تعبیر دیدن دره در خواب و خواب غرق شدن در دره

نماد دره در خواب و خواب آب در دره جاری شدن سیلاب دره و طغیان دره در خواب غرق شدن در دره در خواب تعبیر خواب کدر و کثیف دره و دره سبز

دره محل پستی است بین ارتفاعات که اطراف آن را کوهها و فلات احاطه کرده و در آن جویبارها و رودخانه ها جاری است تعبیر دیدن دره در خواب بر حسب حالت بیننده و زمینه دید متفاوت است.دره در خواب اگر سبز باشد و آب آن زلال باشد نشان دهنده سود و نیکی است و اگر بیننده آب آن را گل آلود یا خراب کند خواب دره نشان دهنده ضرر است.در این مقاله می خوانید تعبیر دیدن دره در خواب به صورت کامل و دقیقاز طریق تعبیر دیدن دره سبز در خواب و خواب افتادن در دره و غرق شدن در دره در خواب و شنا در دره و عبور از دره در خواب و تعبیر آب کدر و کثیف دره، معنی دیدن سیلاب دره و سیلاب دره در خواب و سایر نمادهای دیدن دره در خواب برای مرد و زن.

 • ابن سیرین گفت: دیدن دره در خواب سفر طولانی و طاقت فرسایی استو وادی در خواب نیز بیانگر شخصی است که اداره و زندگی مشترک او مشکل است.
 • شيخ النابلسى ديدن دره در خواب، بيانگر حبس و آنچه آزادى انسان را محدود مى‏كند، مى‏گويد، زيرا اطراف آن را كوهها فراگرفته و ورود و خروج در آن دشوار است.
 • و هر کس در خواب ببیند که دره ای می کند، نشان دهنده نزدیک شدن اجل یکی از اهل بیت یا خویشاوندان اوست، چنان که گم شدن در دره در خواب، نشان دهنده نزدیک شدن اجل سرگردان است و خداوند به قرون و اعصار می داند.
 • ابن شاهین ظهیری می گوید: هر که در خواب ببیند که وارد وادی سبز شد، با مردی با مقام و منزلت همراهی می کند و از او خیر و سود می برد و وادی متروک در خواب و ترسناک است. نشان دهنده آسیب چنین مردی است.»
 • امام صادق برای دیدن دره در خواب شش علامت و نشانه ذکر کرده است:

  1. دره در خواب عموماً بیانگر زیارت خداوند متعال است که فرمود: «از هر دره عمیقی می‌آیند».
  2. دیدن وادی در خواب دلالت بر سلطنت و اقتدار و مقام بلند دارد و هر که در خواب آن وادی را ببیند و شایستگی رهبری داشته باشد به آن نایل شده است.
  3. یکی از نمادهای دره در خواب این است که نشان دهنده تجارت نیز می باشد.
  4. دره در خواب دلالت بر پول و فضل دارد به اندازه ای که آب آن زلال و سرسبزی آن فراوان باشد.
  5. و وادی در خواب نماد علم و اهل آن است و ورود به دره در خواب ممکن است بیانگر علم گرفتن از اهل آن باشد.
  6. و وادی در خواب نیز بر حسب حال بیننده و برهان رؤیا دلالت بر پیروزی و پیروزی دارد.
 • ابن سیرین می گوید هر که دید در دره می افتد آسیبی نمی بیند او از مدیر یا رئیس خود هدیه یا هدیه ای دریافت می کندافتادن در دره در خواب اگر با ضرر یا درد همراه بود، بیانگر اخلال در کار و مسافرت است و بیننده ممکن است از مدیر خود یا صاحبان قدرت و قدرت در معرض ترس باشد.
 • و خواب افتادن در دره، بیانگر عزل از مناصب و سقوط درجه است، مخصوصاً کسی که دید از کوهی به دره افتاد، و چه بسا در خواب افتادن در دره، بیانگر ناامیدی و تلاش بیننده برای قدرت و قدرت است. پول هدر می رود
 • و هر کس در خواب ببیند که او را به دره هل می دهد، بیانگر تهمت و دسیسه و ضرر است و دیدن افتادن در رودخانه یا دره در خواب، بیانگر تخلف از قانون و حسابرسی و جریمه است. خدا بهتر می داند.
 • خروج از دره پس از افتادن در خواب، نماد رهایی از مردی با اقتدار و نفوذ و یا بازگشت اقتدار به بیننده پس از مرگ آن است، زیرا سقوط بدون آسیب در دره نشان دهنده ترس و اضطراب است که به خواست خدا به خیر ختم می شود.
 • تعبیر دیدن سقوط در خواب را با کلیک بر روی حل آن به صورت کامل و دقیق بخوانید.

 • غرق شدن در دره در خواب بیانگر غم و اندوه استو هر کس در خواب ببیند که در دره غرق می شود، ممکن است از جانب صاحبان قدرت و نفوذ عذاب شود و یا مدیرش عذاب کند، چنانکه خواب غرق شدن در دره، حکایت از غوطه ور شدن در تفریح ​​و طلسم دارد. از دنیا و ضرری که از آن متوجه بیننده خواب می شود.
 • غرق شدن در دره در خواب ممکن است نشان دهنده خدمت مرد بد اخلاق باشد و بارها را در خدمت او به دوش بکشد و هر که ببیند در دره غرق می شود بر گناهان خود بمیرد یا در زندگی مورد ظلم و ستم قرار گیرد.
 • دیدن غرق شدن در دره در خواب، بیانگر این است که این شخص برای دور شدن از گمراهی نیاز به نصیحت و کمک دارد و یا در کارش مورد ظلم بزرگی قرار می گیرد.
 • غرق شدن در خواب عموماً یکی از علائمی است که بیانگر نافرمانی و عذاب بزرگ است و هر کس در خواب ببیند که در حال غرق شدن است، باید عجله کند که توبه کند، چنان که تعبیر کنندگان خواب از غرق شدن در خواب برای بیمار متنفر بودند، چنان که دلالت بر آن دارد. شدت بیماری و نزدیک شدن به اجلش، و خداوند داناتر است.
 • تعبیر دیدن شنا و غرق شدن در خواب را با کلیک بر روی راه حل های او به طور مفصل بخوانید.

 • عبور از دره در خواب بیانگر مسافرت سخت یا پرداختن به کار خطرناک است، ابن سیرین می گوید اگر بیننده می ترسید که یک مقامی آسیبی ببیند وارد دره در خواب می شود، نابلسی گفت: ورود به دره در خواب ممکن است نماد حمل یک دره باشد. پیامی به شخص قدرتمندی که در معرض خطر بزرگ است.
 • و شنا در دره در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری و مشکلات سلامتی باشد، به خصوص اگر در فصل زمستان باشد.
 • ترس از دره در خواب، ترس از سلطان، مدیر، مستبدان و زورمندان است و ترس از دره در خواب بیانگر مشکلات سفر مانند راهزنان است.
 • ترک دره در خواب

 • النابلسی گفت: شنا در وادی در خواب: اگر بیننده به خشکی برسد به هدف خود می رسد.
 • هر کس در خواب ببیند که از دره بیرون می آید و به آن طرف می گذرد، بیانگر رهایی از امراض و امراض است و عبور از دره در خواب، بیانگر رهایی از ظلم و ستم و نجات از غم و اندوه است.
 • و هر که در خواب ببیند که به آسانی از دره می گذرد، آرزوی بزرگی برایش برآورده می شود و از خطری که از آن می ترسید و می ترسید، نجات می یابد و خدا داناتر است.
 • جاری شدن آب در دره در خواب دلیل خوب و سودمندی استو هر کس در خواب ببیند که آب در دره جاری است، در تجارت و کار خود منفعتی به دست می آورد یا از ولی و مدیر خود سود می برد، چنان که جاری شدن آب در خواب، نماد برکت عمومی مردم آن مکان است، همه. مشروط بر اینکه آب جاری در خواب پاک و پاکیزه باشد و از دره به خانه ها و بازارها بیرون نیاید، نوشیدن از آب دره در خواب یا نشان دهنده پول سلطان یا مدیر است یا نشان دهنده ریا است. و بدعت اگر بیننده از مفسدین باشد و شیخ نابلسی در خواب از آب وادی بیاشامد یا در خواب آب نهر را جمع کند و خداوند اعلم.

 • شیخ نابلسی می‌گوید سیل دره در خواب اگر ضرری نداشته باشد، معیشت و خیر و هدایای حاکم و صاحب اختیار است، خدا می‌داند.
 • سیلاب دره در خواب دلالت بر دشمن یا ضرر دارد و هر که در خواب سیلاب دره را خشن ببیند و خرابی و خسارت به بار آورد، بیانگر ظلم سلطان یا صاحب قدرت است.
 • ابن سیرین می گوید: سیل در خواب بیانگر ورود دشمن است.و هر که در خواب از جوی آب وادی بگریزد از دشمنان و زیان آنان در امان می ماند و دیدن سیل در خواب بیانگر بر هم خوردن سفرها یا تأخیر در منفعت است.
 • تعبیر دیدن تورنت در خواب را به صورت کامل و دقیق با کلیک بر روی راه حل آن بخوانید.

 • سیل در خواب عموماً بیانگر مصیبت است از امراض یا دشمنان و طغیان دره در خواب ممکن است حاکی از خشم و ظلم حاکم یا مدیر باشد و هر که سیل دره را در خواب ببیند و در معرض آسیب قرار نگیرد، شاهد مصیبت و بلا بوده باشد و از آنان گریخت، و سیل در خواب، کیفر نافرمانی و هشداری است برای مفسدان.
 • و طغیان وادی در خواب اگر بی ضرر بود و آب پاکیزه بود، به نفع عام بیننده یا اهل آن محل است.
 • زنده ماندن از سیل دره در خواب بیانگر رهایی از ظلم و ستم است.
 • تعبیر دیدن سیل و سیل در خواب را به صورت کامل و دقیق با کلیک بر روی حل آن بخوانید.

  دره کدر در خواب نمادی از مشکلات ناشی از بیماری یا نشان دهنده فتنه استدیدن دره کثیف در خواب، نمادی از کار در خدمت مفسدان و به دست آوردن پول مشکوک است، چنانکه آب کثیف و کثیف دره در خواب، بیانگر ماجراهای دنیوی بی حساب و پیروی از اهل فتنه و بدعت و شر است. دره‌ای که خون آلوده است، دلالت بر جنگ و دعوا یا دزدی مال و خوردن حرام دارد و خداوند متعال داناتر است.

 • شیخ نابلسی دره سبز را در خواب بیانگر موفقیت و کامیابی است قامت بینندگان خواب بلند شد و هر که در خواب ببیند در دره ای سرسبز راه می رود و درخت و گل و آب در آن می بیند و سخنان نیکو در آن می شنود; این مژده ای برای صاحب رویای مناصب بالا و موفقیت در کارش است.
 • و وادی سرسبز در خواب اگر بیننده از اهل حق باشد، دلالت بر ظاهر کرامت دارد و اگر از اهل اختیار باشد در مقام و منزلت خود بیشتر می شود.
 • دیدن دره های سرسبز در خواب ممکن است نشان دهنده حاصلخیزی، نیکی و باران باشد، مخصوصاً برای کسانی که کار کشاورزی می کنند.
 • ابن سیرین می‌گوید: هر که در خواب ببیند در وادی بدون کشت و زرع زندگی می‌کند، بیانگر زیارت بیت‌القدس است، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «دره‌ای بدون زراعت نزد بیت‌الحرام».
 • دره سبز در خواب برای مجردها بیانگر اوقات خوشی است روابط محترمانه و مثمر ثمر است و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که در دره راه می رود، بیانگر خواستگاری نزدیک است و عبور از دره به آن طرف در خواب بیانگر اتمام ازدواج با مجرد یا دستیابی به آنچه او به دنبال آن است
 • دیدن دره خشک یا دره بایر در خواب زن مجرد، بیانگر ناامیدی و اندوه است.
 • افتادن در دره در خواب برای زن مجرد، بیانگر پیروی از فردی است که او را اغوا می کند و خیر او را نمی خواهد.
 • خواب غرق شدن در دره بیانگر ارتکاب اعمال مذموم از سوی زنان مجرد است.
 • تعبیر خواب آب روان در دره برای زنان مجرد

  خواب آب روان در دره برای مجردها حکایت از خیر و خوشی فراوان دارد و دیدن آب فراوان در دره برای دختر مجرد ازدواج یا برآورده شدن آرزو است.

 • عبور از دره در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او مرحله سختی را در زندگی خود پشت سر گذاشته است. عبور از دره در خواب برای زن متاهل نیز بیانگر آرامش نزدیک است.
 • دیدن جریان آب در دره برای زن شوهردار خیر و نفع شوهر و خانواده است و آب پاک دره در خواب زن شوهردار نیت خالص و عمل نیکی است که موجب خیر او می شود. آب دره کدر یا کثیف در خواب برای زن متاهل، نشانه نیت سوء و آسیب به او و خانواده اش است و خدا بهتر می داند.
 • شنا در دره برای زن متاهل بیانگر نیاز او در حضور یک نفوذ و اقتدار است.
 • افتادن در دره در خواب برای یک زن متاهل ناامید کننده است با شوهرش یا اینکه وارد چیزی شود که از آن متنفر است و نمی تواند از آن بیرون بیاید و گفته شده که زن شوهردار به دره افتادن نشان دهنده جدایی و غم و اندوه طاقت فرسا است و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا