تعبیر دیدن کلم در خواب و خواب کلم سبز

تعبیر خواب کلم سبز و کلم خوردن در خواب کلم جوشاندن و کلم پختن در خواب کلم شکم پر در خواب تعبیر خواب دادن کلم مرده

تعبیر دیدن کلم در خواب و خواب کلم سبز

تعبیر کنندگان خواب در تعبیر دیدن کلم در خواب اختلاف دارند، بعضی از آنها می گویند: کلم در خواب از غم گرفته شده است دیدن کلم دلالت بر هرج و مرج و گرفتاری و مشکلات دارد و برخی می گویند کلم در خواب پول و آسایش است مخصوصا کلم شکم پر و پخته پس حقیقت دیدن کلم در خواب چیست؟کلم سفید و سبز در خواب و تعبیر خوردن کلم و کلم در خواب و سایر علائم کلم در خواب.

 • ابن سیرین گفت: دیدن کلم در خواب، بیانگر مردی قوی است گستاخی و بی ادبی و دیدن کلم در خواب بیانگر خواسته هایی است که بدون تندخویی و رفتار ناپسند به دست نمی آید.
 • شیخ نابلسی گفته است که کلم در خواب مورد منفور همگان است و دیدن کلم در خواب بیانگر پریشانی و گرفتاری ها و نگرانی های طاقت فرسا است.
 • شاید دیدن کلم در خواب بیانگر نگرانی های پی در پی، یکی پس از دیگری باشد.
 • گوستاو میلر گفت دیدن کلم در خواب یکی از بدترین رویاهای تاریخ است، زیرا کلم در خواب بیانگر هرج و مرج در زندگی بیننده خواب، تلفات و مشکلات فراوان بین او و دیگران است.
 • و کلم سبز در خواب نماد وعده های دروغین یا نشان دهنده عدم صداقت در روابط عاطفی است و بریدن کلم در خواب ممکن است نشان دهنده اسراف و اسراف باشد و صحبت در اینجا برای میلر است.
 • تعبیر کلم سفید در خواب این است که برای بیمار دلالت بر شفا دارد و کلم سفید در خواب برای غیر بیمار، به تعبیر شیخ نابلسی نگرانی و ناراحتی است.
 • کلم سبز در خواب ممکن است نشان دهنده پول دست نیافتنی باشد که نیاز به تلاش زیادی دارد و برگ های کلم سبز که خورده نمی شوند نشان دهنده شرکت بد یا انتخاب های بد است.
 • تعبیر کلم قرمز در خواب نشان دهنده تفاوت در روابط عاشقانه یا زناشویی استدیدن کلم قرمز در خواب، بیانگر فرورفتن در امور و مشکلات بی اهمیت در نتیجه ترک مسئولیت است.
 • می گفتند کلم قرمز در خواب نماد اعمال و گناهان مذموم است که بیننده را به انزوا و مشکلات اجتماعی و خانوادگی سوق می دهد.
 • پختن کلم در خواب بیانگر درمان دغدغه ها و مشکلات است، رسیدن کلم در خواب بیانگر پایان سختی ها پس از خستگی و سختی است و پختن کلم در خواب بیانگر توطئه و توافق بر شر است و خداوند اعلم.
 • و اما دیدن کلم در حال جوشیدن در خواب، بیانگر مشکلات بسیار در زندگی بیننده است و هر که کلم را در دیگ آتش ببیند، در معرض نزاع شدید قرار می گیرد و با خانواده یا شریک یا دوستان خود وارد اختلاف می شود.
 • و گفته شد که پختن کلم در خواب، بیانگر اختلاف است با قوی زور هر که در خواب ببیند که کلم می پزد تا رسیده و نرم شود، پس از خستگی حریف خود را برده است.
 • و کلم پخته در خواب اگر بیننده آن را نپزد، بیانگر مشکلاتی است که بیننده خواب می تواند با آنها مقابله کند و بر آن غلبه کند.
 • تعبیر دیدن آشپزی در خواب را با کلیک اینجا به طور مفصل بخوانید.

  تعبیر جوشاندن کلم در خواب

  جوشاندن کلم در خواب بیانگر کوشش برای رسیدن به آرزوی دور از ذهن است و هر کس در خواب ببیند که در حال جوشاندن برگ کلم است، بیانگر نزاع با مرد قوی است و خواب کلم جوشان بیانگر بیماری و مشکلات موقتی سلامتی است که ان شاء الله ختم به بهبودی شود.گفتند جوشاندن برگ کلم در خواب نمادی از رقابت شدید در کار یا زندگیو هر که در خواب ببیند که کلم را می جوشاند سپس صاف می کند و از آن می خورد، با فریب پولی به دست می آورد و در دراز مدت او را به دردسر می اندازد و راه حل آن را بخوانید تعبیر دیدن غذای آب پز در یک با کلیک کردن در اینجا رویای جزئیات را ببینید.

 • پختن کلم شکم پر در خواب بیانگر پنهان بودن اسرار است یا کتمان مشکلات و مصیبت ها را از مردم و هر که در خواب ببیند که کلم پر می کند، بلای خود را از اهل بیت پنهان می دارد و یا از نیت خسته و نگران کننده از مردم پنهان می دارد.
 • قرار دادن کلم شکم پر روی آتش در خواب ممکن است نمادی از دردسر بچه ها باشد و پختن کلم شکم پر در خواب نمادی از توطئه ای است که بیننده را به دردسر می اندازد.
 • کلم پر شده با برنج در خواب بیانگر نگرانی های خفه شده است، یا کلم شکم پر در خواب بیانگر مالی است که به سختی به دست می آید که بیننده بر حسب سیاق خواب و حال بیننده آن را می جوید و به دست نمی آورد.
 • دیدن کلم شکم پر در خواب با قیمه های دیگر مانند زولبیا و برگ انگور بهتر است دیدن کلم شکم پر با قیمه های دیگر بیانگر رزق و روزی و برآورده شدن آرزوهاست و خداوند متعال دانا است.
 • خوردن کلم سبز در خواب خستگی و بدبختی و اندوه استشاید خوردن کلم خام در خواب بیانگر مبارزه و رقابت طاقت فرسایی باشد.
 • تعبیر خوردن کلم شکم پر در خواب رزق کمی بعد از خستگی است و یا خوردن کلم شکم پر حاکی از نگرانی از کار و معیشت است، مخصوصاً اگر کلم نرسیده باشد.
 • بریدن کلم یا برداشتن برگ کلم در خواب بیانگر آن است رازهای پنهان را کشف کنید خواب بیننده را پریشان می کند و برای او دردسر و مشکل ایجاد می کند و خرد کردن برگ کلم در خواب ممکن است نشان دهنده دنبال کردن چیزی یا بیهوده بودن باشد.
 • خوردن کلم پخته در خواب و خوردن کلم شکم پر بهتر از خوردن کلم خام یا سبز است.بیشتر تعبیر کنندگان خواب می گویند که کلم در خواب بیانگر پریشانی است، چه پخته باشد، چه پر یا خام، از جمله شیخ نابلسی که می فرماید:کلم در خواب مورد نفرت همه است“.
 • دیدن مرده در حال دادن کلم در خواب، بیانگر از بین رفتن نگرانی و پایان دوران سختی از زندگی صاحب خواب است، اما کسی که مرده را در خواب دید که به او کلم می دهد، این همان است. مورد دلالت بر مصیبت ها و غم های پی در پی داردو خواب دادن کلم مرده به خواب بیننده ممکن است منادی بلا یا ضرر باشد.

 • کلم گندیده در خواب بیانگر نیت بد استشاید رویای کلم گندیده بیانگر دوستان بد و خیانت در روابط باشد.
 • هر که در خواب ببیند که کلم گندیده می خورد، پولی خورده که حق او نیست، یا به دنبال فردی با اخلاق فاسد رفته است.
 • دیدن کرم در داخل کلم در خواب بیانگر نگرانی های فراوان فرزندان و یا بیانگر فساد کسب و کار صاحب خواب و در معرض ضرر بودن او است.
 • پختن کلم گندیده در خواب بیانگر شرکت در توطئه یا نقشه است و می گفتند کلم گندیده در خواب نماد آرزویی است که برآورده نمی شود و چیزی که بیننده در پی آن است و به آن نمی رسد و خداوند متعال داناتر است.
 • دانه های کلم در خواب نشان دهنده بارداری نزدیک است و یا دانه های کلم در خواب نشان دهنده آغاز یک پروژه خسته کننده با سود کمتر از تلاش است.
 • رشد کلم در خواب نمادی است روابط اجتماعی خسته یا مشکلات در محل کارکشت کلم در خواب نیز بیانگر نگرانی کودکان یا مردان جوان است.
 • و اما چیدن کلم در خواب، بیانگر نتایج ناخوشایند است و فروش کلم در خواب نماد فریب و رقابت است.
 • تعبیر دیدن کاشت و کشت در خواب را با کلیک بر روی راه حل او بخوانید.

 • کلم در خواب برای زن مجرد بیانگر این است که برخی از امور او مختل می شود از جهت بد معاشرت یا نیت بد و گفته می شد که دیدن کلم در خواب برای زنان مجرد بیانگر رازداری و خستگی در راز است.
 • دیدن کلم یا کلم در خواب برای زن مجرد، بیانگر نامزدی با مردی تندخو است که او آن را دوست ندارد و نمی تواند بپذیرد.
 • کلم شکم پر در خواب برای زنان مجرد نماد نگرانی های بسیاری است و کلم شکم پر در خواب زنان مجرد نشان دهنده پنهان کردن رازهای خطرناکی است که برای آنها دردسرهای زیادی ایجاد می کند.
 • و هر که در خواب ببیند که به او کلم می دهد، به او قول می دهد و دروغ می گوید یا فریبش می دهد، خریدن کلم در خواب، بیانگر روابط اجتماعی ناخوشایند است.
 • کلم در خواب برای یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده بارداری باشدو گفته اند هر که در خواب کلم ببیند و دچار مشکل حاملگی شود، حکایت از حاملگی نزدیک دارد، چنان که کلم در خواب به زن شوهردار دلالت می کند که خوی خشن و خشک شوهرش.
 • پختن کلم در خواب برای یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده اختلاف نظر بزرگ با شوهر برای تغییر شخصیت او باشد.
 • و کلم سبز در خواب، مالی است که زن از شوهرش پنهان می دارد و اگر بداند بین آنها اختلاف ایجاد می کند، چه بسا کلم سفید در خواب به زن شوهردار دلالت کند که رازهایی را پنهان می دارد.
 • کلم قرمز در خواب بیانگر حسادت شدید و شعله ور شدن مشکلات ناشی از خیانت یا سوء ظن است.
 • و کلم در خواب برای زن حامله بیانگر خستگی حاملگی است و خوردن کلم در خواب برای زن حامله بیانگر دردها و گرفتاری های دوران بارداری و نیاز او به صبر بر حاملگی است و خداوند متعال داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا