تعبیر دیدن مفصل انگشتان در خواب

تعبیر خواب انگشتان دست ابن سیرین و النابلسی ورم انگشتان دست در خواب و خواب بریدن انگشت دست و زخمی شدن انگشت در خواب و تعبیر انگشتان اضافی در خواب. رویا

دست در خواب عموماً بیانگر کار و معیشت و قدرت و اقتدار بیننده است و هر آسیبی که در خواب به دست می رسد نماد زیان در امرار معاش و قدرت است و دست زیبا در خواب افزایش روزی است، اما چه تعبیر دیدن انگشتان دست در خواب تعبیر دیدن انگشتان دست در خواب به طور مفصل تعبیر دیدن انگشتان دست در خواب تعبیر انگشتان متورم تعبیر انگشتان دست در خواب را می خوانید. در خواب تعبیر زخم انگشت در خواب تعبیر کوبیدن انگشتان و مکیدن انگشت دست در خواب و موارد دیگر دیدن انگشتان دست در خواب و اتفاقاتی که برای آنها می افتد. .

 • ابن سیرین می گوید: دست در خواب نشانگر برادری است و انگشتان دست در خواب نشانه پسران برادران است و شکستن انگشتان در خواب بیانگر سخنان زشت بین خویشاوندان یا به تمسخر و انگشتان محکم و دراز در خواب است. قدرت در کار و دین است و برعکس انگشتان ضعیف در خواب.
 • انگشتان دست راست در خواب نماد نمازهای پنجگانه استانگشت شست در خواب نماز سحر است و خواب انگشت سبابه نماد نماز ظهر، وسط نماز عصر، انگشت حلقه نماز غروب و انگشت کوچک نماز عصر است.
 • و هر كه يكى از انگشتان دست راست را كوتاه ببيند به سبب نقص نماز است كه انگشت اشاره مى كند و ديدن انگشتى كه از دست راست بيفتد، بيانگر ترك يكى از صداهايى است كه به آن انگشت اشاره مى كند و خدا مى داند. بهترین.
 • شیخ نابلسی می‌گوید دیدن انگشتان دست در خواب بیانگر چیزی است که انسان در زندگی و آخرت او کمک می‌کند و انگشتان دست در خواب بیانگر پول خواب بیننده، شغل او، خانواده و نزدیکان او است. پول یا اطاعت. و عبادت کن و خدا داناتر است.
 • انگشتان بلند دست در خواب بیانگر افزایش طمع است. و اما کسی که انگشتان دست راست خود را بلندتر از چپ ببیند امر به نیکی می کند و پیوند خویشاوندی را حفظ می کند و انگشتان کوتاه در خواب نشانگر شجاعت و قدرت است.
 • تعبیر دیدن کف دست در خواب را به صورت کامل و دقیق با کلیک بر روی حل آن بخوانید.

 • بریدن شست دست در خواب بیانگر گم شدن چیزی از بیننده استو بریدن انگشت سبابه در خواب نشانه عدم استقامت در نماز است و بریدن انگشت وسط مرگ مردی است که بر بیننده اختیار دارد و اما بریدن انگشت انگشتر در خواب بیانگر از بین رفتن مال است. بریدن پینکی مرگ در خانواده است و خدا بهتر می داند.
 • بریدن انگشت دست در خواب، بیانگر بیکاری و از دست دادن منفعت از کار یا اقوام است و شیخ النابلسی بریدن انگشتان دست در خواب را نشانه از بین رفتن پول و به هم خوردن صنعت یا رکود می‌گوید. و ابن سیرین گفت: بریدن انگشتان دست راست در خواب، بیانگر ترک نماز است.
 • و هر که در خواب تمام انگشتان دست خود را بریده ببیند از دست دادن منفعت خانواده یا از دست دادن اقتدار، و بریدن انگشت دست در خواب ممکن است نماد مرگ کسی باشد که انگشت به او نشان داده شده است.
 • می گفتند: بریدن انگشتان در خواب ممکن است دلالت بر حیرت و فتنه و تعقیب هوی و هوس کند، مخصوصاً کسی که در خواب دید سهوا انگشتان خود را بریده است و خداوند اعلم.
 • و اما فلج شدن انگشتان در خواب، بیانگر گناهان و خطاهای کبیره است و هر که در خواب انگشتان دست خود را فلج ببیند، ظالم و متکبر است.
 • انگشتان متورم در خواب، پول از اقوام ابن سیرین پس از صحبت و گفتگو و دیدن انگشتان متورم در خواب، نشان از زیاد شدن کار و سود و هم دستی دارد، ورم در خواب مالی است که ماندگار نیست و چه بسا انگشتان متورم در خواب نشان دهنده تجدید کهنه باشد. مشکلات مالی بین اقوام، و خدا بهتر می داند.
 • گفته شد که در خواب انگشتان دست متورم شده است، زیرا خانواده برای کمک و کمک جمع می‌شوند، مشروط بر اینکه تومور چرکی، خون یا درد نداشته باشد. خواب، نشانگر مال و پرداخت جریمه است و خداوند دانا است.
 • سیاهی انگشتان متورم در خواب، اعمال مذموم یا مالی مشکوک است و هر که در خواب ببیند انگشت ورم کرده است، بیانگر زیان مالی از پس انداز است.
 • ابن سیرین گفت: زخمی شدن انگشتان دست در خواب، بیانگر منفعت از نزدیکان بیننده است و خواب زخمی شدن انگشت دست راست برای مردان و زخمی شدن انگشت دست چپ منفعت است. برای زنان در دین اوست و خدا داناتر است.گفته شد که انگشتان دست در خواب زخمی شده اند که نشان دهنده آسیب به بستگان و خانواده استديدن بيماري انگشتان در خواب، بيانگر ضعف اختيار يا رها كردن بيننده از كارگزاران و عدم منفعت و كمك است.

 • شیخ نابلسی می گوید انگشتان اضافی در خواب نماد افزایش پول است انبساط و زیاد شدن خانواده و خویشاوندان، مشروط بر اینکه زیاد شدن انگشتان خوب و معقول باشد، و ابن سیرین گفته است که انگشتان اضافی دست در خواب ممکن است بیانگر افزایش طمع صاحب قدرت و شرارت او باشد.
 • و زیاد شدن انگشت در دست در خواب ممکن است بیانگر افزایش دانش و دانش و افزایش تجربه در علم و صنعت باشد یا افزایش انگشت نشان دهنده افزایش افراد باشد، چه در خانواده و چه در مددکاران. ، نمایندگان و دستیاران و خداوند متعال و دانا است.
 • اگر خواب ببیند که انگشتان دستش حالت طبیعی ندارد یا انگشتش در جای نادرستی ظاهر می شود، بیانگر این است که نماز را ترک کرده و وقت آن را تغییر داده است.
 • بریدن انگشت اضافی در خواب خود انضباط است و رهایی از حرص و طمع یا صفات بد، و چه بسا بریدن انگشت اضافی در خواب، بیانگر این باشد که بیننده خواب در واقع بریده و از آن باز می گردد.
 • گاز گرفتن انگشتان در خواب نماد پشیمانی است و کارهایی که موجب پشیمانی می شود و ابن سیرین می گوید هر که در خواب دید که انگشتان دست دیگری را گاز می گیرد، بیانگر بد اخلاقی گزیده شده است.
 • گاز گرفتن انگشتان دست در خواب، بیانگر مبالغه در تأدیب گزیده شده است، النابلسی افزود: گاز گرفتن انگشتان در خواب بیمار، بیانگر نزدیک شدن مدت اوست و خداوند به سنین داناتر است.
 • انگشت له شده یا گاز گرفته در خواب، بیانگر بد اخلاقی است، و هر کس ببیند انگشتش گاز گرفته یا له شده است و بداند چه کسی با او این کار را کرده است، او را تأدیب می کند و اگر نداند چه کسی انگشت او را گاز گرفته یا له کرده است. خواب ببیند، پس از بد اخلاقی از خود باز می گردد.
 • تعبیر دیدن گاز گرفتن در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن به طور مفصل بخوانید.

 • ابن سیرین می گوید دیدن انگشتان دست در خواب، بیانگر پریشانی و مشکلات در کار و مالی است. و هر که ببیند در خواب انگشتان خود را در هم می‌پیچد، ممکن است اختلاف خانوادگی پیش آمده باشد او را به خود مشغول می کند، نگرانی او را زیاد می کند و ممکن است با برادرزاده ها همراه باشد و در هم تنیدگی انگشتان دست در خواب، فقر و زندگی تنگ است.
 • النابلسی گفت: درهم تنیدگی انگشتان در خواب، نماد جمع شدن نماز در یک وقت است و هر که در خواب انگشتان خود را در هم گره خورده ببیند، ممکن است با خویشاوندان خود در امری ملاقات کند که در آن مشورت و همکاری کنند و خداوند اعلم. .
 • مکیدن انگشت در خواب بیانگر پول گرفتن از اقوام است و دیدن لیسیدن انگشتان دست در خواب پولی اندک و سودی ناچیز است خواب از قبیله است.
 • انگشتان مرده در خواب نشانگر خانواده و فرزندان اوستو هر کس در خواب انگشتان مرده را کمبودی ببیند، دلالت بر مصیبتى دارد که بر فرزندانش مى‏آید یا مرگى در خانه او، زشتى از آنان، خدا داناتر است.بریدن انگشت مرده در خواب، وقفه ای از یاد اوست یا قطع صدقه از او و دعا برای او و بریده شدن انگشتان مرده در خواب ممکن است بیانگر وجوب قضای نمازی باشد که از دست داده و ترک کرده و با صدقه و دعا و درخواست، امور خود را در بین مردم اصلاح کند. برای آمرزش، و خدا داناتر است.

 • انگشتان دست در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده دوستان یا خواهران او استو چه بسا انگشتان دست در خواب برای زن مجرد حکایت از کار و تحصیل او داشته باشد، پس هر که انگشتان دست او را در خواب زیبا دید، در آنچه می خواست موفق بود و بالعکس.
 • ورم انگشتان دست در خواب برای زن مجرد، بیانگر بهره مندی از خانواده است، مشروط بر اینکه انگشتان او سیاه، ترک خورده و زشت نباشد و زخم انگشت در خواب زن مجرد، بیانگر پول و رزق است.
 • همانطور که انگشتان دست در خواب به زن مجرد در مورد نماز اشاره می کند، اگر در خواب انگشت او قطع شود نمازش قطع می شود و اگر در خواب ببیند که تمام انگشتانش قطع شده است، ترک می کند. دعا، و این رؤیا منادی و دعوت به توبه است.
 • و گفته شد که اگر در خواب برآمدگی یا زخمی در انگشت کوچک دست ببیند محال است مدتی ازدواج کند و نامزد کند و خداوند اعلم.
 • رویای انگشتان دست در خواب برای یک زن متاهل نمادی از تعقیب او در خانه استاگر در انگشتان بیماری یا آسیب ببیند، نمی تواند وظیفه خود را نسبت به شوهر یا فرزندان خود انجام دهد و بریدن انگشت در خواب برای زن شوهردار، جدایی یکی از فرزندانش به خاطر مسافرت، ازدواج یا غیر آن است.
 • دیدن حنا بر انگشتان در خواب برای زن متاهل بیانگر محبت و مهربانی شوهر نسبت به او و شرافت او در خانه است و اما کسی که در خواب دیده که حنا بر انگشتانش می گذارد بدون اینکه وصل باشد، بیانگر این است که شوهرش. محبت خود را پنهان کرد و به او اظهار محبت نکرد و گفتار در اینجا برای النابلسی است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا