. اگر آهنگر باشد حرفه اش را درست می کند و اگر طلبه باشد حالش خوب است و بیشتر علاقه مند می شود.
 • ابن سیرین گوید موی سر در خواب مال و طول عمر است و تراشیدن یا بریدن سر در خواب بیانگر پرداخت بدهی او است و ثروتمند زیان مالی است. حتی اگر بیننده قدرت و نفوذ داشته باشد و ببیند که در موسم غیر زیارت در خواب سرش را می برید، دلالت بر فقیر بودن، گوشه نشینی و شکسته بودن جلیقه اش دارد و خداوند اعلم. >
 • کوتاه کردن موی شخصی در خواب بیانگر آسیب به او با قدرت و پول او است، به خصوص اگر اصلاح برای او مناسب نباشد، نشان دهنده ظلم و لطمه زدن به آبروی او در بین مردم به اندازه او است. مو در خواب کوتاه می شود.
 • و هر کس نبیند که موی خود را تراشیده، ولی در خواب موی خود را تراشیده ببیند، این بشارت پیروزی او بر دشمنانش است و نیرو و عزت می یابد.
 • وابن سیرین و النابلسی اتفاق نظر دارند که خواب کوتاه کردن مو در حج، نشانه ایمنی، گشایش، وفای قرض و آسودگی است، زیرا خداوند متعال می فرماید: وارد حرم شریف شوید، اگر خدا بخواهد سالم و پاکیزه، در حج قویتر از تراشیدن آن در غیر حج است، هرچند مقصود نزدیک باشد.
 • ابن سیرین گوید هر که در خواب ببیند موی بلند و زیبا دارد و از آن خشنود شد ستوده است پاک و آراسته بود.
 • نابلسی گوید هر که موی سر خود را بلند ببیند عمر طولانی و گشادی روزی اوست و هر که در خواب موهای سر خود را تا شانه بلند ببیند و به موی دیگر وصل کند. پس این افزایش مال اغنیا و زیاد شدن قرض فقرا است، ریشش بلند شد و همه را بافته و این نشان می دهد که او بدهی های زیادی دارد.

 • و هر کس در خواب موهای خود را بلندتر از آنچه هست ببیند و بخواهد که این مال و وسعت زندگی دنیا و برآورده شدن قرض اوست.
 • ابن سیرین می گوید بازکردن موهای زن در خواب نشان دهنده غیبت شوهرش از اوستو اگر در خواب همچنان سر برهنه باشد، شوهرش به او برنمی گردد. li>
 • رؤیای آشکار ساختن مو برای زنان مجرد، بیانگر تأخیر در ازدواج است و دیدن موی سر در خواب بدون روکش، بیانگر راز بیننده خواب است.
 • آشکار شدن مو در خواب برای محجبه، بیانگر آن است که ژاکت او فاش شده یا راز او فاش شده است. نشان می دهد که موضوع او پنهان است.

شيخ النبلسي گويد: بافتن و بافتن مو در خواب دليل بر تسلط است چنانكه فقير اگر بيند كه موهاي خود را ببافد و ببافد و اگر زني موهاي خود را سه بافته ببيند. بارها سه مرتبه از شوهرش طلاق می گیرد و اگر مریض باشد می میرد، ولی اگر ببیند در خواب موهای خود را بافته و روغن می کند، ممکن است دلالت بر اوقات خوشی داشته باشد و خداوند اعلم.

 • ابن سیرین در خواب می گوید ریزش مواگر از سمت راست سر باشد، بیانگر مصیبت در خویشاوندان مرد است و اگر موها از سمت چپ در سر پراکنده باشد. در خواب، مصیبت در خویشاوندان زن است و اگر بیننده خویشاوندی نداشته باشد، بینش بر خود او می‌رسد.
 • کسی که در خواب ببیند که جلوی موی خود پراکنده شده و می ریزد، این ننگی است که در حال به او می رسد.
 • و ابن سیرین اضافه می کند که ریزش مو در خواب تا کچلی، بیانگر از بین رفتن مال او و از بین رفتن آبرو در بین مردم است و زن کچل در خواب علامت وسوسه است و خدای ناکرده< /li>
 • شیخ النبلوسی می گوید ریزش مو در خواب برای شخص دلواپس، آسودگی و آسایش است و بدهکار باید قرض خود را بپردازد و حاجت خود را برآورده کند و اما ریزش مو در خواب برای توانگران، بیانگر آن است. بی پولی او و چه بسا ریزش مو در خواب بیانگر افزایش اضطراب برای کسی است که آسوده است، اما کسی که در خواب دید که موهایش را می کند، مصیبت نزدیک است.
 • موی بازو در خواب بیانگر ضرر و زیان بزرگ است و همینطور هر کس در خواب ببیند که موهای پاهایش می ریزد هر چه به دست آورده ضرر می کند و زیان زیادی می بیند. .
 • ابن سیرین گوید: کندن موهای بدن در خواب برای مرد، بیانگر دزدی مال اوستو از بین رفتن آبروی او در صورت ثروتمند شدن، و هر که در خواب موهای بدن خود را کند و فقیر بود، بدهی خود را با زحمت و زحمت خرج می کند.
 • و هر که در خواب ببیند که موهای زائد خود را می کند، در دنیا زیاد می شود و مقصود در این است که موهای زائد بدن را کند. و اما کسى که در خواب ببیند موهای پشت خود را تراشیده است، قرض یا امانتى است که خرج کند.
 • نابلسی می گوید: کندن موی سبیل و زیر بغل در خواب، ادای قرض و رفع اضطراب و پیروی از سنت است و کندن مو در خواب اگر زیان نکند، زیان است. پریشانی، و ممکن است نشان دهنده پرداخت ناخواسته بدهی باشد، یعنی بدون تمایل به پرداخت آن.

 • و هر که در خواب ببیند که از کندن و کندن مو مجروح می شود، در تعقیب مضطرب و خسته می شود و از پرداخت دین عاجز می شود و یا به جزای نقدی می رسد.
 • ابن سیرین می‌گوید ظاهر شدن موهای بدن در خواب برای مرد مژده است که همسرش باردار است، امازیاد شدن موی بدن در خواب برای مصیبت‌دیده، افزایش ناراحتی اوست. قوی> و برای انسان خوشبخت، افزایش لذت اوست، زیرا زیاد شدن موهای بدن در خواب برای فقیر و برای ثروتمند شدن ثروتمند است، برعکس، آرزوی ریزش موی بدن است. رفتن نگرانی به سوی افراد مرتبط و رفتن پول به سوی ثروتمندان.
 • درازی موهای زیر بغل در خواب دلیل بر نتیجه مطلوب است و هر که موی بدن خود را ببیند به اندازه موی گوسفند است و اگر شاد باشد شادی او زیاد می شود و اگر مضطرب باشد. ، اضطراب او افزایش می یابد.
 • النابلسی گوید موی سینه و زبان در خواب، دلیل بر حکمت و روشنگری است، اگر از حد نگذرد و نشانه پریشانی و وهم شود.
 • کسی که در خواب ببیند موی پاهایش آنقدر روییده است که آن را بپیچاند، پولی که بر خلاف کار مردم با آن کار می کند متاثر می شود و اگر بریزد همه اش تلاش ها به هدر خواهد رفت.
 • و چه زائد از مو اگر بلند باشد توهم است مانند بلندی موی زیر بغل و شرمگاه در خواب و اما موی ساق و ساعد و سینه در خواب . زینت برای مردان و نیرو و لباس و پول و همچنین موهای ابرو و مژه در خواب و موهای بلند گوش در خواب علم یا سخنانی که می شنود بینا
 • و هر کس در خواب موی بدن خود را به موی وحشی یا هفت گانه تبدیل کند، بیانگر آن است که به مصیبت می افتد و هر که در خواب موی خود را مانند موی حیوان بگرداند، بیانگر تلاش و خستگی است، و ممکن است بیانگر آن باشد. ثروت برای فقرا.
 • ابن سیرین می گوید هر که موی مجعد داشت و در خواب دید، فر شده و صاف شد، به عزت و جلال می رسد، و هر که موی خود را صاف و نرم ببیند، بر پول رئیسش افزوده شد، و هر کس در خواب موهای خود را دراز و پراکنده ببیند، پول رئیسش پراکنده می شود> و ممکن است تعبیر به ولی نعمت شوهر یا روزی دهنده و نیکی و جمال او باشد. مو در خواب جلال و افتخار است.
 • النابلسی می گوید که موی درشت در خواب، سیادت و جلال سر بیننده یا رئیس یا اولیای اوست.
 • اگر زن ببیند که موی سرش تغییر کرده، برای او اکستنشن و رزق است. >
 • ابن سیرین می‌گوید سفیدی مو در خواب کمبود است و اگر سفیدی مو بلند باشد فقر و توهم است، اهل سنت و بزرگان را دست کم گرفتند.
 • مگر آنکه خواب بیننده جوانی باشد که در خواب موهای خود را سفیدی دید، این غیبت از اوست.
 • سفیدی مو در خواب ممکن است به عمر طولانی و وقار تعبیر شود، همانطور که سفید شدن در خواب در مورد اولاد و جانشینی به قول زکریا سلام الله علیها تعبیر می شود، هنگامی که از خدا می خواست به او عطا کند. پسر: «پروردگارا گفت: من هستم و استخوانها از من هستند.» /li>
 • سپس سفید شدن زن در خواب، فساد شوهرش است و اگر عادل باشد با دیگری ازدواج کند و یا گرفتار ناراحتی و ناراحتی شود.
 • سفیدی موی بدن در خواب برای ثروتمند ضرر است تا زمانی که به فقر نزدیک شود و برعکس برای فقیر اگر در خواب فقیر موهای بدن خود را سفید ببیند نشانه انفاق است. بدهی و گسترش حال او چنانکه شیخ نابلسی اشاره می کند.
 • ابن سیرین می‌گوید هر که در موهای زیر بغل شپش داشته باشد، بیانگر کثرت فرزندان اوست، و نبلوسی می‌گویدبرداشتن شپش از سر در خواب، بیانگر پی بردن به عیب‌های نفس است. قوی> و هر که در خواب ببیند که موی خود را شانه می کند، شپش از او می ریزد، یا از ورثه ای که به او می رسد انفاق می کند، یا نقصی بر او آشکار می شود.
 • رویای برداشتن شپش از مو در خواب ممکن است بیانگر این باشد که خراب کننده ها از زندگی یا سرزمین بیننده خواب اخراج شده اند.
 • و شپش در خواب اگر بر زمین باشد قوم ضعیفی است، همچنان که شپش در خواب مردمی ترسو و غیبت می کند، مگر اینکه در رویا دلیل دیگری وجود داشته باشد.

میلر می گوید: سفید شدن مو در خواب، نشانه مرگ و بیماری است

 • گوستاو میلر تعبیر خواب معروف غربی در تعبیر خواب مو می گوید زنی که در خواب می بیند که موهای زیبایی دارد و مواظبت می کند و شانه می کند، این دلیل بر بی تفاوتی و غفلت اوست. برای استفاده از ذهنش. .
 • سفید شدن موها در خواب به تعبیر میلر دلیل بر بیماری و مرگ است و هر که خود را جوان ببیند ولی موهایش فوراً جوان باشد نشانه غم و اندوه ناگهانی و عمیق است و اگر زنی مقایسه کند. دو موی سیاه و سفید روی سرش، بین دو پیشنهاد ازدواج یکی را انتخاب می کند و بدترین را انتخاب می کند.
 • کسی که در خواب ببیند بدنش پر از مو است، دلیل بر تحمل گناهان است و اگر زن باشد دنیای خود را می سازد و بدون رعایت موازین اخلاقی عمل می کند.
 • >

 • و هر که در خواب موی زیبا و آراسته ببیند، نشانه آن است که چرخ بخت به نفع او بچرخد و موهای صاف و زیبا، خوشبختی و خوشبختی و بر عکس دیدن موهای کرکی و پشمالو در خواب.

کوتاه کردن مو در خواب به تعبیر میلر

 • کسی که در خواب ببیند موهایش را تا سرش کوتاه می‌کند، نشانه اسراف و سخاوت نسبت به دوست است، اما این سخاوت بیننده خواب را وادار می‌کند که در سیاست‌های مالی خود تجدید نظر کند.
 • کوتاه کردن مو در خواب ممکن است به معنای ناامیدی باشد، در حالی که ریزش مو برای یک زن نشان دهنده این است که او باید به تنهایی امرار معاش کند.

کلاه گیس رویایی

میلر می گوید: دیدن دیگران که در خواب کلاه گیس بر سر دارند، بیانگر آن است که بیننده خواب در معرض خیانت گیج کننده ای قرار می گیرد و هرکس در خواب ببیند که کلاه گیس بر سر دارد، بیانگر تغییری قریب الوقوع خواهد بود، اما این تغییر نمی شود. مناسب باشد.دشمنان او را می خندانند.

به گفته میلر رنگ مو در خواب معانی خاصی دارد:

 • موی طلایی در خواب: هر که در خواب موهای طلایی زنی را ببیند، دوست وفادار آن زن و عاشقی جسور است.
 • موهای قرمز در خواب: گوستاو میلر می گوید هر کس در خواب موهای دوست دخترش را قرمز ببیند، او را به دلیل خیانت طرد می کند و موهای قرمز ممکن است به طور کلی تغییراتی را نشان دهد.
 • میخک در خواب: به گفته میلر، میخک در خواب شانس بدی در انتخاب حرفه است.
 • موی مجعد سیاه در خواب: اگر مال مرد باشد، فریبنده است و در فریب دادن زنان ماهر است و اگر در خواب موهای زنی سیاه و مجعد باشد، در معرض وسوسه است. /li>

شوهرم را در خواب دیدم که موهایم را کوتاه می کند، این به چه معناست؟

 • ابن سیرین می‌گوید که اگر زنی ببیند موی خود را تراشیده شده، جدایی او از شوهرش است و ممکن است این امر نشان دهنده مرگ او باشد.
 • کسی که در خواب دید که شوهرش موی سر خود را می تراشد اگر در حرم باشد، دلالت بر ادای دین و ادای امانت دارد و اگر در حرم نباشد، دلالت بر آن دارد. که توسط شوهرش در خانه اش زندانی شده یا حجابش زیر پا گذاشته شده است.
 • اگر زنی در خواب ببیند که کسی او را برای کوتاه کردن موی خود صدا می کند، شوهرش را نزد زنان دیگر می خواند و بین بیننده و کسی که در خواب او را به کوتاه کردن موی خود می خواند، دشمنی به وجود می آید. .
 • و ابن سیرین درباره خواب بریدن چتری یا دم می گوید: هر که چتری خود را تراشیده ببیند، هرگز زایمان نمی کند.
 • نابلسی می‌گوید کوتاه کردن موی زن در خواب بدون احرام اختلاف بین او و شوهرش است و اگر در احرام باشد بهتر است.
 • تعبیر خواب در سایت هالوها در مورد خواب کوتاه کردن مو برای زن می گوید: اگر زنی ببیند که موهای خود را کوتاه می کند خوب نیست و نشان دهنده تغییر او و گذار او از یک حالت به یک حالت است. بدتر.
 • شیخ النبلسی می‌گوید: هر که در خواب برای زنان مجرد موهای پرپشت ببیند، بیانگر بر هم خوردن ازدواج اوست و ممکن است بیانگر مسئولیت مرد نسبت به خانواده یا فرزندان باشد.
 • به طور كلي بيان رؤيت موي بلند از نظر مفسران بزرگ از اين اصل سرچشمه مي گيرد كه بلندي مو براي كساني است كه شايسته نگراني و گلايه نيستند و بالعکس. /li>
 • و در مورد تعبیر بلندی موی زن در خواب، تعبیر خواب در سایت نازنین خود می گوید اگر زن ببیند که موهایش بلند شده و وضعیت بهتری نسبت به مو دارد. موارد قبل، پس این نشان دهنده حال خوب اوست، پس او در نعمت و خیر پروردگارش است و باید سزاوار شکر باشد.
 • رؤیای بلند شدن موی مریض بهبود سلامتی و بهبودی او انشاءالله است و اگر زن نازا ببیند موهایش بلند است باید برای ناباروری چاره ای بجوید. موهای بلند برای خانم باردار نشان دهنده این است که انشاالله فرزند مبارکی به دنیا خواهد آورد.
 • در مورد خواب موی بلند برای یک زن شیرده، تعبیر خواب در وب سایت خود می گوید که انشاءالله نوه خود را خواهد دید.

منابع و مراجع addremove

 1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000.
 2. کتاب «عطر المخلوقات فی بیان الخواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
 3. دایره المعارف تعبیر خواب، نوشته جوزف میلر.
 4. کتاب «بیان القدری، بیان در بینش» شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 2000.< /li>

جدیدترین سوالات تعبیر خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا